Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROE:2012:BX8913

Instantie
Rechtbank Roermond
Datum uitspraak
22-08-2012
Datum publicatie
03-10-2012
Zaaknummer
294671 \ CV EXPL 11-75
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vervolg op tussenvonnis van 11 januari 2012. benoeming deskundige m.b.t. exploitatieprognose.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROERMOND

Sector kanton

Zaaknummer: 294671 \ CV EXPL 11-75

Vonnis van de kantonrechter te Venlo d.d. 22 augustus 2012

in de zaak van:

1. de vennootschap onder firma

V.O.F. Atanasov,

gevestigd te Emmen,

2. [eiser sub 2],

wonende te [woonplaats],

3. [eiser sub 2],

wonende te [woonplaats],

eisers in conventie,

verweerders in reconventie,

gemachtigde: mr. J.H. Kolenbrander,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MultiVlaai Retail B.V.,

gevestigd te Bunschoten en kantoorhoudende te Sevenum,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

gemachtigde: dw. M.M.J. Hafkamp (H&P Venlo).

Partijen zullen hierna Atanasov c.s. en MultiVlaai worden genoemd.

1. De procedure

1.1. Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 11 januari 2012 en de daarin genoemde stukken;

- de akten van partijen van 25 januari 2012;

- de akten van partijen van 21 maart 2012;

- de akte van Atanasov c.s. van 18 april 2012 met producties;

- de antwoordakte van MultiVlaai van 23 mei 2012.

1.2. Vervolgens is vonnis bepaald.

2. De verdere beoordeling

in conventie

2.1. Bij tussenvonnis van 11 januari 2012 heeft de kantonrechter partijen in de gelegenheid gesteld zich erover uit te laten of zij wensen voort te procederen dan wel alsnog een minnelijke regeling hebben kunnen treffen. Partijen hebben daarop bij akten meegedeeld, dat zij geen minnelijke regeling hebben bereikt en zodoende wensen voort te procederen.

2.2. In overweging 4.18.4. van genoemd tussenvonnis heeft de kantonrechter reeds aangekondigd, dat zij ter zake van de vraag of de door MultiVlaai verstrekte exploitatieprognose juist in de zin van reëel is, voorlichting door een onafhankelijke deskundige noodzakelijk acht.

2.3. Partijen hebben zich vervolgens bij akten uitgelaten over de persoon van de deskundige en de te stellen vragen. Ook hebben zij zich uitgelaten over de aan de deskundige ter beschikking te stellen stukken. De kantonrechter oordeelt als volgt.

2.4. De kantonrechter komt, mede gelet op de door partijen gemaakte opmerkingen, tot de volgende vraagstelling aan de deskundige: heeft MultiVlaai in redelijkheid kunnen komen tot de prognose die medio 2005 aan Atanasov c.s. is verstrekt en zo nee, binnen welke bandbreedte had een deugdelijke, althans redelijke in de zin van reële prognose over de jaren 2006-2008 zich dan dienen te bewegen? De deskundige zal deze vraag dienen te beantwoorden aan de hand van de feiten en omstandigheden zoals deze medio 2005 (bekend) waren. Partijen zijn het er verder over eens, dat de deskundige in zijn onderzoek zowel de particuliere als de zakelijke markt dient te betrekken. De deskundige dient hiermee rekening te houden.

2.5. Het verzoek van MultiVlaai om de deskundige niet in het bezit te stellen van het procesdossier, wijst de kantonrechter af. Het is wenselijk en gebruikelijk, dat de deskundige zich van het geschil tussen partijen op de hoogte kan stellen. De opdracht aan de deskundige (overweging 2.4.) is zodanig geformuleerd, dat helder is dat de deskundige zijn eigen oordeel zal dienen te vormen. Bij MultiVlaai bestaat, zo begrijpt de kantonrechter, de vrees dat de deskundige wordt beïnvloed door de stukken van partijen. De kantonrechter heeft echter geen redenen te veronderstellen dat de deskundige in plaats van zich een eigen oordeel te vormen aan de hand van de feiten en omstandigheden van medio 2005, zich zal beperken tot een oordeel gebaseerd op later ontstane gegevens. De kantonrechter acht het bovendien juist wenselijk dat de deskundige inzicht heeft in de door partijen ingebrachte rapportages. Deze maken immers onderdeel uit van het debat, ten aanzien waarvan de kantonrechter uiteindelijk het oordeel van een onafhankelijke deskundige nodig acht.

2.6. Bij akte van 18 april 2012 heeft Atanasov c.s. als productie 42 een overzicht overgelegd, waaruit volgens haar van de voor de vlaaienwinkel per vier weken ingekochte vlaaien gedurende de jaren 2006-2012 blijkt. MultiVlaai heeft dit overzicht inhoudelijk betwist en zich ertegen verzet dat de deskundige de gepresenteerde cijfers meeneemt in zijn beoordeling. De kantonrechter overweegt, dat in dit stadium van de procedure enkel en alleen aan de orde is de vraag of de verstrekte exploitatieprognose reëel te noemen is. Wat feitelijk door Atanasov c.s. en/of zijn opvolger is ingekocht en verkocht, kan en mag niet van invloed zijn op de vraag of een deugdelijke prognose is verstrekt. Dit ligt ook in de opdracht aan de deskundige besloten. Bij in- en verkoopcijfers gaat het immers om gegevens die na het verstrekken van de exploitatieprognose zijn ontstaan. De door partijen betrokken stellingen en overgelegde stukken ten aanzien van de in- en verkoop van vlaaien, spelen in dit stadium van de procedure nog geen rol. Bovendien staat nog niet vast, wat is in- en verkocht. Partijen verschillen daarover van mening. De deskundige kan, anders dan Atanasov c.s. heeft gesteld, deze informatie dan ook om meerdere redenen niet meenemen in zijn beoordeling.

2.7. Wat betreft stukken die zich nog niet in het procesdossier bevinden (MultiVlaai noemt bijvoorbeeld benchmarkgegevens), geldt dat partijen zelf met de deskundige dienen te bespreken welke stukken de deskundige nog voor zijn onderzoek nodig heeft en hem, alsmede elkaar, in het bezit van die stukken dienen te stellen.

2.8. De kantonrechter stelt ten aanzien van de persoon van de te benoemen deskundige vast, dat partijen geen overeenstemming hebben bereikt. Ter vermijding van iedere schijn van partijdigheid zal de kantonrechter geen deskundige van het door MultiVlaai voorstelde instituut, Het Vakcentrum, benoemen. De kantonrechter zal tot deskundige in deze zaak benoemen de heer C.J. de Waal AA, verbonden aan Bouwer & Officier B.V., Accountants en Belastingadviseurs, gevestigd te 2394 ZG Hazerswoude, Rijndijk 139. Deze deskundige heeft aangegeven geen betrokkenheid bij partijen en hun zaak te hebben.

2.9. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over het voorschot van de deskundige. Bij die gelegenheid heeft de gemachtigde van MultiVlaai per e-mail van

17 augustus 2012 aan de griffier de vraag opgeworpen (samengevat) of de heer De Waal wel de juiste expertise bezit om de opdracht uit te voeren, omdat volgens MultiVlaai het accent meer zou moeten liggen op het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek dan op het onderzoeken van cijfers. Voor zover dat nog niet is gebeurd, zou MultiVlaai het op prijs stellen indien bij de deskundige op dit punt navraag zou worden gedaan.

De kantonrechter overweegt vooreerst, dat de opdracht aan de deskundige niet luidt dat een haalbaarheidsonderzoek moet worden uitgevoerd. Verder overweegt de kantonrechter, dat zij in het kader van het aanzoeken van de juiste deskundige in deze procedure met de heer De Waal heeft gesproken. Daarbij is uitdrukkelijk de in dit vonnis geformuleerde opdracht aan bod gekomen. Tevens is aan de orde gekomen, dat een deskundigenonderzoek zich breder dient uit te strekken dan enkel de cijfers van bijvoorbeeld de voorgangers van Atanasov c.s. en/of andere vestigingen van MultiVlaai. De deskundige heeft vervolgens de kantonrechter genoegzaam toegelicht, dat hij gezien zijn kennis en ervaring in staat is een dergelijk breder onderzoek, waarbij ook aspecten die in een haalbaarheidsonderzoek een rol spelen (zoals inwonersaantallen en concurrentiepositie) zullen worden meegenomen, uit te voeren. Op basis van die toelichting heeft de kantonrechter tot benoeming besloten.

2.10. Als overwogen in 4.19. van genoemd tussenvonnis zal het voorschot voor het deskundigenonderzoek ten laste worden gebracht van MultiVlaai.

2.11. Om proceseconomische redenen zal eerst het deskundigenonderzoek worden bevolen en uitgevoerd. Iedere verdere beslissing, dus ook ten aanzien van het in 4.22. van genoemd tussenvonnis overwogene, zal worden aangehouden.

in reconventie

2.12. Iedere beslissing zal worden aangehouden.

3. De beslissing

De kantonrechter

in conventie

3.1. benoemt tot deskundige: de heer C.J. de Waal AA, verbonden aan Bouwer & Officier B.V., Accountants en Belastingadviseurs, gevestigd te 2394 ZG Hazerswoude, Rijndijk 139;

3.2. geeft opdracht aan de deskundige om schriftelijk te rapporteren over de vraag:

heeft MultiVlaai in redelijkheid kunnen komen tot de prognose die medio 2005 aan Atanasov c.s. is verstrekt en zo nee, binnen welke bandbreedte had een deugdelijke, althans redelijke in de zin van reële prognose over de jaren 2006-2008 zich dan dienen te bewegen?;

3.3. bepaalt dat de deskundige zijn werkzaamheden dient aan te vangen zodra hij van de griffier mededeling heeft ontvangen dat MultiVlaai het hierna vermelde voorschot ter griffie van de rechtbank Roermond, sector kanton heeft gedeponeerd;

3.4. bepaalt het voorschot dat door MultiVlaai dient te worden voldaan, op een bedrag van € 4.800,00, exclusief BTW;

3.5. bepaalt dat dit voorschot uiterlijk vier weken na uitspraak van dit vonnis zal worden gedeponeerd op bankrekeningnummer 56.99.90.661 ten name van MvJ Arrondissement Roermond (544) - onder vermelding van de namen van partijen en het zaaknummer -;

3.6. bepaalt dat partijen (of in onderling overleg één van partijen) afschriften van de processtukken aan de deskundige verstrekken. Tevens verstrekken zij alle andere bescheiden en zaken die de deskundige van belang acht;

3.7. bepaalt dat de deskundige zijn concept-rapport vooraf ter inzage aan partijen dient te doen toekomen zodat partijen in de gelegenheid zijn op- of aanmerkingen te maken;

3.8. bepaalt, dat partijen vier weken de gelegenheid hebben tot het maken van op- en aanmerkingen en dat de deskundige, indien (een van) partijen na vier weken niet hebben gereageerd op het con¬cept-rap¬port, ervan kan uitgaan dat ingestemd wordt met de con¬cept-rapport. De gemaakte op- en aanmer¬kingen - met de reacties van de deskundige daarop - dan wel het eventueel niet reage¬ren door (een van) partijen dienen in het defi¬nitieve rapport te worden vermeld;

3.9. draagt de deskundige op het schriftelijk rapport in te leveren ter griffie van de rechtbank Roermond, sector kanton uiterlijk drie maanden nadat van de griffier bericht is ontvangen dat een aanvang kan worden gemaakt met de werkzaamheden. Indien die termijn niet wordt gehaald, bericht de deskundige daarover met opgaaf van redenen aan de kantonrechter en partijen;

3.10. bepaalt dat deze zaak wederom op de rol van de rechtbank Roermond, sector kanton zal worden uitgeroepen op een na inlevering van het deskundigenbericht nader te bepalen tijdstip;

in conventie en in reconventie

3.11. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. I. Boekhorst, kantonrechter, en ter openbare civiele terechtzitting op 22 augustus 2012 uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.

typ: IB

coll: ph

mlzr: RK