Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROE:2006:AW2019

Instantie
Rechtbank Roermond
Datum uitspraak
12-04-2006
Datum publicatie
14-04-2006
Zaaknummer
71987 / HA RK 06-28
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Executariale verkoop van aandelen; voor verkoop niet nodig prospectus op te stellen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

zaaknummer : 71987 / HA RK 06-28, sector civielrecht

uitspraak : 12 april 2006

B E S C H I K K I N G

van de rechtbank Roermond

in de zaak van:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Enschede,

hierna te noemen verzoekster,

procureur: mr. J.A.W.M. Vogels;

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

LINDEWEGEN BEHEER B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te 6584 AH Molenhoek, Middelweg 38,

hierna te noemen belanghebbende.

De rechtbank merkt tevens aan als belanghebbenden:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kasteel Hattem B.V.;

- deurwaarderskantoor Hafkamp & Partners.

1. Het verloop van de procedure

Dit blijkt uit het volgende:

- het verzoekschrift, binnengekomen bij de rechtbank op 06 februari 2006;

- de brief van de griffier van 13 februari 2006, waarbij het verzoekschrift op de bij de wet voorgeschreven wijze aan alle belanghebbenden is gezonden;

- de op 16 en 17 februari 2006 binnengekomen retourkaarten van TPG Post;

- de mondelinge behandeling, welke heeft plaatsgevonden op 15 maart 2006 en bij welke behandeling zijn verschenen:

- mr. J.A.W.M. Vogels namens verzoekster;

- deurwaarder J. Nijenhuis namens deurwaarderskantoor Hafkamp & Partners.

De overige twee belanghebbenden zijn, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet verschenen.

Bij gelegenheid van de mondelinge behandeling heeft deurwaarder J. Nijenhuis de jaarrekening 2004 van Kasteeltje Hattem B.V. overgelegd.

Ingevolge ter terechtzitting gemaakte afspraak is op 22 maart 2006 een brief van deurwaarder J. Nijenhuis binnengekomen.

2. Vaststaande feiten

Bij vonnis van deze rechtbank van 17 augustus 2005 is Lindewegen Beheer B.V. samen met de besloten vennootschap Lindewegen Restaurant B.V., gevestigd en kantoorhoudende op hetzelfde adres als Lindewegen Beheer B.V., hoofdelijk veroordeeld tot betaling aan verzoekster van een bedrag van € 13.300,41, vermeerderd met rente en proceskosten.

De grosse van voormeld vonnis is bij deurwaardersexploot van 30 september 2005 betekend aan Lindewegen Beheer B.V. en Lindewegen Restaurant B.V., met gelijktijdig bevel om binnen twee dagen daarna aan de inhoud daarvan te voldoen.

Door zowel Lindewegen Beheer B.V. als Lindewegen Restaurant B.V. is aan dat bevel geen gevolg gegeven.

Bij proces-verbaal d.d. 4 januari 2006 zijn alle op naam van Lindewegen Beheer B.V. staande aandelen in het maatschappelijk kapitaal van de besloten vennootschap Kasteel Hattem B.V., statutair gevestigd te Molenhoek, gemeente Mook en Middelaar, kantoorhoudende te 6041 NZ Roermond aan de Maastrichterweg 25, in executoriaal beslag genomen, zulks om te komen tot verhaal van de vordering van verzoekster op Lindewegen Beheer B.V. tot een bedrag van € 16.567,29, inclusief rente en kosten.

Het proces-verbaal van 4 januari 2006 is op 6 januari 2006 aan Lindewegen Beheer B.V. betekend.

3. Het verzoek

Het verzoekschrift strekt ertoe dat de rechtbank zal bepalen:

- dat de verkoop van de ten laste van Lindewegen Beheer B.V. in beslag genomen aandelen mag geschieden bij onderhandse verkoop, dan wel openbare verkoop, dan wel op een nader door de rechtbank te bepalen wijze;

- de wijze waarop de ten laste van Lindewegen Beheer B.V. in beslag genomen aandelen dienen te worden overgedragen;

- dat de termijn waarbinnen de verkoop van de aandelen zal dienen te geschieden, wordt bepaald op 6 maanden, met bepaling dat deze termijn, indien nodig, kan worden verlengd.

Het verzoekschrift strekt er verder toe:

- dat verzoekster, nu Lindewegen Beheer B.V. enig aandeelhoudster is, ontheffing vraagt van de door Kasteel Hattem B.V. voornoemd voor de overdracht/vervreemding van de aandelen voorgeschreven statutaire bepalingen (blokkeringsregeling-aanbiedingsregeling);

- dat verzoekster voor zoveel nodig ontheffing vraagt van de voor de overdracht/vervreemding van de aandelen voorgeschreven wettelijke bepalingen;

- dat verzoekster voorts toestemming vraagt, om – indien nodig – deze verkoop met behulp van nader aan te wijzen derden uit te mogen voeren;

- dat verzoekster verzoekt om te bepalen dat voor de verkoop van de aandelen de Wet Toezicht Effectenverkeer niet toegepast hoeft te worden en geen prospectus beschikbaar hoeft te worden gesteld.

Bij gelegenheid van de mondelinge behandeling heeft de procureur van verzoekster volhard bij de inhoud van het ingediende verzoekschrift, terwijl deurwaarder J. Nijenhuis het verzochte nader heeft toegelicht.

4. Vaststellingen en overwegingen

De rechtbank is van oordeel dat het verzoek – gelet op de wettelijke eisen, waaraan is voldaan en nu geen omstandigheden naar voren zijn gebracht die zouden moeten leiden tot een afwijzing van het verzoek – met in achtneming van de hierna volgende overwegingen voor toewijzing vatbaar is.

Ter zitting is zijdens verzoekster aangegeven dat, naast de overige verzoeken, aan de verzoeken om de wijze te bepalen waarop de in beslag genomen aandelen dienen te worden overgedragen en om ontheffing te verlenen van de voor overdracht/vervreemding van de aandelen voorgeschreven wettelijke bepalingen geen zelfstandige betekenis toekomt. De rechtbank zal deze bij gebrek aan belang dan ook afwijzen.

Ten aanzien van het verzoek tot buiten toepassing laten van de verplichting op grond van de Wet toezicht effectenverkeer (Wte) om ten behoeve van de overdracht van de aandelen waarop beslag is gelegd een prospectus beschikbaar te stellen overweegt de rechtbank als volgt.

Op grond van het op het onderhavige verzoek van toepassing zijnde artikel 474g van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering mag de onderhavige beschikking ten aanzien van wettelijke bepalingen ter zake van vervreemding van aandelen afwijkingen inhouden voor zover inachtneming van deze bepalingen de executoriale verkoop onmogelijk zouden maken. Ter zitting is zijdens verzoekster aan de hand van de overgelegde jaarrekening van Kasteeltje Hattem B.V. onweersproken aangevoerd dat het om een kleine besloten vennootschap gaat en dat, mede gelet op de kosten van een opstellen van een prospectus dan wel van het vragen van ontheffing bij de Autoriteit Financiële Markten, het opstellen van een prospectus de executoriale verkoop feitelijk onmogelijk zou maken. (De rechtbank gaat er overigens van uit dat nu op de jaarstukken van Kasteeltje Hattem B.V. hetzelfde nummer staat vermeld als het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel de overgelegde jaarstukken Kasteel Hattem B.V. betreffen.) Zijdens verzoekster is verder aangevoerd dat het opstellen van een prospectus vrijwel onmogelijk is zonder de medewerking van Kasteel Hattem B.V., welke medewerking op voorhand niet is te verwachten.

Een belangrijke doelstelling van de Wte is beleggers en spaarders te beschermen tegen malafide aanbiedingen, onvoldoende informatie en ondeskundig optreden. Zij hebben recht op alle relevante informatie van de onderneming waarin zij willen participeren. Executoriale verkopen vinden voetstoots plaats en er worden bij een dergelijke verkoop geen garanties verstrekt door de executant. Daarom wordt er door executiekopers aanzienlijk minder dan de regulier prijs betaald. Bij een executoriale verkoop heeft een koper geen behoefte aan de bescherming die de Wte aan gangbare beleggers wil bieden, er wordt bewust een risico genomen met het oogmerk om daarmede winst te maken.

De rechtbank neemt verder in overweging dat de wetgever ter verdere implementatie van Europese richtlijnen voornemens is in de nieuwe Wet op het financieel toezicht generieke vrijstellingen voor het uitbrengen van een prospectus op te nemen voor het aanbieden van effecten aan een groep van minder dan 100 natuurlijke of rechtspersonen en voor het aanbieden van effecten waarvan de gezamenlijke waarde gering is. Dit laatste doet zich gezien de jaarstukken, zoals deze bij de Kamer van koophandel zijn gedeponeerd, voor bij Kasteel Hattem B.V.

Op grond van vorenstaande overwegingen zal de rechtbank verzoekster ontheffen van de verplichting tot het uitbrengen van een prospectus ten behoeve van de voorgenomen executoriale verkoop.

B E S L I S S I N G:

De rechtbank:

bepaalt dat de op 4 januari 2006 in beslag genomen en op naam van Lindewegen Beheer B.V. staande aandelen in het maatschappelijk kapitaal van de besloten vennootschap Kasteel Hattem B.V., statutair gevestigd te Molenhoek, gemeente Mook en Middelaar, kantoorhoudende te 6041 NZ Roermond aan de Maastrichterweg 25, onderhands dan wel openbaar mogen worden verkocht;

bepaalt de termijn waarbinnen de verkoop van de aandelen dient te geschieden op 6 maanden na heden, welke termijn, indien nodig, kan worden verlengd;

ontheft verzoekster van de door Kasteel Hattem B.V. voornoemd voor de overdracht/vervreemding van de aandelen voorgeschreven statutaire bepalingen (blokkeringsregeling-aanbiedingsregeling);

bepaalt dat verzoekster voornoemde verkoop – indien nodig – met behulp van nader aan te wijzen derden mag uitvoeren;

bepaalt dat voor de verkoop van de aandelen geen prospectus beschikbaar hoeft te worden gesteld;

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. R.M.L.M. Magnée en ter openbare civiele terechtzitting van 12 april 2006 uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.

type : JvdK