Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROE:2008:BC6928

Instantie
Rechtbank Roermond
Datum uitspraak
18-03-2008
Datum publicatie
18-03-2008
Zaaknummer
84689 / KG ZA 08 - 34
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Krakerszaak. Gemeente niet-ontvankelijk in haar tegen een minderjarige kraker ingestelde vorderingen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROERMOND

Sector civielrecht

zaaknummer / rolnummer: 84689 / KG ZA 08-34

Vonnis in kort geding van 18 maart 2008

in de zaak van

de publiekrechtelijke rechtspersoon

GEMEENTE ROERMOND,

zetelend te Roermond,

eiseres,

procureur mr. J.D.E. van den Heuvel,

tegen

1. [gedaagde sub 1],

wonende te [woonplaats], gemeente [plaatsnaam],

feitelijk verblijvende te [verblijfplaats], [adres],

gedaagde sub 1,

procureur mr. A. van der Toorn,

2. [gedaagde sun 2],

wonende te [woonplaats], gemeente [plaatsnaam],

feitelijk verblijvende te [verblijfplaats], [adres],

gedaagde sub 2,

niet verschenen,

3. hen die zonder recht of titel verblijven in de onroerende zaak, staan en gelegen te [plaatsnaam], [adres] (of een gedeelte daarvan), zijnde deze anderen dan gebruikers krachtens een persoonlijk of zakelijk recht, van wie naam en woonplaatsen niet kunnen worden achterhaald,

niet verschenen,

4. hen die zonder recht of titel verblijven in de onroerende zaak, staan en gelegen te [plaatsnaam], [adres] (of een gedeelte daarvan), zijnde deze anderen dan gebruikers krachtens een persoonlijk of zakelijk recht, van wie naam en woonplaatsen niet kunnen worden achterhaald,

niet verschenen.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 3 maart 2008,

- het in Dagblad De Limburger d.d. 6 maart 2008 geplaatste uittreksel van het exploot van 3 maart 2008,

- de mondelinge behandeling op 14 maart 2008,

- de verstekverlening tegen de niet verschenen gedaagden sub 2 tot en met 4,

- de pleitnota van de gemeente,

- de pleitnota van [gedaagde sub 1].

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. De gemeente is eigenaar van de onroerende zaak aan de [adres] te [plaatsnaam].

2.2. Op 10 december 2007 heeft de gemeente met Geelen Vastgoed en Bouw een koopovereenkomst gesloten, waarbij de gemeente voormelde onroerende zaak aan Geelen Vastgoed en Bouw heeft verkocht. Deze overeenkomst is nadien op schrift gesteld en op 24 januari 2008 door de gemeente en Vastgoed en Bouw ondertekend. De akte van levering zou op 15 februari 2008 gepasseerd worden.

2.3. Vanaf in ieder geval 1 januari 2007 staat de onroerende zaak leeg.

2.4. Op 26 januari 2008 heeft [gedaagde sub 1] zonder toestemming van de gemeente zijn intrek genomen in het pand aan de [adres] te [plaatsnaam].

3. Het geschil

3.1. De gemeente vordert - samengevat - gedaagden te veroordelen de onroerende zaak aan de [adres] te [plaatsnaam], binnen 3 dagen na betekening van dit vonnis met te ontruimen en voorts te bepalen dat dit vonnis binnen 1 jaar ook ten uitvoer kan worden gelegd ten een ieder die zich ten tijde van de tenuitvoerlegging in voornoemd pand bevindt of daar binnentreedt telkens wanneer zich dat voordoet.

3.2. [gedaagde sub 1] voert verweer. Het primaire verweer betreft niet-ontvankelijkheid van de gemeente in haar vorderingen in verband met de minderjarigheid van [gedaagde sub 1]. Subsidiair concludeert [gedaagde sub 1] tot afwijzing van de vorderingen.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

3.4. Gedaagden sub 2 tot en met 4 zijn in dit kort geding niet verschenen.

4. De beoordeling

spoedeisend belang

4.1. Voldoende aannemelijk is geworden dat de gemeente in het kader van haar leveringsplicht betreffende de onderhavige onroerende zaak het verkochte binnen afzienbare tijd geheel vrij van huur en gebruik aan Geelen Vastgoed en Bouw zal dienen te leveren, zodat de gemeente voldoende spoedeisend belang heeft bij haar tegen gedaagden ingestelde vorderingen.

de vorderingen ten aanzien van [gedaagde sub 1]

4.2. Niet weersproken heeft [gedaagde sub 1] gesteld dat hij op dit moment 16 jaar oud en derhalve nog minderjarig is. Naar het oordeel van de rechter hadden in verband met de minderjarigheid van [gedaagde sub 1] de ouders van [gedaagde sub 1] in hun hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger gedagvaard moeten worden. Dat de [gedaagde sub 1] vanwege zijn leeftijd op de voet van artikel 6:162 BW aansprakelijk is voor zijn eigen gedragingen, betekent niet dat [gedaagde sub 1] dan ook als formele procespartij kan worden gedagvaard. De gemeente zal derhalve in haar tegen [gedaagde sub 1] ingestelde vorderingen niet-ontvankelijk worden verklaard.

4.3. De gemeente zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [gedaagde sub 1] worden begroot op:

- betaald vast recht EUR 254,00, waarvan in debet is gesteld EUR 190,50,

- salaris 816,00

Totaal EUR 1.070,00.

de vorderingen ten aanzien van gedaagden sub 2 tot en met 4

4.4. Ten aanzien van deze gedaagden zijn de voorgeschreven formaliteiten en termijnen in acht genomen, zodat tegen hen verstek is verleend.

4.5. De tegen deze gedaagden ingestelde vorderingen komen de rechter onrechtmatig noch ongegrond voor, zodat deze vorderingen zullen worden toegewezen. De rechter merkt daarbij tevens op dat niet is gebleken van feiten en omstandigheden, welke tot niet-ontvankelijkheid van de gemeente zouden moeten leiden.

4.6. Gedaagden sub 2 tot en met 4 zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

De kosten aan de zijde van de gemeente worden begroot op:

- dagvaarding EUR 71,80

- betaald vast recht EUR 254,00

- salaris procureur 816,00

Totaal EUR 1.141,80.

Voor het overige is niet gebleken van door de gemeente gemaakte kosten.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

ten aanzien van [gedaagde sub 1]

5.1. Verklaart de gemeente niet-ontvankelijk in haar vorderingen jegens [gedaagde sub 1].

5.2. veroordeelt de gemeente in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde sub 1] tot op heden begroot op EUR 1.070,--, te voldoen aan de griffier door overmaking op rekeningnummer 19.23.25.884 ten name van Arrondissement 544 Roermond onder vermelding van "proceskostenveroordeling" en het zaak- en rolnummer,

ten aanzien van gedaagden sub 2 tot en met 4

5.3. veroordeelt gedaagden sub 2 tot en met 4 om binnen 3 dagen na de betekening van dit vonnis met al het hunne en al de hunnen het pand aan de [adres] te [plaatsnaam], kadastraal bekend gemeente [plaatsnaam], sectie [letter] nummer [nummer], groot 1.03 are, te ontruimen en ontruimd te houden,

5.4. bepaalt dat deze veroordeling binnen de in art. 557a lid 3 Rv genoemde termijn van een jaar ook ten uitvoer zal kunnen worden gelegd tegen een ieder die zich ten tijde van de tenuitvoerlegging daar bevindt of daar binnentreedt en telkens wanneer dat zich voordoet,

5.5. veroordeelt gedaagden sub 2 tot en met 4 in de proceskosten, aan de zijde van de gemeente tot op heden begroot op EUR 1.141,80

Ten aanzien van alle gedaagden

5.6. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M.J.F. Piëtte en in het openbaar uitgesproken op 18 maart 2008.?