Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROE:2009:BK2845

Instantie
Rechtbank Roermond
Datum uitspraak
06-11-2009
Datum publicatie
10-11-2009
Zaaknummer
96214 / KG ZA 09-206
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Nakoming overeenkomst, onduidelijkheid over bestaan overeenkomst, betaling geldsom, toepasselijkheid algemene voorwaarden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROERMOND

Sector civielrecht

zaaknummer / rolnummer: 96214 / KG ZA 09-206

Vonnis in kort geding van 6 november 2009

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DELI XL B.V.,

statutair gevestigd te Ede en medekantoorhoudende te Geleen,

eiseres,

advocaat mr. O.R. Siemelink,

tegen

[gedaagde], h.o.d.n. BRASSERIE RESTAURANT NIVEAU B.V. i.o.,

wonende te [woonplaats],

gedaagde,

advocaat mr. J.G. van Ek.

Partijen zullen hierna Deli XL en [gedaagde] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van [gedaagde].

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Deli XL exploiteert een groothandel in professionele horecabenodigdheden. [gedaagde] neemt deel aan het handelsverkeer onder de naam "Brasserie Restaurant Niveau B.V. i.o. en exploiteert een horecabedrijf in een gehuurd pand aan de [vestigingsadres] te [vestigingsplaats]. [gedaagde] is vanwege problemen met haar (voormalig) vennoot doende het horecabedrijf te verkopen.

2.2. Deli XL heeft op maat gemaakte keukenapparatuur geleverd en gefactureerd aan [gedaagde] voor een bedrag van EUR 28.892,19. Verder heeft Deli XL diverse horecaproducten geleverd en gefactureerd voor een bedrag van EUR 5.194,61. [gedaagde] heeft de facturen van Deli XL onbetaald gelaten.

3. Het geschil

3.1. Deli XL vordert - samengevat - na wijziging van eis, waartegen [gedaagde] geen bezwaar heeft gemaakt:

1. veroordeling van [gedaagde] tot betaling van EUR 28.892,19, vermeerderd met contractuele rente, althans indien deze betaling uitblijft te gehengen en te gedogen dat de desbetreffende apparatuur door Deli XL wordt verwijderd uit het horecabedrijf van [gedaagde] en Deli XL te machtigen om het terughalen van haar eigendommen op kosten van [gedaagde] zelf te doen uitvoeren, desnoods met de hulp van de sterke arm van politie en justitie,

2. veroordeling van [gedaagde] tot betaling van EUR 5.194,61 te vermeerderen met contractuele rente,

3. de proceskosten.

3.2. [gedaagde] voert verweer.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. De gevorderde voorziening strekt voornamelijk tot betaling van een geldsom. Voor toewijzing van een dergelijke vordering in kort geding is slechts dan plaats, als het bestaan en de omvang van de vordering in hoge mate aannemelijk zijn, terwijl voorts uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening vereist is en het risico van onmogelijkheid van terugbetaling bij afweging van de belangen van partijen - aan toewijzing niet in de weg staat.

4.2. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft Deli XL voldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake is van een spoedeisend belang. In het bijzonder omdat [gedaagde] doende is haar horecabedrijf te verkopen en heeft erkend dat zij potentiële kopers de vraag voorlegt of zij de keukeninventaris willen overnemen. Over de vraag hoe dat dan vervolgens dient plaats te vinden (rechtstreeks contact tussen Deli XL en potentiële kopers, danwel via [gedaagde] zelf) bestaat voorshands te weinig duidelijkheid, waardoor Deli XL mogelijk buiten spel wordt gezet. De voorzieningenrechter is dan ook van oordeel dat van Deli XL niet verlangd kan worden dat zij een bodemprocedure afwacht.

4.3. Echter, of een spoedvoorziening daadwerkelijk wordt verleend is afhankelijk van de uitkomst van de beoordeling van de voorlopige merites van de zaak en van afweging van de belangen van partijen. Vast staat dat [gedaagde] nog een bedrag van EUR 28.892,19 en EUR 5.194,61, te vermeerderen met de contractuele rente, dient te betalen. De vraag is aan wie [gedaagde] dit bedrag dient te betalen.

4.4. [gedaagde] stelt dat er geen sprake is van een overeenkomst tussen haar en Deli XL, maar tussen haar en Grootkeuken Gilde en dat de algemene voorwaarden van Deli XL niet van toepassing zijn. Op grond daarvan zou [gedaagde] niet gehouden zijn de facturen aan Deli XL te betalen, danwel gehouden zijn de geleverde keukenapparatuur aan Deli XL terug te geven vanwege een eigendomsvoorbehoud, aldus [gedaagde].

4.5. De voorzieningenrechter overweegt ten aanzien van de geleverde keukenapparatuur dat [gedaagde] de facturen van Deli XL weliswaar telkens zonder bezwaar heeft behouden en tot aan de zitting met Deli XL heeft gecommuniceerd omtrent betaling daarvan, maar naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft Deli XL onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij rechtstreeks een overeenkomst heeft gesloten met [gedaagde] omtrent de keukenapparatuur, op grond waarvan laatstgenoemde de keukenapparatuur bevrijdend zou kunnen en moeten betalen aan Deli XL. Sterker nog, ter zitting is gebleken dat [gedaagde] een offerte uitgebracht door Grootkeuken Gilde betreffende de geleverde keukenapparatuur heeft ondertekend, waardoor een overeenkomst is ontstaan tussen Grootkeuken Gilde en [gedaagde]. Niet is uitgesloten dat Grootkeuken Gilde nog betaling van de geleverde zaken zal vorderen. In dit kort geding is geen plaats om een nader onderzoek te verrichten naar de vraag aan wie [gedaagde] bevrijdend kan en moet betalen.

4.6. Voor zover er vanuit wordt gegaan dat de algemene leveringsvoorwaarden van Deli XL ook van toepassing zijn op een eventuele overeenkomst tussen [gedaagde] en Grootkeuken Gilde overweegt de voorzieningenrechter voor wat betreft de toepasselijkheid daarvan het volgende. Uitgangspunt vormt het bepaalde in de artikelen 6:233 jo. 234 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Gesteld noch gebleken is dat de terhandstelling van de algemene voorwaarden bij ondertekening van de offerte van Grootkeuken Gilde (c.q. bij de totstandkoming van de overeenkomst) redelijkerwijs niet mogelijk was overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:234 lid 1 sub b BW, zodat een verwijzing naar elders gedeponeerde voorwaarden onvoldoende is. In het licht van het bepaalde in artikel 6:234 lid 1 sub a BW hadden de algemene voorwaarden vóór of bij het sluiten van de overeenkomst aan [gedaagde] ter hand moeten worden gesteld. Gesteld noch gebleken is dat zulks heeft plaatsgevonden. Voorshands is de voorzieningenrechter dan ook van oordeel dat Deli XL geen beroep toekomt op een eigendomsvoorbehoud.

4.7. Nu er omtrent de vraag wie (Grootkeuken Gilde of Deli XL) een vorderingsrecht heeft ten aanzien van [gedaagde] onduidelijkheid bestaat, mede in het licht van de rechtspraak van de Hoge Raad dat voor wat betreft een veroordeling tot betaling van een geldsom in kort geding terughoudendheid op zijn plaats is, is de voorzieningenrechter van oordeel dat de vordering onder punt 3.1, nummer 1 dient te worden afgewezen.

4.8. De voorzieningenrechter is voorts van oordeel dat [gedaagde] de stelling van Deli XL dat [gedaagde] ook diverse horecaproducten heeft betrokken bij Deli XL niet voldoende gemotiveerd heeft weersproken. Bovendien heeft [gedaagde] de facturen die betrekking hebben op die horecaproducten zonder bezwaar behouden. Gelet daarom ligt de vordering onder punt 3.1, nummer 2 voor toewijzing gereed, met dien verstande dat de op de algemene voorwaarden gebaseerde contractuele rente wordt afgewezen. In dat kader wordt verwezen naar hetgeen onder punt 4.6 is overwogen over de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.

4.9. Deli XL zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [gedaagde] worden begroot op:

- vast recht EUR 262,00

- salaris procureur 816,00

Totaal EUR 1.078,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. veroordeelt [gedaagde] om aan Deli XL te betalen een bedrag van

EUR 5.194,61 (vijfduizend honderdvierennegentig euro en eenenzestig eurocent),

5.2. wijst het anders of meer gevorderde af,

5.3. veroordeelt Deli XL in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde] tot op heden begroot op EUR 1.078,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.T.J.F. Verhappen en in het openbaar uitgesproken op 6 november 2009.?