Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROE:2012:BY5593

Instantie
Rechtbank Roermond
Datum uitspraak
07-12-2012
Datum publicatie
10-12-2012
Zaaknummer
AWB 12/1567
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

De beslissing om de brandweerpost Swalmen te sluiten is een financieel-politieke beslissing die is ingebed in het onder verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio Limburg-Noord opgestelde dekkingsplan voor de betreffende regio. Met die sluiting heeft verweerder geen verandering in rechtsgevolgen tot stand gebracht die leiden tot de conclusie dat verweerders beslissing dient te worden aangemerkt als een besluit in de zin van de Awb.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROERMOND

Bestuursrecht

zaaknummer: AWB 12 / 1567

uitspraak van de voorzieningenrechter van 7 december 2012 op het verzoek om voorlopige voorziening in de zaak tussen

[verzoekster], te Leusden, verzoekerster

(gemachtigde: R. Kraan)

en

de Raad van de gemeente Roermond, verweerder.

Procesverloop

Op 25 oktober 2012 heeft verweerder ingestemd met de uitvoering van het voorgenomen raadsbesluit tot sluiting van de brandweerpost Swalmen per 31 december 2012.

Verzoekster heeft daartegen bezwaar gemaakt. Zij heeft de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 3 december 2012. Verzoekster is verschenen bij haar gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door P.M.C. Ploum, R. van der Valk en A. Wollersheim.

Overwegingen

1. In artikel 8:81 van de Awb is bepaald dat indien tegen een besluit, voorafgaand aan een mogelijk beroep bij de rechtbank, bezwaar is gemaakt, de voorzieningenrechter van de rechtbank die bevoegd kan worden in de hoofdzaak, op verzoek een voorlopige voorziening kan treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

2. Van de noodzaak een voorlopige voorziening te treffen is geen sprake indien reeds op voorhand gezegd moet worden dat het bezwaar niet-ontvankelijk zal worden verklaard op de grond dat de beslissing van verweerder van 25 oktober 2012 geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is. Verweerder heeft betoogd dat de beslissing van verweerder om die reden niet voor bezwaar en beroep vatbaar is. De rechter zal daarover allereerst een oordeel geven.

3. In artikel 1:3, eerste lid, van de Awb is bepaald dat onder een besluit wordt verstaan een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Onder rechtshandeling wordt verstaan een handeling gericht op rechtsgevolg. Een beslissing heeft rechtsgevolg indien zij er op is gericht een bevoegdheid, recht of verplichting voor een of meer anderen te doen ontstaan of teniet te doen, dan wel de juridische status van een persoon of een zaak vast te stellen.

4. Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio’s in werking getreden, alsmede het op die wet gebaseerde Besluit veiligheidsregio’s met betrekking tot de bestuurlijke inbedding en de basisvereisten voor de organisatie van de hulpverleningsdiensten, de taken van het bestuur van een veiligheidsregio en de minimumeisen voor hulpverleners als de regionale brandweer. Een veiligheidsregio is een samenwerkingsverband op het gebied van brandweer, rampenbeheersing, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening en openbare orde en veiligheid. De gemeente Roermond participeert in de veiligheidsregio Limburg-Noord. Brandweerzorg is een taak van de veiligheidsregio’s en van het college van burgemeester en wethouders van een gemeente. Het bestuur van de veiligheidsregio (de burgemeesters van de deelnemende gemeenten) dan wel het college van burgemeester en wethouders draagt er zorg voor dat de brandweer basisbrandweereenheden en ondersteuningseenheden heeft.

5. Op 15 december 2011 heeft verweerder beslist in te stemmen met de sluiting van de brandweerkazerne Swalmen per 31 december 2012 en op 25 oktober 2012 heeft verweerder beslist aan die beslissing uitvoering te geven. De beslissing om de brandweerpost Swalmen te sluiten is een financieel-politieke beslissing die is ingebed in het onder verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio Limburg-Noord opgestelde dekkingsplan voor de betreffende regio. Met die sluiting heeft verweerder geen verandering in rechtsgevolgen tot stand gebracht die leiden tot de conclusie dat verweerders beslissing dient te worden aangemerkt als een besluit in de zin van de Awb. Sluiting van de brandweerkazerne Swalmen is een feitelijke handeling die onmiskenbaar feitelijke gevolgen heeft maar geen directe zelfstandige rechtsgevolgen. Voor zover bij het nemen van deze beslissing de Wet veiligheidsregio’s en de daarop gebaseerde regelgeving in acht moeten worden genomen, is hierin niet een verplichting -voor verweerder- opgenomen in nader omschreven omstandigheden een brandweerpost te sluiten dan wel te openen. Voor zover indirect rechtsgevolgen voorvloeien uit deze sluiting liggen deze verankerd in het dekkingsplan voor de veiligheidsregio Limburg-Noord en zullen die voorts optreden indien en voor zover er rechtspositionele besluiten worden genomen ten aanzien van in Swalmen gestationeerde vrijwilligers (en overig personeel) voor wat betreft hun standplaats. Ten overvloede zij nog opgemerkt dat de beslissing van verweerder van 25 oktober 2012 te minder kan worden aangemerkt als een besluit in de zin van de Awb nu deze beslissing slechts de uitvoering betreft dan wel aangemerkt moet worden als een herhaling van de eerdere beslissing van verweerder om de post Swalmen te sluiten.

6. Met verweerder is de voorzieningenrechter van oordeel dat de beslissing van verweerder van 25 oktober 2012 niet is gericht op rechtsgevolg. Nu de beslissing van verweerder om de brandweerpost Swalmen te sluiten geen besluit in de zin van de Awb is, ligt het voor de hand dat het bezwaar daartegen niet-ontvankelijk wordt verklaard. Het voorgaande betekent tevens dat in een eventueel beroep tegen het naar verwachting te nemen besluit op bezwaar door de bestuursrechter geen materieel oordeel kan worden gegeven over de rechtmatigheid van de sluiting van de post Swalmen. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter kan een vordering dienaangaande alleen bij de burgerlijke rechter worden ingesteld. Derhalve is er geen grond een voorlopige voorziening te treffen en de voorzieningenrechter wijst het verzoek daartoe dan ook af. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De voorzieningenrechter wijst het verzoek om voorlopige voorziening af.

Deze uitspraak is gedaan door mr. Th.M. Schelfhout, voorzieningenrechter, in aanwezigheid van J.N. Buddeke, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 7 december 2012.

w.g. J.N. Buddeke,

griffier w.g. mr. Th.M. Schelfhout,

rechter

Voor eensluidend afschrift:

de griffier,

Afschrift verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.