Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROE:2009:BI0469

Instantie
Rechtbank Roermond
Datum uitspraak
31-03-2009
Datum publicatie
08-04-2009
Zaaknummer
92090 / KG ZA 09-35
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Vordering strekkende tot ontruiming van een perceel.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROERMOND

Sector civielrecht

zaaknummer / rolnummer: 92090 / KG ZA 09-35

Vonnis in kort geding van 31 maart 2009

in de zaak van

de publiekrechtelijke rechtspersoon

GEMEENTE WEERT,

zetelend te Weert,

eiseres,

advocaat mr. P.J.W.M. Theunissen,

tegen

[gedaagde],

wonende te [woonplaats],

gedaagde,

gemachtigde [gemachtigde].

Partijen zullen hierna de gemeente en [gedaagde] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. De gemeente is eigenaar van het perceel plaatselijk bekend, Eindhovenseweg 91, kadastraal bekend, gemeente Weert sectie N, nummer 2326, groot 5.035 m2. Aan de Eindhovenseweg bevinden zich een zestal standplaatsen, welke plaatselijk bekend zijn als Eindhovenseweg 91 A, 91 B, 91 C, 91 D, 91 E en 91 F.

2.2. Op een gedeelte van het perceel, tegenoverliggende aan standplaats 91 F, welk gedeelte niet bestemd is voor woondoeleinden, heeft [gedaagde] sinds het najaar van 2008 een stacaravan c.q. woonwagen en een motorwagen met kenteken [kenteken] geparkeerd alsook een aantal speeltoestellen – althans één trampoline - geplaatst. Voorheen diende (een gedeelte van) het perceel als opslagplaats voor kermismateriaal van de familie [L]. Zij huurden het perceel Eindhovenseweg 91 F, hetwelk nimmer aan [gedaagde] is verhuurd.

2.3. [gedaagde] staat ingeschreven op het adres aan de [adres], welk perceel wordt verhuurd aan [MH], de vader van [gedaagde].

3. Het geschil

3.1. De gemeente vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad op alle dagen en uren en op de minuut, dat [gedaagde] wordt veroordeeld tot ontruiming en het ontruimd houden met al hetgeen dat en diegenen die hij hem behoren en in de oorspronkelijke staat ter vrije beschikking van de gemeente te stellen van de onroerende zaak, zijnde een gedeelte van het perceel, kadastraal bekend gemeente Weert, sectie N, nummer 2326, ter hoogte van het plaatselijk bekende perceel Eindhovenseweg 91 F te Weert, binnen achtenveertig uur na betekening van dit vonnis. Dit op verbeurte van een dwangsom van EUR 1.000,- per dag of gedeelte daarvan, indien [gedaagde] in gebreke is met de nakoming van dit vonnis, en met machtiging aan de gemeente om de ontruiming op kosten van [gedaagde] ten uitvoer te brengen door een deurwaarder, zonodig met behulp van politie en justitie. Dit alles met veroordeling van [gedaagde] in de kosten van deze procedure.

3.2. [gedaagde] voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. [gedaagde] stelt dat de gemeente geen spoedeisend belang heeft bij de door haar gevorderde ontruiming, omdat zij reeds vanaf 2000 ermee bekend was dat hij verbleef aan de Eindhovenseweg 91 F. Nog daargelaten of de gemeente ervan afwist dat [gedaagde] verbleef aan de Eindhovenseweg 91 F, verblijft [gedaagde] – zoals door zijn gemachtigde gesteld tijdens de mondelinge behandeling van dit kort geding - eerst vanaf medio november 2008 op het perceel gelegen tegenover het perceel Eindhovenseweg 91 F, zijnde het perceel waarvan de gemeente thans ontruiming vordert. Verwezen wordt naar de rapportage van de heer [W] van 12 november 2008. Naar aanleiding daarvan heeft de advocaat van de gemeente [gedaagde] bij schrijven van 17 februari 2009 – kort gezegd – gesommeerd het betreffende perceel te ontruimen. Hieraan heeft [gedaagde] geen gevolg gegeven waarop de gemeente op 26 februari 2009 de onderhavige dagvaarding heeft doen betekenen. De gemeente heeft aldus geen geruime tijd laten verlopen voordat zij in kort geding ontruiming van het perceel door [gedaagde] vordert. Voorts is de voorzieningenrechter van oordeel dat het spoedeisend belang kan worden afgeleid uit de aard van de vordering, namelijk ontruiming van een perceel dat eigendom van de gemeente is, dat [gedaagde] zonder toestemming heeft betrokken.

4.2. Het (deel van het) perceel dat [gedaagde] thans gebruikt als opstal is niet bedoeld voor woondoeleinden, zoals ook door [gedaagde] zelf, althans zijn gemachtigde is gesteld tijdens de mondelinge behandeling. Voorts wordt niet door [gedaagde], zoals ook door hemzelf bij monde van zijn gemachtigde tijdens de zitting is bevestigd, de standplaats 91 F gehuurd. Nu [gedaagde], althans zijn gemachtigde tijdens de zitting ook heeft erkend dat hij (een gedeelte van) het perceel gelegen tegenover standplaats 91 F niet legaal heeft betrokken, ligt de vordering van de gemeente tot ontruiming van het perceel voor toewijzing gereed. Immers, de gemeente dient als eigenaar van het perceel daarover vrijelijk te kunnen beschikken. Zij behoeft niet toe te staan dat [gedaagde] illegaal gebruik maakt van (een gedeelte van) het perceel. Voorts heeft de gemeente er gerechtvaardigd belang bij om niet de indruk naar derden toe te wekken dat zij het oogluikend toestaat dat zonder toestemming van de gemeente een leegstaand perceel kan worden betrokken voor een woonwagenstandplaats.

4.3. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de gevorderde ontruimingstermijn moet worden verlengd tot 14 dagen, om [gedaagde] zodoende voldoende tijd te gunnen de woonwagen en de motorwagen alsmede overige zaken van het perceel te verwijderen. Ook zal de gevorderde dwangsom worden beperkt en gemaximeerd, zoals hierna bepaald.

4.4. Gelet op het belang van de gemeente bij ontruiming van het perceel, zal de voorzieningenrechter het vonnis uitvoerbaar bij voorraad verklaren op alle dagen en uren.

4.5. [gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van de gemeente worden begroot op:

- dagvaarding EUR 85,97

- vast recht 262,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal EUR 1.163,97

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. veroordeelt [gedaagde] om binnen veertien dagen na de betekening van dit vonnis met al het zijne en al de zijnen het perceel, kadastraal bekend gemeente Weert, sectie N, nummer 2326, ter hoogte van het plaatselijk bekende perceel Eindhovenseweg 91 F te Weert, conform de als productie vijf in het geding gebrachte situatietekening, te ontruimen en ontruimd te houden met al hetgeen dat en diegenen die bij hem behoren en in de oorspronkelijke staat ter vrije beschikking van de gemeente te stellen,

5.2. machtigt de gemeente om, indien [gedaagde] in gebreke blijft met het voldoen aan het onder 5.1. bepaalde, zelf de ontruiming op kosten van [gedaagde] ten uitvoer te brengen door een deurwaarder, zonodig met behulp van politie en justitie,

5.3. bepaalt dat [gedaagde] voor iedere dag of gedeelte daarvan dat hij in strijd handelt met het onder 5.1. bepaalde, aan de gemeente een dwangsom verbeurt van EUR 500,-, tot een maximum van EUR 20.000,-,

5.4. veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van de gemeente tot op heden begroot op EUR 1.163,97,

5.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad op alle dagen en uren,

5.6. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.M.P. Drijkoningen en in het openbaar uitgesproken op 31 maart 2009.?