Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2003:AN9951

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
05-12-2003
Datum publicatie
12-12-2003
Zaaknummer
03/1285
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:CRVB:2005:AU0312
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Loonbegrip, loondagen CSV.

Geen premieheffing mogelijk over betalingen die zien op dagen waarop niet is gewerkt.

Uitspraak in hoger beroep vernietigd; LJN AU0312.

Wetsverwijzingen
Coördinatiewet Sociale Verzekering
Coördinatiewet Sociale Verzekering 9
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
FutD 2003-2287 met annotatie van Fiscaal up to Date
USZ 2004/67 met annotatie van Red.
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK TE ROTTERDAM

Enkelvoudige kamer voor bestuursrechtelijke zaken

Reg.nr.: PREMIE 03/1285-NIFT

Uitspraak

in het geding tussen

[x] B.V., gevestigd te [y], eiseres,

gemachtigde E.P.J. Dankaart, werkzaam bij PriceWaterHouseCoopers Belastingadviseurs N.V. te [y],

en

de raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, verweerder.

1. Ontstaan en loop van de procedure

Bij besluit van 25 februari 2002 heeft verweerder eiseres een correctienota premieheffing ingevolge de werknemersverzekeringen over het loontijdvak 1 januari 2001 tot en met 31 december 2001 toegezonden.

Tegen dit besluit is namens eiseres bij brief van 4 april 2002 bezwaar gemaakt.

Bij besluit van 12 maart 2003 heeft verweerder het bezwaar ongegrond verklaard.

Tegen dit besluit (hierna: het bestreden besluit) is namens eiseres bij brief van 18 april 2003 beroep ingesteld. De gronden van het beroep zijn bij brief van 22 mei 2003 aangevuld.

Verweerder heeft bij brief van 18 september 2003 een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 27 oktober 2003. Eiseres heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. J.J. van Vlijmen, kantoorgenoot van gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. F.L.M. Schütz.

2. Overwegingen

In dit geding dient de rechtbank te beoordelen of het bestreden besluit in rechte stand kan houden. Bij dit besluit heeft verweerder zijn standpunt zoals neergelegd in het besluit van 25 februari 2002, waarbij verweerder eiseres correctienota's ingevolge de sociale verzekeringen over het tijdvak 2001 heeft opgelegd, gehandhaafd.

In beroep heeft eiseres aangevoerd dat verweerder ten onrechte correctie premies werknemersverzekeringen heeft vastgesteld over de dagen waarop wel loon is genoten maar geen arbeid is verricht. Eiseres heeft in dit verband verwezen naar jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep, in het bijzonder de uitspraak van 31 mei 2001, gepubliceerd in RSV 2001/184.

Verweerder heeft zich op het standpunt gesteld de Centrale Raad van Beroep een te beperkte uitleg aan het begrip loondagen geeft. De uitleg van de Centrale Raad van Beroep dat onder loondagen moet worden verstaan "de dagen waarop een werknemer tegen loon heeft gewerkt" acht verweerder in strijd met de letterlijke tekst van artikel 9 van de CSV, en overigens ook met de bedoeling van de wetgever. Verweerder heeft in dit verband zich op het standpunt gesteld dat de systematiek van de premieheffing ingevolge artikel 9, eerste lid, van de CSV een systeem van premieheffing per premiebetalingstijdvak betreft en niet een systeem van premieheffing per gewerkte dag. Voorts is verweerder van oordeel dat in het gehele systeem van premieheffing werknemersverzekeringen geen verband wordt gelegd met daadwerkelijk verrichte arbeid en het ook niet de bedoeling van de wetgever is geweest om alleen arbeidsdagen als loondagen aan te merken. Toepassing van de door de CRvB gegeven definitie van het begrip loondag zou immers tot een onaanvaardbare rechtsongelijkheid leiden omdat bij gelijke lonen dan verschillende bedragen aan premies verschuldigd zou zijn. Bovendien zouden op deze wijze dagen waarover wel loon is genoten, maar waarop geen arbeid is verricht niet als loondagen kunnen worden aangemerkt. Verweerder is dan ook van oordeel dat de zinsnede in artikel 9, eerste lid, van de CSV, waarin wordt gerefereerd aan "dagen waarover loon is genoten" dient te worden gelezen als "dagen waarover loon of een aan loon gelijkgestelde uitkering is genoten".

De rechtbank overweegt dienaangaande het volgende.

Partijen verschillen van mening over de vraag of verweerder, met inachtneming van de maximum daglonen en de geldende franchises, gehouden is tot premieheffing ingevolge de sociale verzekeringswetten over dagen waarop niet is gewerkt, maar wel loon is genoten, in het geval werkzaamheden worden verricht in een arbeidspatroon van 14 dagen werken/ 14 dagen vrij.

De rechtbank zal zich tot dit punt van het geschil beperken.

Van toepassing zijn de bepalingen ingevolge de Coördinatiewet Sociale Verzekering (hierna: CSV), zoals deze golden ten tijde van het geschil.

De artikelen 4 tot en met 8 van de CSV bepalen wat tot het loon in de zin van deze wet behoort. Over dit loon is een werkgever premies werknemersverzekeringen verschuldigd. Aan de hoogte van het loon is ingevolge artikel 9 CSV een maximumbedrag verbonden, waarboven premieheffing achterwege dient te blijven.

Ingevolge artikel 9, eerste lid, van de CSV wordt de hoogte van het maximumbedrag berekend door het aantal dagen, waarover in het premiebetalingstijdvak loon is genoten, te vermenigvuldigen met een voor ieder kalenderjaar opnieuw vastgesteld bedrag (het maximum dagloon). Het vijfde lid van dit artikel bepaalt dat, indien de werknemer uitsluitend als gevolg van ploegendienst op minder dan vijf dagen per week arbeid verrichtte, hij geacht wordt over het tijdvak waarin hij in ploegendienst werkzaam was, over vijf dagen per week loon te hebben genoten. Ingevolge het zesde lid van dit artikel wordt voor de toepassing van het bepaalde in de vorige leden onder meer bedoeld dat het aantal dagen, waarover de werknemer gemiddeld per werkweek loon heeft genoten, geacht wordt niet meer dan 5 te bedragen.

Uit de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep (RSV 2001/184) volgt dat onder "het aantal dagen (…) waarover de werknemer loon heeft genoten" ingevolge artikel 9, eerste lid, CSV geen andere betekenis kan hebben dan "dagen waarop de werknemer tegen loon heeft gewerkt".

Uit het vorenstaande volgt naar het oordeel van de rechtbank dat over de dagen dat loon wordt ontvangen, maar waarop niet is gewerkt, niet kunnen worden betrokken bij de premieheffing werknemersverzekeringen. De rechtbank merkt in dit verband op dat de CRvB de uitleg van artikel 9, eerste lid, CSV heeft beperkt tot dagen waarop de werknemer (feitelijk) tegen loon heeft gewerkt, en niet heeft uitgebreid met de dagen waarover de werknemer loon of een aan loon gelijkgestelde uitkering heeft genoten hetgeen mogelijk in het onderhavige geval tot een juistere uitkomst zou leiden. Gelet op het standpunt van de CRvB dienaangaande ziet de rechtbank evenwel in hetgeen namens verweerder is aangevoerd, geen aanleiding om van vorenvermelde jurisprudentie af te wijken.

Het bestreden besluit komt, onder gegrondverklaring van het beroep, voor vernietiging in aanmerking.

De rechtbank ziet aanleiding verweerder te veroordelen in de kosten die eiseres in verband met de behandeling van het beroep tot aan deze uitspraak redelijkerwijs heeft moeten maken. De rechtbank bepaalt de proceskosten op € 644,-- aan kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand. Van overige kosten waarop een veroordeling in de proceskosten betrekking kan hebben, is de rechtbank niet gebleken.

3. Beslissing

De rechtbank,

recht doende:

verklaart het beroep gegrond,

vernietigt het bestreden besluit,

bepaalt dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan eiseres het door haar betaalde griffierecht van € 232,-- vergoedt,

veroordeelt verweerder in de proceskosten tot een bedrag van € 644,-- en wijst het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan als de rechtspersoon die deze kosten aan eiseres moet vergoeden.

Deze uitspraak is gedaan door mr. L.A.C. van Nifterick.

De beslissing is, in tegenwoordigheid van mr. A.J.J. van der Vlist als griffier, uitgesproken in het openbaar op 5 december 2003.

De griffier: De rechter:

Afschrift verzonden op:

Een belanghebbende - onder wie in elk geval eiseres wordt begrepen -en verweerder kunnen tegen deze uitspraak hoger beroep instellen bij de Centrale Raad van Beroep, Postbus 16002, 3500 DA Utrecht. De termijn voor het indienen van het beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het afschrift van deze uitspraak is verzonden.