Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2021:877

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
24-02-2021
Datum publicatie
05-03-2021
Zaaknummer
260784/ KG ZA 21-12
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Geschil tussen franchisegever en (ex-)franchisenemer. De franchiseovereenkomst tussen partijen is door franchisegever opgezegd. Franchisegever verlangt nu nakoming van het non-concurrentie- en relatiebeding. De voorzieningenrechter overweegt dat dat een non-concurrentiebeding en een relatiebeding in een franchiseovereenkomst, als waarvan in dit geding sprake is, er primair toe strekken de franchisegever in staat te stellen zijn knowhow aan de franchisenemer over te dragen en deze de nodige bijstand bij de toepassing van zijn methoden te kunnen verlenen, zonder het risico te lopen dat die knowhow en die bijstand zij het ook maar indirect aan concurrenten ten goede komen. De vraag die derhalve beantwoord dient te worden is of sprake is geweest van overdracht van knowhow aan gedaagde. De voorzieningenrechter overweegt eerst welke definitie er aan knowhow moet worden gegeven. Vervolgens oordeelt de voorzieningenrechter dat eiser onvoldoende heeft gesteld om tot het oordeel te komen dat er sprake is van overdracht van kennis en informatie die aan de definitie van knowhow voldoet, zodat eiser onvoldoende belang heeft bij haar vorderingen. Eiser wordt daarom niet-ontvankelijk in haar vorderingen verklaard.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2021/117 met annotatie van A.J.J. van der Heiden
JOR 2021/198 met annotatie van Kruisinga, S.A.
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Almelo

Zaaknummer / rolnummer : 260784/ KG ZA 21-12

Vonnis in kort geding van 24 februari 2021

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

MATCH-MAKE A MOVE B.V.,
gevestigd en kantoorhoudende te Almelo,

eisende partij,

hierna te noemen: 123Wonen,

advocaat mr. J.D.A. van Lynden te Den Haag,

tegen

[gedaagde] ,

wonende te [woonplaats 1] ,

gedaagde partij,

hierna te noemen: [gedaagde] ,

advocaat mr. K. Kan te Haarlem.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het inleidende exploot van dagvaarding van 1 februari 2021, met producties;

 • -

  de conclusie van antwoord, tevens pleitnotities, met producties;

 • -

  de van de zijde van 123Wonen ingezonden nadere aanvullende producties;

 • -

  de van de zijde van 123 Wonen ingezonden akte eisvermeerdering;

 • -

  de schriftelijke pleitnotities van mr. Van Lynden;

 • -

  de aanvullende schriftelijke pleitnotities van mr. Kan.

1.2.

De mondelinge behandeling van de zaak vond plaats op 10 februari 2021 via een Skypeverbinding in verband met de overheidsmaatregelen als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. Daarbij zijn enerzijds voor 123Wonen verschenen de heer [A] (directeur), bijgestaan door mr. Van Lynden en anderzijds [gedaagde] bijgestaan door mr. Kan. Beide partijen hebben het eigen standpunt mondeling nader toegelicht, waarbij de beide advocaten gebruik hebben gemaakt van de hen geboden mogelijkheid om de schriftelijke pleitnotitie integraal voor te dragen. De griffier heeft van het verhandelde ter zitting aantekening gehouden.

1.3.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Match-Make a Move drijft onder de handelsnaam 123Wonen een franchiseonderneming. Haar activiteiten zijn gericht op bemiddeling bij verhuur van onroerend goed en beheer van woonruimte.

2.2. 123

Wonen en [gedaagde] zijn een franchiseovereenkomst overeengekomen, ingaande 1 november 2014, voor een periode van 5 jaar. De overeenkomst is vervolgens, per 1 november 2019, stilzwijgend verlengd met 5 jaar tot 1 november 2024.

2.3.

[gedaagde] is voorafgaand aan het sluiten van de franchiseovereenkomst gedurende 11 jaren werkzaam geweest in de makelaardijbranche. Gedurende die periode heeft zij de opleiding van Assistent Makelaar gevolgd.

2.4.

In de franchiseovereenkomst zijn partijen een non-concurrentiebeding, een relatiebeding en een boetebeding overeengekomen. De relevante bepalingen luiden als volgt:

“(…)

22.4

Non-concurrentiebeding: ter bescherming van de door franchisegever aan franchisenemer overgedragen knowhow verplicht de franchisenemer zich tot twee jaren na beëindiging van de overeenkomst, in het exclusieve rayon als aangegeven op bijlage 1, met een minimum van een straal van 35 kilometer rondom de locatie als benoemd in art. 3.3 en 3.3a, te onthouden van het verrichten van acquisitie, bemiddeling- en beheeractiviteiten en diensten waarop de franchiseovereenkomst betrekking heeft. Franchisenemer zal dit concurrentiebeding in alle arbeidsovereenkomsten met zijn personeel regelen en een kopie daarvan aan franchisegever inzichtelijk maken.

Tevens verbindt franchisenemer zich om binnen een jaar na beëindiging van deze overeenkomst zich te onthouden van het verrichten van acquisitie, bemiddeling- en beheeractiviteiten en diensten waarop de franchiseovereenkomst betrekking heeft.

(…)

22.5

Relatiebeding: gedurende de periode van twee jaren na beëindiging van deze overeenkomst zal franchisenemer en/of directe bekenden van franchisenemer en/of gerelateerde zakenpartners van franchisenemer, geen arbeidsovereenkomst, onder welke benaming dan ook, sluiten met personeel dat in dienst is of in dienst is geweest van franchisegever of van andere franchisenemers van 123Wonen, ongeacht of het initiatief tot benadering rechtstreeks van deze persoon afkomstig is, tenzij franchisegever schriftelijk verklaart daartegen geen bezwaar te hebben.

Het is franchisenemer verboden werkzaamheden te verrichten ten behoeve van, of in opdracht van, op het tijdstip van beëindiging van deze overeenkomst bestaande of in de 2 jaren daaraan voorafgaande bestaan hebbende relaties ontstaan door uitvoering van deze franchiseovereenkomst. Onder relaties worden in dit

kader uitsluitend verstaan, de natuurlijke of rechtspersonen ten behoeve waarvan franchisenemer in het kader van deze overeenkomst gedurende de laatste 2 jaren voor beëindiging van deze overeenkomst persoonlijk of indirect werkzaam is geweest.

(…)

28.1

Wanneer Franchisenemer haar/zijn verplichtingen uit de hiervoor onder artikel 20 tot en met artikel 23 genoemde artikelen of de bepalingen uit het Addendum overtreedt, dan verbeurt zij ten faveure van Franchisegever een direct opeisbare boete van € 25.000,-- (zegge: vijfentwintigduizend euro) per overtreding,

alsmede een bedrag van € 2.500,-- (zegge: tweeduizendvijfhonderd euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, zonder dat enige aanmaning, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist en onverlet het recht van Franchisegever om haar volledige schade als gevolg van die niet nakoming in de vorm van die overtreding op Franchisenemer te verhalen.

(…)”

2.5.

Tussen partijen zijn gedurende de looptijd van de franchiseovereenkomst verschillende gesprekken gevoerd en diverse e-mails gewisseld. Onderwerp van die e-mails was onder meer de wijze van exploitatie van de vestiging van 123Wonen door [gedaagde] , verbetering van de bedrijfsvoering en het verhogen van de bedrijfsresultaten.

2.6.

Op 3 maart 2020 vond een gesprek plaats tussen de heer [A] , directeur van 123Wonen (hierna: [A] ) en [gedaagde] . In een e-mail van diezelfde dag schrijft [A] aan [gedaagde] , voor zover thans van belang, het navolgende:

“(…)

Samengevat:

Franchise vindt dat [woonplaats 1] ver onder de maat presteert. Kantoor [woonplaats 1] zou in top 5 (of zelfs 3) van 123Wonen franchisenemers moeten staan en zit nu aan onderzijde terwijl al wel lang bestaat. Zit geen stijgende lijn in, er zijn weinig ontwikkelingen.

(…)

Er is nogal een verschil in visie / ambitie tussen [gedaagde] en franchisegever. Volgens franchisegever wordt het rayon [woonplaats 1] absoluut onvoldoende benut.

Veel zaken op kwaliteitsgebied kwamen ook al in het vorige gespreksverslag voor, ook hier is amper verbetering.

Franchisegever wil graag positieve ontwikkelingen zien, het heeft nu lang genoeg geduurd.

3 scenario’s denkbaar:

1. [gedaagde] komt met een plan van aanpak om in een periode van 12 maanden behoorlijke verbeteringen te laten zien. Doel moet minimaal een omzet van € 12.500 zijn voor [woonplaats 1] , de omzetfee zal hier op aangepast worden.

2. We zoeken samen een opvolger voor [gedaagde] waarbij deze een overnamesom aan [gedaagde] betaalt voor het rayon en de historie

3. Franchisegever zegt de overeenkomst op

(…)”

2.7.

Nadat nog enkele e-mails tussen partijen zijn gewisseld, besluit 123Wonen in september 2020 dat de door haar gewenste verbetering in onder meer de bedrijfsresultaten is uitgebleven. Bij brief van 30 september 2020 heeft 123Wonen de franchiseovereenkomst met [gedaagde] opgezegd tegen 31 december 2020. Die brief luidt als volgt:

“(…)

Hierbij delen wij u mede dat wij de Franchiseovereenkomst (…) niet wensen voort te zetten. De reden hiervoor is tweeledig.

De eerste reden is dat u uw vestiging niet exploiteert conform ons systeem c.q. handboek.

(…)

De tweede reden is dat u in twee (2) opeenvolgende jaren 90% of minder omzet heeft gerealiseerd dan de overeengekomen omzet.

(…)

De (postcontractuele) bepalingen uit de Franchiseovereenkomst, in het bijzonder het non-concurrentie- en relatiebeding ex art. 22 Franchiseovereenkomst, blijven onverkort van kracht.

(…)”

2.8.

[gedaagde] exploiteert thans een onderneming als zelfstandig makelaar onder de naam [X] in de regio [woonplaats 1] .

3 Het geschil

3.1. 123

Wonen heeft - na vermeerdering van haar eis - op de in de dagvaarding genoemde gronden gevorderd bij vonnis, bij wege van voorlopige voorziening en zo mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, (samengevat):

I. [gedaagde] te gebieden zich te onthouden van het verrichten van acquisitie, bemiddeling- en beheeractiviteiten als makelaar van verhuur, aan- en verkoop van vastgoedobjecten, waaronder onroerend goed, in een straal van 15 kilometer vanuit het middelpunt van [woonplaats 1] , voor de duur van een jaar na betekening van het in deze te wijzen vonnis, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- per overtreding en € 1.000,- per dag dat een overtreding voortduurt;

II. [gedaagde] te verbieden werkzaamheden te verrichten ten behoeve van, of in opdracht van, natuurlijke of rechtspersonen ten behoeve waarvan franchisenemer in het kader van deze overeenkomst gedurende de laatste 2 jaren voor beëindiging van deze overeenkomst persoonlijk of indirect werkzaam is geweest, voor de duur van een jaar na betekening van het in deze te wijzen vonnis, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- per overtreding en € 1.000,- per dag dat een overtreding voortduurt;

III. [gedaagde] te gebieden op de website van [X] , LinkedIn en Facebook en haar inschrijving bij de kamer van koophandel te wijzigen in dier voege dat de vermelding van professionele activiteit als makelaar of vastgoedbeheerder in de wijdste zin des woords in de regio [woonplaats 1] verwijderd wordt en verwijderd blijft, voor de duur van een jaar na betekening van het in deze te wijzen vonnis, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- per overtreding en € 1.000,- per dag dat een overtreding voortduurt;

IV. (subsidiair): [gedaagde] het verrichten van acquisitie, bemiddelings- en beheeractiviteiten als makelaar bij verhuur, aan- en verkoop van vastgoedobjecten, waaronder onroerend goed, in een straal van 15 kilometer vanuit [het adres] [woonplaats 1] te verbieden, voor de duur van een jaar na betekening van het in deze te wijzen vonnis, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- per overtreding en € 1.000,- per dag dat een overtreding voortduurt;

V. (subsidiair): [gedaagde] te verbieden werkzaamheden te verrichten ten behoeve van, of in opdracht van, natuurlijke of rechtspersonen ten behoeve waarvan franchisenemer in het kader van deze overeenkomst gedurende het laatste jaar voor beëindiging van deze overeenkomst persoonlijk of indirect werkzaam is geweest, voor de duur van een jaar na betekening van het in deze te wijzen vonnis, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- per overtreding en € 1.000,- per dag dat een overtreding voortduurt;

VI. (meer subsidiair): [gedaagde] het verrichten van acquisitie, bemiddelings- en beheeractiviteiten als makelaar bij verhuur, aan- en verkoop van vastgoedobjecten, waaronder onroerend goed, binnen het rayon dat in bijlage 1 van de tussen partijen gesloten franchiseovereenkomst is afgebeeld, te verbieden, voor de duur van een jaar na betekening van het in deze te wijzen vonnis, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- per overtreding en € 1.000,- per dag dat een overtreding voortduurt,

onder I tot en met VI genoemde dwangsommen met een maximum van € 75.000,-;

VII. [gedaagde] te veroordelen tot voldoening van € 25.000,-, althans een in goede justitie te bepalen bedrag, aan 123Wonen binnen twee dagen na betekening van dit vonnis;

VIII. [gedaagde] te veroordelen in de proceskosten, vermeerderd met de wettelijke rente en de nakosten.

3.2.

Op hetgeen 123Wonen ter onderbouwing van haar vorderingen heeft aangevoerd, en het verweer daartegen van [gedaagde] , wordt voor zover relevant hierna ingegaan.

4 De beoordeling

processuele bezwaren

4.1.

Voordat wordt toegekomen aan een inhoudelijke beoordeling van het geschil, ziet de voorzieningenrechter aanleiding om hetgeen bij de gelegenheid van de mondelinge behandeling van de zaak zijdens beide partijen naar voren is gebracht, voordat de zaak inhoudelijk is besproken, hierna vast te leggen.

4.2.

Bij e-mailbericht van 9 februari 2020, derhalve één dag voorafgaand aan de mondelinge behandeling van de zaak op 10 februari 2020, zond mr. Van Lynden enkele aanvullende producties alsook een gecorrigeerde akte eisvermeerdering aan de griffie van de rechtbank en aan mr. Kan. Tegelijkertijd verzocht mr. Van Lynden om aanvullende spreektijd, om zodoende adequaat te kunnen reageren op de standpunten die zijn ingenomen zijdens [gedaagde] in de conclusie van antwoord.

4.3.

Tegen dat verzoek heeft mr. Kan namens [gedaagde] geprotesteerd en daarbij, kort gezegd, aangevoerd dat de nader ingediende stukken zijdens 123Wonen te laat zijn ingediend en dat een en ander in strijd is met de goede procesorde.

4.4.

De voorzieningenrechter heeft die bezwaren van mr. Kan gepasseerd.

Overwogen wordt dat de akte eisvermeerdering slechts een drietal subsidiair dan wel meer subsidiair ingestelde vorderingen omvat, die bovendien samenhangen met het hoofdgeschil en om die reden geen wezenlijk nieuwe geschilpunten aan de orde stellen.

4.5.

De van de zijde van 123Wonen aanvullend ingezonden producties dienen overeenkomstig het van toepassing zijnde procesreglement minimaal 24 uur voor aanvang van de zitting te worden overgelegd. Hoewel aan die voorwaarde strikt genomen niet is voldaan, wordt vastgesteld dat de ingezonden producties waar het hier om gaat niet omvangrijk zijn en mr. Kan desgevraagd heeft aangegeven dat hij voor aanvang van de mondelinge behandeling kennis heeft kunnen nemen van de inhoud van die producties en de inhoud daarvan ook heeft kunnen bespreken met [gedaagde] . Met de toelating van deze aanvullende producties en eiswijziging is derhalve geen sprake van strijd met de goede procesorde. De zijdens 123Wonen vervolgens ter zitting aangeboden overlegging van het handboek van de franchiseonderneming heeft de voorzieningenrechter als zijnde in strijd met de eisen van een goede procesorde wel geweigerd, nu dat aanbod pas halverwege de zitting werd gedaan en het bovendien ook blijkens de stellingen van 123Wonen een omvangrijk stuk betreft.

inhoudelijk

4.6.

Als uitgangspunt heeft te gelden dat ingevolge artikel 3:303 BW niemand een rechtsvordering toekomt zonder voldoende belang. Deze rechtsregel impliceert naar het oordeel van de voorzieningenrechter dat een eisende partij, vóórdat wordt overgegaan tot dagvaarding, dient te onderzoeken of hij/zij voldoende belang heeft om een partij in rechte te betrekken. Wanneer dit belang ontbreekt, is de eisende partij niet-ontvankelijk in haar vordering.1

4.7.

In dit kader overweegt de voorzieningenrechter dat een non-concurrentiebeding en een relatiebeding in een franchiseovereenkomst, als waarvan in dit geding sprake is, er primair toe strekken de franchisegever in staat te stellen zijn knowhow aan de franchisenemer over te dragen en deze de nodige bijstand bij de toepassing van zijn methoden te kunnen verlenen, zonder het risico te lopen dat die knowhow en die bijstand zij het ook maar indirect aan concurrenten ten goede komen.2 De vraag die derhalve beantwoord dient te worden is of sprake is geweest van overdracht van knowhow aan [gedaagde] . Indien daarvan geen sprake is, heeft 123Wonen namelijk geen rechtens te respecteren belang bij de nakoming van het concurrentie- en relatiebeding en zal zij daarom in haar vordering niet-ontvankelijk moeten worden verklaard.

definitie knowhow

4.8.

Voor de beantwoording van de vraag wat moet worden verstaan onder knowhow zoekt de voorzieningenrechter in de eerste plaats aansluiting bij de definitie daarvan als is opgenomen in de per 1 januari 2021 in werking getreden Wet Franchise.

Artikel 7:911 lid 2, onder sub a, onder 2 BW definieert knowhow als volgt:

zijnde een geheel van niet door een intellectueel eigendomsrecht beschermde praktische informatie, voortvloeiend uit de ervaring van de franchisegever en uit de door hem uitgevoerde onderzoeken, welke informatie geheim, wezenlijk en geïdentificeerd is”

In de Memorie van Toelichting wordt daarover nog het volgende opgemerkt:

Daarnaast omvat het begrip «franchiseformule», zoals blijkt uit onderdeel a, onder 2, ook de kennis van de franchisegever die níet in aanmerking komt voor bescherming door middel van een intellectueel eigendomsrecht: de knowhow. In de onderhavige definitie betekent «geheim» dat de knowhow niet algemeen bekend of gemakkelijk verkrijgbaar is. Verder betekent «wezenlijk» dat de knowhow voor de franchisenemer belangrijk en nuttig is voor de exploitatie van de franchiseonderneming, en betekent «geïdentificeerd» dat de knowhow zodanig volledig beschreven is, dat kan worden nagegaan of deze aan de criteria van geheim-zijn en wezenlijkheid voldoet. De in de bepaling opgenomen omschrijving van knowhow, evenals de hiervoor weergegeven duidingen van de begrippen «geheim», «wezenlijk» en «geïdentificeerd», zijn vrijwel identiek aan de definitie van knowhow en de bedoelde nadere duidingen, opgenomen in (thans) verordening (EU) nr. 330/2010 (hierna: «EU-Groepsvrijstellingsverordening»). Deze Europese definitie is op haar beurt de inspiratiebron geweest voor de omschrijving van knowhow in de Nederlandse Franchisecode en de Europese Erecode inzake Franchising. De begripsomschrijving sluit aldus aan op de in de praktijk gangbare terminologie en uitleg.” 3

4.9.

Aldus kan vastgesteld worden dat de hiervoor geciteerde definitie als vastgelegd in de Wet Franchise een codificatie betreft van de in de praktijk reeds algemeen aanvaarde en gebruikelijke omschrijving van knowhow, zodat deze definitie ook in het onderhavige geschil dient te worden toegepast. Om te kunnen spreken van rechtens te respecteren belang bij bescherming van knowhow dient derhalve, kort gezegd, sprake te zijn van kennis of informatie die (i) geheim, (ii) wezenlijk en (iii) geïdentificeerd is.

de door 123 gestelde overgedragen knowhow

4.10.

Blijkens hetgeen door 123Wonen bij dagvaarding en ter zitting is gesteld, bestaat de gestelde overdracht van kennis in de eerste plaats uit een starterspakket. Dat starterspakket omvat een samenstel van informatie, samengesteld door 123Wonen, dat bestemd is om de franchisenemer te ontzorgen met betrekking tot de dagelijkse bedrijfsvoering. Volgens 123Wonen gaat het daarbij om kennis en informatie die na een zekere inspanning of moeite is vergaard en is gebundeld, met als gunstige bijkomstigheid dat de franchisenemer zich die moeite en tijd heeft kunnen besparen en feitelijk meer tijd overhoudt voor de exploitatie van de vestiging.

4.11.

Meer concreet wordt in dit verband nog aangevoerd dat aan [gedaagde] een handboek van 123Wonen ter beschikking is gesteld. Dat handboek bevat, kort gezegd, een beschrijving van de werkwijze en de formule van 123Wonen, bedoeld om de individuele franchisenemers succesvol te maken in hun onderneming.

4.12.

De kennis waar het volgens 123Wonen verder om gaat betreft een update van de richtlijnen op Kamernet, de mogelijkheid van een verkooptraining, een update van de huurovereenkomst, aanwijzingen hoe om te gaan met de AVG, updates over de verbetering van screening en een uitleg over de diplomatenclausule in de huurovereenkomst. Ook moet gedacht worden aan standaard antwoorden op binnenkomende e-mails, bedoeld om de snelle en efficiënte werkwijze die kenmerkend is voor verhuurmakelaardij, te faciliteren. Dit alles, kort gezegd, met de insteek om de unieke franchise formule succesvol te laten zijn en de franchisenemer waar mogelijk werk uit handen te nemen en te ontzorgen.

4.13.

Daarnaast stelt 123Wonen dat binnen de franchiseonderneming gebruik wordt gemaakt van zogeheten leads, die uniek en geheim zijn. Bij 123Wonen bestaat de vrees dat die unieke werkwijze, naar eigen zeggen doorontwikkeld door 123Wonen, wordt gekopieerd door [gedaagde] ten behoeve van de exploitatie van haar eigen makelaarsonderneming.

het verweer van [gedaagde]

4.14.

Volgens [gedaagde] is er geen knowhow aan haar overgedragen. [gedaagde] beschikte voorafgaand aan het sluiten van de franchiseovereenkomst reeds over eigen kennis en werkervaring. Zij had op dat moment, in 2014 toen zij de overeenkomst met 123Wonen sloot, ruim 11 jaar werkervaring opgedaan in de makelaardijbranche. Zij was zelfs op dat moment al werkzaam als zelfstandig makelaar in [woonplaats 1] . Toen zij werd benaderd door 123Wonen om franchisenemer te worden, was zij reeds opgeleid, en bracht zij haar ervaring en haar eigen, bestaande klantenkring mee die zij had geworven via haar eigen netwerk en haar persoonlijkheid.

4.15.

[gedaagde] heeft bij aanvang van de samenwerking met 123Wonen geen opleiding gekregen. Het handboek dat aan haar ter beschikking is gesteld, bevat slechts een algemene beschrijving van verhuurwerkzaamheden. Dat betreft uitdrukkelijk niet unieke, geheime en formule specifieke informatie. Tijdens de duur van de franchiseovereenkomst is een enkele keer een algemene, niet verplichte cursus aangeboden; ook dat betrof geen geheime of unieke informatie. Als voorbeeld kan worden genoemd een fotografiecursus en een cursus op het terrein van de AVG. Van overdracht van enige relevante en rechtens te beschermen kennis of formule knowhow is geen sprake geweest. Ook de gestelde leads vallen niet onder de definitie knowhow, die kennis kan volgens [gedaagde] ook via andere ict-professionals buiten de franchiseonderneming om worden verkregen.

het oordeel van de voorzieningenrechter

4.16.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft 123Wonen onvoldoende gesteld om tot het oordeel te kunnen komen dat er sprake is van een overdracht van knowhow, in die zin dat onvoldoende is onderbouwd dat de kennis en informatie die is overgedragen voldoet aan de hiervoor onder 4.9 genoemde criteria. De voorzieningenrechter overweegt daartoe als volgt.

4.17.

Ook als aangenomen wordt dat 123Wonen naar eigen zeggen moeite heeft genomen om de door haar geduide kennis en informatie bij elkaar te vergaren, in de vorm van een starterspakket en/of een handboek, en daarmee de franchisenemer voordeel heeft behaald in die zin dat de franchisenemer die tijd en moeite niet meer hoeft te nemen en de franchisenemer alsdan meer tijd is gegund om zich toe te leggen op de exploitatie van de onderneming, is daarmee nog niet onderbouwd dat die kennis moet worden gekwalificeerd als unieke en/of geheime informatie. Daarmee is immers nog niet onderbouwd dat die kennis en informatie niet buiten 123Wonen om eenvoudig kan worden verkregen.

4.18.

De AVG is verder – naar algemeen bekend mag worden verondersteld – te raadplegen via diverse kanalen, bijvoorbeeld het internet, en is daarmee algemeen toegankelijk voor het publiek. Dat er in dit kader informatie en cursussen zijn aangeboden en dat het daarbij veelal gaat om handige “tips & trics”, die de exploitatie van de vestiging door de franchisenemer vergemakkelijken wil de voorzieningenrechter aannemen, maar daarmee is niet gezegd dat die kennis niet elders eenvoudig te verkrijgen is, temeer nu het hier wetgeving betreft, die voor het publiek toegankelijk is en waarover – naar algemeen bekend mag worden verondersteld – ook via andere cursussen en bronnen dan die werden aangeboden door 123Wonen kennis kan worden vergaard.

4.19.

Ook de overige in dit verband aangedragen voorbeelden, zoals het volgen van een fotografiecursus, een update van de richtlijnen op Kamernet, de mogelijkheid van een verkooptraining, een update van de huurovereenkomst, updates over de verbetering van screening, een uitleg over de diplomatenclausule in de huurovereenkomst en standaard antwoorden op binnenkomende e-mails voldoen zonder nadere onderbouwing (die ontbreekt) niet aan de criteria als bedoeld in overweging 4.9. Ook hier betreft het steeds informatie die voor het publiek algemeen toegankelijk is (zo kunnen modelhuurovereenkomsten naar algemeen bekend mag worden verondersteld via internet worden geraadpleegd en is niet onderbouwd waaruit zou kunnen blijken dat de richtlijnen van Kamernet tot het exclusieve domein van 123Wonen behoren en niet voor andere gebruikers van Kamernet toegankelijk zijn), dan wel gaat het om kennis die eenvoudig kan worden verkregen (naar algemeen bekend mag worden verondersteld kunnen ook elders eenvoudig verkoop- en fotografietrainingen worden gevolgd). Standaard e-mails kunnen verder in redelijkheid niet tot knowhow worden gerekend, omdat zonder nadere onderbouwing (die ontbreekt) niet valt in te zien waarom die standaardantwoorden zodanig belangrijk en nuttig zijn voor de exploitatie van de franchiseonderneming, dat deze als wezenlijk voor de franchiseonderneming moeten worden gekwalificeerd.

4.20.

Het handboek waarnaar in dit verband door 123Wonen nog wordt verwezen kan aan het voorgaande geen afbreuk doen. Dit handboek is niet in het geding gebracht en het aanbod om dit alsnog in het geding te brengen is, gezien het late tijdstip waarop dit aanbod werd gedaan, door de voorzieningenrechter geweigerd. Dit handboek kan daarom niet in de beoordeling worden betrokken. Bovendien heeft [gedaagde] bestreden dat er in dat handboek (andere) informatie staat die als geheim of wezenlijk zou moeten worden gekwalificeerd.

4.21.

Voor zover 123Wonen nog stelt dat binnen de franchiseonderneming gebruik wordt gemaakt van zogeheten leads, die uniek en geheim zijn, overweegt de voorzieningenrechter als volgt. [gedaagde] heeft gemotiveerd weersproken dat de betreffende technologische kennis waarover 123Wonen spreekt, zodanig van aard is dat die kennis geheim of uniek is. Diezelfde technologie kan volgens haar immers eenvoudig worden verkregen door de inhuur van ict-professionals. Bovendien maken volgens haar ook directe concurrenten van 123Wonen, zoals Rotsvast, gebruik van die technologie zodat – zo begrijpt de voorzieningenrechter het standpunt van [gedaagde] – geen sprake kan zijn van unieke kennis.

4.22. 123

Wonen heeft naar aanleiding van deze gemotiveerde betwisting nagelaten nader te onderbouwen waaruit kan blijken dat de leads waarvan binnen de franchiseonderneming gebruik wordt gemaakt geheim of uniek zijn, in die zin dat niet is onderbouwd waaruit zou kunnen blijken dat diezelfde kennis niet eenvoudig buiten de franchiseonderneming om (bijvoorbeeld via andere ict-professionals) zou kunnen worden verkregen. In zoverre zijn ook deze stellingen van 123Wonen onvoldoende onderbouwd.

4.23.

Gelet op het voorgaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat onvoldoende is onderbouwd dat er sprake is van overdracht van knowhow. Reeds daarom dient 123Wonen in haar vorderingen niet-ontvankelijk te worden verklaard.

overweging ten overvloede

4.24.

Ten overvloede wordt nog overwogen dat, zelfs al zou worden aangenomen dat er sprake zou zijn van overdracht van enige technische kennis omtrent leads en het genereren daarvan, die als knowhow zou kunnen worden gekwalificeerd, 123Wonen onvoldoende heeft onderbouwd dat haar belang bij bescherming van die knowhow tot een toewijzing van haar vorderingen zou moeten leiden. [gedaagde] is immers op basis van het geheimhoudingsbeding (art. 22.1 uit de franchiseovereenkomst, dat ook los van het geheimhoudingsbeding en relatiebeding gelding heeft) verplicht tot geheimhouding van deze kennis. Zonder nadere onderbouwing (die ontbreekt) kan verder niet worden aangenomen dat zij door het eventuele eigen gebruik van die technische kennis noemenswaardig nadeel toebrengt aan 123Wonen. Temeer nu [gedaagde] heeft gesteld geen technische vaardigheden te bezitten die haar in staat stellen om enige kennis op dit gebied te implementeren in haar eigen onderneming. Ook in zoverre heeft 123Wonen haar belang bij de naleving van het concurrentiebeding en relatiebeding onvoldoende onderbouwd.

conclusie

4.25.

Nu 123Wonen onvoldoende heeft gesteld om tot het oordeel te komen dat dat zij als franchisegever knowhow aan [gedaagde] heeft overgedragen, heeft 123Wonen geen rechtens te respecteren belang bij haar vorderingen tot nakoming van de postcontractuele bedingen waarvan zij in deze procedure de nakoming heeft gevorderd. De voorzieningenrechter komt daarom tot de slotsom dat 123Wonen wegens onvoldoende belang bij haar vorderingen niet-ontvankelijk in haar vorderingen moet worden verklaard.

proceskosten

4.26.

Tot slot zal 123Wonen als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure, die aan de zijde van [gedaagde] , zoals te doen gebruikelijk, worden begroot op de na te melden wijze:

- griffierecht € 309,00

- salaris gemachtigde € 1.016,00

Totaal € 1.325,00

5 De beslissing in kort geding

De voorzieningenrechter

verklaart 123Wonen niet-ontvankelijk in haar vorderingen jegens [gedaagde] ;

veroordeelt 123Wonen in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van [gedaagde] begroot op € 1.325,00;

verklaart de kostenveroordeling onder II uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. T.J. Thurlings-Rassa, voorzieningenrechter, en in het openbaar uitgesproken door mr. U. van Houten op 24 februari 2021. (SA)

1 Vgl. Gerechtshof Den Bosch 25 januari 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:303, r.o. 3.7.

2 Vgl. Rechtbank Gelderland 6 mei 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:3715, r.o. 4.2, Rechtbank Overijssel 22 juni 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:2914, r.o. 5.4 en Rechtbank Overijssel 21 september 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:3742, r.o. 7.17.

3 Memorie van Toelichting, Kamerstukken II 2019/20, 35392 nr. 3, p. 23 en 24.