Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2005:AU0239

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
28-07-2005
Datum publicatie
28-07-2005
Zaaknummer
242867/ KG ZA 05-645
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

plaatsing afbeelding van Adolf Hitler naast afbeelding van eisers op website is onrechtmatig.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2005, 387
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

R E C H T B A N K R O T T E R D A M

sector civiel recht

Uitspraak: 28 juli 2005

VONNIS in kort geding in de zaak van:

a. de publieke rechtspersoon handelend onder de naam GEMEENTE ROTTERDAM,

gevestigd te Rotterdam,

b. de stichting STICHTING WONINGBEDRIJF ROTTERDAM (verder WBR),

gevestigd te Rotterdam,

c. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PROPER ROTTERDAM B.V. (verder: Proper),

gevestigd te Rotterdam,

d. de commanditaire vennootschap ONTWIKKELINGSCOMBINATIE NIEUW CROOSWIJK (verder: OCNC),

gevestigd te Rotterdam,

e. [eiser],

wonende te [woonplaats],

f. [eiser],

wonende te [woonplaats],

g. [eiser],

wonende te [woonplaats],

eiseressen,

procureur mr. J.G.A. van Zuuren,

advocaat mr. R. Schipper (te Amsterdam),

- tegen -

[gedaagde],

wonende te [woonplaats],

gedaagde,

in persoon verschenen.

Partijen worden hierna aangeduid als “eiseressen” waar eiseressen gezamenlijk worden bedoeld en als “de gemeente Rotterdam“, het WBR”, “Proper”, “OCNC”, “[eiser sub e]”, [eiser sub f]”en “[eiser sub g]” als eiseressen afzonderlijk worden bedoeld. Gedaagde zal verder worden aangeduid als “[gedaagde]”.

1. Het verloop van het geding

De voorzieningenrechter heeft kennis genomen van de volgende stukken:

- dagvaarding d.d. 19 juli 2005;

- pleitnotities en producties van mr. Schipper;

- pleitnotities van [gedaagde].

Partijen hebben hun standpunten toegelicht op de zitting van 25 juli 2005.

2. De vaststaande feiten en het geschil

2.1

Het volgende staat vast.

Het WBR is eigenaar van een groot deel van het woningbestand in de wijk Nieuw Crooswijk in Rotterdam.

Door de gemeente Rotterdam en het WBR zijn plannen ontwikkeld voor de herstructurering Nieuw Crooswijk. In dit kader is het WBR, samen met Proper en een bouwonderneming een samenwerkingsproject aangegaan in het OCNC, welk project als doel heeft om tot een herstructurering van Nieuw Crooswijk te komen. De plannen zijn op dit moment grotendeels vastgesteld; ongeveer 85% van de woningen in de wijk zullen worden vervangen door nieuwbouw. Naast sociale woningbouw zullen er in de wijk ook koopwoningen en huurwoningen in de vrije sector worden gerealiseerd.

[Eiser sub e] is wethouder […] van de gemeente […], [eiser sub f] is bestuursvoorzitter van […] en [eiser sub g] is directeur van […].

2.2

De website www.huurderspagina.nl staat op naam van [gedaagde] en wordt door hem beheerd. [Gedaagde] uit op deze website onder meer zijn kritiek op de herstructureringsplannen in Nieuw Crooswijk. Op de homepage van deze website zijn onder meer afbeeldingen te zien van [eiser sub e], [eiser sub f] en [eiser sub g] met bijgevoegde tekstwolkjes. Onder deze foto's staan onderschriften.

[Gedaagde] heeft voorts een afbeelding geplaatst van [eiser sub g] en [eiser sub e] terwijl zij voor een tafel of maquette staan. Naast deze afbeelding is een afbeelding te zien van Adolf Hitler die, samen met onder andere B. Mussolini, voorovergebogen staat over een kaart. Ook heeft hij op deze homepage een afbeelding geplaatst van [eiser sub e], [eiser sub g] en [eiser sub f] terwijl zij een wandeling maken. Naast deze afbeelding is een foto geplaatst van Adolf Hitler die samen met twee anderen een wandeling maakt.

Op dit moment zijn voornoemde foto’s waarop [eiser sub g], [eiser sub e] en [eiser sub f] staan afgebeeld zwart gemaakt, zodanig dat alleen de contouren van deze personen zichtbaar zijn.

2.3

In dit kort geding vorderen eiseressen, kort gezegd, dat de voorzieningenrechter bij vonnis uitvoerbaar [gedaagde] verbiedt om afbeeldingen op het Internet te plaatsen of te laten staan waarbij een verband wordt gelegd tussen de personen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de herstructurering van Nieuw Crooswijk enerzijds en de persoon van Adolf Hitler anderzijds, op straffe van verbeurte van een dwangsom voor iedere overtreding van dit verbod, met veroordeling van [gedaagde] in de kosten van dit geding.

2.3.1

Eiseressen hebben aan deze vordering de stelling ten grondslag gelegd dat door de foto’s een verband wordt gelegd tussen enerzijds Adolf Hitler en anderzijds eiseressen hetgeen onnodig grievend is jegens eiseressen.

2.4

[Gedaagde] concludeert tot afwijzing van de vorderingen van eiseressen.

Hij is het niet eens met het door eiseressen gevoerde (politieke) beleid in Nieuw Crooswijk. Hij vreest dat de oude bewoners na de nieuwbouw niet meer kunnen terugkeren omdat de nieuw te realiseren woningen voor hen niet betaalbaar zijn.

Met de plaatsing van de foto’s beoogt hij aan te geven dat het beleid van eiseressen ongewenst is en tracht hij eiseressen aan het denken te zetten. De omstandigheden nopen hem tot het gebruik van een vergaand middel als de gewraakte foto's.

3. De beoordeling

3.1

De vraag is of [gedaagde] door het plaatsen van de afbeeldingen van Adolf Hitler naast de afbeeldingen van [eiser sub g], [eiser sub f] en [eiser sub e] in strijd heeft gehandeld met de zorgvuldigheid die hem jegens eiseressen betaamt. Bij deze vraag staan in beginsel twee zwaarwegende belangen tegenover elkaar. Namelijk enerzijds het belang van eiseressen om gevrijwaard te blijven van publicaties die hun eer en goede naam aantasten en anderzijds het belang van [gedaagde] om zich te kunnen uiten over door hem gesignaleerde misstanden.

Naar voorlopig oordeel weegt in deze zaak het belang van eiseressen om niet in hun eer en goede naam aangetast te worden zwaarder dan het belang van [gedaagde], waartoe als volgt wordt overwogen.

3.1.1

Met de plaatsing van de foto’s zoals [gedaagde] dit op de homepage van zijn website heeft gedaan - dat op de afbeeldingen overigens alleen nog de contouren van [eiser sub g], [eiser sub e] en [eiser sub f] zichtbaar zijn, doet niet af aan het feit dat deze personen gelet op de begeleidende teksten en de overige op de homepage geplaatste foto’s, nog zeer herkenbaar zijn -

suggereert [gedaagde] dat er een verband bestaat tussen (het gedachtegoed en gedragingen van) Adolf Hitler c.q. Nazi-Duitsland en eiseressen. Het behoeft geen betoog dat het leggen of suggereren van een dergelijk verband in zijn algemeenheid - en dus ook jegens eiseressen - kwetsend en onnodig grievend is.

Daarnaast speelt de omstandigheid dat [gedaagde] ook zonder de plaatsing van deze foto’s zeer wel zijn mening over het door eiseressen gevoerde beleid kan uiten een grote rol in de belangenafweging. Zowel uit de teksten op zijn website als uit hetgeen hij ter zitting naar voren heeft gebracht is gebleken dat zijn vrijheid om zich te kunnen uiten over de door hem gesignaleerde misstanden op geen enkele wijze in het gedrang is.

3.2

Het hiervoor overwogene leidt ertoe dat de plaatsing van de foto’s van Adolf Hitler onrechtmatig is jegens eiseressen. Gelet hierop behoeft de vraag of, zoals eiseressen hebben gesteld, tevens inbreuk is gemaakt op het portretrecht van eiseressen, geen behandeling meer.

De vorderingen van eiseressen zullen derhalve worden toegewezen en [gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van dit geding worden veroordeeld. De voorzieningenrechter ziet in hetgeen [gedaagde] heeft aangevoerd geen aanleiding om hem niet in de proceskosten te veroordelen.

4. De beslissing

De voorzieningenrechter,

verbiedt [gedaagde] binnen 24 uur na betekening van dit vonnis om afbeeldingen op het internet te plaatsen of te laten staan waarbij een verband wordt gelegd tussen de personen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de herstructurering van Nieuw Crooswijk enerzijds en de persoon van Adolf Hitler anderzijds, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 2.000,- (zegge: tweeduizend euro) voor iedere overtreding van dit verbod, vermeerderd met € 500,- (zegge: vijfhonderd euro) voor iedere dag of gedeelte van een dag dat deze overtreding voortduurt;

veroordeelt [gedaagde] in de kosten van deze procedure, aan de zijde van eiseressen begroot op € 315,- aan verschotten en op € 816,- aan salaris voor de procureur.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.F.L. Geerdes, voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. Y.F.J. Fransen, griffier.

Uitgesproken ter openbare terechtzitting.

1295