Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROE:2009:BH6462

Instantie
Rechtbank Roermond
Datum uitspraak
04-03-2009
Datum publicatie
18-03-2009
Zaaknummer
91038 / FA RK 08-1820
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Adoptie-China

Adoptieverzoeken ingediend bij Justitie ná 1 januari 2006.

Ingevolge artikel 5 van de Wet conflictenrecht adoptie zijn de bepalingen van hoofdstuk 3 (artikelen 5 tot en met 9) van deze Wet van toepassing omdat China weliswaar partij is bij het Haags Adoptieverdrag, maar een schriftelijke verklaring als bedoeld in artikel 23 van dat verdrag waaruit blijkt dat de adoptie in overeenstemming met het verdrag tot stand is gekomen, ontbreekt.

De rechtbank toetst aan 7 lid 1 WCAd en erkent de adoptie.

Wetsverwijzingen
Wet conflictenrecht adoptie
Wet conflictenrecht adoptie 5
Wet conflictenrecht adoptie 7
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JPF 2009/101 met annotatie van ICS
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROERMOND

Sector civielrecht

Zaaknummer: 91038 / FA RK 08-1820

Beschikking van 4 maart 2009 betreffende adoptie

in de zaak van:

[verzoeker 1]

en

[verzoeker 2]

beiden wonende te [adres],

hierna te noemen de verzoekers,

advocaat: mr. M. Koomen.

1. Het verloop van de procedure

1.1. De rechtbank heeft kennisgenomen van het verzoekschrift met bijlagen, ingekomen ter griffie op 29 december 2008.

Het verzoek houdt in:

1.

primair:

voor recht te verklaren dat het stuk Adoption Notarial Certificate vatbaar is voor inschrijving in het desbetreffende register van de ambtenaar van de burgerlijke stand

subsidiair:

uit te spreken de adoptie naar Nederlands recht door verzoekers van [kind], oorspronkelijk genaamd [kind];

primair en subsidiair:

2. (nader) vast te stellen dat de pupil werd geboren op [geboortedatum] 2006 te [geboorteplaats], Volksrepubliek China als kind van het vrouwelijk geslacht

primair en subsidiair:

3. te verstaan dat verzoekers hebben verklaard dat de pupil de geslachtsnaam van verzoeker zal dragen, opdat de volledige namen van de pupil zullen luiden: [kind].

1.2. De rechtbank verwijst naar de inhoud van het verzoekschrift.

1.3. Op 04 februari 2009 heeft de behandeling van het verzoekschrift met gesloten deuren plaatsgevonden. De griffier heeft van de inhoud daarvan aantekening gehouden.

Bij die behandeling zijn verschenen:

- verzoekster.

1.4. Op 9 februari 2009 is bij de rechtbank binnengekomen de brief, met bijlagen, van

de advocaat van verzoekers.

2. De vaststellingen en overwegingen

2.1. De Minister van Justitie heeft bij besluit van 4 juli 2006 aan verzoekers toestemming verleend voor het opnemen van een buitenlands kind ter adoptie.

2.2. Verzoekers hebben blijkens Adoption Notarial Certificate (2007) XCRZ Zi, No. 13341 van 5 december 2007 op 3 december 2007 naar Chinees recht geadopteerd de minderjarige:

[kind], geboren op [geboortedatum] 2006, waarbij de namen van het kind werden gewijzigd zodat het kind is komen te heten: [kind].

2.3. Het verzoek strekt primair tot erkenning van voormeld Adoption Notarial Certificate, zodanig dat dit vatbaar is voor inschrijving in de registers van de burgerlijke stand. Subsidiair strekt het verzoek tot adoptie naar Nederlands recht. Voorts vragen verzoekers de rechtbank de geboortegegevens vast te stellen van het kind.

2.4. De raad voor de kinderbescherming te Roermond heeft geen bezwaren kenbaar gemaakt die toewijzing van het verzoek in de weg staan.

2.5. Ingevolge artikel 5 van de Wet conflictenrecht adoptie zijn de bepalingen van hoofdstuk 3 (artikelen 5 tot en met 9) van deze Wet van toepassing omdat China weliswaar partij is bij het Haags Adoptieverdrag, maar een schriftelijke verklaring als bedoeld in artikel 23 van dat verdrag waaruit blijkt dat de adoptie in overeenstemming met het verdrag tot stand is gekomen, ontbreekt.

2.6. De rechtbank zal er thans toe overgaan te bezien of aan alle voorwaarden van artikel 7 lid 1 WCAd is voldaan.

2.7. De rechtbank stelt vast dat de beslissing, zoals vervat in het overgelegde stuk Adoption Notarial Certificate (2007) XCRZ Zi, No. 13341 van 5 december 2007, waarbij de minderjarige door verzoekers naar het recht van China is geadopteerd, voldoet aan de voorwaarden voor erkenning als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de WCAd.

Het verzoek tot erkenning van de adoptie zal derhalve worden toegewezen.

2.8. De rechtbank zal bij afzonderlijke beschikking op de voet van artikel 7, derde lid, van de WCAd, de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente ’s-Gravenhage gelasten een latere vermelding van de adoptie aan de daarvoor in aanmerking komende akte van de burgerlijke stand toe te voegen.

2.9. Verzoekers hebben in deze procedure gezamenlijk verklaard dat de minderjarige de geslachtsnaam van de verzoeker zal hebben. De minderjarige zal, gelet op het bepaalde in artikel 1:5, derde lid, eerste volzin, van het Burgerlijk Wetboek, derhalve de geslachtsnaam van verzoeker, Kingma, dragen.

Een beslissing hierover kan achterwege blijven.

2.10. Verzoekers hebben voorts verzocht de geboortegegevens van de minderjarige vast te stellen, aangezien in het overgelegde stuk ‘Birth Notarial Certificate’, (2007) XCRZ Zi, No 13342 de plaats, de provincie en het land van de geboorte van de minderjarige niet staan vermeld, terwijl er geen reden is te twijfelen aan de juistheid van de in het verzoekschrift vermelde geboortegegevens van de minderjarige.

2.11. Mede gezien de overgelegde stukken en alle andere omstandigheden en aanwijzingen zal de rechtbank op de voet van artikel 7, derde lid, WCAd juncto artikel 1:25 c, eerste en derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, bij afzonderlijke beschikking d.d. heden de geboortegegevens vaststellen.

3. De beslissing

De rechtbank:

3.1. verklaart voor recht dat wordt erkend de beslissing zoals vermeld in de ‘Adoption Notarial Certificate’ (2007) XCRZ Zi, No. 13341 van 5 december 2007 tot de adoptie naar het recht van de Volksrepubliek China van de minderjarige van het vrouwelijke geslacht, genaamd [kind], geboren op [geboortedatum] 2006, door [verzoeker 1] en zijn echtgenote [verzoeker 2], beiden wonende te [adres], waarbij de namen van het kind werden gewijzigd zodat het kind is komen te heten: [kind];

3.2. stelt vast dat verzoekers gezamenlijk hebben verklaard dat de minderjarige de geslachtsnaam Kingma zal hebben, opdat de minderjarige voortaan zal heten:

[kind].

Deze beschikking is gegeven door mr. M.M.T. Coenegracht, kinderrechter, en ter openbare terechtzitting van 4 maart 2009 uitgesproken, in tegenwoordigheid van de griffier.

DT

Tegen deze uitspraak kan beroep worden ingesteld door indiening van een beroepschrift bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch door verzoeker en degenen aan wie een afschrift van deze uitspraak is verstrekt of verzonden, binnen drie maanden na de dag van deze uitspraak; door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening van de uitspraak of nadat de uitspraak hun op andere wijze bekend is geworden.