Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2021:277

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
20-01-2021
Datum publicatie
25-01-2021
Zaaknummer
C/08/258529 / KG ZA 20-286
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Handelsnaamwet. Geen verwarringsgevaar en daarmee geen inbreuk op handelsnaamrecht vanwege louter beschrijvende handelsnaam.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Zwolle

zaaknummer / rolnummer: C/08/258529 / KG ZA 20-286

Vonnis in kort geding van 20 januari 2021

in de zaak van

de vennootschap onder firma

CONNECTED, t.h.o.d.n. BRONZENBEELDENWINKEL,

gevestigd te Kampen,

eiseres,

advocaat mr. H.J.F. Dullemond te Zwolle,

tegen

1. de vennootschap onder firma

LANKAL SPIEGELS,

gevestigd en kantoorhoudende te Lent, alsmede haar vennoten:

2. [gedaagde 2],

3. [gedaagde 3],

beiden wonende te [woonplaats] ,

gedaagden,

advocaat mr. T. Berendsen te 's-Hertogenbosch.

Partijen zullen hierna Connected en Lankal Spiegels c.s. genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding met 18 producties.

 • -

  de akte overlegging producties (1 t/m 11) van Lankal Spiegels c.s.

 • -

  de brief van Connected van 5 januari 2021 met productie 19

 • -

  de mondelinge behandeling op 6 januari 2021

 • -

  de pleitnota van Connected

 • -

  de spreekaantekeningen van Lankal Spiegels c.s.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Uit het uittreksel van de Kamer van Koophandel volgt dat Connected tevens handelt onder de namen ‘Bronzen Beelden Winkel’ en ‘Tuinbeelden Winkel’. Zij houdt zich sinds medio 2015 bezig met, onder meer, detailhandel via internet in overige non-food (bronzen beelden, tuinbeelden en tuinschilderijen). De vennoten van Connected zijn [A] en [B] . Op 24 september 2014 heeft Connected de domeinnaam www.bronzenbeeldenwinkel.nl in het SIDN-register laten registreren.

2.2.

Lankal Spiegels c.s., tevens handelende onder de naam BronzenBeelden-winkel, is een groot- en detailhandel in spiegels, van welke vennootschap gedaagden sub 2 en 3 de beide vennoten zijn. Daarnaast houdt Lankal Spiegels c.s. zich net als Connected bezig met detailhandel via internet in overige non-food (o.a. bronzen beelden). Op 15 januari 2018 heeft Lankal Spiegels c.s. de domeinnamen www.bronzenbeelden-winkel.nl/be laten registreren.

2.3.

Bij brief van 12 november 2020, herhaald op 24 november 2020, heeft Connected Lankal Spiegels c.s. gesommeerd het inbreukmakend en onrechtmatig handelen door het gebruik van de handels- en domeinnamen bronzenbeelden-winkel(.nl/be) te staken en gestaakt te houden, waarbij tevens aanspraak is gemaakt op schadevergoeding en kosteloze overdracht van de hiervoor bedoelde domeinnamen. Lankal Spiegels c.s. heeft een en ander bij brief van 26 november 2020 bestreden.

3 Het geschil

3.1.

Connected vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

(I) Lankal Spiegels c.s. zal gebieden om binnen vijf dagen na betekening van het vonnis ieder gebruik van de (handels)naam Bronzenbeeldenwinkel en Bronzenbeelden-winkel of soortgelijke (handels)namen te staken en gestaakt te houden, op straffe van een verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,00 voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding van dit gebod, dan wel voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt;

(II) Lankal Spiegels c.s. zal gebieden om binnen vijf dagen na betekening van het vonnis ieder gebruik van de domeinnamen www.bronzenbeelden-winkel.nl en www.bronzenbeelden-winkel.be of soortgelijke domeinnamen te staken en gestaakt te houden, op straffe van een verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van

€ 5.000,00 voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding van dit gebod, dan wel voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt;

(III) Lankal Spiegels c.s. zal gebieden om binnen vijf dagen na betekening van het vonnis de domeinnamen www.bronzenbeelden-winkel.nl en www.bronzenbeelden-winkel.be, zonder daarvoor een vergoeding te mogen verlangen, aan Connected over te dragen en al datgene te doen wat daarvoor nodig is, waaronder de indiening van een ingevuld en ondertekend verzoek daartoe aan de bevoegde autoriteit, alsmede, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:300 BW, zal bepalen dat de uitspraak van de voorzieningenrechter dezelfde kracht heeft als de in een wettige vorm opgemaakte akte van degene die tot de rechtshandeling gehouden is, op straffe van een verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,00 voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding van dit gebod, dan wel voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt;

(IV) Lankal Spiegels c.s. zal veroordelen in de volledige (proces)kosten van het geding, waaronder begrepen het salaris van de advocaat van Connected ter hoogte van een bedrag van € 6.000,00 exclusief btw, althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag.

3.2.

Aan haar vorderingen legt Connected, samengevat, ten grondslag dat haar handelsnaam 'bronzenbeeldenwinkel' een samenvoeging is van de woorden 'bronzen', 'beelden' en 'winkel' waardoor er een unieke en originele handels- c.q. fantasienaam is ontstaan die voor het publiek een onderscheidend vermogen bezit. Volgens Connected beschikt zij over een handelsnaamrecht op de naam bronzenbeeldenwinkel en levert het gebruik van deze naam door Lankal Spiegels c.s. verwarringsgevaar op als bedoeld in artikel 5 van de Handelsnaamwet (Hnw). Dit gevaar heeft zich volgens Connected ook verwezenlijkt, doordat een aantal (vaak ontevreden) klanten van Lankal Spiegels c.s. dacht dat zij met Connected te doen had.

3.3.

Lankal Spiegels c.s. heeft het gestelde verwarringsgevaar betwist. Bovendien heeft zij aangevoerd dat de handelsnaam 'bronzenbeeldenwinkel' louter beschrijvend is voor een onderneming die bronzen beelden verkoopt. Het beschrijvende karakter van de handelsnaam brengt volgens Lankal Spiegels c.s. mee dat het gebruik daarvan niet kan worden verboden.

4 De beoordeling

4.1.

Tussen partijen is niet in geschil dat de voorzieningenrechter (relatief) bevoegd is van het geschil kennis te nemen en dat de vorderingen van Connected dienen te worden beoordeeld binnen het kader van (artikel 5 van) de Hnw.

4.2.

Van een spoedeisend belang van Connected bij haar vorderingen is in voldoende mate gebleken.

4.3.

In deze zaak gaat het om de vraag of Lankal Spiegels c.s. inbreuk maakt op het handelsnaamrecht van Connected door gebruik te maken van de nagenoeg gelijke en gelijkluidende handelsnaam Bronzenbeelden-winkel en domeinnamen bronzenbeelden-winkel.nl/be. De voorzieningenrechter beantwoordt deze vraag ontkennend en overweegt daartoe het volgende.

4.4.

Tussen partijen is niet in geschil dat de handelsnaam 'bronzenbeeldenwinkel' een handelsnaam is als bedoeld in artikel 1 Hnw, namelijk de naam waaronder de onderneming van Connected wordt gedreven. De Handelsnaamwet stelt, anders dan bijvoorbeeld het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom aan het Benelux-merk, geen vereisten aan het onderscheidend vermogen van een handelsnaam, zodat ook (volledig) beschrijvende handelsnamen, handelsnamen zijn in de zin van deze wet die op grond van artikel 5 Hnw bescherming kunnen genieten tegen het gebruik van dezelfde of van een overeenstemmende handelsnaam, indien daardoor bij het publiek tussen die ondernemingen verwarring is te duchten.

4.5.

Het criterium van verwarringsgevaar bestaat goed beschouwd uit twee elementen: (i) een bij het publiek dreigende verwarring tussen de betrokken ondernemingen en (ii) causaal verband tussen die dreigende verwarring en het voeren van de verboden handelsnaam. Het is vaste rechtspraak dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar zoals bedoeld in artikel 5 Hnw alle omstandigheden van het geval dienen te worden meegewogen (zie HR 28 maart 1963, NJ 1963/262, bevestigd in ECLI:NL:HR:2015:3477).

4.6.

Mede in aanmerking genomen de conclusie van PG Drijber van 4 december 2020 op prejudiciële vragen in de zaak DOC Dairy Partners B.V. tegen Dairy Partners Limited, (ECLI:NL:PHR:2020:1215), overweegt de voorzieningenrechter dat de lat voor het aannemen van verwarringsgevaar (betrekkelijk) hoog ligt. Voor het aannemen van verwarringsgevaar is niet voldoende dat de handelsnamen identiek zijn of gelijkenis vertonen. Daarvoor is een bepaalde mate van onderscheidend vermogen van de ingeroepen handelsnaam vereist. Niet-onderscheidende namen hebben slechts een beperkte (of mogelijk geen enkele) beschermingsomvang.

4.7.

Anders dan Connected betoogt, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de handelsnaam 'bronzenbeeldenwinkel' een louter beschrijvende handelsnaam is die geheel bestaat uit woorden die dienen ter aanduiding van de aard van de onderneming of van de door haar verhandelde producten. Dat sprake is van een samentrekking van de woorden 'bronzen', 'beelden' en 'winkel', maakt dit niet anders.

4.8.

Connected heeft verder onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de (beschrijvende) handelsnaam 'bronzenbeeldenwinkel' door (intensief) gebruik een onderscheidend vermogen heeft verkregen, in die zin dat het publiek de inbreukmakende handelsnaam herkent en (abusievelijk) associeert met het bedrijf van Connected. Het enkele gegeven dat in de zoekmachine van Google deze naam maandelijks 720 hits oplevert, is in dit verband niet relevant. Daargelaten of al deze consumenten gericht op de onderneming van Connected hebben willen zoeken, is voor inburgering een zekere bekendheid bij het publiek immers niet voldoende (HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554). Van beschermingswaardige bekendheid is onvoldoende gebleken.

4.9.

In het geval dat aan de handelsnaam van Connected ondanks het voorgaande toch enige bescherming moet worden toegekend, heeft het volgende te gelden. Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar gaat het er om of het relevante publiek de betrokken ondernemingen met elkaar dreigt te verwarren of te associëren. De door Connected als productie 15 bij dagvaarding overgelegde berichten van klanten van Lankal Spiegels c.s. zijn daarvoor onvoldoende. Enkele gevallen van feitelijke verwarring maken niet dat sprake is van verwarringsgevaar als bedoeld in artikel 5 Hnw (HR 6 dec 1985, NJ 1986, 292). Daar komt bij dat de voorzieningenrechter, anders dan Connected, de ‘feel en like’ van de beide websites niet hetzelfde acht. Evenmin kan worden gevolgd dat de teksten op beide websites in hoge mate en onnodig gelijkluidend zijn. Indien de teksten naar hun strekking overeen komen kan dit worden verklaard door de aard van de producten die partijen verkopen.

4.10.

Gelet op het voorgaande is onvoldoende gebleken van gevaar voor verwarring tussen de beide ondernemingen. Maar ook als zal worden geoordeeld dat er in dit geval verwarringsgevaar is te duchten, is dat naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet zonder meer het gevolg van het voeren van een overeenstemmende, jongere handelsnaam door Lankal Spiegels c.s., maar moet de oorzaak daarvan meer worden gezocht in het beschrijvende karakter van de naam, waardoor de handelsnaam onderscheidend vermogen mist. Aan het tweede element van de verwarringstoets, het causaliteitsvereiste, is dus evenmin voldaan.
Daarbij geldt dat aan het belang van de in de rechtspraak aanvaarde 'vrijhoudingsbehoefte' van woorden een zwaarder gewicht te worden toegekend dan aan de behoefte van Connected aan bescherming van haar (oudere) handelsnaam. Monopolisering van de taal moet worden voorkomen, waarmee wordt bedoeld dat beschrijvende aanduidingen ter beschikking moeten staan aan alle ondernemers die deze nodig kunnen hebben ter aanduiding van hun onderneming en/of handelswaar. In dit verband geldt dat wie ervoor kiest een handelsnaam te voeren die geheel of ten dele beschrijvend van aard is, zich er niet tegen kan verzetten dat concurrenten datzelfde doen.

Het voorgaande leidt ertoe dat aan de verwarringstoets niet is voldaan.

4.11.

Van een onrechtmatig aanhaken bij de handelsnaam van Connected is evenmin gebleken nu Lankal Spiegels c.s. heeft gemotiveerd betoogd dat zij deze handelsnaam heeft gekozen omdat deze aansluit bij al veel eerder door haar gevoerde domeinnamen zoals onder meer spiegel-winkel.nl (2006), Schilderij-winkel.nl (2011) en Kroonluchter-Winkel.nl (2012), hetgeen door Connected niet gemotiveerd is weersproken.
Geconcludeerd wordt dat het gebruik van de jongere beschrijvende handelsnaam 'bronzenbeelden-winkel' niet onrechtmatig is en daarom door Connected moet worden geduld. Ditzelfde geldt voor de domeinnamen www.bronzenbeelden-winkel.nl/be.

4.12.

Al met al komt de voorzieningenrechter tot de slotsom dat de vorderingen van Connected moeten worden afgewezen.

4.13.

Connected zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Ten aanzien van de proceskostenveroordeling zijn de indicatietarieven in IE-zaken van toepassing. Nu de door Lankal Spiegels c.s. gevorderde vergoeding van de proceskosten ex artikel 1019h Rv voldoende is onderbouwd en door Connected niet gemotiveerd is betwist, zal de voorzieningenrechter aansluiting zoeken bij het indicatietarief voor een eenvoudige zaak in kort geding:

 • -

  griffierecht € 656,00

 • -

  salaris advocaat € 6.000,00

Totaal € 6.656,00

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

wijst de vorderingen af,

5.2.

veroordeelt Connected in de proceskosten, aan de zijde van Lankal Spiegels c.s. tot op heden begroot op € 6.656,00,

5.3.

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.N. Bartels en in het openbaar uitgesproken op 20 januari 2021.