Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROE:2010:BN1630

Instantie
Rechtbank Roermond
Datum uitspraak
14-07-2010
Datum publicatie
19-07-2010
Zaaknummer
257843\CV EXPL 09-4422
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verweer verworpen dat niet de dochtermaatschappij opdrachtgever is maar de moedermaatschappij. In het maatschappelijk verkeer ligt het voor de hand dat diegene die de dienst gepresenteerd krijgt er ook baat bij zal hebben en opdrachtgever zal zijn. Dit kan anders zijn, maar eiseres heeft te weinig gesteld waaruit kan worden afgeleid dat de moedermaatschappij de opdrachtgever is.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROERMOND

Sector kanton

Zaaknummer: 257843 \ CV EXPL 09-4422

Vonnis van de kantonrechter te Venlo d.d. 14 juli 2010

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alfa Accountants en Adviseurs B.V., gevestigd te Wageningen,

eiseres,

gemachtigde: A&S Advocaten B.V.,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ASN Canned + Frozen Foods B.V., gevestigd te 5971 BZ Grubbenvorst aan de Pastoorstraat 9,

gedaagde,

gemachtigde: mr. N.P.H. Vissers.

Partijen worden hierna aangeduid als: Alfa en ASN

1. Het verloop van de procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit het volgende;

? Het exploot van dagvaarding met producties;

? De conclusie van antwoord tevens inhoudende bezwaar tegen vermeerdering van eis, met producties;

? De conclusie van repliek met producties;

? De conclusie van dupliek met productie;

? Het tussenvonnis van 21 april 2010;

? Het proces-verbaal van comparitie d.d. 17 juni 2010.

1.2. De zaak is daarna weer op vonnis gesteld en de uitspraak daarvan is bij vervroeging bepaald op heden.

2. De vordering en stellingen van eiseres

2.1. Alfa vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, ASN te veroordelen om tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen:

a. een bedrag groot EUR 2.090,13 aan hoofdsom;

b. een bedrag groot EUR 300,00 aan buitengerechtelijke kosten;

c. de wettelijke rente over a. en b. vanaf de dag van verschuldigdheid van de facturen tot aan de dag betaling,

dit alles met veroordeling van ASN in de proceskosten en de nakosten, met de wettelijke rente daarover vanaf de veertiende dag na dagtekening van dit vonnis tot aan betaling.

2.2. Alfa heeft het volgende aan haar vordering ten grondslag gelegd:

Alfa heeft in opdracht en voor rekening van ASN werkzaamheden verricht. In verband daarmee is op 25 april 2008 een bedrag van EUR 2.340,03 gefactureerd. Op 18 augustus 2008 is EUR 249,90 in mindering voldaan. Schoutenhuys BV, die volledig aandeelhouder is van ASN, heeft de opdracht verstrekt. De kosten voor het opmaken van de jaarrekening worden formeel gemaakt door ASN zodat ook daar facturatie dient plaats te vinden. Er zijn ook daadwerkelijk werkzaamheden verricht hetgeen blijkt uit de deponeringsstukken die zijn ingediend bij de Kamer van Koophandel. Er is 29,5 uur besteed, hetgeen volstrekt redelijk is voor een jaarrekening van deze omvang. Ook het gehanteerde uurtarief van gemiddeld EUR 66,00 is redelijk. De adressering van de facturen en aanmaningen is niet juist geweest.

3. Het verweer van ASN

3.1. ASN betwist opdracht te hebben verstrekt aan Alfa. Schoutenhuys BV, de holding waarvan ASN deel uitmaakt, heeft wel opdracht verstrekt aan Alfa. ASN heeft geen enkele factuur ontvangen. De facturen en aanmaningen zijn naar een onbekend adres gestuurd.

3.2. ASN heeft geen opdrachtbevestiging ontvangen, laat staan ondertekend. Op grond van de algemene voorwaarden van Alfa kan er dan ook geen overeenkomst tot stand zijn gekomen. ASN betwist de verschuldigdheid als ook de hoogte van de facturen. ASN Production BV heeft een betaling verricht ter zake de loonadministratie. Het is ASN een raadsel hoe deze betaling op de vordering in mindering kan worden gebracht.

3.3. Er is ten onrechte conservatoir beslag gelegd. Deze vermeerdering van eis moet worden afgewezen en Alfa dient de kosten van het beslag zelf te dragen.

4. Overige stellingen

4.1. Voor wat betreft de overige stellingen van partijen verwijst de kantonrechter naar de gedingstukken en het besprokene ter comparitie van partijen. De inhoud van het voornoemde moet als hier herhaald en ingelast worden beschouwd. Indien nodig zal hierna nader worden ingegaan op de afzonderlijke standpunten van partijen.

5. De beoordeling

5.1. Tussen partijen staat vast dat aan Alfa opdracht is gegeven. Eveneens staat vast dat Alfa werkzaamheden heeft verricht. De werkzaamheden (accountancy, advisering, deponering van stukken) zijn verricht bij ASN. ASN ontkent dat zij opdrachtgeefster van Alfa is. Niet zij, maar haar moeder (Schoutenhuys BV) is opdrachtgeefster en moet de rekeningen betalen. Ter zitting heeft de kantonrechter geconstateerd dat ook Schoutenhuys BV de rekeningen niet betaalt.

5.2. In beginsel behoort degene die zich op het bestaan van een opdracht beroept deze te bewijzen als er voldoende gemotiveerd wordt tegengesproken.

5.3. In deze zaak wordt ASN bestuurd door haar moeder, Schoutenhuys B.V. Andere bestuurders dan Schoutenhuys B.V. heeft zij niet. Schoutenhuys B.V. wordt bestuurd door [...]. Deze is dan ook getrapt bestuurder van ASN. De dochter en de moeder vormen een fiscale eenheid. Niet gesteld of anderszins is gebleken dat vanaf de verlening van de opdracht is aangegeven dat ASN niet opdrachtgever is. De bij comparitie overgelegde e-mails, afkomstig van: ASN CFF (directie @aarson.nl), waarin:

-met spanning wordt uitgekeken naar balansen,

- betaling van rekeningen wordt aangekondigd als ze in orde zijn,

- de volgende week de betalingen eruit gaan,

- de goedgekeurde rekeningen worden overgemaakt,

- de jaarrekening bij de algemene vergadering van aandeelhouders van ASN aan stemming wordt onderworpen,

duiden erop dat in de berichtgeving naar Alfa geen duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen ASN en Schoutenhuys B.V.

5.4. De kantonrechter overweegt voorts dat het in het maatschappelijk verkeer voor de hand ligt dat degene die de dienst krijgt gepresteerd, ook er baat bij zal hebben en opdrachtgever zal zijn. In voorkomende gevallen kan dat anders zijn. Maar daarvan ligt wel – gelet op het voorgaande – de stelplicht op de aangesproken partij. ASN heeft echter onvoldoende feiten gesteld waaruit kan blijken dat Schoutenhuys BV exclusief opdrachtgever en betaaladres is.

5.5. Bovenstaande voert tot de conclusie dat wat betreft de opdracht aan Alfa de vennootschappen kunnen worden vereenzelvigd in die zin dat, als Schoutenhuys B.V. de opdracht heeft gegeven, deze opdracht telkens voor ASN is gegeven.

Het verweer (‘niet ik, maar mijn moeder”) wordt verworpen.

5.6. Ook het verweer over de hoogte van de facturen zal worden verworpen. Alfa heeft voldoende aangetoond en gespecificeerd welke werkzaamheden zijn verricht. De kantonrechter acht de factuur alleszins redelijk en ASN voert geen redengevende feiten of omstandigheden aan die nopen tot een ander oordeel. Het feit dat een andere accountant de werkzaamheden voor een lager bedrag uitvoert, maakt de onderhavige vordering niet onrechtmatig of ongegrond.

5.7. Het verweer tegen de vermeende vermeerdering van eis behoeft geen verdere bespreking omdat Alfa haar eis niet meer heeft vermeerderd.

5.8. Nu het verweer van ASN is verworpen, kan de vordering integraal worden toegewezen. De gevorderde incassokosten zullen eveneens worden toegewezen nu Alfa voldoende heeft aangetoond dat er buitengerechtelijke werkzaamheden zijn verricht die voor toewijzing van de gevorderde incassokosten in aanmerking komen. ASN zal tot slot als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. De gevorderde nakosten zullen worden afgewezen nu enkel de kosten begroot tot aan de uitspraak voor toewijzing vatbaar zijn.

De na de uitspraak ontstane kosten kunnen overeenkomstig het bepaalde in artikel 237 lid 4 Rv op verzoek van de partij in wiens voordeel een kostenveroordeling is uitgesproken worden vastgesteld.

6. De beslissing

6.1. Veroordeelt ASN in aan Alfa tegen behoorlijk bewijs van kwijting te voldoen een bedrag van EUR 2.390,13, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van verschuldigdheid van de facturen tot aan de dag van betaling.

6.2. Veroordeelt ASN verder in de kosten van deze procedure aan de kant van Alfa gevallen en aan die kant tot heden begroot op EUR 730,25, waarvan EUR 450,00 als salaris voor de gemachtigde.

Dit vonnis is gewezen door mr. O.M. de Lange, kantonrechter, en ter openbare civiele terechtzitting op 14 juli 2010 uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.