Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2001:AB0888

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
05-04-2001
Datum publicatie
04-07-2001
Zaaknummer
153788/KG ZA 01-373
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

-

Wetsverwijzingen
Wet brutering overhevelingstoeslag lonen
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JAR 2001/93
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Zaak/Rolnummer: 153788/KG ZA 01-373

Uitspraak: 5 april 2001

Vonnis van de president in kort geding in de zaak van:

1. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid FNV BONDGENOTEN,

gevestigd te Amsterdam;

2. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid CNV BEDRIJVENBOND,

gevestigd te Houten,

eiseresssen,

procureur: mr. B.F. Desloover

advocaat: mr. R. van der Stege

- tegen -

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EUROPE COMBINED TERMINALS B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

gedaagde,

verschenen in de persoon van haar directeur,

advocaat: mr. C.G. Scholtens.

Partijen worden hierna mede aangeduid als respectievelijk FNV BONDGENOTEN, CNV BEDRIJVENBOND en ECT.

1. Het verloop van het geding

Dit blijkt uit de navolgende, door partijen ter vonniswijzing overgelegde stukken:

de dagvaarding;

de pleitnotities en producties van mr. Van der Stege;

de pleitnotities en producties van mr. Scholtens.

De raadslieden hebben de standpunten van partijen nog nader toegelicht.

2. Het geschil

2.1

FNV BONDGENOTEN en CNV BEDRIJVENBOND vorderen, na wijziging van eis, dat de president bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, ECT met terugwerkende kracht tot 1 januari 2001 veroordeelt, bij wijze van voorschot, tot verhoging van de bruto-salarissen van de bij respectievelijk ECT, FNV BONDGENOTEN en CNV BEDRIJVENBOND aangesloten, werkzame werknemers met 1,9%, conform het bepaalde in de Wet brutering overhevelingstoeslag lonen, het Besluit van 23 december 1999 tot vaststelling van de overhevelingstoeslag 2000 en de overhevelingstoeslag 2001, en het hierop gebaseerde bruteringsbesluit, een en ander totdat terzake in een aanhangig te maken bodemprocedure vonnis zal zijn gewezen, met veroordeling van ECT in de kosten van dit geding.

2.2

ECT heeft zich tegen de gevraagde voorzieningen verweerd en geconcludeerd dat deze dienen te worden afgewezen, met veroordeling van FNV BONDGENOTEN en CNV BEDRIJVENBOND in de kosten van dit geding.

3. De beoordeling

3.1

ECT heeft geen bezwaar aangetekend tegen de eiswijziging van FNV BONDGENOTEN en CNV BEDRIJVENBOND.

3.2

Van het “Protocol” dat behoort bij de ECT-CAO voor de periode 1 april 1997 - 31 december 1998 maakt de navolgende bepaling deel uit:

“Overhevelingstoeslag

Als gevolg van de wet PEMBA (Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen; pres.) zal de overhevelingstoeslag waarschijnlijk per 01-01-1998 worden verlaagd dan wel worden vervangen. Zodra duidelijkheid bestaat over het eventuele restantpercentage overhevelingstoelslag na 01-01-1998, treden partijen hierover met elkaar in overleg. De oplossing zal er één zijn op basis van de volgende uitgangspunten:

· kostenneutraliteit voor ECT en de medewerkers en

· zonder doorwerking in de pensioenen van medewerkers.”

Het onderhavige geschil spitst zich toe op de vraag of deze bepaling uitsluitend heeft gegolden tijdens de looptijd van de ECT-CAO, dat wil zeggen, van 1 april 1997 tot en met 31 december 1998, zoals FNV BONDGENOTEN en CNV BEDRIJVENBOND stellen, of ook nadien, in die zin dat zij ook thans nog geldt, zoals ECT stelt.

3.3

Genoemde bepaling uit het Protocol schept rechten en plichten tussen de partijen onderling die genoemde ECT-CAO zijn aangegaan, namelijk enerzijds ECT en anderzijds onder meer FNV BONDGENOTEN en CNV BEDRIJVENBOND. Zij heeft betrekking op de plicht van ECT, FNV BONDGENOTEN en CNV BEDRIJVENBOND overleg met elkaar te voeren zodra duidelijkheid is ontstaan over een nieuwe regeling inzake de overhevelingstoeslag. Uit de tekst van deze bepaling zélf valt, anders dan FNV BONDGENOTEN en CNV BEDRIJVENBOND lijken te stellen, niet af te leiden dat deze overlegplicht beperkt was tot het geval waarin deze duidelijkheid gedurende de looptijd van genoemde CAO zou zijn verkregen. Evenmin valt, anders dan FNV BONDGENOTEN en CNV BEDRIJVENBOND stellen, hieruit af te leiden dat het hierbij ging om een wijziging in de overhevelingstoeslagregeling gedurende de looptijd van genoemde CAO. Een en ander kan ook niet afgeleid worden uit de andere bepalingen van het Protocol en/of andere in het geding gebrachte stukken.

3.4

FNV BONDGENOTEN en CNV BEDRIJVENBOND hebben voorts nog een beroep gedaan op het ontbreken van een vergelijkbare bepaling in de nadien tot stand gekomen ECT-CAO, die geldt van 1 januari 1999 tot en met 31 maart 2001, en in de bij deze CAO behorende protocolaire afspraken. Volgens hen is de verklaring hiervoor dat de partijen bij deze nieuwe ECT-CAO - in dit verband spreken zij van “[k]ennelijk” - het voor het bereiken van een balans tussen de belangen van beide partijen niet nodig hebben geacht nadere afspraken te maken over de overhevelingstoeslag.

De president kan de bonden in deze gedachtegang niet volgen. Gesteld noch gebleken is dat de afspraken in de nieuwe, thans nog geldende ECT-CAO en de daarbij behorende protocolaire afspraken tegemoet komen aan de met de uitgangspunten van de wetgever overeenstemmende wensen van ECT ten aanzien van kostenneutraliteit en niet-doorwerking in de pensioenen van een overhevelingstoeslagregeling. Het ontbreken van een bepaling in de nieuwe ECT-CAO en de daarbij behorende protocolaire afspraken omtrent een voor een groot bedrijf als ECT zo belangrijke aangelegenheid als de overhevelingstoeslag kan naar het voorlopig oordeel van de president slechts hierop duiden dat de bij de CAO-onderhandelingen betrokken partijen ervan zijn uitgegaan dat genoemde bepaling uit het Protocol bij de oude ECT-CAO na afloop van de werking van deze CAO gewoon is blijven gelden, zulks te meer, nu vaststaat dat aan dit onderwerp bij de totstandkoming van de huidige ECT-CAO geen aandacht is besteed.

3.5

Op grond van het vorenstaande zijn partijen, hoewel in de (protocolaire afspraken bij de) huidige ECT-CAO niet uitdrukkelijk een plicht tot het voeren van overleg over de overhevelingstoeslag is opgenomen zoals in het Protocol bij de ECT-CAO voor de periode 1 april 1997 - 31 december 1998, uit hoofde van de redelijkheid en billijkheid gehouden dit overleg met elkaar te voeren.

3.6

Niet in geschil is dat - gelet op (onder meer) de afschaffing van de overhevelingstoeslag ingevolge de Wet brutering overhevelingstoeslag lonen met ingang van 1 januari 2001 - inmiddels sprake is van een situatie waarin overeenkomstig genoemde bepaling in het Protocol bij de oude ECT-CAO overleg moet worden gevoerd met inachtneming van de in die bepaling neergelegde uitgangspunten. Evenmin is betwist dat FNV BONDGENOTEN en CNV BEDRIJVENBOND aan hun uit deze bepaling voortvloeiende overlegplicht nog onvoldoende gevolg hebben gegeven.

3.7

Op grond van het vorenstaande zal de vordering van FNV BONDGENOTEN en CNV BEDRIJVENBOND worden afgewezen.

4. De beslissing

De president,

wijst af de vordering van FNV BONDGENOTEN en CNV BEDRIJVENBOND;

veroordeelt FNV BONDGENOTEN en CNV BEDRIJVENBOND in de proceskosten, die aan de zijde van ECT worden bepaald op

f. 400,-- aan verschotten.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.W.H. van den Emster, president, in tegenwoordigheid van mr. J.F. de Heer, griffier.

Uitgesproken op de openbare terechtzitting.

901