Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROE:2008:BC7564

Instantie
Rechtbank Roermond
Datum uitspraak
25-03-2008
Datum publicatie
26-03-2008
Zaaknummer
204048 \ CV EXPL 07-4384
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Partijen verschillen van mening over uitleg van in arbeidsovereenkomst opgenomen concurrentiebeding; kantonrechter geeft uitleg van dit concurrentiebeding.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2008-0226
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROERMOND

Sector kanton

Zaaknummer: 204048 \ CV EXPL 07-4384

Vonnis van de kantonrechter te Roermond d.d. 25 maart 2008

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hays BV, gevestigd te 5026 RS Tilburg aan de Charles Stulemeijerweg 19,

eiseres,

gemachtigde: mr. R.M. Poublon,

tegen:

[gedaagde], wonende te [adres],

gedaagde,

gemachtigde: mr. J.A.W.M. Vogels.

1. Het verloop van de procedure

1.1. Dit blijkt uit het navolgende:

- de inleidende dagvaarding met producties

- de conclusie van antwoord

- het tussenvonnis van 22 januari 2008

- de op 27 februari 2008 gehouden comparitie van partijen.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De vaststaande feiten

2.1. Als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, kan van de volgende vaststaande feiten worden uitgegaan:

2.2. Eiseres is een organisatie die zich bezig houdt met het werven en selecteren van personeel voor opdrachtgevers. Eiseres werft uitvoerend en leidinggevend personeel voor alle branches, waaronder (semi)overheid, zakelijke en financiële dienstverlening, industriële sector, bouwsector, retail, facilitair management, grafische en medische sector enz. Daarnaast worden diensten aangeboden op het gebied van uitzenden en detacheren, alsmede voor assessement en development.

2.3. Tussen eiseres en gedaagde is op 4 juli 2005 een arbeidsovereenkomst tot stand gekomen. Op 30 december 2005 is tussen partijen met ingang van 1 januari 2006 een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gesloten. Ook in deze arbeidsovereenkomst is een concurrentie- en een klantenbeding opgenomen. Met ingang van 1 oktober 2007 is de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst beëindigd.

2.4. Het concurrentiebeding luidt als volgt:

lid 1: Het is werknemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de werkgever verboden om binnen een tijdvak van 1 jaar, nadat deze overeenkomst om welke reden dan ook is beëindigd, zelf binnen een straal van 50 km met als middelpunt die gemeenten waar Hays gevestigd is, in enigerlei vorm een zaak, gelijk, gelijksoortig of aanverwant aan die van de vennootschap en aan haar gelieerde ondernemingen te vestigen, te drijven, mede te drijven, of te doen drijven, hetzij direct, hetzij indirect, alsook financieel in welke vorm ook, bij een dergelijke zaak belang te hebben, direct of indirect, of daarin of daarvoor op enigerlei wijze werkzaam te zijn, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, of daarin aandeel van welke aard ook te hebben. Bij overtreding van dit verbod verbeurt de werknemer een dadelijk opvorderbare boete van EUR 5.000,00 per overtreding en EUR 500,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.

lid 2: Het gestelde in lid 1 is slechts van toepassing op werkzaamheden in de sectoren Bouw, Civiel en/of facilitair management.

2.5. Gedaagde heeft zich met ingang van oktober 2007 te [plaats] gevestigd als zelfstandig ondernemer werkzaam in de wervings- en selectiebranche.

2.6. Tijdens de comparitie van partijen is zijdens eiseres uitdrukkelijk gesteld dat het gebied waarbinnen het in de arbeidsovereenkomst onder sub 5a vermelde concurrentiebeding geldt, wordt beperkt tot het gebied binnen een straal van 50 kilometer met als middelpunt de vestiging Veldhoven van eiseres. Partijen zijn het er over eens dat het adres te [plaats] alwaar gedaagde zijn bedrijf heeft gevestigd buiten de bedoelde 50 kilometerzone ligt.

3. Het geschil

3.1. Eiseres heeft op gronden als omschreven in de dagvaarding gevorderd, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, veroordeling van gedaagde tot betaling aan eiseres van de bedragen en rente als in de dagvaarding vermeld, kosten rechtens.

Gedaagde heeft verweer gevoerd.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling van het geschil

4.1. Ter comparitie is tussen partijen uitvoering gediscussieerd over het in de arbeidsovereenkomst opgenomen concurrentiebeding. De stelling van [gedaagde] dat hij slechts beperkt wordt in de keuze van de vestiging van zijn bedrijf kan de kantonrechter niet volgen. Een redelijke uitleg van het concurrentiebeding leidt tot de conclusie dat het [gedaagde] ook verboden wordt om binnen een straal van 50 km met als middelpunt Veldhoven acquisitie activiteiten te ontwikkelen.

4.2. Nu [gedaagde] heeft erkend dat hij begin oktober 2007 op zijn website [website]l vacatures heeft geplaatst op het gebied van de sectoren bouw, civiele techniek en/of facilitair management en wel in de omgeving van Eindhoven heeft hij daarmee naar het oordeel van de kantonrechter het concurrentiebeding overtreden en is hij in beginsel een daadwerkelijk opvorderbare boete van EUR 5.000,00 verschuldigd, zomede een bedrag van EUR 500,00 voor iedere dag dat overtreding voortduurt. Ter zitting heeft [gedaagde] erkend dat hij ruim twee maanden de betreffende vacatures op de site heeft laten staan. Nog daargelaten het antwoord op de vraag of hij met de huidige geplaatste vacatures op zijn site eveneens het concurrentiebeding overtreedt, is hij dan ook meer dan 60 keer het bedrag van EUR 500,00 verschuldigd.

4.3. In de omstandigheden van het geval ziet de kantonrechter echter aanleiding voormelde boetes te matigen. Voormeld bedrag van EUR 5.000,00 zal worden gematigd tot het in de arbeidsovereenkomst van 30 december 2005 genoemde maandsalaris van zijnde EUR 2.000,00. Het genoemd bedrag van EUR 500,00 per overtreding zal worden gematigd tot EUR 50,00 en gemaximeerd op een bedrag van EUR 1.000,00.

4.4. Eiseres vordert een bedrag van EUR 600,00 aan buitengerechtelijke incassokosten. De kantonrechter is van oordeel dat het bedrag aan gevorderde buitengerechtelijke incassokosten, nu eiseres aangeeft dat er werkzaamheden zijn verricht gericht op het buitengerechtelijk verkrijgen van haar vordering, in redelijkheid en billijkheid toewijsbaar zijn. De kantonrechter zal bij de toewijzing van de incassokosten rekening houden met het gematigde boetebedrag en de kosten conform de kantonrechtersstaffel incassokosten berekenen op EUR 450,00.

4.5. De kantonrechter acht geen termen aanwezig gedaagde toe te laten tot nadere bewijslevering.

4.6. Op grond van het vorenstaande is de kantonrechter van oordeel dat gedaagde, als de in het ongelijk gestelde partij, dient te worden veroordeeld in de kosten van deze procedure.

4.7. De kantonrechter zal dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad verklaren.

5. De beslissing

5.1. Veroordeelt gedaagde om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan eiseres te betalen de gematigde contractuele boete ad EUR 2.000,00, zomede een bedrag van EUR 1.000,00 aan verbeurde boetes, beide bedragen te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding zijnde 3 december 2007 tot aan de dag der algehele voldoening.

5.2. Veroordeelt gedaagde om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan eiseres te betalen aan buitengerechtelijk incassokosten een bedrag van EUR 450,00.

5.3. Veroordeelt gedaagde in de proceskosten aan de zijde van eiseres geval¬len en tot aan dit vonnis begroot op EUR 633,57, waarvan EUR 350,00 als salaris voor de gemachtigde.

5.4. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

5.5. Wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.P.F. van Dooren, kantonrechter, en ter openbare civiele terechtzitting op 25 maart 2008 uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.