Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROE:2008:BE9353

Instantie
Rechtbank Roermond
Datum uitspraak
23-07-2008
Datum publicatie
29-08-2008
Zaaknummer
87379 / HA ZA 08 - 438
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Overeenkomst tussen amateur voetballer en een aan een voetbalvereniging gelieerde Stichting nietig vanwege bewust omzeilen van de regels van de KNVB.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2008, 431
AR-Updates.nl 2008-0555
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROERMOND

Sector civielrecht

zaaknummer / rolnummer: 87379/ HA ZA 08-438

Vonnis van 23 juli 2008

in de zaak van

de stichting

STICHTING VOETBALONDERSTEUNING FC LIENDEN,

gevestigd te Lienden,

eiseres,

procureur mr. A.F.T.M. Heutink,

tegen

[gedaagde],

wonende te [woonplaats],

gedaagde,

procureur mr. H.J.J.M. van der Bruggen.

Partijen zullen hierna de Stichting en [gedaagde] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- vonnis in incident van 27 februari 2008 van de rechtbank Arnhem;

- het proces-verbaal van comparitie van 21 februari 2008 in de zaak tussen de Stichting en [de broer van gedaagde], bekend onder het zaaknummer 83710/ HA ZA 07- 1002, waarbij met instemming van alle betrokkenen al op voorhand op deze zaak is ingegaan;

- het exploot van 25 juni 2008 waarbij deze zaak ingevolge artikel 221 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering door verwijzing van rechtswege is gevoegd met voormelde zaak tussen de Stichting en [de broer van gedaagde].

1.2. Partijen hebben vonnis gevraagd.

2. De feiten

2.1. [gedaagde] is een amateurvoetballer die lid is van de voetbalvereniging Achilles ’29 te Groesbeek.

2.2. De Stichting is gelieerd aan de voetbalvereniging FC Lienden.

2.3. Partijen hebben op 29 januari 2007 een overeenkomst gesloten, waarin voor zover van belang het navolgende staat vermeld:

“1. De speler verplicht zich vóór 31 mei 2007 over te schrijven van voetbalvereniging De Treffers te Groesbeek naar FC Lienden.

2. Indien de speler deze afspraak niet nakomt is de vereniging waar hij gaat spelen een boete verschuldigd van EUR. 10.000,- (tienduizend euro). Deze boete dient door de speler te worden betaald of door de vereniging waar hij verkiest te gaan spelen. De speler verklaart tevens niet eerder voor een andere vereniging uit te komen voordat de boete is voldaan.

(…….)

5. De speler ontvangt een vergoeding van € 750,- per maand aan onkosten, inclusief reiskostenvergoeding. Deze vergoeding wordt hem in de eerste week van de maand betaald (10 maanden lang).

(…….)

8. De speler verklaart geheimhouding van deze overeenkomst te waarborgen en deze uitsluitend voor zichzelf te gebruiken.

9. Bij deelname aan competitiewedstrijden krijgt de speler tevens een bedrag van € 100,- per wedstrijd, waarbij de speler is opgenomen in de selectie van het eerste elftal. Dit bedrag wordt achteraf betaald.

10. Bij deelname aan competitiewedstrijden krijgt de speler tevens een bedrag van € 350,- voor een gewonnen wedstrijd en € 175,- voor een gelijkspel. Bij verlies ontvangt de speler geen vergoeding.”

2.4. [gedaagde] heeft geen overschrijving gevraagd naar voetbalvereniging FC Lienden, maar naar de voetbalvereniging Achilles ’29.

3. Grondslag, vordering en verweer

3.1. De Stichting vordert dat de rechtbank bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad [gedaagde] zal veroordelen aan de Stichting te voldoen een bedrag van EUR 10.833,00, te vermeerderen met het renteverlies over de hoofdsom ad EUR 10.000,00 vanaf 1 juni 2007 tot aan de dag der algehele voldoening, met veroordeling van gedaagde in de kosten van deze procedure.

3.2. De Stichting legt aan haar vordering het volgende ten grondslag.

Partijen hebben op 29 januari 2007 een overeenkomst gesloten waarbij [gedaagde] zich heeft verbonden jegens de Stichting om zich voor 31 mei 2007 over te (doen) schrijven van voetbalvereniging de Treffers naar voetbalvereniging FC Lienden, de vereniging van de Stichting. Nadat [gedaagde] heeft verzuimd zich te laten overschrijven naar de vereniging van de Stichting is [gedaagde] ingevolge artikel 2 van de tussen partijen gesloten overeenkomst, een boete verschuldigd van EUR 10.000,00. De Stichting maakt voorts aanspraak op de rente ex artikel 6:119 BW vanaf 1 juni 2007 en op buitengerechtelijke incassokosten.

3.3. [gedaagde] heeft de vordering gemotiveerd betwist en - zakelijk weergegeven en voor zover thans van belang – aangevoerd dat sprake is van een nietige overeenkomst, omdat deze in strijd is met de wet, de goede zeden dan wel de openbare orde. Op de stellingen van partijen zal voor zover van belang hierna inhoudelijk worden ingegaan.

4. Beoordeling

4.1. De vordering van de Stichting strekt tot betaling van de in de overeenkomst tussen partijen overeengekomen boete. De rechtbank is echter van oordeel dat de strekking van deze overeenkomst in strijd is met de goede zeden en openbare orde en dus nietig. De rechtbank motiveert dit oordeel als volgt.

4.2. Voorop wordt gesteld dat partijen in beginsel vrij zijn om naar eigen behoefte en inzicht een overeenkomst te sluiten. Deze vrijheid is echter begrensd in die zin dat hetgeen wordt overeengekomen niet in strijd mag zijn met de openbare orde en/of de goede zeden, zoals verwoord in artikel 3:40 lid 1 BW. Gebleken is dat partijen desbewust afspraken hebben gemaakt die strekken tot uitvoeringshandelingen die in strijd zijn met de regels van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (hierna: KNVB) waaraan zowel de betrokken voetbalverenigingen – waaronder de aan de Stichting gelieerde – als [gedaagde] onderworpen zijn. De praktische redenen voor het aangaan van de overeenkomst zijn door de Stichting op de comparitie van de met deze zaak gevoegde zaak tussen de Stichting en [de broer van gedaagde] als volgt onder woorden gebracht:

“FC Lienden speelt op het niveau van de hoogste klasse van het amateurvoetbal. De KNVB staat slechts toe dat aan spelers in die klasse van het amateurvoetbal – zoals de broers [....] – een onkostenvergoeding en een reisvergoeding wordt betaald. Omdat in de praktijk spelers meer betaald willen krijgen en feitelijk ook krijgen – vaak zwart – zijn daarom stichtingen in het leven geroepen die zijn gelieerd aan een voetbalvereniging. Die vereniging is gebonden aan de regels van de KNVB en mag dus niet meer betalen dan de genoemde onkostenvergoedingen. De aan die vereniging gebonden stichting mag dat wel omdat zo’n stichting geen lid is van de KNVB. De verhouding tussen de Stichting en FC Lienden is zoals deze zojuist is geschetst.”

Naar het oordeel van de rechtbank is anders gezegd sprake van een ontduikingsconstructie waarvan het onoorbare karakter wordt onderstreept door de geheimhoudingsclausule, welke kennelijk gericht is op het aan de waarneming van de KNVB onttrekken van de afspraken. De Stichting is kennelijk (mede) in het leven geroepen om constructies als de onderhavige mogelijk te maken, dat wil zeggen constructies die zijn bedoeld om via een omweg en buiten het bereik van de KNVB te handelen in strijd met de regels van de KNVB. Dit alles gebeurt om louter financiële redenen. Vaststaat dat partijen zich ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bewust waren van vorenbedoeld doel en strekking van de overeenkomst. Alleen al op grond van hetgeen hiervoor is overwogen dienen de vorderingen van de Stichting dan ook te worden afgewezen.

4.3. Daarenboven overweegt de rechtbank dat uit de in de overeenkomst opgenomen boeteclausule blijkt dat in het geval [gedaagde] de tussen partijen overeengekomen afspraak om overschrijving te bewerkstelligen voor 31 mei 2007 niet nakomt, de vereniging waar [gedaagde] gaat spelen deze contractuele boete verschuldigd is en niet [gedaagde] zelf. Dit is ook de uitleg die [gedaagde] aan de overeenkomst geeft. Het door de Stichting ter comparitie gehouden betoog dat partijen hiermee bedoeld hebben dat de speler de boete verschuldigd is kan niet slagen. Door de Stichting is immers eveneens op de onder 4.2. gemelde comparitie aangegeven dat in de praktijk de vereniging waar de speler voor gaat spelen in een dergelijke situatie de boete betaalt, hetgeen betekent dat de letterlijke tekst van de overeenkomst overeenstemt met de praktijk. Deze omstandigheden leiden ertoe dat op grond van de Haviltex norm de tekst van de overeenkomst als voormeld moet worden uitgelegd. Door partijen zijn geen feiten of omstandigheden aangedragen die tot een ander oordeel terzake kunnen leiden. Nu [gedaagde] op grond van de overeenkomst niet kan worden aangesproken tot betaling van de contractuele boete, dienen de vorderingen van de Stichting ook op deze grond te worden afgewezen.

4.4. De Stichting zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten.

5. De beslissing

De rechtbank

wijst de vorderingen af;

veroordeelt de Stichting in de kosten van het geding aan de zijde van [gedaagde] tot aan deze uitspraak begroot op:

EUR 81,13 ter zake van het op 25 juni 2008 uitgebracht exploot en

EUR 904,00 aan salaris ten behoeve van de procureur;

verklaart dit vonnis ten aanzien van de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mrs. R. Kluin, H.T.J.F. Verhappen en N.J.J. Derks-Voncken en in het openbaar uitgesproken op 23 juli 2008?