Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROE:2010:BL9337

Instantie
Rechtbank Roermond
Datum uitspraak
24-03-2010
Datum publicatie
29-03-2010
Zaaknummer
04/620115-06
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Raadkamer
Inhoudsindicatie

Verlenging PIJ-maatregel, extra overweging omtrent het onderzoeken door de instelling of het mogelijk is dat veroordeelde meerdere nachten aaneengesloten verlof kan genieten bij zijn moeder en de mogelijkheid dat veroordeelde zijn vader die vlak over de grens, in Duitsland woont, begeleid of onbegeleid te kunnen bezoeken.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROERMOND

Sector strafrecht

Parketnummer :04/620115-06

Uitspraakdatum: 24 maart 2010

Beslissing verlenging maatregel plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ)

Beslissing van de rechtbank te Roermond op de op 9 februari 2008 ter griffie van deze rechtbank ingekomen vordering van het openbaar ministerie in de zaak van

[betrokkene],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1989,

thans verblijvende in de Forensisch jeugdpsychiatrische kliniek De Catamaran van de stichting GGzE te Eindhoven,

hierna te noemen [betrokkene].

Bij arrest van het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch van 25 februari 2008 is [betrokkene] de maatregel plaatsing in een inrichting voor jeugdigen opgelegd (PIJ-maatregel). De termijn van de PIJ-maatregel is gaan lopen op 11 maart 2008.

De PIJ-maatregel is toegepast ter zake van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen het opleggen van die maatregel eiste en de maatregel in het belang is van een zo gunstig mogelijke ontwikkeling van de verdachte.

1. De stukken

In het dossier bevinden zich onder andere:

- het advies d.d. 7 december 2009 van [B], arts in opleiding tot psychiater en [P] psychiater, beiden verbonden aan de inrichting waar [betrokkene] verblijft;

- de wettelijke aantekeningen.

2. De procesgang

De vordering van de officier van justitie, ingediend bij deze rechtbank d.d. 9 februari 2010, strekt tot verlenging van de termijn van de maatregel voor de duur van twee jaar.

Deze vordering is behandeld ter zitting achter gesloten deuren in de raadkamer van deze rechtbank van 10 maart 2010. Ter zitting zijn gehoord de officier van justitie, [betrokkene], zijn raadsman, de moeder en stiefvader en [B], arts in opleiding tot psychiater in De Catamaran te Eindhoven.

3. De formele vereisten

De vordering voldoet aan de eisen gesteld in de bepalingen van artikel 77t van het Wetboek van Strafrecht.

4. Het standpunt van de inrichting

In voornoemd advies van de inrichting is, zakelijk weergegeven, onder meer het navolgende gesteld:

“Conclusies risicotaxatie met SAVRY:

Op basis van de SAVRY van 25 november 2009 wordt de kans op recidive van een geweldsdelict op dit moment matig ingeschat.

Met betrekking tot de historische risicofactoren is er bij betrokkene een matig risico, aangezien hij eerder zowel gewelddadig als niet gewelddadig delinquent gedrag heeft vertoond. Daarnaast was betrokkene behoorlijk jong bij het eerste gewelddadige gedrag.

Er is een matig risico aanwezig met betrekking tot de sociale en contextuele risicofactoren, waarbij het gebrek aan effectieve copingvaardigheden een kritische factor is. Daarnaast speelt afwijzing door groepsgenoten ook een rol in de evaluatie van deze factoren. Betrokkene voelt zich echter wel gesteund door moeder en grootouders.

Wat betreft de individuele risicofactoren is er een laag tot matig risico aanwezig, waarbij hanteren van boosheid een aandachtspunt is bij betrokkene. Problemen met middelengebruik leidt nu tot een matig risico, echter is er sprake van een hoog risico op gewelddadig gedrag bij ieder mogelijk toekomstig gebruik.

Er zijn bij betrokkene ook een aantal protectieve factoren aanwezig, namelijk de ervaren steun van ouders (met name van moeder) en grootouders en daarnaast de hechte band die hij met moeder deelt. Daarnaast bezit betrokkene een positieve gerichtheid ten opzichte van interventie, gezag en onderwijs. Hij staat daarnaast ook positief tegenover en is gemotiveerd tot het vervullen van een baan.

Opgemerkt dient te worden dat het risico is ingeschat tijdens zijn verblijf op een sterk gestructureerde afdeling. (…)

(…)

Vrijhedenbeleid:

Betrokkene heeft de meerdaagse onbegeleid verlofstatus. De verloven lopen tot op heden naar behoren.

Conclusie en advies:

Betrokkene is een jonge man, met een duidelijk gebleken psychotische kwetsbaarheid en verminderde coping strategieën. Daarnaast zijn er beperkingen in met name de kwalitatieve sociale interactie. Vooral in het verleden is er sprake geweest van forse gedragsproblematiek.

Ook de psychotische symptomatologie in het verleden was zeer ernstig. Sinds hij is ingesteld op antipsychotica staan deze symptomen minder op de voorgrond.

De kans op recidive van een geweldsdelict wordt als matig ingeschat, waarbij wordt opgemerkt dat het risico is ingeschat tijdens verblijf op een sterk gestructureerde afdeling.

Gedurende de opname alhier heeft hij een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Betrokkene is gemotiveerd voor begeleiding en behandeling. Hij heeft psycho-educatie gekregen en structurerende gesprekscontacten, drama en muziektherapie gevolgd en er is intensieve systeemtherapeutische begeleiding geweest. Ook op school heeft hij vorderingen gemaakt. Wij menen dat de positieve ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt, voor een groot deel is toe te

schrijven aan de duidelijke structuur die er heerst binnen de Catamaran en het gebruik van rnedicatie. We zien een kwetsbare jongen die, mits hij gerichte begeleiding en behandeling krijgt, goed kan functioneren.

Wij hopen dat hij deze koers kan blijven varen en menen dat een volgende stap in de behandeling een plaatsing binnen een van de resocialisatiewoningen op het terrein kan zijn.

Vanuit daar kan hij dan verder begeleid worden tot terugkeer in de maatschappij. Hij heeft het voornemen om een vervolgopleiding te gaan doen. Hierbij zal een voor hem geschikte stageplek gezocht worden, zodat hij een succeservaring op kan doen. De aan de instelling verbonden school zal hem hierbij intensief begeleiden.

Ook zal er aandacht blijven voor het verder vergroten van sociale vaardigheden en zal hij kunnen gaan oefenen met het ondernemen van activiteiten buiten de instelling. Hij heeft zelf het idee te gaan beginnen met fitness bij een sportschool in de buurt.

Uiteraard zal er binnen de behandeling aandacht blijven voor abstinentie van drugs. Betrokkene heeft de wens zijn medicatie af te bouwen in de toekomst. Ook hierbij is het van groot belang hem nauwgezet te volgen. Het zijn beide zaken die de psychotische problematiek bij betrokkene kunnen doen opleven.

Het veranderen van omgeving, naar die met een minder strakke structuur, kan het klinisch beeld doen veranderen bij deze duidelijk structuurbehoeftig gebleken jongen. Het lijkt van belang de overgang gefaseerd te laten verlopen, met aandacht voor het verder vergroten van sociale vaardigheden.

Wij menen dat hij voor dit bovenbeschreven traject ongeveer een jaar nodig zal hebben en dat hij na dit traject, met proefverlof van een half jaar, in een beschermde woonvorm in Limburg zal kunnen gaan wonen.

Wij adviseren u een verlenging van de PIJ maatregel van 1,5 jaar.”

De getuige-deskundige [B] heeft ter zitting van 10 maart 2010 - - zakelijk weergegeven - verklaard:

Op de gestructureerde afdeling waar [betrokkene] nu zit, doet hij het goed. Binnenkort zal [betrokkene] worden overgeplaatst naar een sociowoning op het terrein van De Catamaran, waar de bewoners zelfstandig het huishouden draaiende moeten zien te houden. Voor [betrokkene] zal dit een grote overgang zijn waardoor een kans op een terugval toeneemt.

[betrokkene] zal nu en in de toekomst altijd begeleiding nodig hebben. De wens van [betrokkene] om het medicijngebruik te verminderen wordt niet ondersteund door de behandelaars. Op het moment vindt er een onderzoek plaats naar de aanwezigheid van autisme.

De instelling staat niet achter de wens van [betrokkene] om de voorgestelde behandeling in een vrijwillig kader voort te zetten. Bij personen in een psychose vervalt vaak de realiteitstoets. Het is dan de vraag of [betrokkene] zich weer vrijwillig zal laten opnemen. [betrokkene] heeft nog zeker de geadviseerde termijn van 1,5 jaar nodig om toe te werken naar een leven buiten de instelling.

Of het aantal overnachtingen bij een verlof uitgebreid kan worden is niet bekend. In de sociowoning krijgt [betrokkene] in ieder geval meer vrijheden. Verder is niet bekend of er in het kader van verlof mogelijkheden bestaan voor een bezoek aan vader in Duitsland.

Moeder en stiefvader hebben zakelijk weergegeven naar voren gebracht dat zij overtuigd zijn dat [betrokkene] zelf kan aangeven dat hij behoefte heeft aan een meer gestructureerde afdeling, op momenten dat het niet goed gaat met hem. [betrokkene] geeft heel sterk aan dat hij zich niet meer zal inlaten met drugsgebruik. Het door de instelling ingezette traject wordt volledig ondersteund.

4. Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie wijzigt haar vordering tot verlenging van de PIJ-maatregel, in die zin dat met een verlenging voor de duur van 1,5 jaar, zoals door de instelling geadviseerd, kan worden volstaan. Aan de criteria voor het verlengen van de maatregel is voldaan.

5. Het standpunt van de verdediging

[betrokkene] heeft ter terechtzitting aangegeven dat in de 3,5 jaar die hij in detentie en in het kader van de PIJ-maatregel heeft doorgebracht, veel geleerd heeft. [betrokkene] is al 3,5 jaar clean en heeft veel trainingen doorlopen. Ook op het gebied van het onderwijs heeft [betrokkene] niet stilgezeten. Naar de mening van [betrokkene] is hij dan ook toe aan een volgende stap. [betrokkene] geeft aan zich geheel te kunnen vinden in het stappenplan dat door de instelling is opgesteld. [betrokkene] geeft aan dat hij die stappen ook aan kan, maar wil die stappen op vrijwillige basis nemen. [betrokkene] wil van het stempel van PIJ-jongere af. Indien de stempel van PIJ-jongere vervalt kan [betrokkene] ook op bezoek gaan naar zijn vader in Duitsland en krijgt hij een Wajong-uitkering waardoor hij beter kan leren met geld om te gaan.

Doordat hij al op jonge leeftijd justitiecontacten heeft opgebouwd, zegt [betrokkene] dat hij maar moeilijk afkomt van de aanwezigheid van recidiverisico. Hoewel hij vroeger een echte junk was, staat hij nu zeer negatief tegenover drugsgebruik. [betrokkene] kan heel goed de verleidingen van drugsgebruik, die ook op het terrein van de instelling liggen, weerstaan. [betrokkene] zegt dat hij door het vroegere gebruik in een psychose raakte. Dat wil [betrokkene] in ieder geval niet meer meemaken. Dat is voor [betrokkene] de drijfveer om van de drugs af te blijven. [betrokkene] beseft ook dat hij niet meer van de medicijnen zal afkomen, maar heeft daar geen problemen mee. [betrokkene] heeft verteld dat hij werkt aan een eerlijk leven en een mooie toekomst. Daarvoor volgt hij een schriftelijke cursus Administratie en verkoop.

De raadsman heeft aangevoerd dat [betrokkene] zich heel erg goed heeft ontwikkeld waardoor de wettelijke noodzaak om de PIJ-maatregel te verlengen niet vast staat. Het recidivegevaar moet niet steeds onderbouwd worden met een theoretische mogelijkheid dat [betrokkene] een terugval kan krijgen. Bij iedereen bestaat een theoretische kans op een terugval.

6. De beoordeling

De rechtbank is van oordeel dat verlenging van de maatregel is geboden nu het belang van de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen dat eist en dat de maatregel in het belang is van een zo gunstig mogelijke verdere ontwikkeling van veroordeelde.

De rechtbank stelt voorop dat [betrokkene] zich de afgelopen twee jaar op een bijzonder positieve wijze heeft ontwikkeld. [betrokkene] heeft zijn standpunt over een eventuele verlenging van de PIJ-maatregel ter terechtzitting op een overtuigende wijze naar voren gebracht. [betrokkene] heeft vooral naar voren gebracht dat hij zich er van bewust is dat het leven dat hij heeft geleid, hem tot de afgrond heeft gebracht en dat hij ook koste wat kost wil voorkomen dat hij terug zal vallen in een dergelijk gedrag. [betrokkene] heeft daar de afgelopen twee jaar met veel overtuiging aan gewerkt en wil daar ook in de toekomst aan blijven werken om, zoals hij zelf zegt, te bouwen aan een eerlijk leven en een mooie toekomst. [betrokkene] heeft aangegeven dat hij verder wil werken aan zichzelf, maar wil dat graag doen op vrijwillige basis. Dat brengt tevens het voordeel mee dat hij zijn vader in Duitsland kan bezoeken en dat hij dan langer bij zijn moeder op bezoek kan.

[betrokkene] weet ook heel goed aan te geven waar het pijnpunt ligt voor wat betreft het al dan niet verlengen van de PIJ-maatregel en dat is het recidiverisico. De instelling schat het recidiverisico in op matig. De instelling zegt daar wel gelijk bij dat deze inschatting is ingegeven door het feit dat [betrokkene] op dit moment verblijft op een sterk gestructureerde afdeling, die naast het medicijngebruik en de positieve houding van [betrokkene], de oorzaak is van zijn positieve ontwikkeling. De deskundige heeft ter zitting aangevoerd dat de eerstvolgende verandering voor [betrokkene] er aan staat te komen. Dat is de overgang naar een minder gestructureerde omgeving, te weten een sociowoning op het terrein van de instelling. De deskundige heeft aangegeven dat bij grote veranderingen de kans op een terugval aanwezig is en dat [betrokkene] dan mogelijk weer in een psychose zou kunnen belanden. Het is de vraag of [betrokkene] zich dan op vrijwillige basis zal laten opnemen. De deskundige stelt dat het reëel is te verwachten dat dat niet zo zal zijn. De rechtbank is met de instelling van oordeel dat het recidivegevaar op die momenten aanmerkelijk kan toenemen. [betrokkene] heeft nog begeleiding nodig om de ingezette stappen te kunnen nemen en het gevaar van een terugval te kunnen begeleiden.

De rechtbank wil, zeker nu [betrokkene] zich zo positief heeft ontwikkeld, de instelling meegeven te onderzoeken of het voor [betrokkene] mogelijk is meerdere aaneengesloten overnachtingen bij moeder door te brengen. Voorts zou onderzocht moeten kunnen worden of er mogelijkheden voor [betrokkene] bestaan, begeleid of onbegeleid, om zijn vader, die in Saeffelen woont, net over de grens in Duitsland, te bezoeken.

8. DE BESLISSING

De rechtbank:

verlengt de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen van

[betrokkene], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1989,

voor de duur van 1 jaar en 6 maanden.

Deze beslissing is gegeven door mrs. C.A.M. Schaap-Meulemeester, J.H.M. Delnooz-Engels en Y.J.C.A. Roeffen. kinderrechters, van wie mr C.A.M. Schaap-Meulemeester voornoemd voorzitter, in tegenwoordigheid van J.H.J. van Daal, griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 24 maart 2010.

Zijnde mr. Y.J.C.A. Roeffen buiten staat deze beschikking mede te ondertekenen.