Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2003:AF2990

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
17-01-2003
Datum publicatie
17-01-2003
Zaaknummer
Zaak-/rolnummer: 189337/KG ZA 03-08
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

R E C H T B A N K R O T T E R D A M

Zaak-/rolnummer: 189337/KG ZA 03-8

Uitspraak: 17 januari 2003

VONNIS in kort geding in de zaak van:

de naamloze vennootschap

INTERBREW NEDERLAND N.V.,

gevestigd te Breda,

eiseres,

procureur mr. G. van der Wilt,

advocaat mr. C.P. Liesker te Eindhoven,

- tegen -

de commanditaire vennootschap

C.V. VAN NELLE ONTWERPFABRIEK,

gevestigd te Rotterdam,

gedaagde,

procureur mr. O. Vermeulen,

in welke procedure heeft verzocht te worden toegelaten als gevoegde partij aan de zijde van eiseres:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ST. JOB'S EVENEMENTEN B.V., handelende onder de naam 'NOW & WOW',

gevestigd te Rotterdam,

interveniënte,

procureur mr. H.J. Smit,

advocaat mr. O.G. Trojan.

Partijen worden hierna aangeduid als "Interbrew" en "St. Job's" respectievelijk "Van Nelle".

1. Het verloop van het geding

De voorzieningenrechter heeft kennis genomen van de volgende stukken:

- dagvaarding d.d. 10 januari 2003;

- herstelexploit d.d. 13 januari 2003;

- incidentele conclusie tot voeging tevens houdende conclusie van eis zijdens St. Job's;

- producties van mr. Liesker;

- pleitnotities en producties van mr. Trojan;

- pleitnotities en producties van mr. Vermeulen.

De raadslieden van partijen hebben de respectieve standpunten nog nader

toegelicht ter zitting van 14 januari 2002.

2. Het geschil in het incident

2.1

St. Job's heeft geconcludeerd om bij incidenteel vonnis tot voeging aan de zijde van Interbrew toe te staan.

2.2

Zowel Interbrew en Van Nelle hebben tegen de incidentele vordering geen verweer gevoerd.

3. Het geschil in de hoofdzaak

3.1

Interbrew vordert om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

1. primair Van Nelle te veroordelen om integraal na te komen de hoofdhuurvoorwaarden, zoals vervat in de brief d.d. 4 oktober 2001 (bijlage 1 van de als productie 2 overgelegde brief d.d. 24 december 2002), zulks op straffe van een dwangsom van € 50.000,- voor elke dag dat Van Nelle jegens Interbrew in gebreke blijft aan voormelde veroordeling te voldoen;

2. subsidiair Van Nelle te veroordelen om onverwijld en uiterlijk binnen 24 uur na betekening van het ten deze te wijzen vonnis de met Interbrew gevoerde onderhandelingen betreffende de totstandkoming van de huurovereenkomst betreffende de onroerende zaak, gelegen te Rotterdam aan de Van Nelleweg nr. 1003, naar redelijkheid en billijkheid voort te zetten - zulks met inachtneming van de tussen partijen overeengekomen hoofdhuurvoorwaarden, zoals vervat in de brief d.d. 4 oktober 2001 en voorts met inachtneming van de voorwaarden, zoals zijn vervat in de door Van Nelle op 19 juli 2002 aan Interbrew toegezonden concepthuur-overeenkomst - zulks op straffe van een dwangsom van € 50.000,- voor elke dag dat Van Nelle jegens Interbrew in gebreke blijft aan voormelde veroordeling te voldoen;

3. Van Nelle te veroordelen in de kosten van dit geding.

3.2

St. Job's heeft geconcludeerd om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, de vorderingen, zoals omschreven in de inleidende dagvaarding van 10 januari 2003 toe te wijzen met veroordeling van Van Nelle in de kosten van deze procedure.

3.3

Interbrew heeft geconcludeerd tot afwijzing van de vorderingen van Interbrew en St. Job's, met veroordeling van Interbrew en St. Job's in de kosten van deze procedure.

4. De beoordeling in het incident

4.1

De incidentele vordering is als niet weersproken en op de wet gegrond voor toewijzing vatbaar.

4.2

De voorzieningenrechter ziet aanleiding de kosten van incident te compenseren, nu niet valt in te zien dat de eis in de hoofdzaak niet mede door St. Job's had kunnen worden ingesteld.

5. De beoordeling in de hoofdzaak

5.1

St. Job's exploiteert de danceclub 'Now & Wow'. Tot 1 januari 2003 was Now & Wow gehuisvest in het St. Jobsveem aan de Mullerpier te Rotterdam.

5.2

Sinds begin 2001 zijn tussen Interbrew (vertegenwoordigd door [D.]) en Van Nelle (vertegenwoordigd door [J.v.L.]) onderhandelingen gevoerd met betrekking tot het eventueel tot stand brengen van een huurovereenkomst ten aanzien van een gedeelte van de voormalige Van Nellefabriek, thans geheten de Van Nelle Ontwerpfabriek, waarvan Van Nelle eigenaar is.

Het uitgangspunt bij die onderhandelingen was dat Interbrew hoofdhuurder van de te huren ruimte zou worden en St.Job's onderhuurder, om aldus de exploitatie van Now & Wow voort te zetten in (een deel van) de Van Nellefabriek. St. Job's is bij de onderhandelingen dan ook nauw betrokken geweest.

5.3

Op 19 december 2002 is door Van Nelle aan Interbrew en St.Job's mee-gedeeld dat Van Nelle afzag van een met Interbrew te sluiten huurovereenkomst en dat de onderhandelingen werden beëindigd.

5.4

De primaire vordering is in essentie gegrond op de stelling dat tussen Interbrew en Van Nelle op, althans kort na 4 oktober 2001, overeenstemming is bereikt omtrent de hoofdhuurvoorwaarden, zoals vervat in een brief met bijlagen van Van Nelle aan Interbrew d.d. 4 oktober 2001.

Dat een overeenkomst tot stand is gekomen, is echter niet aannemelijk geworden. Hiertoe wordt als volgt overwogen.

5.5

Volgens Interbrew en St. Job's bevat de brief van 4 oktober 2001 de bevestiging van reeds eerder, volgens St. Job's na een presentatie in Now & Wow op 16 juni 2001, tussen partijen bereikte mondelinge overeenstemming betreffende de essentialia van de te sluiten hoofdhuurovereenkomst. Inter[D.]stelt dat [D.]] namens Interbrew de bedoelde brief heeft ondertekend en retour gezonden.

5.6

Van Nelle betwist dat vóór 4 oktober 2001 al mondelinge overeenstemming tussen partijen bestond. Van Nelle stelt voorts dat zij nooit een ondertekend exemplaar van de bedoelde brief heeft ontvangen. Dit verklaart volgens Van Nelle ook de inhoud van een brief van Interbrew d.d. 27 november 2001, waarin niet gerefereerd wordt aan de brief d.d. 4 oktober 2001, doch slechts aan een telefonisch onderhoud d.d. 1 oktober 2001, terwijl in die brief van 27 november 2001 de beweerdelijke overeenstemming niet wordt bevestigd, doch slechts een voorstel wordt gedaan.

5.7

Ter zitting heeft [D.] gemeld dat hij begin januari 2002 'in het dossier is gedoken' en dat hij een door hem getekend exemplaar van de overeenkomst heeft aangetroffen. [D.] gaat er van uit dat een dergelijk exemplaar ook naar Van Nelle is verstuurd.

5.8

Nu partijen elkaar aldus tegenspreken, terwijl schriftelijke bescheiden die het standpunt van Interbrew kunnen ondersteunen (zoals bijvoorbeeld een aanbiedingsbrief van Interbrew) ontbreken, kan in kort geding niet worden vastgesteld of inderdaad een namens Interbrew getekend exemplaar van de brief van 4 oktober 2001 aan Van Nelle is verzonden. Datzelfde geldt voor de stelling van Interbrew, dat mondelinge overeenstemming bestond.

Voorzover het door Van Nelle gedane aanbod door Interbrew zou zijn aanvaard middels ondertekening van de brief, is op grond van het voorgaande niet aannemelijk dat deze aanvaarding Van Nelle heeft bereikt.

Een en ander klemt temeer nu Van Nelle op 13 december 2001, kennelijk naar aanleiding van de brief van 27 november 2001 van Interbrew, aan Interbrew een brief heeft gestuurd, met daarin een aangepaste aanbieding. Indien daadwerkelijk op of omstreeks 4 oktober 2001 een schriftelijke overeenkomst zou zijn gesloten, is niet begrijpelijk dat Van Nelle enige tijd later een aangepaste aanbieding heeft gedaan.

5.9

Het primair gevorderde dient derhalve te worden afgewezen.

5.10

Met betrekking tot de subsidiaire vordering komt het standpunt van Interbrew en St. Job's er op neer dat de onderhandelingen dienen te worden voortgezet, ervan uitgaande dat partijen onherroepelijke overeenstemming hebben bereikt betreffende de hoofdhuurvoorwaarden, zoals vervat in de brief d.d. 4 oktober 2001 en omtrent de overige voorwaarden, zoals vervat in de op 19 juli 2002 door Van Nelle verzonden concepthuurovereenkomst. Volgens Interbrew en St. Job's is Van Nelle niet gerechtigd hierop terug te komen en dienen de - voortgezette - onderhandelingen betrekking te hebben op enkele nog nader uit te werken detailpunten.

5.11

De kern van het verweer van Van Nelle is dat zij begin december 2002 een brief van 22 november 2002 van Interbrew intern heeft besproken en heeft geconcludeerd dat Interbrew opnieuw weigerde in te stemmen met iets dat vanaf de eerste dag voorop heeft gestaan voor Van Nelle en waarvan Interbrew zich terdege bewust was, namelijk het afspreken van strenge gebruiksregels en sancties die moeten waarborgen dat uitsluitend activiteiten worden georganiseerd binnen het concept van Van Nelle en die moeten verzekeren dat zittende huurders in geen enkel opzicht hinder kunnen ondervinden van Now & Wow. Daarnaast bestond volgens Van Nelle op een groot aantal wezenlijke onderdelen geen overeenstemming.

5.12

Het verweer van Van Nelle slaagt niet. Tussen partijen is enerzijds niet in geschil dat omtrent diverse punten nog geen overeenstemming bestond, maar anderzijds valt op grond van het ter zitting verhandelde en de door partijen in het geding gebrachte producties niet in te zien dat Van Nelle gerechtigd was de onderhandelingen af te breken, en dat bij Interbrew en St. Job's, alle omstandigheden in aanmerking genomen, niet het gerechtvaardigd vertrouwen kon bestaan in de totstandkoming van een overeenkomst. Hiertoe overweegt de voorzieningenrechter als volgt.

5.13

De onder 5.8 genoemde brief d.d. 27 november 2001 is van Interbrew [D.] aan Van Nelle [V.L.] luidt, voorzover thans van belang, als volgt:

"Conform het telefonisch onderhoud van maandag 1 oktober 2001 met ondergetekende en de diverse besprekingen sedertdien, bevestigen wij bij deze de inhoud van ons voorstel en herbevestigen tevens onze interesse in de ontwikkeling van de Van Nelle Ontwerpfabriek te Rotterdam.

(…...)

De besprekingen over het tot stand komen van een standaardhuurovereenkomst voor bedrijfsruimte ex art. 1624 BW voor vijf plus vijf jaar en de vrijheid om onder te verhuren dienen wij gezamenlijk af te ronden voor 30 juni 2002, waarbij de volgende aspecten als beslissende en ontbindende voorwaarden gelden:

·Horeca-/evenementenbestemming van het gehuurde.

·U start de art. 19 WRO procedure op.

·Wij onderzoeken tezamen met de exploitant van Now & Wow de vereiste voorzieningen van vergunningen, geluid, milieu en brandweer met een overall toetsing monumentenzorg.

·De door u voorgestelde regeling ter zake energie- & servicekosten met een voorschot van NLG 60,00 per m2 wordt niet van toepassing verklaard en hiervoor wordt een alternatief gezocht.

·Uiteraard is Interbrew alleen bereid en in staat een en ander te effectueren indien en voor zover de exploitant van Now & Wow, onze kandidaathuurder, alle bepalingen conform het overeen te komen huurcontract integraal op zich neemt. Derhalve zal onze kandidaat huurder volledig gekend en betrokken worden in alle besprekingen ter zake.

Wij vertrouwen erop u hiermee binnen de gegeven gewijzigde omstandigheden een passend zakelijk voorstel te doen en vernemen graag uw standpunt ter zake.

(…...)"

5.14

Op 13 december 2001 heeft Van Nelle een kopie van de aanvraag vrijstelling ex artikel 19 WRO aan Interbrew verzonden. Daarbij is tevens een (ten opzichte van de meergenoemde brief d.d. 4 oktober 2001 aangepaste, zie onder 5.8) huuraanbieding voor de Tabak Begane Grond (de te huren ruimte) verzonden.

5.15

Op 21 december 2001 schrijft [V.L.] onder meer aan [D.]:

"Met de inhoud van uw brief d.d. 27 november 2001, inzake de aanbieding ruimten in de Van Nelle Ontwerpfabriek te Rotterdam, kunnen wij accoord gaan.

Ten bewijze treft u een door ons voor accoord getekende copie aan.

(...…)"

5.16

In de eerste helft van 2002 hebben tussen partijen vervolgens diverse besprekingen plaatsgevonden, waarbij beide partijen voor ogen stond om tot overeenstemming te komen met betrekking tot de huisvesting van Now & Wow in de Van Nellefabriek. Dit volgt uit de onweersproken stelling van St. Job's dat begin 2002 een planteam werd opgezet waarin zowel Van Nelle, Interbrew als St. Job's zitting hadden, alsmede uit de hierna aangeduide producties.

Productie 20 van St. Job's:

Een verslag van een 'meeting' op 7 februari 2002, tusse[P.] van St. Job's en [S.G.] van VNOF/Kats en Waalwijk (Van Nelle). In het verslag is onder het kopje "Timing/acties" een tijdschema opgenomen, waarin de door beide partijen te ondernemen acties zijn vastgelegd. Als streefdatum voor de opening van Now & Wow is vermeld september 2002.

Productie 13 van St. Job's:

Een notitie van [T.P.] (in dienst van Interbrew), inhoudende een eerste aanzet voor de te bereiken "Service Level Agreement".

Productie 14 van St. Job's:

Een faxbericht d.d. 1 mei 2002, verzonden aan Interbrew, en ondertekend namens Van Nelle door [E.G.], waarin onder meer is vermeld:

"Voor de goede orde bevestig ik je hierbij onze afspraken van de vergadering met de Maatschap VNOF (Van Nelle, vzr.) op dinsdag 16 april jl.

Hierbij is afgesproken, dat Interbrew als hoofdhuurder zal gaan optreden voor alle horecagerelateerde ruimten in de VNOF.

(...…)

De huidige betrokken exploitanten, die in nader vast te stellen vorm als onderhuurder van Interbrew zullen optreden zijn voorlopig: Now & Wow voor de Tabakskerverij, Van der Linde Catering Productions (mogelijk in combinatie met 2-Match) voor de ruimten Koffie BG en de branderij (2e en 3e etage Koffie)

(…...)"

Productie 15 van St. Job's:

Een stuk getiteld "Bijlage bespreking VNOF als merkbeleving 24-05-2002", waarin onder meer is gemeld:

"Het spraakmakende dansconcept Now & Wow van creator [T.L.], dat wekelijks vele honderden bezoekers uit binnen- en buitenland trekt, krijgt op vrijdag- en zaterdagnacht een plaats in de Tabakskerverij. Daarmee is de wens van de Gemeente Rotterdam voor definitieve huisvesting gehonoreerd."

Productie 10 van Van Nelle:

Het verslag van het in de hiervoor genoemde productie 15 van St. Job's bedoelde overleg "VNOF als merkbeleving", waarin de belangen en knelpunten van alle bij de Van Nellefabriek betrokken partijen, waaronder de huidige huurders, zijn weergegeven. Het slot van het verslag vermeldt:

"[J.v.L. ] vzr.) gaat zich inzetten voor de vergunningen en knelpunten[H.], directeur van St. Job's, (vzr) maakt aanzet voor milieuvergunning."

Productie 11 van Van Nelle:

In antwoord op een gezamenlijk schrijven d.d. 21 juni 2002 aan Van Nelle van Van der Linde Party Producties, Interbrew en St. Job's, waarin deze partijen hun bezorgdheid uitten omtrent de parkeermogelijkheden en de toegankelijkheid van de Van Nellefabriek [M.] onder meer:

"(…...)

Het is thans dan ook niet mogelijk de parkeerfaciliteiten op het complex uit te breiden.

(…...)

Met betrekking tot de parkeerproblematiek buiten het Complex zullen wij uiteraard onze volledige medewerking verlenen om gezamenlijk met u te zoeken naar alternatieven. Ten overvloede vermelden wij dat hierbij de medewerking van de Gemeente Rotterdam cruciaal is.

Thans kunnen wij u dan ook geen inhoudelijke toezeggingen doen met betrekking tot de parkeerproblematiek. Dit zal dan ook geen onderdeel uit kunnen maken van de toekomstige huurovereenkomst, gezien het feit dat de Gemeente in deze partij is en niet VNOF."

Productie 22 van St. Job's:

Een brief d.d. 2 september 2002 van [P.] van St. Job's, aan [V.L.], waarin de ideeën van St. Job's met betrekking tot de inrichting van de te huren ruimte worden beschreven en toegelicht.

5.17

Nadat op 19 juli 2002 namens Van Nelle een concepthuurovereenkomst aan Interbrew is gezonden, heeft op 17 september 2002 een bespreking plaatsgehad tussen partijen. St. Job's stelt dat tijdens deze bespreking alle resterende discussiepunten uit de weg geruimd zijn. Het kwam er volgens St. Job's op neer dat de wijze van exploitatie van Now & Wow zoveel mogelijk hetzelfde moest blijven. Dan zouden er aan de zijde van Van Nelle geen onoverkomelijke bezwaren zijn, zo stelt St. Job's, [V.L.].

5.18

Van Nelle heeft deze stelling gemotiveerd weersproken, stellende dat Interbrew wist dat een afwijzing van het zogeheten "Reglement tot gebruik inzake Tabak 0 en Kerverij" met daarin specifieke gebruiksregels en sancties voor Van Nelle niet aanvaardbaar was en een absolute "dealbreaker" was. Tijdens de bespreking van 17 september 2002 heeft [D.], zo stelt Van Nelle, te kennen gegeven dat dit reglement voor Now & Wow niet aanvaardbaar was.

5.19

Gezien deze gemotiveerde weerspreking door Van Nelle, is voorshands niet aannemelijk dat tijdens de bespreking op 17 september 2002 alle resterende discussiepunten uit de weg geruimd zijn.

5.20

Op 18 november 2002 is doo[M.] namens Van Nelle een faxbericht is gestuurd aan [D.]. [M.] schrijft onder meer:

"Als eigenaar/verhuurder van het object hechten wij eraan u op de hoogte te stellen van onze standpunten ten aanzien van de invulling van de te ondernemen activiteiten door Now & Wow.

(...…)

Het geluidsniveau dat volgens de betrokken adviseurs in de aangrenzende kantoorruimte acceptabel wordt geacht, bedraagt maximaal 40dBa. Wij stellen derhalve voor om als uitgangspunt dit geluidsniveau te hanteren.

(…...)

Iedere huurder heeft het recht, met inachtneming van de geldende regels, gebruik te maken van de gemeenschappelijke gebieden. Dit gemeenschappelijke recht komt in het gedrang bij gebruik van Trappenhuis 1 als hoofdtoegang voor evenementen. Teneinde dit te voorkomen is het noodzakelijk dat door u een alternatieve locatie als hoofdingang van de Kerverij wordt geprojecteerd.

(…...)

Wij vragen ons af of het door u voorgestelde gebruik van de buitenruimte op en buiten het terrein van de Van Nelle Ontwerpfabriek niet deels of geheel in strijd is met de genoemde artikelen in de standaard huurcontracten en het Service Level Agreement ten aanzien van orde, veiligheid en parkeergedrag.

Als aanvulling op bovengenoemde willen wij u erop wijzen dat bij het door u voorgestelde parkeerplan auto's inclusief inzittende op het terrein van de Van Nelle Ontwerpfabriek worden toegelaten voordat u bepaald hebt of deze personen voldoen aan de door u gestelde toegangseisen. Ieder huurder behoort zich te gedragen naar de bepalingen van de wet, de plaatselijke verordeningen en voorschriften van de overheid. Ook de afspraken genoemd in het Service Level Agreement zijn hier van toepassing.

(...…)

De voorgestelde procedure is naar onze mening niet sluitend en vereist nadere uitwerking.

(...…)

Het zal u tevens niet ontgaan zijn, dat de politiek en de media een hoge prioriteit stellen aan veiligheid en drugsgebruik onder jongeren. Ook wij zijn mede hierdoor genoodzaakt om onze eisen ten aanzien van voornoemde punten zeer serieus te nemen. Wij gaan er echter vanuit, dat wij in deze een duidelijk gemeenschappelijk belang vertegenwoordigen en dat ook u hierop reeds adequaat zult hebben geanticipeerd met extra voorzorgsmaatregelen."

De voorzieningenrechter stelt vast dat een afschrift van deze fax blijkens de staart daarvan onder meer gestuurd is aan "[JvL.], Ontwerpfabriek Monument BV".

5.21

Op 22 november 2002 zijn door Interbrew twee brieven aan Van Nelle (in de persoon van [V.L.]) verstuurd, houdende een voorstel met betrekking tot het, naar aanleiding van het gesprek op 17 september 2002, formuleren van de afspraken zoals die voor het inhuren van de ruimte Tabak Begane Grond gelden, alsmede een "Gedragsbeschrijving ter zake de exploitatie van de Ruimte Tabak in de Van Nelle Ontwerpfabriek te Rotterdam"

5.22

Op 28 november 2002 heeft een hoorzitting ex artikel 7:7 Algemene wet bestuursrecht plaatsgehad, blijkens de aanhef van het procesverbaal van die hoorzitting:

"inzake de bedenkingen van de heer [S.] van Bureau Van Droffelaar BV namens Quality Bakers Rotterdam BV tegen het verzoek om vrijstelling voor het veranderen van het gebruik van een deel van het Van Nellecomplex, met name van de zgn. Kerverij, om Now & Wow te vestigen."

Bij die hoorzitting waren onder andere aanwezig [V.L.] namens Van Nelle en meergenoemde [P.] en [H.] van Now & Wow.

5.23

Blijkens het procesverbaal heeft [V.L.] getracht de door [S.] geuite bezwaren te weerleggen, waarbij door [V.L.] onder meer is aangegeven welke oplossingen er bestaan voor het gevreesde parkeerprobleem.

Aan het slot van de hoorzitting heeft de voorzitter van de hoorcommissie van Lit gevraagd waarom juist voor Now & Wow is gekozen. [V.L.] heeft geantwoord:

"dat er is gekeken naar het veiligheidsconcept van Now & Wow. Daarvan is een goede indruk gekregen. Er is een servicelevel-agreement afgesloten, waar Now & Wow zich aan dient te houden. Indien dit onverhoopt niet gebeurt volgen er maatregelen".

5.24

Tegen de achtergrond van het hiervoor beschreven onderhandelingstraject en gezien de opmerkingen van [V.L.] op de hoorzitting d.d. 28 november 2002 valt niet in te zien dat Van Nelle kennelijk enkele dagen later (naar zij immers stelt (zie onder 5.11): begin december) in redelijkheid tot de conclusie kon komen dat geen overeenstemming bereikt kon worden, daargelaten de stelling dat [V.L.] ten tijde van de hoorzitting niet op de hoogte zou zijn geweest van de brief van Interbrew d.d. 22 november 2002. Voorshands valt niet in te zien dat [V.L.] op basis van die brief tijdens de hoorzitting een ander standpunt zou hebben ingenomen.

5.25

Uit het genoemde procesverbaal volgt voorts dat tussen partijen overeenstemming bestond omtrent de 'Service Level Agreement' en dat Van Nelle vergevorderd was met het vinden van een oplossing voor het parkeerprobleem, zodat aan het hieromtrent door Van Nelle gestelde wordt voorbijgegaan.

5.26

Met betrekking tot de overige onderdelen waarover volgens Van Nelle geen overeenstemming bestaat, is de voorzieningenrechter van oordeel dat het hier geen essentiala van de hoofdhuurovereenkomst betreft.

5.26.1

Met betrekking tot de ingangsdatum van die overeenkomst volgt immers uit het gevolgde traject en de overgelegde producties, dat die datum nooit een essentiële voorwaarde is geweest. Deze datum is immers herhaaldelijk verschoven.

5.26.2

Het zelfde geldt voor de toegankelijkheid van het gehuurde. Eerst op 18 november 2002 is hieromtrent een eis neergelegd door Van Nelle, terwijl niet gebleken is dat het gebruik van de hoofdingang voor die tijd een struikelblok in de onderhandelingen vormde, of zelfs maar aan de orde is geweest. Daarnaast staat tussen partijen als onweersproken vast, dat voorheen ten bate van verschillende evenementen gebruik is gemaakt van de hoofdingang.

5.26.3

Het te bereiken geluidsniveau is weliswaar een belangrijk gegeven voor de rond de Van Nellefabriek gevestigde bedrijven en personen, maar gezien het feit dat als niet weersproken vast staat, dat Now & Wow uitsluitend op vrijdag- en zaterdagnacht geopend zal zijn, is niet aannemelijk dat de overige in het pand gevestigde bedrijven hiervan onoverkomelijke overlast zullen ondervinden. Bovendien betreft dit (ook) niet een onderdeel waaromtrent het Interbrew en St.Job's niet vrij zou staan om eigen voorstellen te doen, gezien de aard van de te houden evenementen, te weten dance-party's.

5.26.4

Uit het hiervoor sub 5.16 gegeven overzicht en de hoorzitting van 28 november 2002 volgt niet dat het Interbrew en St. Job's duidelijk had dienen te zijn dat het zogeheten "Nee, tenzij document" voor Van Nelle een ononderhandelbaar uitgangspunt voor de totstandkoming van de overeenkomst vormde. Bovendien hebben Interbrew en St. Job's ter zitting gemeld onder omstandigheden bereid te zijn het bedoelde document te ondertekenen, terwijl door Van Nelle niet is betwist dat op 19 december 2002 niet is gemeld wat - concreet - de reden van het afbreken van de onderhandelingen was. Indien die reden gelegen was in het niet ondertekenen van het bedoelde document, had het op de weg van Van Nelle gelegen, dit vóór of op 19 december 2002 expliciet te melden.

5.27

Op grond van het voorgaande zal de subsidiaire vordering worden toegewezen als na te melden, terwijl bij het voortzetten van de onderhandelingen, met inachtneming van dit vonnis, dient te worden uitgegaan van het door Van Nelle op 19 juli 2002 aangeboden stuk, en niet van de inhoud van de brief van 4 oktober 2002.

5.28

Aan de te verbeuren dwangsom zal het in het dictum te noemen maximum worden verbonden.

5.29

Als de overwegend in het ongelijk gestelde partij zal Van Nelle worden veroordeeld in de kosten van deze procedure.

6. De beslissing

De voorzieningenrechter,

in het incident:

laat St. Job's toe als gevoegde partij aan de zijde van Interbrew;

compenseert de kosten van het incident, des dat iedere partij de eigen kosten draagt;

in de hoofdzaak:

veroordeelt Van Nelle om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis de met Interbrew gevoerde onderhandelingen betreffende de totstandkoming van de huurovereenkomst betreffende de onroerende zaak, gelegen te Rotterdam aan de Van Nelleweg nr. 1003 voort te zetten, zulks met inachtneming van de voorwaarden zoals zijn vervat in de door Van Nelle op 19 juli 2002 aan Interbrew toegezonden concept-huurovereenkomst, op straffe van een dwangsom van € €€50.000,- per dag dat Van Nelle jegens Interbrew in gebreke bljift aan deze veroordeling te voldoen, tot een maximum van in totaal € 1.000.000,-;

veroordeelt Van Nelle in de kosten van dit kort geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Interbrew bepaald op € 261,20 aan verschotten en op € 705,- aan salaris voor de procureur en aan de zijde van Interbrew bepaald op € 193,- aan verschotten en € 705,- aan salaris voor de procureur;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.W.H. van den Emster, voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van V. van Toledo, griffier.

Uitgesproken ter openbare terechtzitting.