Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROE:2009:BI1682

Instantie
Rechtbank Roermond
Datum uitspraak
14-04-2009
Datum publicatie
21-04-2009
Zaaknummer
197742 \ CV EXPL 07-2840
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bij een tussentijdse beëindiging van een opdracht met een vaste prijsafspraak dient het toekomende loon in redelijkheid op basis van artikel 7:411 BW te worden vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROERMOND

Sector kanton

Zaaknummer: 197742 \ CV EXPL 07-2840

Vonnis van de kantonrechter te Roermond d.d. 14 april 2009

in de zaak van:

1. de maatschap Delescen & Scheers Advocaten en Procureurs, gevestigd te 6049 GZ Herten aan de Mussenberg 1 B,

2. R.A.J. Delescen, wonende te [woonplaats] aan de [adres],

3. T.G.M. Scheers, wonende te [woonplaats] aan de [adres],

eisers in conventie gedaagden in reconventie,

gemachtigde: mr. K. Houtsma,

tegen:

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie], wonende te [woonplaats] aan de [adres],

gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,

procederende in persoon.

1. Het verloop van de procedure

1.1. Dit blijkt uit het navolgende:

- het tussenvonnis van 12 februari 2008;

- de door eisers in conventie, gedaagden in reconventie, op 10 februari 2009 overgelegde productie;

- de akte uitlating van gedaagde in conventie, eiseres in reconventie.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De verdere beoordeling van het geschil in conventie en in reconventie

2.1. De kantonrechter verwijst naar het tussenvonnis van 12 februari 2008 en volhardt bij de inhoud van dit vonnis. Bij dit tussenvonnis heeft de kantonrechter kort gezegd geoordeeld dat de door eisers in conventie, gedaagden in reconventie, gestelde prijsafspraak als vaststaand wordt aangenomen. Dat het primaire verweer van gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, dat de kantonrechter niet bevoegd is omdat sprake is van een declaratiegeschil wordt gepasseerd en dat nu sprake is van een voortijdig beëindigen van werkzaamheden waarvoor partijen een vaste prijsafspraak hebben gemaakt voor de gehele opdracht, de redelijkheid gebiedt dat het loon op basis van 7:411 BW wordt vastgesteld. Om discussie te voorkomen heeft de kantonrechter eisers in conventie, gedaagden in reconventie bevolen hun declaratie ter begroting voor te leggen aan de Raad van Toezicht en deze begroting vervolgens bij akte in geding te brengen, waarna gedaagde in conventie, eiseres in reconventie nog gelegenheid krijgt zich uit te laten over deze begroting.

2.2. Op dit punt tekent de kantonrechter thans nog ter zijde aan dat deze beslissing nadrukkelijk werd gegeven tegen de achtergrond van de speciale procedure voor een vordering, gelijk de onderhavige, in de Wet tarieven in burgerlijke zaken, en de bevoegdheid tot oordelen van de “normale”burgerlijke rechter in geval van een vast prijsafspraak, zoals aan de orde. Aangezien er sprake was van een voortijdig einde van de overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:411 BW diende alsnog de wel reeds tot aan voortijdige beëindiging bestede tijd cq. verrichte werkzaamheden “naar redelijkheid”te worden bepaald, waartoe de zienswijze van de Raad van Toezicht – die in vergelijkbare gevallen oordeelt en ter zake specifiek deskundige kan worden geacht te zijn – ingeroepen werd. Door deze inroeping – welke voor beide partijen geheel en al gratis heeft plaatsgevonden en waarbij beide partijen inhoudelijk werden betrokken in het kader van “hoor en wederhoor”- kan geen van partijen geacht worden te zijn geschaad in enig te respecteren belang. Aldus kan en zal het “deskundige advies”van deze Raad met name ten grondslag worden gelegd aan de bepaling van een redelijk loon conform artikel 7:411 BW.

2.3. Het verweer tegen de kwaliteit van het door eisers in conventie, gedaagden in reconventie geleverde werk is vervolgens besproken en door de kantonrechter gepasseerd. Ook de door gedaagde in conventie, eiseres in reconventie ingestelde reconventionele vorderingen zijn besproken. De kantonrechter blijft bij de inhoud van meergenoemd tussenvonnis van 12 februari 2008 en verwijst naar de rechtsoverwegingen in dit vonnis welke als hier herhaald en ingelast worden beschouwd.

2.4. Op 10 februari 2009 hebben eisers in conventie, gedaagden in reconventie het advies van de Raad van Toezicht der Orde van Advocaten in het arrondissement Roermond d.d. 22 januari 2009 betreffende de declaratie van eisers in conventie, gedaagden in reconventie als productie in geding gebracht. Gedaagde in conventie, eiseres in reconventie heeft vervolgens op 17 maart 2009 een antwoord akte genomen.

2.5. Gedaagde in conventie, eiseres in reconventie heeft bij antwoord akte van 17 maart 2009 het volledige debat heropend. Gedaagde in conventie, eiseres in reconventie diende zich uit te laten over de door eisers in geding gebrachte productie. De kantonrechter zal op grond van de toepassing van een juiste procesorde daarom de inhoud van de antwoord akte, voor zover deze geen betrekking heeft op het door eisers in conventie, gedaagden in reconventie overgelegde declaratieadvies van de Raad van Toezicht buiten beschouwing laten.

2.6. De Raad van Toezicht stelt dat de door eisers in conventie, gedaagden in reconventie opgevoerde tijd met uitzondering van 16 tijdseenheden vanwege standaardcorrespondentie mede gezien het dossier niet als bovenmatig voorkomt. De in rekening gebrachte tijd wordt volgens de Raad met dossierstukken onderbouwd en de bestede tijd voor de gespecificeerde werkzaamheden is ook anderszins overeenkomstig de eisen die in de gegeven omstandigheden in redelijkheid gesteld kunnen worden aan een advocaat die beschikt over voldoende ervaring en inzicht en die zijn werkzaamheden met nauwgezetheid verricht. De Raad adviseert de declaratie van eisers in conventie, gedaagden in reconventie vast te stellen op een bedrag van EUR 2.201,64 inclusief BTW.

2.7. De reactie van gedaagde in conventie, eiseres in reconventie op het advies van de Raad van Toezicht kan kort gezegd worden samengevat in een drietal hoofdpunten te weten gratis intake; secretaressewerk en redigeren conclusie. Een aftrek wegens gratis intake kan naar het oordeel van de kantonrechter niet aan de orde komen. Partijen hebben immers een prijsafspraak gemaakt, zodat dit verweer geen hout snijdt. Vervolgens stelt gedaagde dat het schrijven van brieven secretaressewerk is en dat het werk van de secretaresse onder de post kantoorkosten valt. De kantonrechter is van oordeel dat gedaagde uitgaat van een verkeerde voorstelling van zaken van de kantoororganisatie van een advocatenkantoor. Het redigeren van brieven gebeurt - als de advocaat dit al delegeert - doorgaans door een juridisch geschoold medewerker. Deze werkzaamheden vallen in elk geval niet onder de vaste kantoorkosten. Ook dit verweer wordt daarom gepasseerd. Tenslotte is gedaagde het niet eens met de tijd die eisers in conventie gedaagden in reconventie hebben besteed aan het redigeren van de conclusie van antwoord. De kantonrechter stelt vast dat de Raad van Toezicht concludeert dat de in rekening gebrachte tijd - behoudens de 16 tijdseenheden die hiervoor reeds zijn besproken - genoegzaam is onderbouwd. Dit verweer wordt daarom ook verworpen.

2.8. De kantonrechter acht geen termen aanwezig gedaagde in conventie, eiseres in reconventie toe te laten tot nadere bewijslevering.

2.9. Op grond van het vorenstaande is de kantonrechter van oordeel dat de vordering van eisers in conventie, gedaagden in reconventie dient te worden toegewezen tot een bedrag van EUR 1.701,64 (inclusief BTW). De vordering van gedaagde in conventie eiseres in reconventie dient op grond van hetgeen hierover reeds is overwogen in meergenoemd tussenvonnis van 12 februari 2008 te worden afgewezen. Gedaagde in conventie, eiseres in reconventie zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure.

2.10. Eisers in conventie, gedaagden in reconventie vorderen buitengerechtelijke incassokosten. Bij de beoordeling van de vraag of de gevorderde buitengerechtelijke (incasso-) kosten voor vergoeding in aanmerking komen, hanteert de kantonrechter het uitgangspunt, dat verrichtingen voorafgaand aan het geding worden gezien als voorbereiding van de gedingstukken en instructie van de zaak. Bij afzonderlijk voor vergoeding in aanmerking komende kosten moet het gaan om verrichtingen die meer omvatten dan een enkele (eventueel herhaalde) aanmaning, het enkel doen van een schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Daarvan is in deze zaak niet gebleken, terwijl daar nog aan kan worden toegevoegd dat in de onderhavige zaak, gelet op de wederzijdse standpunten van partijen reeds duidelijk was dat een incassotraject geen resultaat zou opleveren en een procedure onontkoombaar. De vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten zal daarom worden afgewezen.

2.11. De kantonrechter zal dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad verklaren.

3. De beslissing in conventie en in reconventie

3.1. Veroordeelt gedaagde in conventie, eiseres in reconventie om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan eisers in conventie gedaagden in reconventie te betalen een bedrag van EUR 1.701,64, vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 28 januari 2005 tot aan de voldoening.

3.2. Veroordeelt gedaagde in conventie, eiseres in reconventie in de proceskosten aan de zijde van eisers in conventie gedaagden in reconventie geval¬len en tot aan dit vonnis begroot op EUR 869,85, waarvan EUR 600,00 als salaris voor de gemachtigde.

3.3. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

3.4. Wijst het meer of anders door eisers in conventie, gedaagden in reconventie gevorderde af.

3.5. Wijst de vorderingen van gedaagde in conventie, eiseres in reconventie af.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.M.P. Brouns, kantonrechter, en ter openbare civiele terechtzitting op 14 april 2009 uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.

typ: HMUI

mlzr: