Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROE:2009:BH2358

Instantie
Rechtbank Roermond
Datum uitspraak
03-02-2009
Datum publicatie
09-02-2009
Zaaknummer
90777 / KG ZA 08-272
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Geen nakoming vorderen van verplichtingen die nog nadere invulling verdienen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROERMOND

Sector civielrecht

zaaknummer / rolnummer: 90777 / KG ZA 08-272

Vonnis in kort geding van 3 februari 2009

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SJATIN ART B.V.,

gevestigd te Helden,

eiseres,

advocaat mr. M.F.J.J.M. Tijssen,

tegen

[gedaagde],

wonende te [woonplaats],

gedaagde,

advocaat mr. K.G.J. Boddaert.

Partijen zullen hierna Sjatin en [gedaagde] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van Sjatin

- de pleitnota van [gedaagde].

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Sjatin drijft een groothandel in schilderijen, het uitgeven van kalenders, reproducties, wenskaarten, etc.

2.2. Bestuurders van Sjatin zijn Hat Holding BV en Beparma [H] (hierna: [H]) is bestuurder van Hat Holding BV en daarom middellijk bestuurder van Sjatin.

2.3. Op 12 november 2008 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen [gedaagde] enerzijds en [H] en [HH] anderszijds over de overname van Sjatin door [gedaagde]. Er is over twee manieren van overname gesproken. Één, over een overname door [gedaagde] middels overdracht van de aandelen van Sjatin en twee, over een overname door overdracht van enkel de activa van Sjatin aan [gedaagde]. [gedaagde] wilde niet de aandelen van Sjatin overnemen, omdat er een procedure loopt tussen Sjatin en de belastingdienst, waarvan de uitkomst nog niet is (dan wel destijds was) bepaald.

2.4. Bij e-mail van 16 november 2008 van [H] aan [gedaagde], heeft [H] cijfermateriaal van Sjatin aan [gedaagde] gezonden, waarna [gedaagde] het kantoor van Sjatin samen met zijn zakenpartner, [I] heeft bezocht. Bij e-mail van 19 november 2008 van [gedaagde] aan [H], deelt [gedaagde] het navolgende aan [H] mede:

“Bij deze bevestig ik het bod dat ik gisteren 18 november ’08 gedaan heb m.b.t. overname van de activa van Sjatin b.v.

Voor 200.000,- euro wil ik de vaste en vlottende activa van Sjatin b.v. overnemen inclusief alle activiteiten van Sjatin b.v. als going concern.

Hieronder vallen o.a. voorraden, inventaris, licentierechten, debiteuren, administratie, klanten bestanden enz. Peildatum 18 november ’08

[…]

Natuurlijk ben ik bereid op details me aan te passen aan jouw wensen, maar in essentie is dit mijn voorstel.”

[…]

2.5. Bij brief van 22 november 2008 schrijft [H] aan [gedaagde]:

“Zoals heden telefonisch overeengekomen, bevestigen wij hierbij de verkoop van de activa van Sjatin Art B.V. aan u, onder de volgende voorwaarden:

De overnameprijs voor de vaste en vlottende activa van Sjatin Art bedraagt in totaal EUR 160.000,- (exclusief BTW).

Te betalen in 4 gelijke termijnen van EUR 40.000,- welke uiterlijk voor 31 december van respectievelijk de jaren 2008, 2011, 2012 en 2013 worden voldaan.

De peildatum voor de vaste activa (inventaris) en vlottende activa (voorraden, licentierechten, debiteuren) wordt vastgesteld op 18-11-2008.

Tevens worden vanaf 18-11-2008 de volgende crediteuren/verplichtingen door u overgenomen en verrekend;

• Huurkosten vanaf 18-11-20088 (contract eindigt op 30 april 2009)

• Loonkosten vanaf 18-11-2008 (arbeidscontracten eindigen op 31-12-2008)

• Directe inkoopkosten (waaronder vrachtkosten) t.b.v. debiteuren

• Licentiecontracten en royalties.

• Going concern contracten (contracten welke niet overgenomen worden dienen voor het einde van november 2008 bekend te zijn in verband met tijdige opzegging).

[…]

Wij wensen u veel succes toe met de koop en vernemen graag van u wanneer we de zaken door kunnen nemen en het definitieve contract op kunnen maken.”

3. Het geschil

3.1. Sjatin vordert (1) dat [gedaagde] bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, wordt veroordeeld tot nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst d.d. 22 november 2008 zoals vastgelegd in de door Sjatin aan [gedaagde] gezonden brief van 22 november 2008, zulks op verbeurte van een dwangsom van EUR 10.000,- voor iedere dag dat [gedaagde] na betekening van dit vonnis hiermee in gebreke blijft en (2) dat [gedaagde] wordt veroordeeld om volledige uitvoering te geven aan de op 22 november 2008 gemaakte afspraken zoals vastgelegd in de door Sjatin aan [gedaagde] gezonden brief van 22 november 2008, zulks op verbeurte van een dwangsom van EUR 10.000,- voor iedere dag dat [gedaagde] na betekening van dit vonnis hiermee in gebreke blijft. Dit alles met veroordeling van [gedaagde] in de kosten van deze procedure.

3.2. [gedaagde] voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Sjatin is van mening dat er sprake is van een perfect tot stand gekomen overeenkomst, welke is vastgelegd in zijn brief van 22 november 2008 en door [gedaagde] dient te worden nagekomen.

4.2. Echter, tijdens de mondelinge behandeling is de voorzieningenrechter gebleken dat partijen nog nadere afspraken dienden te maken over de vraag of de huurovereenkomst door [gedaagde] zou worden voortgezet en welke going concern overeenkomsten [gedaagde] zou overnemen. Ook dienden de schuldeisers nog ingelicht te worden over de (eventuele) overname van de schulden door [gedaagde] met het verzoek daarmee in te stemmen. Vervolgens diende dan nog het een en ander tussen partijen verrekend te worden. Oftewel, partijen dienden nog een aantal onduidelijkheden betreffende de overeenkomst met elkaar kort te sluiten, wat Sjatin aldus ook tijdens de zitting heeft bevestigd.

4.3. Sjatin heeft namelijk tijdens de zitting naar voren gebracht dat ongeacht de nog nader tussen partijen te maken afspraken over de huur, het personeel, de going concern contracten en over wat tussen partijen nog verrekend diende te worden, de activa van Sjatin door [gedaagde] zouden worden overgenomen voor een bedrag van EUR 160.000,-. Hieruit volgt dat Sjatin van mening is dat tussen partijen enkel en alleen volledige overeenstemming was bereikt over de overname van de activa voor een bedrag van EUR 160.000,-. Dit was een duidelijke verplichting die [gedaagde] diende na te komen in tegenstelling tot de overige verplichtingen ter zake de huur, het personeel, de going concern contracten en de verrekeningen die nog zouden moeten plaatsvinden. Echter, Sjatin vordert nakoming van de overeenkomst van de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst zoals vastgelegd in de brief van 22 november 2008. Oftewel Sjatin vordert tevens nakoming van verplichtingen zijdens [gedaagde] zoals vastgelegd in de brief van 22 november jl., terwijl deze verplichtingen nog nader door partijen dienden te worden ingevuld. Hiervan kan Sjatin geen nakoming vorderen, nu deze verplichtingen niet - zonder meer – duidelijk waren. De vordering van Sjatin [gedaagde] te veroordelen de overeenkomst zoals vastgelegd in de brief van 22 november jl. na te komen, strookt dan ook niet met haar standpunt dat eigenlijk enkel en alleen duidelijkheid bestond over de koop – verkoop van de activa. Nu het door haar gevorderde niet strookt met haar standpunt, dient het door haar gevorderde te worden afgewezen.

4.4. Sjatin zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [gedaagde] worden begroot op:

- vast recht EUR 254,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal EUR 1.070,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt Sjatin in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde] tot op heden begroot op EUR 1.070,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M.J.F. Piëtte en in het openbaar uitgesproken op

3 februari 2009.?