Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2021:932

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
03-03-2021
Datum publicatie
04-03-2021
Zaaknummer
08/026128-21
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Raadkamer
Inhoudsindicatie

De raadkamer van de rechtbank Overijssel is van oordeel dat de luidspreker en de woofer van de 43-jarige klager rechtmatig in beslag zijn genomen. Uit een proces-verbaal blijkt dat klager wordt gezien als de aanvoerder, de leider en de organisator van de avondklokdemonstratie op 21 januari in Enschede. De raadkamer verklaart het klaagschrift dan ook ongegrond.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team Strafrecht

Zittingsplaats Almelo

Parketnummer: 08/026128-21

Klaagschriftnummer: RK 21/1588

Beschikking van de enkelvoudige raadkamer op het klaagschrift op grond van artikel 552a van het Wetboek van Strafvordering (Sv) van:

[klager] ,

geboren op [geboortedatum] 1977 te [geboorteplaats] ,

wonende aan [adres] ,

verder te noemen: klager.

1 Het verloop van de procedure

Het klaagschrift is op 3 februari 2021 op de griffie van de rechtbank ontvangen. Het klaagschrift is ingediend door klager.

Het klaagschrift betreft een op grond van artikel 94 Sv gelegd beslag op Samsung-telefoon, een Vonyx-luidspreker en een JBL-woofer. Er wordt -zakelijk weergegeven- geklaagd over de handhaving van het beslag en het uitblijven van een last tot teruggave.

Het klaagschrift is behandeld op de openbare zitting van de raadkamer van 3 februari 2021. Bij de behandeling zijn de officier van justitie mr. G.J. Jansen en klager gehoord.

De raadkamer heeft kennis genomen van de door de officier van justitie overgelegde relevante stukken uit het dossier van de strafzaak tegen klager. De raadkamer heeft daarnaast kennis genomen van de door de officier van justitie overgelegde conclusie met betrekking tot de omstandigheden waaronder het beslag heeft plaatsgevonden en het standpunt van het Openbaar Ministerie met betrekking tot het al dan niet handhaven van het beslag.

2 De standpunten van klager en de officier van justitie

Standpunt van klager

Klager stelt zich op het standpunt dat het klaagschrift thans gegrond moet worden verklaard en dat hetgeen in beslag is genomen aan hem moet worden teruggegeven.

Klager heeft ter toelichting op het klaagschrift in raadkamer -zakelijk weergegeven- het navolgende aangevoerd. Klager heeft gesteld dat hij de Samsung-telefoon reeds terug heeft gekregen. Het beslag op de Vonyx-luidspreker en de JBL-woofer dient volgens klager geen enkel onderzoeksbelang en volgens hem is daarom het langer vasthouden van die spullen niet rechtmatig of langer noodzakelijk. Klager heeft gesteld dat hij onschuldig is en dat hij op 21 januari 2021 in Enschede geen overlast heeft veroorzaakt. Hij begrijpt daarom niet waarom het beslag nog langer moet voortduren. Klager zou onderweg naar het Van Heekplein te Enschede zijn geweest, omdat hij dacht dat hij daar mocht demonstreren. Klager heeft gesteld aldaar de geluidsinstallatie te hebben gebruikt en door een megafoon te hebben geroepen dat de mensen bij elkaar moesten blijven. Zijns inziens heeft hij dit op verzoek van een verbalisant gedaan. Klager heeft niet ontkend dat hij middels de geluidsboxen muziek heeft afgespeeld. Toen werd verzocht om het Van Heekplein te verlaten, is klager naar zijn zeggen in één streep naar huis gegaan.

Standpunt officier van justitie

De officier van justitie heeft zich overeenkomstig de schriftelijke conclusie in raadkamer op het standpunt gesteld dat het klaagschrift ongegrond moet worden verklaard. De officier van justitie heeft ter aanvulling op de schriftelijke conclusie -zakelijk weergegeven- het navolgende naar voren gebracht. De Samsung-telefoon is reeds aan klager teruggegeven. Volgens de officier van justitie dient het klaagschrift daarom in zoverre niet-ontvankelijk te worden verklaard.

Blijkens de kennisgeving van inbeslagneming zijn de Vonyx-luidspreker en de JBL-woofer op 21 januari 2021 rechtmatig in beslag genomen. Klager wordt er immers onder meer van verdacht dat hij op 21 januari 2021 in Enschede aan een demonstratie heeft deelgenomen dan wel een demonstratie heeft gehouden, terwijl daartoe een verbod was afgegeven. Volgens het openbaar ministerie zijn de in beslag genomen luidspreker en de woofer gebruikt bij het plegen van het strafbare feit, zodat deze vatbaar zijn voor verbeurdverklaring. Het beslag van de luidspreker en de woofer dient daarom wegens het voortduren van strafvorderlijk belang te worden gehandhaafd.

3 De bevoegdheid van de rechtbank

De rechtbank Overijssel is bevoegd van het klaagschrift kennis te nemen.

4 De ontvankelijkheid

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat het klaagschrift voor wat betreft de Samsung-telefoon niet-ontvankelijk moet worden verklaard, omdat de telefoon inmiddels aan klager is teruggegeven. Klager heeft in raadkamer bevestigd dat hij de telefoon heeft teruggekregen. Het beslag op de Samsung-telefoon is dan ook geëindigd door teruggave daarvan. De raadkamer is daarom van oordeel dat het klaagschrift in zoverre niet-ontvankelijk moet worden verklaard.

Het klaagschrift is voor het overige ontvankelijk.

5 De beoordeling

Op grond van de stukken en de behandeling op de zitting stelt de raadkamer het volgende vast.

Feiten en omstandigheden

Klager wordt er onder meer van verdacht dat hij op 21 januari 2021 in Enschede aan een demonstratie, genaamd “Vrijheidsmars Enschede” heeft deelgenomen dan wel deze heeft gehouden, terwijl dit op grond van artikel 7 van de Wet Openbare Manifestaties was verboden. Hij zou voor een groep anderen zijn uitgelopen en daarbij met behulp van een microfoon en versterker meerdere mensen hebben toegesproken en muziek hebben afgespeeld en zich daarbij niet op anderhalve meter afstand van één of meer anderen hebben gehouden, terwijl het op 20 januari 2021 door de Burgemeester van Enschede afgegeven verbod op de plaats van de betoging/samenkomst kenbaar zou zijn gemaakt door middel van een tekstkar met daarop de tekst: “Demonstratie verboden, ga naar huis”. Klager is op 21 januari 2021 als verdachte aangehouden. Uit een proces-verbaal van bevindingen blijkt dat hij de aanvoerder, de leider en de organisator van de groep zou zijn geweest. Uit de kennisgeving van inbeslagneming blijkt dat bij de aanhouding op grond van artikel 94 Sv beslag is gelegd op onder meer een Vonyx-luidspreker en een JBL-woofer.

Maatstaf

Het beklag richt zich tegen een beslag dat is gelegd op grond van artikel 94 Sv. De rechtbank dient daarom a) te beoordelen of het belang van strafvordering het voortduren van het beslag vordert, en zo neen, b) de teruggave van het inbeslaggenomen voorwerp aan de beslagene te gelasten, tenzij een ander redelijkerwijs als rechthebbende ten aanzien van dat voorwerp moet worden beschouwd. In dat laatste geval moet het beklag ongegrond worden verklaard.

Het belang van strafvordering verzet zich tegen teruggave indien het veiligstellen van de belangen waarvoor artikel 94 Sv de inbeslagneming toelaat, het voortduren van het beslag nodig maakt. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de desbetreffende voorwerpen kunnen dienen om de waarheid aan de dag te brengen, ook in een zaak betreffende een ander dan de klager, of om wederrechtelijk verkregen voordeel aan te tonen. Voorts verzet het door artikel 94 Sv beschermde belang van strafvordering zich tegen teruggave indien niet hoogst onwaarschijnlijk is dat de strafrechter, later oordelend, de verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer zal bevelen, al dan niet naar aanleiding van een afzonderlijke vordering daartoe als bedoeld in artikel 36b, eerste lid onder 4°, Sr in verbinding met art 552f Sv.

Voorts wordt overwogen dat het onderzoek in raadkamer naar aanleiding van een

klaagschrift als bedoeld in artikel 552a Sv een summier karakter heeft. Niet gevergd kan

worden dat ten gronde in de mogelijke uitkomst van een nog te voeren hoofdzaak wordt

getreden. Daarvoor is in de beklagprocedure geen plaats omdat ten tijde van een dergelijke

procedure veelal het dossier zoals dat uiteindelijk aan de zittingsrechter zal worden voorgelegd, nog niet compleet is en omdat voorkomen moet worden dat de beklagraadkamer vooruit loopt op het in de hoofd- of de ontnemingszaak te geven oordeel. De raadkamer tekent hier echter bij aan dat moet worden beslist op grond van alle relevante feiten en omstandigheden van het geval op het moment van het beoordelen van het beklag.

Overwegingen

Klager stelt rechthebbende te zijn van het bij hem in beslag genomen Vonyx-luidspreker en de JBL-woofer. Hij wenst dit terug te krijgen.

De officier van justitie heeft zich in raadkamer op het standpunt gesteld dat de luidspreker en de woofer zijn gebruikt bij het plegen van het strafbare feit waarvan klager wordt verdacht, zodat deze voorwerpen vatbaar zijn voor verbeurdverklaring. Het beslag dient daarom volgens de officier van justitie te worden gehandhaafd wegens het voortduren van strafvorderlijk belang.

De raadkamer is van oordeel dat de luidspreker en de woofer rechtmatig in beslag zijn genomen. Hoewel klager in raadkamer heeft aangevoerd dat hij op verzoek van een verbalisant de geluidsinstallatie heeft gebruikt en door een megafoon heeft geroepen dat mensen bij elkaar moest blijven, blijkt uit een proces-verbaal van bevindingen dat klager wordt gezien als de aanvoerder, de leider en de organisator van de groep mensen die op 21 januari 2021, ondanks een verbod daartoe, in Enschede aan een demonstratie genaamd “Vrijheidsmars Enschede” heeft deelgenomen. De raadkamer is daarom van oordeel dat het niet hoogst onwaarschijnlijk is dat de strafrechter, later oordelend, de verbeurdverklaring van de in beslag genomen luidspreker en woofer zal bevelen.

Conclusie

De raadkamer is op grond van het voorgaande van oordeel dat het klaagschrift voor zover het beklag betrekking heeft op de in beslag genomen luidspreker en de woofer ongegrond moet worden verklaard.

6 De beslissing

De raadkamer:

  • -

    verklaart het klaagschrift niet-ontvankelijk voor zover het beklag betrekking heeft op de in beslag genomen Samsung-telefoon;

  • -

    verklaart het klaagschrift ongegrond voor zover het beklag betrekking heeft op de in beslag genomen Vonyx-luidspreker en de JBL-woofer.

Deze beschikking is gegeven door mr. B.W.M. Hendriks, rechter, in tegenwoordigheid van N. Klunder, griffier, ondertekend door de rechter en de griffier en in het openbaar uitgesproken op 3 maart 2021.