Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROE:2009:BK2805

Instantie
Rechtbank Roermond
Datum uitspraak
21-10-2009
Datum publicatie
10-11-2009
Zaaknummer
96083 KG RK 09-480
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Onderhandse verkoop, artikel 548 lid 2 Rv, artikel 3:268 BW, bod tijdens mondelinge behandeling, koopovereenkomst tussen hypotheekgever en koper, lossing, parate executie.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROERMOND

Sector civielrecht

zaaknummer: 96083 KG RK 09-480

Beschikking van 21 oktober 2009

op het verzoek van

1. [verzoeker 1],

wonende te [woonplaats],

2. [verzoeker 2],

wonende te [woonplaats],

3. [verzoeker 3],

wonende te [woonplaats],

4. [verzoeker 4],

wonende te [wonplaats],

verzoekers

advocaat mr. R.W. Janssen

tegen

1. [gerequesteerde],

wonende te Susteren,

gerequestreerde,

2. H.C. RONGEN, MOZAIK BEWINDVOERINGEN, in zijn hoedanigheid van bewindsvoerder van de heer [vader],

kantoorhoudende te Sittard,

advocaat mr. J.W.E.M. Guzik

1. De procedure

1.1. Dit blijkt uit de volgende stukken:

- het verzoekschrift met producties, zoals binnengekomen bij de rechtbank

op 15 september 2009;

- het procesverbaal met bijlagen van de mondelinge behandeling gehouden

op 1 oktober 2009;

- de brief van de notaris met bijlagen van 14 oktober 2009;

- de voortgezette mondelinge behandeling, gehouden op 16 oktober 2009,

waarbij zijn verschenen:

1. - mevrouw [verzoeker 1],

- de heer [verzoeker 2],

- mevrouw [verzoeker 3],

- mevrouw [verzoeker 4],

bijgestaan door mr. R.W. Janssen,

2. - de heer [vader] (hierna te noemen: vader),

- de heer H.C. Rongen in zijn hoedanigheid van

bewindvoerder van de heer [vader] (hierna te

noemen: bewindvoerder), bijgestaan door

mr. D.M.J.M.G. Cuijpers,

3. mr. M.L. van der Putten, kandidaat notaris te Maastricht

4. de heer [M], aspirant

koper (hierna te noemen: [M]),

5. de heer [D] en de heer [W],

namens Steengoed Susteren BV, aspirant koper (hierna

te noemen: Steengoed),

6. de heer [O], aspirant koper.

2. beoordeling

2.1. De door verzoekers overgelegde overeenkomst houdt in dat alle onder hypotheek gestelde zaken worden verkocht aan Steengoed voor EUR 305.500,00.

2.2. De belanghebbenden bij dit verzoek zijn voor de behandeling daarvan opgeroepen.

2.3. Op 1 oktober 2009 en 16 oktober 2009 heeft de behandeling van het verzoek op de openbare terechtzittingen plaatsgevonden.

2.4. Vader heeft bij de behandeling van het verzoek op 1 oktober 2009 een overeenkomst ter goedkeuring voorgelegd waarin alleen de zaken aan de [adres 1] aan [M] worden verkocht voor EUR 155.000,00. Uit de opbrengst daarvan kan de gehele hypothecaire schuld van circa EUR 111.660,00 worden voldaan, terwijl vader zelf kan blijven wonen in de onroerende zaak aan de [Adres 2].

2.5. Omdat Steengoed aangaf dat zij ook wel op het gedeelte had willen bieden als zij daarvoor de gelegenheid had gehad, is de behandeling aangehouden teneinde haar en eventuele andere belangstellenden in de gelegenheid te stellen om een hoger bod op het gedeelte uit te brengen. Zowel [M] als Steengoed hebben schriftelijk via de veilingnotaris een hoger bod uitgebracht. Bij de voortgezette behandeling op 16 oktober 2009 hebben zij evenwel beiden aangegeven dit bod in te trekken. Nu uit die biedingen niet is af te leiden dat het onherroepelijke aanbiedingen betreft en evenmin het hoogste bod tot een voorwaardelijke koopovereenkomst heeft geleid, kan niet worden aangenomen dat een van deze biedingen tot een overeenkomst heeft geleid.

2.6. De bieding van de heer Opgenoord betreft slechts een strook grond, waarvan de opbrengst niet volstaat om de hypotheekschuld te voldoen. Met dit bod zal derhalve geen rekening worden gehouden worden.

2.7. Verzoekers hebben op de voortgezette behandeling van het verzoekschrift vervolgens verzocht om dan toch aan de koopovereenkomst met Steengoed goedkeuring te verlenen. Vader wenst goedkeuring verbonden aan de door hem gesloten overeenkomst met [M]. Nu verkoop van een gedeelte van de onder hypotheek gestelde zaken volstaat om de gehele lening af te lossen, is er geen aanleiding tot verkoop van het geheel. Het belang van verzoekers dat het beter zou zijn dat hun vader andere, aangepaste woonruimte zou betrekken, is geen belang dat bij de toestemming onderhandse verkoop een rol mag spelen.

2.8. In onderhavige procedure doet zich het probleem voor dat vader en [M] hangende de executoriale verkoop een onderhandse koopovereenkomst hebben gesloten zonder daarin de executerende notaris te betrekken. De rechtbank is van oordeel dat van de executanten niet verlangd mag worden om onvoorwaardelijk aan nakoming van deze overeenkomst mee te werken. Tijdens de voortgezette behandeling op 16 oktober 2009 is uit deze overeenkomst afgeleid dat [M] een onherroepelijk aanbod heeft gedaan, temeer omdat hij tijdens het uitbrengen van dat bod op de hoogte was van de executoriale verkoop. Na beraad heeft hij tijdens de voortgezette behandeling dit aanbod herhaald, zodat aangenomen moet worden dat met inachtneming van de veilingvoorwaarden een overeenkomst tot stand is gekomen tussen verzoekers als executanten en [M], welke alleen nog schriftelijk, met inachtneming van de veilingvoorwaarden, tussen verzoekers en [M] moet worden vastgelegd.

3. De beslissing

De voorzieningenrechter

3.1. bepaalt dat de verkoop van de hypothecair verbonden onroerende zaak, staande en gelegen aan de [adres 1] te Susteren, kadastraal bekend gemeente Susteren, sectie [.], nummer [....], gedeeltelijk zoals aangegeven op de kaart gehecht aan de koopovereenkomst, groot 17 are, onderhands kan geschieden;

3.2. keurt goed de koopovereenkomst tussen verzoekers en [M] waarin de onder 3.1. benoemde registergoederen aan [M] worden verkocht voor EUR 155.000,00 k.k., welke koopovereenkomst nog nader schriftelijk, met inachtneming van de veilingvoorwaarden, dient te worden vastgelegd.

Deze beschikking is gegeven door mr. H.H. Dethmers en in het openbaar uitgesproken op 21 oktober 2009.

SS