Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2005:AT5051

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
02-05-2005
Datum publicatie
03-05-2005
Zaaknummer
10.150078-04
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft in de bewezen verklaarde periode deelgenomen aan een gestructureerd crimineel samenwerkingsverband dat zich op professionele wijze bezighield met mensensmokkel. Verdachte is direct betrokken geweest bij één transport. Daarnaast heeft verdachte in een zogenaamd safehouse aan tenminste zeven illegalen onderdak verschaft.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Nevenzittingsplaats Alkmaar

Parketnummer: 10.150078-04

Datum uitspraak: 2 mei 2005

OP TEGENSPRAAK

VERKORT VONNIS van de Rechtbank Rotterdam, zittinghoudende te Alkmaar, Meervoudige Kamer voor Strafzaken, in de zaak van het

OPENBAAR MINISTERIE

tegen:

[verdachte 7]

geboren te Fuzhou (China) op 27 november 1962,

wonende te [postcode] Rotterdam, [adres],

thans gedetineerd in PI Noord-Holland-Noord, HvB Zuyderbos te Heerhugowaard.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 8 december 2004, 20 januari 2005, 9 februari 2005, 16 en 24 maart 2005 en 4, 6 en 18 april 2005.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie, zakelijk weergegeven tot de:

- bewezenverklaring van het onder 1 (te weten 2 transporten en 1 safehouse), 2 en 3 ten laste gelegde;

- veroordeling van verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaar met aftrek van de tijd door verdachte in voorlopige hechtenis doorgebracht;

- onttrekking aan het verkeer van de onder verdachte in beslag genomen voorwerpen, te weten:

* een stamkaart RET t.n.v. H.D. Cheng

* 2 kopieën van een verblijfsdocumenten NLD41164194 t.n.v. HD Cheng geboren 18-11-1970

* A1 paspoort op naam van Ka Fai Lai

* Bankpasje, mobilbonuspas, 2x studentenbewijs Universiteit Basel, ziekenfondspasje t.n.v. Storojeva Iana, instapkaart Storojeva Iana.

* Documenten op naam van H.D. Cheng

De rechtbank heeft voorts kennis genomen van hetgeen door de verdachte en mr. M.A. Lo A Foe, raadsman van de verdachte, naar voren is gebracht.

Voor zover in dit vonnis de processen-verbaal met de daarbij behorende bijlagen van het zogenoemde onderzoek "Jonk" en de processen-verbaal uit de zaakdossiers worden aangehaald, zullen de paginanummers worden genoemd zoals deze voorkomen in het door de officier van justitie aan de rechtbank overgelegde digitale dossier (inclusief de daarop gevolgde aanvullingen).

1. TENLASTELEGGING

Op vordering van de officier van justitie is de omschrijving van de tenlastelegging op de terechtzitting van 16 maart 2005 gewijzigd op de voet van artikel 314a van het Wetboek van Strafvordering.

Aan de verdachte is, nadat een vordering van de officier van justitie strekkende tot wijziging van de tenlastelegging gedateerd 4 april 2005 is toegelaten, ten laste gelegd, dat

1.

hij in of omstreeks de periode van 21 augustus 2003 tot en met 8 juni 2004 te Rotterdam en/of Schiedam en/of (elders) in Nederland en/of te Brussel en/of (elders) in België, en/of te Calais en/of Parijs en/of (elders) in Frankrijk,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, beroepsmatig, althans uit gewoonte, in elk geval meermalen, althans eenmaal,

(telkens) een of meer perso(o)n(en) uit winstbejag opzettelijk behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van toegang tot en/of het verblijven in Nederland en/of enige staat welke gehouden is mede ten behoeve van Nederland grenscontrole uit te oefenen en/of (telkens) een of meer perso(o)n(en) daartoe uit winstbejag gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft, terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens) wist(en), althans ernstige redenen had(den) om te vermoeden, dat die toegang en/of dat verblijf van die perso(o)n(en) in Nederland en/of enige staat welke gehouden was mede ten behoeve van Nederland grenscontrole uit te oefenen (telkens) wederrechtelijk was/waren; hierin bestaande dat hij, verdachte, tezamen met een of meer mededader(s), althans alleen,

(tegen betaling) (ondermeer)

* (Transport 10 februari 2004)

in of omstreeks de periode van 10 februari 2004 tot en met 11 februari 2004 te Rotterdam en/of (elders) in Nederland en/of te Brussel en/of (elders) in België, en/of te Calais en/of (elders) in Frankrijk

- Xiao Hun/Huw (geboren 1januari1988, althans in 1988, te China) en/of

- Min An (geboren 1januari1987, althans in 1987, te China) en/of

- Yue Cher (geboren 1januari1987, althans in 1987, te China) en/of

- Phi Hong Hoang (geboren 25 oktober 1976 te Hal Phong, Vietnam) en/of

- Linh Ngo Tuan/Tauw (geboren 1juli1970 te Hai Duong, Vietnam), althans een of meer onbekend gebleven perso(o)n(en) (met Aziatische persoonskenmerken

en/of vermoedelijk met de Chinese, althans een buitenlandse, nationaliteit, waaronder een persoon genaamd Yi Mei), onderdak heeft verschaft in een of meer pand(en) (gelegen in Rotterdam) en/of naar het Centraal Station te Rotterdam heeft begeleid en/of gedurende dier/hun reis van Nederland richting het buitenland, althans het Centraal Station te Rotterdam, (telefonisch) aanwijzingen heeft gegeven (ondermeer over de reisroute en/of de te volgen smokkeltaktiek) en/of (vervolgens) met de trein heeft begeleid naar Brussel-zuid, althans naar België, en/of (vervolgens) heeft vervoerd/doen vervoeren naar Calais, althans naar Frankrijk, (teneinde die Xiao Hun/Huw en/of Min An en/of Yue Cher en/of Phi Hong Hoang en/of Linh Ngo Tuan/Tauw, althans die perso(o)n(en) (per huiftrailer) naar Engeland te (doen) vervoeren! begeleiden);

en/of

* (Transport He De Quan)

in of omstreeks de periode van 28 april 2004 tot en met 22 mei 2004 te Rotterdam en/of (elders) in Nederland en/of te Parijs en/of (elders) in Frankrijk en/of België

He De Quen, althans een onbekend gebleven vrouw (met Aziatische persoonskenmerken en/of vermoedelijk met de Chinese, althans een buitenlandse, nationaliteit), per taxi heeft begeleid van treinstation Gare du Lyon naar treinstation Paris Nord, althans over het grondgebied van Frankrijk, en/of (vervolgens) per trein heeft begeleid van Frankrijk naar Nederland en/of (vervolgens) onderdak heeft verschaft in een pand (gelegen aan de [adres] te Schiedam);

en/of

* (Safehouse [adres])

op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2004 tot en met 8 juni

2004 te Schiedam en/of (elders) in Nederland

een of meer (deels onbekend gebleven) perso(o)n(en) (met Aziatische persoonskenmerken

en/of vermoedelijk met de Chinese, althans een buitenlandse, nationaliteit), waaronder in elk

geval op of omstreeks 8 juni 2004

- Liu Xiao Hui (geboren 15 september 1985 te Hong Xin, China) en/of

- Chen Gao Song (geboren 14 oktober 1967 te Changle, China) en/of

- Lui Zi Gao (geboren 10 september 1968 te China) en/of

- Jiang Xin Lin Fine (geboren 5 april 1983 te China) en/of

- Chen Xing (geboren 16 september 1972 te Jaipu, China) en/of

- Chen Tian Ming (geboren 13 augustus 1961 te Xin Cun, China),

onderdak heeft verschaft in een pand (gelegen aan de [adres] te Schiedam);

2.

hij op of omstreeks 8 juni 2004 te Rotterdam en/of (elders) in Nederland in het bezit was van een reisdocument, te weten een (Brits/Hong Kongs) paspoort (ten name gesteld van Ka Fai Lai, paspoortnummer 610689462), waarvan hij wist, althans redelijkerwijs moest vermoeden, dat het reisdocument vals of vervalst was (blijkende uit het feit dat de pasfoto was verwisseld en/of laminaat/folie er onjuist, althans afwijkend, op was aangebracht);

3.

hij in of omstreeks de periode van 21 augustus 2003 tot en met 8 juni 2004 te Rotterdam en/of Den Haag en/of Schiedam en/of (elders) in Nederland en/of China en/of Tsjechië en/of Duitsland en/of België en/of Frankrijk en/of Spanje en/of Engeland

(mede) leiding heeft gegeven, althans heeft deelgenomen, aan een organisatie, die tot oogmerk had het plegen van misdrijven,

te weten het (ondermeer) plegen van mensensmokkel (uit beroep of gewoonte) en/of (gewoonte)witwassen,

immers, hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) toen en daar (meermalen) (ondermeer):

- een of meer perso(o)n(en), van wie de toegang en/of het verblijf in Nederland wederrechtelijk was/waren, (tegen betaling) uit het buitenland opgehaald en/of in Nederland ondergebracht en/of van een of meer (valse/vervalste) reisdocument(en) en/of (trein/bus)ticket(s) voorzien en/of naar het buitenland vervoerd/doen vervoeren en/of

- geld(en) verworven, voorhanden gehad, overgedragen en/of omgezet, althans van geld(en) gebruik gemaakt, terwijl hij verdachte, en/of zijn mededader(s) wist(en) dat/die geld(en) -onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf;

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zullen deze worden verbeterd. De verdachte is hierdoor niet geschaad in de verdediging.

2. VOORVRAGEN

1. Geldigheid van de dagvaarding

De rechtbank stelt vast dat de dagvaarding geldig is.

2. Bevoegdheid rechtbank

De rechtbank verklaart zichzelf bevoegd tot kennisneming van de zaak.

3. Ontvankelijkheid van de officier van justitie

De rechtbank overweegt met betrekking tot de ontvankelijkheid van de officier van justitie het volgende.

Vast staat dat verdachte niet in het bezit is van de Nederlandse nationaliteit en dat de aan verdachte ten laste gelegde strafbare gedragingen deels buiten Nederland hebben plaats gevonden. Op grond van artikel 2 van het Wetboek van Strafrecht is de Nederlandse strafwet toepasselijk op ieder die zich in Nederland aan enig strafbaar feit schuldig maakt. Vervolging in Nederland is mogelijk, ook ten aanzien van van dat strafbare feit deel uitmakende gedragingen, die buiten Nederland hebben plaats gevonden, indien een relevant deel van de strafbare gedragingen in Nederland is verricht. Deze situatie doet zich naar het oordeel van de rechtbank in casu voor.

De rechtbank stelt op grond van het voorgaande vast dat het openbaar ministerie ontvankelijk is in de vervolging.

4. Aanwezigheid van redenen tot schorsing van de vervolging

Uit het onderzoek op de terechtzitting zijn de rechtbank geen gronden gebleken die moeten leiden tot schorsing van de vervolging.

3. VRIJSPRAAK

Naar het oordeel van de rechtbank is niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte onder 1. ten aanzien van het transport van 10 februari 2004 is ten laste gelegd.

De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

De rechtbank is van oordeel dat - mede gelet op hetgeen hierna onder rubriek 6. (Nadere bewijsmotivering), is overwogen met betrekking tot de bruikbaarheid van de afgeluisterde telefoongesprekken - niet is komen vast te staan dat de door verdachte naar het station Rotterdam CS begeleide persoon behoort tot de in Calais op 10 februari 2004 aangehouden illegale personen, terwijl het transport van juist deze personen de grondslag vormt van de tenlastelegging.

4. BEWEZENVERKLARING

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande, dat

1.

hij in de periode van 1 april 2004 tot en met 8 juni 2004 te Schiedam en/of elders in Nederland en/of in België, en/of in Frankrijk,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, meermalen,

personen uit winstbejag opzettelijk behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van toegang tot en/of het verblijven in Nederland en/of enige staat welke gehouden is mede ten behoeve van Nederland grenscontrole uit te oefenen en/of personen daartoe uit winstbejag gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft, terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) ernstige redenen had(den) om te vermoeden, dat die toegang en/of dat verblijf van die perso(o)nen in Nederland en/of die toegang tot enige staat welke gehouden was mede ten behoeve van Nederland grenscontrole uit te oefenen wederrechtelijk was/waren,

hierin bestaande dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s),

* (Transport He De Quan)

in de periode van 28 april 2004 tot en met 22 mei 2004 in Nederland en in Frankrijk en België een onbekend gebleven vrouw, vermoedelijk met de Chinese, althans een buitenlandse nationaliteit, per taxi heeft begeleid van treinstation Gare du Lyon naar treinstation Paris Nord, en/of vervolgens per trein heeft begeleid van Frankrijk naar Nederland en/of vervolgens in Nederland onderdak heeft verschaft in een pand gelegen aan de [adres] te Schiedam;

en

* (Safehouse [adres])

op tijdstippen in de periode van 3 mei 2004 tot en met 8 juni 2004 te Schiedam personen vermoedelijk met de Chinese, althans een buitenlandse nationaliteit, waaronder in elk geval op 8 juni 2004

- Liu Xiao Hui (geboren 15 september 1985 te Hong Xin, China) en

- Chen Gao Song (geboren 14 oktober 1967 te Changle, China) en

- Lui Zi Gao (geboren 10september 1968 te China) en

- Jiang Xin Lin Fine (geboren 5 april 1983 te China) en

- Chen Xing (geboren 16 september 1972 te Jaipu, China) en

- Chen Tian Ming (geboren 13 augustus 1961 te Xin Cun, China),

onderdak heeft verschaft in een pand (gelegen aan de [adres] te Schiedam).

2.

hij op of 8 juni 2004 in Nederland in het bezit was van een reisdocument, te weten een (Brits/Hong Kongs) paspoort (ten name gesteld van Ka Fai Lai, paspoortnummer 610689462), waarvan hij wist, dat het reisdocument vervalst was (blijkende uit het feit dat de pasfoto was verwisseld

3.

hij in de periode van 1 april 2004 tot en met 8 juni 2004 te Schiedam en/of elders in Nederland

heeft deelgenomen aan een organisatie, die tot oogmerk had het plegen van misdrijven,

te weten het plegen van mensensmokkel uit beroep of gewoonte

immers, hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) toen en daar meermalen:

personen, van wie de toegang en/of het verblijf in Nederland wederrechtelijk was/waren, tegen betaling in Nederland ondergebracht en/of van (trein/bus)ticket(s) voorzien en/of naar het buitenland doen vervoeren.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

5. BEWIJS

De rechtbank grondt de beslissing dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan, op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat.

De bewijsmiddelen worden slechts gebruikt ten aanzien van het feit waarop zij blijkens hun inhoud betrekking hebben.

6. NADERE BEWIJSMOTIVERING

De rechtbank overweegt met betrekking tot de hierna te noemen onderwerpen het volgende.

Stemherkenning en bruikbaarheid van verslagen van afgeluisterde telefoongesprekken

In dit onderzoek is veelvuldig gebruik gemaakt van het met een technisch hulpmiddel opnemen van telefoongesprekken, welke vervolgens door een tolk zijn vertaald van een Fuzhou-dialect in het Engels danwel in het Mandarijn. Het aldus verkregen resultaat is vervolgens door een andere tolk vertaald in de Nederlandse taal en opgenomen in de zogenaamde tapverslagen. Deze tapverslagen bevatten een woordelijke weergave van het gesprek danwel een kennelijk door de tolk gemaakte samenvatting van de inhoud van het gesprek.

In het merendeel van de tapverslagen is de identiteit van (één van de) verdachten als (één van de) deelnemers aan het telefoongesprek vermeld.

Daarbij doen zich drie verschillende situaties voor:

a. die waarbij de deelnemer(s) aan een telefoongesprek door middel van het noemen van een naam wordt (worden) geïdentificeerd;

b. die waarbij is aangegeven dat identificatie door stemherkenning door de betrokken tolk heeft plaats gevonden. Uit het rapport van het Nederlands Forensisch Instituut, dat op verzoek van de rechtbank is uitgebracht, blijkt, dat niet zonder meer kan worden uitgegaan van de betrouwbaarheid van de stemherkenning door de tolken.

c. die waarbij de deelnemer(s) aan het telefoongesprek wordt (worden) geïdentificeerd, maar waarbij niet duidelijk is geworden hoe de identificatie heeft plaats gevonden, terwijl in het gesprek geen namen worden genoemd. Uit de verhoren van de tolken daaromtrent kan evenmin worden opgemaakt hoe deze identificatie heeft plaatsgevonden.

De rechtbank zal voor het bewijs slechts die verslagen van afgeluisterde telefoongesprekken als "ander geschrift" laten meewerken, indien:

1. de deelnemer(s) door middel van het noemen van een naam wordt (worden) geïdentificeerd;

2. op grond van de inhoud van andere bewijsmiddelen (bijv. observaties en/of camerabeelden en/of verklaringen) de identiteit van ten minste één van de deelnemers aan dat gesprek vaststaat en

3. voorts de inhoud van het betreffende gesprek uit een oogpunt van beantwoording van de bewijsvraag voldoende steun vindt in de inhoud van andere bewijsmiddelen.

Het onder 2. en 3. gestelde vindt ook toepassing in het geval dat geen woordelijk verslag van het telefoongesprek is opgenomen, maar een samenvatting van de inhoud van het gesprek is weergegeven.

De rechtbank is voorts van oordeel dat

- niet is gebleken dat dit dwangmiddel zonder voldoende grond is toegepast;

- de gesprekken op rechtmatige wijze zijn afgeluisterd;

- met betrekking tot de kwaliteit van de door de tolken gemaakte vertalingen niet is gebleken dat er voldoende redenen zijn om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van dit bewijsmateriaal.

Illegale vreemdeling

Het geven van hulp bij het verblijf van personen in Nederland is strafbaar als deze hulp verstrekt wordt aan personen die wederrechtelijk hier te lande verblijven. Verdachte moet van de wederrechtelijkheid van dat verblijf op de hoogte zijn of ernstige reden hebben te vermoeden dat hiervan sprake is.

Dat de betrokken vreemdelingen daadwerkelijk wederrechtelijk in Nederland verbleven leidt de rechtbank af uit de verklaringen van de betrokken vreemdelingen zelf en/of het feit dat zij niet in het Vreemdelingen Administratie Systeem(VAS) voor kwamen en/of uit de modus operandi.

Winstbejag

Voorts is voor strafbaarheid noodzakelijk dat de hulp aan personen bij het zich verschaffen van toegang tot en/of het verblijven in Nederland gegeven wordt uit winstbejag. Uit de stukken betrekking hebbend op de diverse zaken leidt de rechtbank af dat de betrokken vreemdelingen voor hun reis en/of aansluitend verblijf in Nederland (hoge) geldbedragen betaalden aan - mededaders van - verdachte. Voorts blijkt uit een aantal afgeluisterde telefoongesprekken dat ook door verdachte over geldbedragen en betalingen is gesproken. Gelet hierop, alsmede gelet op de omstandigheden dat verdachte en/of zijn mededaders zonder kosten gebruik mochten maken van woningen welke kennelijk met het oog op het plegen van de tenlaste gelegde mensensmokkel waren gehuurd en/of daarbij kosteloos kost en inwoning genoten en/of zakgeld ontvingen en/of konden delen in de met de transporten behaalde winst en/of tegen een zeer geringe vergoeding over arbeidskrachten kon beschikken en nu niet aannemelijk is geworden dat verdachte uit louter ideële motieven heeft gehandeld, neemt de rechtbank aan dat verdachte heeft gehandeld uit winstbejag.

Per 1 januari 2005 is artikel 197a van het Wetboek van Strafrecht gewijzigd door het laten vervallen van het begrip winstbejag in lid 1 van genoemd artikel.

Deze wijziging heeft onmiddellijke werking. Ten opzichte van artikel 197a(oud) van genoemd wetboek betekent de wijziging van de tekst van het artikel voor de verdachte een minder gunstige strafrechtelijke positie. De rechtbank zal derhalve overeenkomstig het gestelde in artikel 1 van het Wetboek van Strafrecht bij haar beoordeling van de bewijsbaarheid van de ten laste gelegde transporten aansluiting zoeken bij artikel 197a(oud) van genoemde wet.

Voorzover aan verdachte ten laste is gelegd, kort gezegd, het behulpzaam zijn van een vreemdeling bij het verblijven in Nederland, zal de rechtbank het "nieuwe" artikel 197a lid 2 toepassen, aangezien toepassing van dit artikel geen voor de verdachte ongunstiger situatie oplevert. In dat geval geldt onverkort dat bewezen moet worden dat verdachte uit winstbejag heeft gehandeld.

Organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven

De rechtbank acht op grond van de bewijsmiddelen bewezen dat verdachte heeft deelgenomen aan een onderdeel van een organisatie die het oogmerk had het plegen van mensensmokkel. Deze organisatie was internationaal georganiseerd en stond onder leiding van de - vermoedelijk in China verblijvende - [naam], alias [naam]. De transporten vonden plaats over het grondgebied van diverse landen. In elk van die landen was kennelijk een persoon belast met het coördineren van alle aspecten van het transport dat binnen de grenzen van het land in kwestie plaats vond.

Binnen Nederland nam verdachte deel aan de activiteiten van het Nederlandse deel van de organisatie, gericht op de realisatie van transporten van illegale personen naar Nederland en/of via Nederland naar een ander westers land alsmede het beheer van safehouses.

7. STRAFBAARHEID VAN HET BEWEZEN VERKLAARDE

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het bewezen verklaarde levert op:

Ten aanzien van feit 1:

Medeplegen van

Een ander uit winstbejag behulpzaam zijn bij het zich verschaffen van toegang tot Nederland, terwijl hij ernstige redenen heeft te vermoeden dat dat verblijf wederrechtelijk is, meermalen gepleegd.

Medeplegen van

Een ander uit winstbejag behulpzaam zijn bij het zich verschaffen van verblijf in Nederland, terwijl hij ernstige redenen heeft te vermoeden dat de toegang wederrechtelijk is.

Ten aanzien van feit 2:

In het bezit zijn van een vals reisdocument, waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, dat het vervalst is.

Ten aanzien van feit 3:

Het deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven.

8. MOTIVERING VAN DE STRAF

De rechtbank heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van het bewezen verklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan en op grond van de persoon van de verdachte.

De rechtbank heeft daarbij in het bijzonder het volgende in beschouwing genomen:

Verdachte heeft in de bewezen verklaarde periode deelgenomen aan een gestructureerd crimineel samenwerkingsverband dat zich op professionele wijze bezighield met mensensmokkel.

Bij mensensmokkel worden mensen die, om wat voor reden dan ook, hun land willen verlaten op illegale wijze naar een veelal westers land getransporteerd. De smokkelaars maken daarbij misbruik van de afhankelijkheid van deze personen, door voor het transport uit winstbejag (veel) geld te vragen. Ook in dit geval heeft verdachte ertoe bijgedragen dat een aantal Chinezen, tegen betaling van forse bedragen geholpen werd wederrechtelijk toegang te verkrijgen tot Nederland of enige staat welke gehouden is mede ten behoeve van Nederland grenscontrole uit te oefenen.

De organisatie maakte gebruik van zogenaamde "safehouses", waar wederrechtelijk in Nederland verblijvende personen in woningen werden ondergebracht en vastgehouden tot de betaling van een transport had plaats gevonden.

Verdachte is direct betrokken geweest bij één transport. Daarnaast heeft verdachte in een zogenaamd safehouse aan ten minste zeven illegalen onderdak verschaft.

Deze gedragingen van verdachte bevorderden de instandhouding van de organisatie.

Ten gunste van verdachte dient te worden vermeld dat met betrekking tot de ten laste van verdachte bewezen verklaarde feiten niet is gebleken dat die transporten en/of dat verblijf onder mensonwaardige omstandigheden hebben plaats gevonden.

Verdachte was in het bezit van een vervalst paspoort. Verdachte heeft aldus het vertrouwen geschonden dat in het maatschappelijk verkeer in de echtheid van reisdocumenten moet kunnen worden gesteld.

Met vervalste reisdocumenten wordt het plegen van misdrijven als mensensmokkel mogelijk gemaakt.

Georganiseerde criminaliteit als hiervoor omschreven vormt een bedreiging voor de Nederlandse samenleving. Die bedreiging is met name gelegen in de macht die een criminele organisatie uitoefent over haar leden en over delen van de samenleving.

De door verdachte gepleegde feiten zijn ernstig en daarop kan naar het oordeel van de rechtbank in beginsel niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van na te noemen duur.

Bij het bepalen van de strafmaat houdt de rechtbank in het voordeel van de verdachte rekening met de omstandigheid dat verdachte blijkens een op hem betrekking hebbend uittreksel uit het Algemeen documentatieregister d.d. 29 maart 2005 niet eerder terzake van soortgelijke delicten is veroordeeld.

Alles afwegend acht de rechtbank na te noemen straf passend en geboden.

9. MOTIVERING VAN DE MAATREGEL

De rechtbank is van oordeel, dat de in beslag genomen voorwerpen, te weten:

A. een stamkaart RET t.n.v. H.D. Cheng

B. 2 kopieën van een verblijfsdocumenten NLD41164194 t.n.v. HD Cheng geboren 18-11-1970

C. A1 paspoort op naam van Ka Fai Lai

D. Bankpasje, mobilbonuspas, 2x studentenbewijs Universiteit Basel, ziekenfondspasje t.n.v. Storojeva Iana, instapkaart Storojeva Iana.

E. Documenten op naam van HD Cheng

dienen te worden onttrokken aan het verkeer.

Het ongecontroleerde bezit daarvan is in strijd met de wet en het algemeen belang.

Verder is uit het onderzoek op de terechtzitting het volgende gebleken.

De voorwerpen behoren toe aan de verdachte, zijn bij gelegenheid van het onderzoek naar het door de verdachte begane misdrijf aangetroffen en kunnen dienen tot het begaan van soortgelijke misdrijven. Het ongecontroleerde bezit daarvan is in strijd met de wet of met het algemeen belang.

10. TOEGEPASTE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De op te leggen straf en maatregel zijn gegrond op de artikelen 1, 36d, 47, 57, 197a (oud), 197a tweede en vierde lid en 231 van het Wetboek van Strafrecht.

11. BESLISSING

De rechtbank:

Verklaart niet wettig en overtuigend bewezen, dat de verdachte het onder 1 ten laste gelegde voor zover het betreft het transport van 10 februari 2004 en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart bewezen, dat de verdachte het onder 1., 2. en 3. ten laste gelegde, zoals hierboven in de rubriek BEWEZENVERKLARING aangeduid, heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders tenlaste is gelegd dan hierboven in de rubriek BEWEZENVERKLARING bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verstaat dat het bewezen verklaarde oplevert de hierboven in de rubriek STRAFBAARHEID VAN HET BEWEZEN VERKLAARDE vermelde strafbare feiten.

Verklaart de verdachte voor het bewezen verklaarde strafbaar.

Veroordeelt de verdachte voor het bewezen verklaarde tot een gevangenisstraf voor de tijd van 15 (VIJFTIEN) MAANDEN.

Bepaalt dat de tijd die door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht.

Verklaart onttrokken aan het verkeer:

A. een stamkaart RET t.n.v. H.D. Cheng

B. 2 kopieën van een verblijfsdocumenten NLD41164194 t.n.v. HD Cheng geboren 18-11-1970

C. A1 paspoort op naam van Ka Fai Lai

D. Bankpasje, mobilbonuspas, 2x studentenbewijs Universiteit Basel, ziekenfondspasje t.n.v. Storojeva Iana, instapkaart Storojeva Iana.

E. Documenten op naam van HD Cheng

Heft op het bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte met ingang van het tijdstip waarop de duur van de voorlopige hechtenis gelijk wordt aan de opgelegde vrijheidsstraf.

Dit vonnis is gewezen door

mr. J. Westdorp, voorzitter,

mr. B. Franke en mr. F.J. Lourens, rechters,

in tegenwoordigheid van W. Veenstra en mr. A. de Graag, griffiers, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 2 mei 2005.