Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2005:AU5769

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
08-11-2005
Datum publicatie
08-11-2005
Zaaknummer
10/091135-97
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Raadkamer
Inhoudsindicatie

Verlenging van de termijn van terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege voor de duur van twee jaar. Terbeschikkinggestelde heeft zich enige tijd aan het toezicht onttrokken, waarna hij onder meer naar aanleiding van opsporingsberichten en berichtgeving in de media in België is aangehouden. Terbeschikkinggestelde is totaal verwilderd en ontspoord naar de Dr. S. van Mesdagkliniek teruggekeerd.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht 38d
Wetboek van Strafvordering 509
Wetboek van Strafvordering 509oa
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 10/091135-97

RK nummer: 05/1066

Datum uitspraak: 8 november 2005

BESLISSING

van de RECHTBANK ROTTERDAM, meervoudige raadkamer voor strafzaken, op de op 27 juni 2005 ter griffie van deze rechtbank ingekomen vordering van de officier van justitie in dit arrondissement d.d. 24 juni 2005, strekkende tot verlenging met twee jaar van de termijn van terbeschikkingstelling met verpleging van:

[naam],

geboren op [geboortedatum] 1971 te [geboorteplaats] (Suriname),

thans verpleegd wordend in de Dr. S. van Mesdagkliniek, Engelse Kamp 5 te Groningen.

PROCEDURE

De rechtbank heeft acht geslagen op voormelde vordering en voorts op de navolgende stukken:

. het strafdossier van deze zaak, waaruit blijkt dat de heer [naam] voornoemd bij vonnis van deze rechtbank d.d. 27 oktober 1997 terzake van doodslag onder meer ter beschikking werd gesteld met bevel tot verpleging van overheidswege;

. de beslissing van deze rechtbank d.d. 22 augustus 2003, waarbij voormelde terbeschikkingstelling werd verlengd met twee jaar;

. een met redenen omkleed en ondertekend advies d.d. 20 mei 2005 van G.E. Schaap, psychiater en lid van Raad van Bestuur van Dr. S. van Mesdagkliniek, welk advies ertoe strekt de terbeschik-kingstelling te verlengen met twee jaar;

. een afschrift van de aantekeningen omtrent de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van de ter beschikkinggestelde als bedoeld in artikel 509o, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering;

. een rapport van Dr. S. van Mesdagkliniek d.d. 8 augustus 2005, opgemaakt door mevrouw A. Los, psychiater en coördinerend hoofdbehandelaar verbonden aan voormelde kliniek;

. een proces-verbaal terechtzitting meervoudige kamer in deze rechtbank d.d. 24 augustus 2005, waaruit blijkt dat de behandeling van de vordering verlenging terbeschikkingstelling met verpleging van ter beschikking gestelde is aangehouden, teneinde hem door een rogatoire commissie in Groningen te laten horen;

. een proces-verbaal d.d. 6 oktober 2005 opgemaakt door mr. F. de Jong, rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken in de rechtbank Groningen, inhoudende de op genoemde datum tegenover de rechter-commissaris afgelegde verklaring van de ter beschikking gestelde;

. een brief van dr. J. Hochstenbach, coördinerend Hoofdbehandelaar verbonden aan de Dr. S. van Mesdagkliniek, d.d. 24 oktober 2005, alsmede bijbehorende bijlagen.

De rechtbank heeft bij de openbare behandeling van de vordering gehoord:

de officier van justitie mr. Van Eijkelen, de raadsman van de ter beschikking gestelde, mr. Zumpolle, advocaat te Utrecht, en de getuige-deskundige mevrouw A. Los, psychiater en coördinerend hoofdbehandelaar verbonden aan de Dr. S. van Mesdagkliniek.

BEVOEGDHEID

De rechtbank is bevoegd van de vordering kennis te nemen, aangezien zij in eerste aanleg heeft kennis genomen van het misdrijf ter zake waarvan de terbeschikkingstelling is gelast.

ONTVANKELIJKHEID

Het openbaar ministerie kan worden ontvangen in zijn vordering, nu deze niet eerder dan twee maanden en niet later dan één maand voor het tijdstip waarop de terbeschikkingstelling door tijdsverloop zou eindigen, is ingediend.

BEOORDELING VAN DE VORDERING

Uit voormeld advies en voormelde rapporten, zoals een en ander tijdens de openbare behandeling door voornoemde getuige-deskundige is toegelicht, is de rechtbank het volgende gebleken.

De terbeschikkingstelling met dwangverpleging van de heer [naam] werd op 21 augustus 2000 met één jaar, 29 augustus 2001 met twee jaar en 22 augustus 2003 wederom met twee jaar verlengd.

Na jaren behandeling in de Dr. S. van Mesdagkliniek had de heer [naam] vooruitgang geboekt ten aanzien van het verminderen van delictrisico’s, naar aanleiding waarvan hij in het kader van het transmuraal verlof werd overgeplaatst naar de Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) te Halsteren.

Op 4 augustus 2005 heeft de heer [naam] zich aan het toezicht van de FPA te Halsteren onttrokken, waarna hij onder meer naar aanleiding van opsporingsberichten en berichtgeving in de media in België is aangehouden. Medio augustus 2005 is de heer [naam] overgebracht naar Nederland en teruggeplaatst in de dr. S. van Mesdagkliniek te Groningen.

In het verlengingsadvies van G.E. Schaap voornoemd, dat is geschreven voordat de heer [naam] zich aan het toezicht heeft ontrokken, wordt onder meer vermeld dat de diagnose schizofrenie en de persoonlijkheidsstoornissen met zich meebrengen dat de heer [naam] zeer kwetsbaar is. Het rehabilitatietraject, dat met de overplaatsing van de heer [naam] naar de FPA te Halsteren, was ingezet zou gezien de ernstig blijvende beperkingen en het trage aanpassingsvermogen van de heer [naam] zeker twee jaar in beslag nemen. Mede gelet daarop werd geadviseerd om de terbeschikkingstelling met dwangverpleging wederom met twee jaar te verlengen.

Naar aanleiding van het feit dat de heer [naam] zich op 4 augustus 2005 aan het toezicht heeft onttrokken en hij is terugplaatst in de Dr. S. van Mesdagkliniek, is op 24 oktober 2005 in een brief van dr. J. Hochstenbach voornoemd, aanvullende informatie over de heer [naam] verstrekt.

In die brief wordt onder meer vermeld dat het verzoek om de terbeschikkingstelling met twee jaar te verlengen, zoals eerder in het advies van G.E. Schaap is geformuleerd, vanuit de kliniek nog steeds wordt onderschreven. De onttrekking vanuit de FPA te Halsteren, en het huidige toestandbeeld, geven op pijnlijke wijze deze noodzaak nogmaals aan.

De heer [naam] is met verschijnselen van psychotische decompensatie op 17 augustus 2005 opgenomen in de separeer. Gedurende de afgelopen maanden is het zeer moeilijk om contact te maken met de heer [naam], aangezien hij weigert te spreken met de behandelaars. Hierdoor is het vooralsnog niet mogelijk om een definitieve diagnose te stellen. Sinds kort is er een dusdanig contact van de heer [naam] met het sociotherapeutisch team, dat op 17 oktober 2005 de heer [naam] is geplaatst op de gesloten afdeling.

Ter terechtzitting heeft de getuige-deskundige Los, voornoemd, verklaard dat de heer [naam] nog steeds weinig spraakzaam is en men dus ook niets weet van zijn binnenwereld. Op dit moment is hij onbehandelbaar. Het recidiverisico dient thans als zeer hoog te worden ingeschat. Het betreft een heel kwetsbare man, met een ernstige stoornis die veel begeleiding en sturing nodig heeft. Na een stabiele periode van 2 jaar hebben de behandelaars geprobeerd de heer [naam] meer zelfstandig te laten functioneren, hetgeen is mislukt. Daardoor is het toekomstbeeld van de heer [naam] drastisch veranderd. Mede door de onttrekking heeft hij geen medicatie meer ingenomen, als gevolg waarvan een psychotische decompensatie heeft plaatsgevonden. Het staken van de medicatie heeft sterke gevolgen gehad. De heer [naam] is totaal verwilderd en ontspoord naar de Dr. S. van Mesdagkliniek teruggekeerd. Vooralsnog dient te worden afgewacht hoe hij zal reageren op de medicatie.

Gelet op het voorgaande moet aangenomen worden dat de geestestoestand die (mede) aanleiding en oorzaak was van het delict op grond waarvan de terbeschikkingstelling is opgelegd, nog in zodanige mate bij de heer [naam] aanwezig is, dat de veiligheid van anderen en de algemene veiligheid van personen verlenging van de terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege met twee jaar eist.

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 38d en 38e van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 509o tot en met 509t van het Wetboek van Strafvordering.

BESLISSING

De rechtbank VERLENGT de termijn van terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege van [naam] voornoemd met TWEE (2) JAAR.

Aldus gedaan door:

mr. Foy voorzitter,

en mrs. Wiersinga en Nicolai, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. Bernard, griffier,

en in het openbaar uitgesproken op 8 november 2005.

De oudste rechter is buiten staat de beslissing mede te ondertekenen.