Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROE:2007:BA1356

Instantie
Rechtbank Roermond
Datum uitspraak
07-03-2007
Datum publicatie
23-03-2007
Zaaknummer
74623 / FA RK 06 - 1024
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verzoek adoptie asielzoeker afgewezen, nu niet is gebleken dat het verzoek niet door de ouders wordt tegengesproken / dat er geen gezagshebbende ouders meer zijn.

Wetsverwijzingen
Wet conflictenrecht afstamming
Wet conflictenrecht afstamming 3
Burgerlijk Wetboek Boek 1
Burgerlijk Wetboek Boek 1 227
Burgerlijk Wetboek Boek 1 228
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JIN 2007/201
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROERMOND

Sector civielrecht

Zaaknummer : 74623 / FA RK 06-1024

Beschikking van 7 maart 2007 betreffende adoptie

in de zaak van:

[verzoeker],

hierna ook te noemen adoptant,

en

[verzoekster],

hierna ook te noemen adoptante,

beiden wonende te [woonplaats], [adres],

tezamen hierna ook te noemen de adoptanten,

procureur: mr. F.A. Dronkers;

advocaat: mr. S. Singh.

Het verloop van de procedure

Het verzoek houdt in dat de rechtbank:

- de adoptie zal uitspreken van het kind [de minderjarige], verder ook te noemen [de minderjarige], geboren te [geboorteplaats] [geboorteland] op [geboortedatum];

- de geboortegegevens van [de minderjarige] zal vaststellen;

- zal verstaan dat de adoptanten hebben verklaard dat [de minderjarige] de geslachtsnaam [geslachtsnaam] zal dragen, opdat de volledige namen van de minderjarige zullen luiden: [voornamen + geslachtsnaam adoptant].

De rechtbank verwijst naar de inhoud van het verzoekschrift.

Op 17 augustus 2006 heeft de eerste behandeling van het verzoekschrift met gesloten deuren plaatsgevonden. De griffier heeft van de inhoud daarvan aantekening gehouden. Bij die behandeling zijn verschenen:

- de adoptanten en [de minderjarige].

Bij brief van 18 september 2006 is zijdens adoptanten een beschikking van de rechtbank Arnhem betreffende de adoptie van een [nationaliteit] kind overgelegd.

Bij brief van 21 september 2006 heeft de rechtbank nadere inlichtingen aan de Stichting Nidos gevraagd.

Bij brieven van 3 november 2006 en 28 december 2006 heeft de Stichting Nidos gereageerd.

Op 17 augustus 2006 heeft, na verwijzing van de zaak door de rechtbank naar de meervoudige kamer, de nadere behandeling van het verzoekschrift met gesloten deuren plaatsgevonden. De griffier heeft van de inhoud daarvan aantekening gehouden.

Bij deze behandeling zijn verschenen:

- de adoptanten en [de minderjarige], bijgestaan door mr. Brons in plaats van mr. Singh;

- een medewerker van de Stichting Nidos.

De vaststellingen en overwegingen

Uit de stukken blijkt het volgende.

[de minderjarige] is 14 jaar oud en in [geboorteland] geboren als zoon uit het huwelijk van [de vader] en [de moeder]. De ouders van [de minderjarige] zijn inmiddels gescheiden.

Op 3 juni 2003 heeft [de minderjarige] in Nederland asiel aangevraagd. Voordien verbleef hij minstens zes maanden bij zijn zus in [woonplaats], in welke periode hij nog niet in Nederland geregistreerd was.

Bij uitspraak van de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, sector kanton, van 9 september 2003 is de Stichting Nidos, gevestigd te Utrecht, benoemd tot tijdelijk voogdes.

[de minderjarige] is op 10 september 2003 ondergebracht bij het opvanggezin [adoptanten], waar hij thans nog steeds verblijft.

[de minderjarige] is niet naar Nederland gekomen met het oog op adoptie, maar als asielzoeker. In dat geval is de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (WOBKA) niet van toepassing, maar dient het verzoek te worden beoordeeld aan de hand van de Wet Conflictenrecht Adoptie (hierna WCA). Die wet regelt het conflictenrecht inzake adoptie en de erkenning van buitenlandse adopties.

Artikel 3 van die wet regelt het recht dat van toepassing is op de in Nederland uit te spreken adoptie en haar rechtsgevolgen.

Op een in Nederland uit te spreken adoptie is Nederlands recht van toepassing behoudens het volgende. Op de toestemming dan wel raadpleging of de voorlichting van de ouders van het kind is het recht van de staat waarvan het kind de nationaliteit bezit, van toepassing.

Titel 12 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek regelt de adoptie naar Nederlands recht. De artikelen 1:227 en 1:228 regelen de gronden en voorwaarden voor de adoptie. Op grond van lid 3 van artikel 1:227 kan het verzoek alleen worden toegewezen, indien de adoptie in het kennelijk belang van het kind is, op het tijdstip van het verzoek tot adoptie vaststaat en voor de toekomst redelijkerwijs te voorzien is dat het kind niets meer van zijn ouder of ouders in de hoedanigheid van ouder te verwachten heeft, en aan de voorwaarden, genoemd in artikel 228, wordt voldaan.

Uit de overgelegde stukken blijkt dat adoptanten reeds meer dan drie aaneengesloten jaren onmiddellijk voorafgaande aan de indiening van het verzoek met elkaar hebben samengeleefd.

Op grond van de bij het verzoekschrift overgelegde bescheiden en hetgeen bij de behandeling ter terechtzitting is gebleken, staat vast:

- dat het kind op de dag van het verzoek minderjarig was,

- dat het kind niet is een kleinkind van een adoptant,

- dat de adoptanten tenminste achttien jaren ouder zijn dan het kind,

- dat adoptanten op de dag van het verzoek het kind reeds meer dan een jaar hebben verzorgd en opgevoed.

Uit de stukken blijkt echter niet danwel onvoldoende dat voldaan is aan de voorwaarden in artikel 1:228 lid 1 onder sub d en g BW:

- dat geen der ouders het verzoek tegenspreekt,

- dat de ouders niet meer het gezag over de minderjarige hebben.

De Stichting Nidos heeft alleen telefonisch contact met moeder gehad waaruit haar is gebleken dat moeder instemt met de adoptie en zich bewust is van de gevolgen. Enige voor de rechtbank verifieerbare verklaring ontbreekt echter. Wat er gedaan is om vader op te sporen is de rechtbank voorts niet gebleken. De rechtbank kan dan ook onvoldoende vaststellen dat geen der ouders het verzoek tegenspreekt.

Dat de ouder of ouders niet of niet langer het gezag over het te adopteren kind hebben is voorts niet gesteld noch gebleken. De rechtbank gaat er dan ook vanuit dat moeder nog steeds het gezag heeft. Of het gezag aan vader is ontnomen is de rechtbank niet bekend. Door de maatregel van voorlopige voogdij wordt het gezag van de ouders niet aangetast. Adoptanten hebben niet getracht in [land] een gezagswijziging tot stand te brengen, terwijl de [land] wet daarin wel voorziet. Dat dit niet mogelijk zou zijn is niet gesteld noch gebleken.

De rechtbank is van oordeel dat nu niet voldaan is aan voornoemde voorwaarden het verzoek niet kan worden toegewezen.

Ook als wel aan die voorwaarden zou zijn voldaan is de rechtbank niet op voorhand overtuigd van het kennelijk belang van [de minderjarige] bij de maatregel van adoptie. Er is niet onderzocht noch anderszins gebleken welke mogelijkheden [de minderjarige] in zijn land van herkomst heeft en wat de verwachtingen in de toekomst van zijn ouders zijn. Naar de rechtbank is gebleken heeft [de minderjarige] in elk geval nog contact met zijn moeder.

Zonder nadere informatie over vorenstaande kan de rechtbank het belang van [de minderjarige] onvoldoende beoordelen, zodat het verzoek ook om die reden wordt afgewezen.

De beslissing

De rechtbank:

wijst het verzoek af.

Deze beschikking is gegeven door mr. P.C.G. Brants, kinderrechter, mr. G.P.C. Dijkshoorn-Sleebe en mr. M.J.A.G. van Baal en ter openbare terechtzitting van 7 maart 2007 uitgesproken, in tegenwoordigheid van de griffier.

type: tn

Tegen deze uitspraak kan beroep worden ingesteld door indiening van een beroepschrift bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch door verzoeker en degenen aan wie een afschrift van deze uitspraak is verstrekt of verzonden, binnen drie maanden na de dag van deze uitspraak; door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening van de uitspraak of nadat de uitspraak hun op andere wijze bekend is geworden.