Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROE:2008:BC5300

Instantie
Rechtbank Roermond
Datum uitspraak
12-02-2008
Datum publicatie
27-02-2008
Zaaknummer
198518 \ CV EXPL 07-2987
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Eisers vorderen een schadevergoeding van EUR 3.855,60 van gedaagden vanwege het volgens eisers dusdanig doen snoeien van een aan eisers in eigendom toebehorende boom dat die boom vervangen dient te worden.

Gedaagden betwisten de beschadiging en de eigendom van de boom en stellen dat de in de aan het park toebehorende groenvoorziening staande boom vakkundig is gesnoeid door een hoveniersbedrijf. De kantonrechter oordeelt na de boom ter plaatse te hebben aanschouwd, dat de snoeibeurt wellicht uit esthetisch oogpunt als minder fraai is aan te merken, doch dat de hovenier daar wellicht een plausibele reden voor heeft gehad. De kantonrechter stelt de schade vast op een bedrag van

EUR 1,00 en geeft geen oordeel over het eigendomsrecht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROERMOND

Sector kanton

Zaaknummer: 198518 \ CV EXPL 07-2987

Vonnis van de kantonrechter te Roermond bij vervroeging d.d. 12 februari 2008

in de zaak van:

1. [eiser 1], [adres]

2. [eiser 2], [adres]

eisers,

gemachtigde: mr. P.J.L. Tacx,

tegen:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maritimo Beheer B.V. h.o.d.n. Resort Marina Oolderhuuske, gevestigd te 6041 TR Roermond aan de Oolderhuuske 1,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Resort Marina Oolderhuuske B.V., gevestigd te 6041 TR Roermond aan de Oolderhuuske 1,

gedaagden,

gemachtigde: mr. H.G.S. de Groot.

1. Het verloop van de procedure

1.1. Dit blijkt uit de navolgende processtukken:

- de inleidende dagvaarding met producties

- de conclusie van antwoord met producties

- de conclusie van repliek met producties

- de conclusie van dupliek met producties

- het tussenvonnis van 4 december 2007

- de op 25 januari 2008 ter plaatse gehouden comparitie van partijen.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De vaststaande feiten

2.1. Als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, kan van de volgende vaststaande feiten worden uitgegaan:

Eisers zijn sedert 1992 eigenaar van de vakantiewoning [nummer] met behorende ondergrond gelegen op het recreatiepark Resort Marina Oolderhuuske gelegen in de gemeente Roermond.

Gedaagde sub 1 is sedert 3 januari 2003 eigenaar van het recreatiepark Resort Marina Oolderhuuske.

3. Het geschil

3.1. Eisers hebben op gronden als omschreven in de dagvaarding gevorderd, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, hoofdelijke veroordeling van gedaagden tot betaling aan eisers van de bedragen en rente als in de dagvaarding vermeld, kosten rechtens.

Gedaagden hebben verweer gevoerd.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling van het geschil

4.1. Kort gezegd stellen eisers dat gedaagden opdracht hebben gegeven de op het perceel van eisers en aan eisers in eigendom toebehorende boom te snoeien. Door het snoeien van de boom in februari 2007 is de boom naar de mening van eisers zodanig beschadigd dat hij dient te worden vervangen. Gedaagden zijn volgens eisers aansprakelijk voor de schade als gevolg van dit snoeien. Eisers stellen de schade op een bedrag van EUR 3.855,60 inclusief BTW. Gedaagden betwisten al de stellingen van eisers uitdrukkelijk.

4.2. Op 25 januari 2008 heeft de kantonrechter zich vergezeld van de griffier naar de vakantiewoning van eisers begeven en in aanwezigheid van partijen de boom in ogenschouw genonen.

4.3. De kantonrechter stelt vast dat partijen op de eerste plaats van mening verschillen omtrent de perceelgrenzen. Eisers stellen dat de boom op het hun in eigendom toebehorende perceel staat, terwijl gedaagden van mening zijn dat de boom op of tegen de perceelsgrens staat en het maar de vraag of de boom in eisers, gedaagden dan wel gezamenlijk bezit is. De kantonrechter stelt vast dat voor de beoordeling van deze eigendomsvraag kadastraal onderzoek noodzakelijk is. Alvorens deze vraag aan de orde te stellen dient naar het oordeel van de kantonrechter eerst de door eisers gestelde schade, welke door gedaagden uitdrukkelijk wordt betwist, te worden vastgesteld.

4.4. Eisers stellen dat de boom zo drastisch is gesnoeid dat hij is gehalveerd en zodanig vervormd, doordat aan de zijde van de woning van eisers bijna alle takken zijn afgezaagd, dat vervanging is aangewezen. Gedaagden stellen dat hoveniersbedrijf [naam] de betreffende boom en ook de overige bomen op het park heeft gesnoeid. Of daarbij mogelijk dode of misvormde takken aan de zijde van de woning van eisers zijn weggesnoeid waardoor de boom aan de kant van eisers meer is gesnoeid dan aan de kant van de haven is gedaagden niet bekend. Gedaagden gaan er van uit dat [naam], als hovenier naar eer en geweten en vakkundig de werkzaamheden heeft uitgevoerd.

4.5. De kantonrechter stelt vast, na ter plaatse de boom te hebben aanschouwd, dat de boom niet dood is en dat er tevens oude wonden zijn van eerdere snoeibeurten, dan de snoeibeurt van februari 2007 op grond waarvan het onderhavige geschil tussen partijen is aanhangig gemaakt door eisers. De kantonrechter stelt vast dat uit esthetisch oogpunt de snoeibeurt wellicht als minder fraai kan worden aan gemerkt. Daarbij merkt de kantonrechter wel op, dat hem een reden voor de onevenredige snoei door eisers noch gedaagden is opgegeven zodat de kantonrechter het ervoor moet houden dat hovenier [naam] wel een plausibele reden heeft gehad. Niet aannemelijk is in elk geval dat de onevenredige snoeibeurt door pure willekeur is ingegeven.

4.6. Vervolgens zal de kantonrechter beoordelen of er schade is en zo ja hoeveel de schade bedraagt als gevolg van de minder esthetisch ogende boom. De kantonrechter neemt daarbij in overweging, dat de boom er één is uit een lange laan van identieke bomen en dat de boom in hoogte en omvang niet verschilt, gezien vanaf de havenzijde, van de overige bomen. Slechts aan de zijde van het terras van eisers zijn zichtbaar minder takken aanwezig. Dit gemis zal naarmate de boom verder groeit wellicht nog minder worden, terwijl in de zomerperiode als de boom in blad staat de takken niet zichtbaar zijn. De kantonrechter is van oordeel dat alle omstandigheden in onderling verband en samenhang bezien de esthetische schade op een bedrag van EUR 1,00 moet worden gesteld. Het vaststellen van het eigendomsrecht kan gelet op het vorenstaande naar het oordeel van de kantonrechter achterwege blijven, dit zou immers een onnodige verlenging van de procedure betekenen met alle nadelige gevolgen voor partijen van dien.

4.7. Gelet op vorenstaande overwegingen is de kantonrechter van oordeel dat de proceskosten dienen te worden gecompenseerd in die zin dat iedere partij haar eigen kosten draagt.

4.8. De kantonrechter zal dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad verklaren.

4.9. Al wat partijen overigens nog hebben gesteld, leidt niet tot een ander oordeel.

5. De beslissing

5.1. Veroordeelt gedaagden hoofdelijk des dat de een betalend de ander zal zijn bevrijd om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan eisers te betalen een bedrag van EUR 1,00.

5.2. Compenseert de proceskosten in die zin dat iedere partij haar eigen kosten draagt.

5.3. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

5.4. Wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.P.F. van Dooren, kantonrechter, en ter openbare civiele terechtzitting op 12 februari 2008 uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.