Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2021:2072

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
18-05-2021
Datum publicatie
25-05-2021
Zaaknummer
8914472 \ CV EXPL 20-5311
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Non-conformiteit tweedehands auto in verband met onjuiste kilometerstand. Gedaagde wordt als verkopende partij veroordeeld tot terugbetaling van de (deels vooruitbetaalde) koopprijs.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Zwolle

Zaaknummer : 8914472 \ CV EXPL 20-5311

Vonnis van 18 mei 2021

in de zaak van

[eiser] ,
wonende te [woonplaats] ,

eisende partij, hierna te noemen [eiser] ,

(rol)gemachtigde: P. de Ruijter

tegen

de besloten vennootschap GARAGE BOVAK B.V.,
gevestigd en kantoorhoudende te Zwolle,

gedaagde partij, hierna te noemen Bovak,

vertegenwoordigd door [X] .

1 De procedure

1.1.

In deze zaak is een tussenvonnis gewezen op 26 januari 2021. Daarin is bepaald dat een mondelinge behandeling zou worden gehouden. De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 19 april 2021 via een online verbinding. [eiser] en zijn partner [A] zijn verschenen. [X] is namens Bovak verschenen. De griffier heeft tijdens de mondelinge behandeling aantekeningen gemaakt. Ten slotte heeft de kantonrechter bepaald dat vandaag vonnis zal worden gewezen.

2 Inleiding

2.1.

In de kern gaat deze zaak over het volgende. Bovak heeft [eiser] een auto verkocht. [eiser] heeft vervolgens ontdekt dat de geadverteerde kilometerstand niet overeenstemt met de werkelijke kilometerstand van de auto. Dat is volgens [eiser] niet conform de overeenkomst. Daarom heeft [eiser] aan Bovak medegedeeld de overeenkomst te ontbinden, dan wel te vernietigen. [eiser] wil dat Bovak de aanbetaling van € 500,00 aan hem terugbetaalt.

3 De feiten

3.1.

Bovak heeft op www.marktplaats.nl een Audi A4 Avant 2.0 (hierna: de auto) te koop aangeboden. Naar aanleiding van die advertentie is [eiser] op 11 juli 2020 bij Bovak geweest om de auto te bezichtigen. Nog diezelfde dag werd de koopovereenkomst gesloten. Er werd een koopprijs van € 11.500,00 overeengekomen, waarvan [eiser] een bedrag van € 500,00 vooruit heeft betaald. [eiser] zou de auto een week later bij Bovak ophalen.

3.2.

In de schriftelijke koopovereenkomst die door [eiser] is ondertekend, is onder andere het volgende vermeld:

“(…) Mocht, buiten de verkoper zijn schuld om, de afgelezen kilometerstand onjuist zijn, dan kan de directie op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. (…) Wilt u dit contract ongedaan maken dan berekenen wij 20 procent over de aanschafwaarde van de door u gekochte auto (…).”

“Koper, niet handelend in de uitoefening van beroep op bedrijf, koopt de auto zoals gezien bereden. Verkoper verleent geen enkele garantie aan koper met betrekking tot de gekochte auto. De koper verklaart dat hij voldoende in de gelegenheid is gesteld onderzoek te doen naar de staat van de auto en dat hij dit onderzoek voor het sluiten van de koopovereenkomst met betrekking tot de auto heeft uitgevoerd dan wel heeft laten uitvoeren. Het voorafgaande laat de wettelijke rechten van koper ingevolge boek 7 van het Burgerlijk Wetboek onverlet.”

3.3.

Na het sluiten van de koopovereenkomst en na de vooruitbetaling is [eiser] er achter gekomen dat de kilometerstand van de auto niet klopt. De auto zou een hogere kilometerstand moeten hebben.

3.4.

Op 21 juli 2020 heeft [eiser] een brief gestuurd aan Bovak, waarin hij laat weten de overeenkomst te willen ontbinden. Vervolgens heeft [eiser] Bovak op 11 augustus 2020 per brief laten weten de overeenkomst te vernietigen op grond van dwaling.

4 Het geschil

De vordering in conventie - wat wil [eiser] ?

4.1.

[eiser] wil dat Bovak hem de aanbetaling van € 500,00 terugbetaalt. [eiser] doet primair een beroep op ontbinding van de overeenkomst. Een auto met de kilometerstand die deze auto werkelijk heeft, is volgens [eiser] niet overeengekomen. [eiser] heeft (de aanbetaling) betaald, maar Bovak heeft geen auto met de afgesproken kilometerstand geleverd. Volgens [eiser] is hij daarom gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. Subsidiair doet [eiser] een beroep op dwaling. Bovak wist of behoorde te weten dat de kilometerstand niet klopte. Omdat Bovak [eiser] daarover niet heeft ingelicht en [eiser] bij een juiste voorstelling van zaken de overeenkomst niet zou hebben gesloten, mag hij de overeenkomst vernietigen wegens dwaling, aldus [eiser] .

4.2.

[eiser] vordert daarom dat Bovak bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, wordt veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 500,00, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente, dan wel de wettelijke rente, vanaf 25 augustus 2020, dan wel vanaf de dag van dagvaarding tot de dag van volledige betaling. Daarnaast vordert [eiser] een bedrag van € 90,75 aan buitengerechtelijke incassokosten en veroordeling van Bovak in de proceskosten en in de nakosten.

4.3.

Bovak voert verweer.

4.4.

Op de standpunten van partijen zal, voor zover van belang, hierna worden ingegaan.

De vordering in reconventie - wat wil Bovak?

4.5.

Bovak wil dat [eiser] haar een bedrag van € 1.800,00 betaalt. Volgens het contract moet [eiser] bij het ongedaan maken van de overeenkomst 20% van de aankoopsom betalen. Dat komt neer op een bedrag van € 2.300,00. Nu [eiser] een bedrag van € 500,00 heeft voldaan, vordert Bovak dus nog een bedrag van € 1.800,00.

4.6.

[eiser] voert verweer.

4.7.

Op de standpunten van partijen zal, voor zover van belang, hierna worden ingegaan.

5 De beoordeling

in conventie en in reconventie

5.1.

Gelet op de samenhang tussen de vorderingen in conventie en in reconventie, worden deze hierna gezamenlijk behandeld.

5.2.

Partijen zijn het erover eens dat de kilometerstand van de auto niet klopt. De vraag is of [eiser] de koopovereenkomst daarom kon ontbinden of vernietigen. De kantonrechter is van oordeel dat de auto niet conform de koopovereenkomst is. [eiser] heeft de overeenkomst rechtsgeldig ontbonden. De kantonrechter motiveert dat oordeel als volgt.

5.3.

Op grond van artikel 7:17 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) moet een afgeleverde (gekochte) zaak aan de overeenkomst voldoen. Uit het tweede lid volgt dat een zaak niet aan de overeenkomst voldoet als zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper daarover heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van die overeenkomst mocht verwachten. Van deze bepaling kan niet ten nadele van een consument worden afgeweken.

5.4.

Gelet op het feit dat het hier om een overeenkomst tussen een consument en een professionele verkoper gaat, geldt ook het volgende. Als een professionele partij en een consument tegenover elkaar staan, bestaat er meer aanleiding om de achter de mededelingsplicht liggende beschermingsgedachte tot gelding te laten komen, dan wanneer bijvoorbeeld professionele partijen tegenover elkaar staan.1

5.5.

Bovak heeft verklaard dat er enige twijfel over de kilometerstand bestond. De onderhoudshistorie was niet aanwezig en de hoeveelheid steenslag op de auto en het versleten interieur suggereerden volgens Bovak een hogere kilometerstand. Een diepgaand onderzoek heeft echter niet plaatsgevonden. Als [eiser] zeker wilde weten of de kilometerstand klopte, had hij voor het sluiten van de overeenkomst (meer) onderzoek moeten doen, aldus Bovak. Naar het oordeel van de kantonrechter heeft Bovak als professionele verkoper een onderzoeksplicht die verder gaat dan de onderzoeksplicht van [eiser] als consument. Het is daarom als eerste aan Bovak om zich inlichtingen te verschaffen over de (wezenlijke) kenmerken van de auto om zo de conformiteit van de auto te waarborgen. Naar het oordeel van de kantonrechter heeft Bovak dat onvoldoende gedaan. Vervolgens heeft Bovak de auto te koop aangeboden met vermelding van een onjuiste kilometerstand. In de advertentie wordt niet vermeld dat de kilometerstand niet gegarandeerd wordt. Volgens Bovak is voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst wel tegen [eiser] gezegd dat de kilometerstand van de auto niet gegarandeerd kon worden. Maar in de e-mail van 20 juli 2020 waarin Bovak reageert op het ongedaan maken van de overeenkomst door [eiser] , verwijst Bovak helemaal niet naar de mededeling die zij zegt te hebben gedaan. Bovak beroept zich enkel op de exoneratieclausule die in de overeenkomst is opgenomen. Tegen deze achtergrond hecht de kantonrechter onvoldoende waarde aan de verklaring van Bovak over het mededelen van de twijfel over de kilometerstand. Zeker omdat in de advertentie een lagere kilometerstand staat vermeld, geldt dat een dergelijke mededeling expliciet en ondubbelzinnig moet zijn. De kantonrechter is van oordeel dat onvoldoende expliciet en ondubbelzinnig is medegedeeld dat de kilometerstand niet zou kloppen.

5.6.

Bovak stelt vervolgens dat in de koopovereenkomst een clausule is opgenomen waarin Bovak haar aansprakelijkheid voor een onjuiste kilometerstand uitsluit. Daarvoor geldt het volgende. Nu sprake is van een consumentenkoop, kan niet ten nadele van [eiser] worden afgeweken van de rechten die de wet hem toekent. Contractuele bepalingen zoals “(…) koopt de auto zoals gezien (…)” en “Verkoper verleent geen enkele garantie aan koper (…)” kunnen [eiser] dus niet in het recht dat de zaak aan de overeenkomst moet voldoen, beperken.

Bovak stelt dat de uitsluiting van aansprakelijkheid in deze koopovereenkomst is opgenomen, omdat de kilometerstand van deze auto twijfelachtig was. De kantonrechter is echter van mening dat dit een standaard tekst is op een standaard formulier dat het model van de overeenkomst vormt. Op het formulier staan specificaties getypt en geschreven, maar deze tekst is voorgedrukt. Nergens blijkt uit dat de tekst niet standaard in ieder contract gebruikt wordt. De kantonrechter is daarom van oordeel dat deze uitsluiting van aansprakelijkheid niet speciaal in deze overeenkomst is opgenomen vanwege de twijfel die in dit geval over de kilometerstand bestond. Dit soort voorgedrukte vermeldingen zijn onvoldoende om een koper met de vereiste duidelijkheid mede te delen dat twijfel bestaat omtrent de juistheid van de kilometerstand.2 Het beroep van Bovak op deze clausule slaagt daarom niet.

5.7.

Op grond van het voorgaande neemt de kantonrechter aan dat er een koopovereenkomst met betrekking tot een auto met een correcte kilometerstand is overeengekomen. Gelet op het feit dat vast staat dat de kilometerstand van de auto niet klopt, volgt hieruit dat de auto niet voldoet aan wat [eiser] op grond van de overeenkomst van de auto mocht verwachten. Uit de aard van de tekortkoming volgt dat herstel niet mogelijk is. [eiser] heeft de overeenkomst terecht ontbonden. Dat betekent dat Bovak het voorschot op de koopprijs van € 500,00 aan [eiser] moet terugbetalen.

5.8.

Bovak moet ook rente over de hoofdsom betalen. De wettelijke handelsrente is niet van toepassing op de overeenkomst, nu [eiser] niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. De wettelijke rente wordt wel toegewezen, zoals gevorderd over een bedrag van € 500,00 vanaf 25 augustus 2020 tot de dag van volledige betaling.

5.9.

De vordering tot betaling van de buitengerechtelijke kosten van € 90,75 wordt ook toegewezen, nu [eiser] voldoende heeft gesteld en onderbouwd dat buitengerechtelijke incassowerkzaamheden zijn verricht en dit bedrag voldoet aan het in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten vastgestelde tarief.

5.10.

Nu de vordering in conventie wordt toegewezen, wordt de vordering in reconventie afgewezen.

5.11.

Bovak wordt in conventie en in reconventie in het ongelijk gesteld en moet daarom de kosten van deze procedure aan de zijde van [eiser] betalen. De proceskosten in conventie worden tot op heden begroot op:

Kosten dagvaarding: € 106,46

Griffierecht: € 236,00

Salaris gemachtigde: € 124,00 (1 punt x tarief € 124,00)

Totaal: € 466,46

De proceskosten in reconventie worden aan de zijde van [eiser] begroot op nihil, nu de gemachtigde van [eiser] niet aanwezig was bij de mondelinge behandeling en er geen antwoord in reconventie is ingediend.

5.12.

De nakosten, waarvan [eiser] betaling heeft gevorderd, worden begroot op € 62,00 (0,5 punt van het liquidatietarief).

6 De beslissing

De kantonrechter

in conventie

6.1.

veroordeelt Bovak tot betaling van een bedrag van € 590,75 aan [eiser] , te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over een bedrag van € 500,00 vanaf 25 augustus 2020 tot de dag van volledige betaling;

6.2.

veroordeelt Bovak in de proceskosten aan de zijde van [eiser] , tot op heden begroot op € 466,46;

6.3.

veroordeelt Bovak in de nakosten, begroot op € 62,00;

6.4.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

6.5.

wijst het meer of anders gevorderde af;

in reconventie

6.6.

wijst de vordering van Bovak af;

6.7.

veroordeelt Bovak in de proceskosten aan de zijde van [eiser] , tot op heden begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.J.S. Groeneveld - Koekkoek, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 18 mei 2021.

1 HR 11 juli 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD2410.

2 HR 11 juli 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD2410.