Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2021:1782

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
29-04-2021
Datum publicatie
30-04-2021
Zaaknummer
08/996220-17 (FP) (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank Overijssel veroordeelt twee mannen voor hun illegale handel op Marktplaats in navigatiesoftware voor auto’s. Zij gebruikten hierbij zonder toestemming de namen en logo’s van bekende automerken. Een 31-jarige Hengeloër is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Zijn 49-jarige compagnon uit Almelo krijgt een taakstraf van 180 uur opgelegd en daarnaast en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden met een proeftijd van 3 jaar.

Zie ook: ECLI:NL:RBOVE:2021:1783

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team Strafrecht

Meervoudige kamer

Zittingsplaats Zwolle

Parketnummer: 08/996220-17 (FP) (P)

Datum vonnis: 29 april 2021

Vonnis op tegenspraak in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1990 in [geboorteplaats] (Iran),

wonende te [adres] .

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 15 april 2021.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie

mr. F. Demmers en van hetgeen door de gemachtigde raadsman van verdachte mr. J.J. Weldam, advocaat te Utrecht, naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

De verdenking komt er, kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1: met een of meer anderen, dan wel alleen, opzettelijk heeft gehandeld in valse of vervalste merken;

feit 2: met een of meer anderen, dan wel alleen, opzettelijk inbreuk heeft gemaakt op auteursrechten van anderen.

Voluit luidt de tenlastelegging aan verdachte, dat:

1.

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode 1 januari 2014 tot en met 18 december 2018 te Hengelo (O), althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk (DOC-016, DOC-018 t/m 023)

a. valse, vervalste of wederrechtelijk vervaardigde merken, en/of

b. waren, die zelf of op hun verpakking valselijk waren voorzien van de handelsnaam van

een ander of van het merk waarop een ander recht had, en/of

c. waren, die ter aanduiding van herkomst, valselijk van de naam van een bepaalde plaats,

met bijvoeging van een verdichte handelsnaam, waren voorzien, en/of

d. waren, waarop of op de verpakking waarvan een handelsnaam van een ander of een merk

waarop een ander recht had, zij het dan ook met een geringe afwijking, was nagebootst,

en/of

e. waren of onderdelen daarvan die valselijk hetzelfde uiterlijk vertoonden als een tekening

of model waarop een ander recht had, dan wel daarmede slechts ondergeschikte verschillen vertoonden,

te weten:

- een (grote) hoeveelheid DVD('s) en/of SD-kaart(en) en/of USB-stick(s) en/of andere gegevensdrager(s) en/of waren, die navigatiesoftware bevat(ten) voorzien van de merknaam/merknamen VOLKSWAGEN en/of FORD en/of AUDI en/of BOSCH en/of CHRYSLER/JEEP/MOPAR en/of CITROEN en/of HONDA en/of JAGUAR en/of KIA en/of LEXUS en/of MIITSUBISHI en/of OPEL en/of PEUGEOT en/of PORSCHE en/of RENAULT en/of SEAT en/of TOYOTA en/of VAUXHALL en/of VOLVO en/of HERE

en/of SANDISK, en/of

- een (grote) hoeveelheid stickers voorzien van de merknaam/merknamen van één of meer voornoemd(e) merk/merken (DOC-341, DOC-179, DOC-328),

heeft ingevoerd (DOC-326, DOC-370, DOC-367, DOC-327, DOC-371, DOC-332, DOC-144), doorgevoerd, uitgevoerd, verkocht (DOC-335, DOC-336),

te koop heeft aangeboden (DOC-373, DOC-036, DOC-030, DOC-081, DOC-043 t/m 053,

DOC-073, DOC-338, DOC-339, DOC-337),

afgeleverd (DOC-335, DOC-336),

uitgedeeld en/of in voorraad heeft gehad,

zulks terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) van het plegen van dit misdrijf zijn/hun beroep heeft/hebben gemaakt en/of het plegen van dit misdrijf als bedrijf heeft/hebben uitgeoefend (DOC-016, DOC-073, DOC-081, DOC-043 t/m 053), DOC-069, DOC-070, DOC-339, DOC-373, DOC-335, DOC-336);

2.

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode 1 januari 2014 tot en met 18 december 2018 te Hengelo (O), althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk (DOC-016, DOC-018 t/m 023) inbreuk heeft gemaakt op eens anders auteursrecht door opzettelijk meermalen, althans eenmaal,

een (groot) aantal gegevensdragers, waarop navigatiesoftware (van onder andere VOLKSWAGEN en/of FORD en/of AUDI en/of JAGUAR en/of KIA en/of OPEL en/of RENAULT en/of TOYOTA) was vervat, zondert toestemming van de auteursrechtshebbende op die navigatiesoftware, openlijk ter verspreiding (op Marktplaats) heeft aangeboden (DOC-373, DOC-036, DOC-030, DOC-081, DOC-335, DOC-336) en/of ter verveelvoudiging of

ter verspreiding voorhanden heeft gehad en/of heeft ingevoerd (DOC-326, DOC-370), DOC-367, DOC-327, DOC-371, DOC-332) en/of uit winstbejag heeft bewaard

en/of

opzettelijk meermalen, althans eenmaal, (ongeveer) 216, althans een (groot) aantal logo-stickers (van onder andere Opel Vauxhall Chevrolet Navi 900 Europe 2016/2017, Ford Europe F6 read only, Renault Europe Carminat TomTom Live Map Version 9.85 SD, Toyota Europe SD Class 4), waarop met inbreuk op een anders auteursrecht beeldwerken waren vervat, ter verveelvoudiging en/of verspreiding heeft gehad en/of uit winstbejag heeft bewaard,

terwijl hij verdachte en/of zijn mededader(s) van het plegen van deze misdrijven als bedoeld in artikel 31 en 31a van de Auteurswet zijn/hun beroep heeft/hebben gemaakt en/of het plegen van deze misdrijven als bedrijf heeft/hebben uitgeoefend (DOC-016, DOC-073, DOC-068, DOC-081, DOC-043 t/m 053), DOC-069, DOC-070, DOC-338, DOC-339, DOC-373, DOC-335, DOC-336).

3 De voorvragen

De raadsman heeft betoogd dat de dagvaarding nietig moet worden verklaard. Daartoe is, zakelijk weergegeven, aangevoerd dat de tenlastelegging onvoldoende bepaald is voor zover daarin is vermeld dat het om ‘een grote hoeveelheid’ c.q. ‘een groot aantal’ gegevensdragers en/of stickers gaat, zonder deze nader te specificeren. Hierdoor is, in strijd met het recht op een eerlijk proces, onvoldoende duidelijk waartegen verdachte zich moet verdedigen, aldus de raadsman.

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de aan verdachte verweten strafbare handelwijze in de dagvaarding voldoende duidelijk en feitelijk is omschreven, zodat de dagvaarding geldig is.

De rechtbank overweegt dat de dagvaarding dient te worden gelezen in het licht van het dossier, waaruit aanwijzingen naar voren komen dat verdachte in de tenlastegelegde periode op grote schaal heeft gehandeld in navigatiesoftware waarmee inbreuk is gemaakt op het merkenrecht en/of het auteursrecht van derden. Verdachte is in zijn verhoren ook met die aanwijzingen geconfronteerd en daarover bevraagd. De rechtbank is van oordeel dat, mede gelet op het door de verdediging inhoudelijk gevoerde verweer, de tenlastelegging voldoet aan de eisen die artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering (Sv) daaraan stelt en dat het voor verdachte voldoende duidelijk is waarvan hij verdacht wordt en waartegen hij zich dient te verweren. Van schending van het recht op een eerlijk proces als bedoeld in artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) is geen sprake. De rechtbank stelt dan ook vast dat de dagvaarding geldig is.

De rechtbank heeft verder vastgesteld dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

4 De bewijsoverwegingen

4.1

Inleiding 1

Namens Volkswagen AG heeft Van Doorne Advocaten te Amsterdam onderzoek gedaan naar mogelijke inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van Volkswagen. Voornoemde inbreuk zou erin hebben bestaan dat verdachte zonder toestemming van Volkswagen AG op internet (Marktplaats.nl) al dan niet illegale navigatiesoftware te koop heeft aangeboden voor modellen van voornoemd automerk al dan niet voorzien van het logo van Volkswagen. Op grond van de resultaten van het onderzoek heeft Van Doorne vervolgens op 20 juli 2017 namens Volkswagen AG aangifte gedaan.2 Naar aanleiding van deze aangifte is de FIOD het onderhavige opsporingsonderzoek gestart dat eerst naar verdachte en vervolgens naar medeverdachte [medeverdachte] heeft geleid.3 Het onderzoek heeft uiteindelijk geresulteerd in doorzoekingen op verschillende aan beide verdachten te koppelen locaties op 18 december 2018. Daarbij zijn onder meer logostickers, DVD’s en SD-kaarten aangetroffen, waardoor het vermoeden is ontstaan dat verdachte niet alleen inbreuk heeft gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van Volkswagen, maar ook op die van houders van andere merken. Namens een groot deel van deze merkhouders is vervolgens aangifte gedaan.4 Uit deze aangiften blijkt dat al de betreffende merken als zodanig zijn geregistreerd ten name van de respectieve merkhouders en dat geen van deze merkhouders aan verdachte of medeverdachte toestemming heeft verleend om navigatiesoftware die door of vanwege de hiervoor bedoelde rechthebbenden is ontwikkeld en op de markt is gebracht te (laten) produceren en te voorzien van deze merken en vervolgens te verkopen of anderszins van deze software en merken gebruik te maken.

4.2

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten kunnen worden bewezen.

4.3

Het standpunt van de verdediging

De raadsman van verdachte heeft primair betoogd dat verdachte van de onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten moet worden vrijgesproken, omdat – zakelijk weergegeven – op grond van het dossier niet kan worden vastgesteld dat inbreuk is gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van de in de tenlastelegging genoemde merkhouders.

Subsidiair, indien de rechtbank tot een bewezenverklaring zou komen, heeft de raadsman bepleit dat de pleegperiode korter en de omvang van de handel van verdachte geringer is geweest dan is tenlastegelegd.

4.4

Het oordeel van de rechtbank

Overweging met betrekking tot het onder 1 ten laste gelegde

Door aangever Van Doorne zijn testaankopen gedaan naar aanleiding van advertenties van navigatiesoftware op Marktplaats.nl en bij één van deze aankopen bleek dat de adverteerder handelend onder de naam [naam 1] gebruik maakte van telefoonnummer

[telefoonnummer 1] .5 Uit het onderzoek van de FIOD kwam naar voren dat dit nummer in gebruik was bij verdachte.6 De testaankoop werd betaald op een ING-bankrekening die op naam bleek te staan van de ouders van verdachte.7 Deze bankrekening werd benaderd via IP-adres [ip-adres] , welk adres is gekoppeld aan het adres [adres] .

Op 18 december 2018 is verdachte tijdens de doorzoeking op dit adres aangetroffen.8 Op de zolder van deze woning bevonden zich een slaapkamer en een werkkamer. In de werkkamer is onder meer een Tower pc aangetroffen die was verbonden met voornoemd IP-adres. Op deze pc bleken negen e-mailaccounts aanwezig die direct toegankelijk waren.9 Vanaf genoemd IP-adres zijn met vele verschillende accounts en met aan ieder account een ander gekoppeld e-mailadres een grote hoeveelheid advertenties op Marktplaats.nl geplaatst in de categorie Navigatie.10 In totaal zijn vanaf dit IP-adres ruim 22.900 advertenties geplaatst met meer dan 100 verschillende accounts.11 Uit overzichten in het dossier blijkt dat verdachte vanaf januari 2014 advertenties heeft geplaatst en dat er vanaf maart 2014 daadwerkelijk verkopen van navigatiesoftware hebben plaatsgevonden.12

Daarnaast is uit onder meer de verklaring van getuige [getuige 1] gebleken dat verdachte gebruik maakt van het telefoonnummer [telefoonnummer 2] .13 Dit telefoonnummer is gebruikt ten behoeve van het aanmaken van diverse Marktplaatsaccounts en is ook bij advertenties geplaatst.14

Verder zijn er meerdere getuigen die hebben verklaard dat verdachte in navigatiesoftware handelde via Marktplaats.nl. Zo heeft [getuige 1] , de toenmalige vriendin van verdachte, onder meer verklaard dat verdachte bankrekeningen van anderen gebruikt en daarop geld krijgt gestort van navigatiehandel, en dat hij zijn klanten via Marktplaats krijgt.15

Getuige [getuige 2] heeft verklaard dat hij via Marktplaats navigatiesoftware voor zijn Mazda (CX-5) heeft gekocht.16 Hij heeft daartoe onder meer gebeld met het bij verdachte in gebruik zijnde telefoonnummer [telefoonnummer 2] .17 Getuige [getuige 2] betaalde op een bankrekening bij de SNS bank, toebehorend aan getuige [getuige 3] . De laatste heeft verklaard dat zij verdachte haar bankrekening heeft laten gebruiken voor het ontvangen van gelden uit de handel via Marktplaats.18 Getuige [getuige 4] noemt weliswaar een andere naam van de hem bekende concurrent op Marktplaats.nl, maar noemt daarbij het telefoonnummer [telefoonnummer 2] van verdachte, het adres [adres] waar verdachte werd aangetroffen en het e-mailadres [e-mailadres] , één van de e-mailadressen waartoe verdachte blijkens de bevindingen tijdens de digitale doorzoeking toegang had.19

Op grond van voornoemde feiten en omstandigheden stelt de rechtbank vast dat verdachte de persoon is die vanuit de [adres] op grote schaal advertenties heeft geplaatst op Marktplaats.nl en in navigatiesoftware heeft gehandeld. Verdachte wordt onder feit 1 verweten dat hij daarbij inbreuk heeft gemaakt op de in de tenlastelegging genoemde beschermde merken.

Het onder 1 ten laste gelegde verwijt heeft vooral betrekking op, kortgezegd, het handelen in gegevensdragers (met daarop navigatiesoftware) en logostickers, die zonder toestemming van de betreffende merkhouders waren voorzien van verschillende merknamen.

De rechtbank stelt vast dat verdachte advertenties op Marktplaats heeft geplaatst waarin werd geadverteerd met navigatiesoftware die werd aangeduid met de in de tenlastelegging genoemde merknamen. Ook waren in deze advertenties de logo’s van de betreffende merken zichtbaar.20 Aldus werd met deze advertenties de schijn gewekt dat (legale) navigatiesoftware van bekende automerken werden aangeboden.

In de woning aan de [adres] zijn niet alleen logostickers aangetroffen die geschikt waren om op (micro)Sd-kaarten aan te brengen, maar ook datadragers met daarop logostickers.21 Verschillende klanten van verdachte hebben verklaard dat zij cd’s/dvd’s hebben gekocht en ontvangen die bedrukt waren met en/of de merknaam bevatten van het betreffende merk. Zo heeft getuige [getuige 5] , die meerdere bestellingen bij verdachte heeft gedaan, verklaard dat hij meestal cd’s ontving en dat dat volgens hem originelen waren, met de plaatjes en/of stickertjes erop die er echt uitzagen.22

De rechtbank stelt op grond van deze bewijsmiddelen vast dat verdachte navigatiesoftware op gegevensdragers te koop aanbood, verkocht, in voorraad had en na bestelling bij de klant afleverde, die waren voorzien van de in de tenlastelegging genoemde merken. Het dossier bevat verder chatgesprekken tussen verdachte en een zekere [naam 2] , werkzaam bij het bedrijf [bedrijf 1] , en met een persoon die zich “discmaker” noemt, werkzaam bij het Chinese bedrijf [bedrijf 2] waaruit blijkt dat verdachte de gegevensdragers en logostickers in China bestelde.23 De rechtbank acht daarom eveneens bewezen dat verdachte deze waren heeft ingevoerd.

Nu verdachte hiervoor geen toestemming had, heeft hij met zijn handel inbreuk gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van deze merkhouders. Dat verdachtes opzet daarop ook gericht was, blijkt niet alleen uit het verhullende gebruik van meerdere bankrekeningen op naam van anderen en het gebruik van meerdere marktplaatsaccounts en e-mailadressen, waarbij hij niet zijn eigen naam gebruikte, maar ook uit afgetapte telefoongesprekken over de handel in navigatiesoftware, waarin verdachte met medeverdachte [medeverdachte] bespreekt dat zij niet aan hun handel in navigatiesoftware gekoppeld moeten kunnen worden door van accountnaam te veranderen24 en waarin verdachte zelf tegen medeverdachte [medeverdachte] zegt dat het illegaal is wat zij doen.25 Gelet op de schaal waarop verdachte opereerde, is de rechtbank verder van oordeel dat het om bedrijfsmatige handel ging.

Medeverdachte [medeverdachte] heeft in zijn vierde verhoor op 20 december 2018 verklaard dat hij ongeveer twee jaar met verdachte samenwerkte, waarbij de rol van medeverdachte vooral bestond uit het ontvangen van de benodigde gegevens, en het inpakken en verzenden van bestellingen die bij verdachte waren binnengekomen.26 Dat er sprake was van bewuste en nauwe samenwerking tussen beide verdachten vindt steun in meerdere tapgesprekken, waaruit naar voren komt dat verdachten hun gezamenlijke handel bespreken, waaronder het tellen van voorraad en het bestellen van nieuwe voorraad in China en het door verdachte in overleg met medeverdachte [verdachte] maken van RNS 510 (de rechtbank begrijpt: navigatiesoftware van Volkswagen).27 De rechtbank acht op grond van deze bewijsmiddelen bewezen dat gedurende een gedeelte van de tenlastegelegde periode, namelijk vanaf 20 december 2016, sprake is geweest van medeplegen.

De rechtbank acht op grond van het voorgaande het onder 1 ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen. De rechtbank zal gelet op het vorenstaande de bewezenverklaarde periode splitsen in een periode waarin verdachte tezamen met een ander heeft gehandeld en een periode waarin hij alleen heeft gehandeld.

Overweging met betrekking tot het onder 2 ten laste gelegde

Het onder 2 ten laste gelegde heeft betrekking op schending van auteursrechten als bedoeld in de Auteurswet. Het verwijt in de tenlastelegging valt uiteen in twee onderdelen, die van elkaar worden onderscheiden door de woorden “en/of.”

Het eerste onderdeel heeft betrekking op een groot aantal gegevensdragers, waarop navigatiesoftware is vastgelegd ten aanzien waarvan de daar genoemde fabrikanten auteursrechthebbende zijn..

De rechtbank stelt bij de beoordeling voorop dat het dossier weliswaar sterke aanwijzingen28 bevat dat verdachte navigatiesoftware van de genoemde merken verhandelde, maar dat het dossier geen beschrijving bevat van de software die op de aangetroffen gegevensdragers was vastgelegd. Daarom kan naar het oordeel van de rechtbank niet zonder meer worden vastgesteld dat op die gegevensdragers software van die merkenhouders was geïnstalleerd, waarmee inbreuk werd gemaakt op intellectuele eigendomsrechten. Bij dat oordeel heeft de rechtbank betrokken dat niet kan worden uitgesloten dat er universele (Chinese) merkloze software op de gegevensdragers heeft gestaan. Dit brengt mee dat verdachte van dit onderdeel van het onder 2 ten laste gelegde zal worden vrijgesproken.

Het tweede onderdeel heeft betrekking op kortgezegd het ter verspreiding voorhanden hebben van ongeveer 216 logostickers van verschillende merken.

Op 18 december 2018 is de woning van de moeder van verdachte doorzocht, waar verdachte een deel van zijn tijd verbleef en van waaruit hij zijn handel dreef.29 Tijdens deze doorzoeking zijn onder meer 216 logostickers, die geschikt waren voor (micro)SD-kaarten, aangetroffen van de in de tenlastelegging genoemde merken.30 Het dossier bevat een overzicht waarin deze logostickers per merk zijn afgebeeld.31 De rechtbank oordeelt dat het telkens om auteursrechtelijk beschermde beeldmerken gaat, nu deze logo’s een eigen, oorspronkelijk karakter hebben en zij het persoonlijk stempel van de maker dragen (vgl. HR 8 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:6).

De rechtbank heeft hiervoor ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde reeds vastgesteld dat verdachte grootschalig handelde in navigatiesoftware die op gegevensdragers voorzien van logostickers werd verkocht. De rechtbank is daarom van oordeel dat verdachte ook de 216 aangetroffen logostickers ter verspreiding voorhanden heeft gehad.

Verdachte had blijkens de aangiftes die namens de betreffende rechthebbenden zijn gedaan, geen toestemming om deze logostickers te verspreiden en heeft daarmee zodoende inbreuk gemaakt op de auteursrechten van de betreffende werken.32 Voor het opzet verwijst de rechtbank naar hetgeen zij hiervoor ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde heeft overwogen.

De rechtbank ziet in het dossier onvoldoende bewijs dat er ten aanzien van de in de woning aan de [adres] aangetroffen logostickers sprake is van medeplegen met een ander, zodat zij verdachte hiervan zal vrijspreken.

De rechtbank acht op grond van het voorgaande dit onderdeel van het onder 2 ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen.

4.5

De bewezenverklaring

De rechtbank acht op grond van de bewijsmiddelen wettig en overtuigend bewezen dat:

1.

hij in de periode 1 januari 2014 tot en met 19 december 2016 in Nederland opzettelijk

a. valse, vervalste of wederrechtelijk vervaardigde merken, en

b. waren, die zelf of op hun verpakking valselijk waren voorzien van de handelsnaam van

een ander of van het merk waarop een ander recht had, en

d. waren, waarop of op de verpakking waarvan een handelsnaam van een ander of een merk

waarop een ander recht had, zij het dan ook met een geringe afwijking, was nagebootst,

te weten:

- een grote hoeveelheid DVD's en SD-kaarten en USB-sticks en andere gegevensdragers, die navigatiesoftware bevatten, voorzien van de merknamen VOLKSWAGEN en/of FORD en/of AUDI en/of BOSCH en/of CHRYSLER/JEEP/MOPAR en/of CITROEN en/of HONDA en/of JAGUAR en/of KIA en/of LEXUS en/of MITSUBISHI en/of OPEL en/of PEUGEOT en/of PORSCHE en/of RENAULT en/of SEAT en/of TOYOTA en/of VAUXHALL en/of VOLVO en/of HERE en/of SANDISK, en

- een grote hoeveelheid stickers voorzien van de merknaam/merknamen van één of meer voornoemde merken

heeft ingevoerd, verkocht, te koop heeft aangeboden, afgeleverd en/of in voorraad heeft gehad, zulks terwijl hij, verdachte het plegen van dit misdrijf als bedrijf heeft uitgeoefend;

en

hij in de periode 20 december 2016 tot en met 18 december 2018 in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander opzettelijk

a. valse, vervalste of wederrechtelijk vervaardigde merken, en

b. waren, die zelf of op hun verpakking valselijk waren voorzien van de handelsnaam van

een ander of van het merk waarop een ander recht had, en

d. waren, waarop of op de verpakking waarvan een handelsnaam van een ander of een merk

waarop een ander recht had, zij het dan ook met een geringe afwijking, was nagebootst,

te weten:

- een grote hoeveelheid DVD's en SD-kaarten en USB-sticks en andere gegevensdragers, die navigatiesoftware bevatten, voorzien van de merknamen VOLKSWAGEN en/of FORD en/of AUDI en/of BOSCH en/of CHRYSLER/JEEP/MOPAR en/of CITROEN en/of HONDA en/of JAGUAR en/of KIA en/of LEXUS en/of MITSUBISHI en/of OPEL en/of PEUGEOT en/of PORSCHE en/of RENAULT en/of SEAT en/of TOYOTA en/of VAUXHALL en/of VOLVO en/of HERE en/of SANDISK, en

- een grote hoeveelheid stickers voorzien van de merknaam/merknamen van één of meer voornoemde merken

heeft ingevoerd, verkocht, te koop heeft aangeboden, afgeleverd en/of in voorraad heeft gehad, zulks terwijl hij, verdachte en zijn mededader, het plegen van dit misdrijf als bedrijf hebben uitgeoefend;

2.

hij op december 2018 te Hengelo (O), opzettelijk 216 logo-stickers (van onder andere Opel Vauxhall, Chevrolet, Ford, Renault, Toyota), waarop met inbreuk op eens anders auteursrecht beeldwerken waren vervat, ter verspreiding voorhanden heeft gehad, terwijl verdachte het plegen van dit misdrijf als bedrijf heeft uitgeoefend.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte onder 1 en 2 meer of anders is ten laste gelegd en zal hem daarvan vrijspreken.

5 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld in de artikelen 47 en 337, eerste en derde lid, van het Wetboek van Strafrecht (Sr) en de artikelen 31a en 31b van de Auteurswet. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Het bewezenverklaarde levert op:

feit 1

de misdrijven:

ten aanzien van de periode 1 januari 2014 tot en met 19 december 2016:

opzettelijk

a. valse, vervalste of wederrechtelijk vervaardigde merken, en

b. waren, die zelf of op hun verpakking valselijk zijn valselijk zijn voorzien van de

handelsnaam van een ander of van het merk waarop een ander recht heeft, en

d. waren, waarop of op de verpakking waarvan een handelsnaam van een ander of een merk

waarop een ander recht heeft, zij het dan ook met een geringe afwijking is nagebootst,

invoeren, verkopen, te koop aanbieden, afleveren en/of in voorraad hebben,

terwijl verdachte het plegen van dit misdrijf als bedrijf uitoefent;

en

ten aanzien van de periode 20 december 2016 tot en met 18 december 2018

medeplegen van opzettelijk

a. valse, vervalste of wederrechtelijk vervaardigde merken, en

b. waren, die zelf of op hun verpakking valselijk zijn valselijk zijn voorzien van de

handelsnaam van een ander of van het merk waarop een ander recht heeft, en

d. waren, waarop of op de verpakking waarvan een handelsnaam van een ander of een merk

waarop een ander recht heeft, zij het dan ook met een geringe afwijking is nagebootst,

invoeren, verkopen, te koop aanbieden, afleveren en/of in voorraad hebben,

terwijl verdachte het plegen van dit misdrijf als bedrijf uitoefent;

feit 2

het misdrijf: opzettelijk een voorwerp waarin met inbreuk op eens anders auteursrecht een werk is vervat, ter verspreiding aanbieden, terwijl hij het plegen van dit misdrijf als bedrijf uitoefent.

6 De strafbaarheid van verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor de bewezenverklaarde feiten.

7 De op te leggen straf of maatregel

7.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 16 maanden met aftrek van voorarrest, waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren.

7.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat de door de officier van justitie gevorderde straf veel te hoog is. Daarbij is erop gewezen dat verdachte van relatief jeugdige leeftijd is en dat hij niet eerder voor soortgelijke feiten is veroordeeld, terwijl hem naast de strafzaak ook een ontnemingsvordering en een afrekening met de fiscus boven het hoofd hangen. Verder heeft de raadsman voorwaardelijk verzocht om de zaak aan te houden ten einde een reclasseringsrapport over verdachte op te laten stellen, indien de rechtbank het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf zou overwegen.

7.3

De gronden voor een straf of maatregel

Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van verdachte zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen. De rechtbank acht daarbij het volgende van belang.

Verdachte heeft gedurende een lange periode bedrijfsmatig gehandeld in navigatiesoftware en deze zonder toestemming van de rechthebbenden voorzien van verschillende merknamen en logo’s van bekende automerken. Ook gebruikte hij deze merken en logo’s in zijn advertenties op Marktplaats.nl. Niet alleen wordt door voormeld handelen van verdachte schade berokkend aan de rechthebbenden van de merkrechten op deze goederen, maar tevens wordt oneerlijke concurrentie aangedaan aan bonafide bedrijven, die wel aan hun merkrechtelijke verplichtingen voldoen. De merkhouders hebben zich kostbare productie- en marketinginspanningen getroost om hun merken tot bekende merken te maken, die garant staan voor de herkomst van de software en daarmee voor een bepaalde kwaliteit. De merkhouders lopen inkomsten mis als potentiële klanten de namaakartikelen kopen in plaats van de originele artikelen. Bovendien doet de slechtere kwaliteit van de namaakartikelen afbreuk aan het imago en de goodwill van het originele merk. Ook kan het niet of slecht functioneren van dergelijke navigatiesoftware in een auto leiden tot (levens)gevaarlijke situaties op de weg, niet alleen voor de bestuurders zelf, maar ook voor overige weggebruikers. De rechtbank rekent het verdachte aan dat hij zijn eigen geldelijk gewin voor ogen heeft gehad en de economische schade die zijn handelen heeft meegebracht kennelijk voor lief heeft genomen. Verdachte heeft zijn activiteiten geprobeerd te verhullen door met diverse e-mailadressen en Marktplaatsaccounts te werken en door de betalingen te ontvangen op bankrekeningen van verschillende (veelal kwetsbare) personen die hem hun rekening in ruil voor een beloofde vergoeding ter beschikking hadden gesteld. Het betreft een zeer kwalijke werkwijze, waarvoor verdachte bovendien geen enkele verantwoordelijkheid heeft genomen.

De rechtbank heeft bij het bepalen van de straf gelet op een de verdachte betreffend uittreksel uit de justitiële documentatie van 23 december 2020, waaruit blijkt dat verdachte in de afgelopen vijf jaren niet is veroordeeld voor strafbare feiten. Over de persoon van verdachte is verder uit het dossier onder meer bekend geworden dat hij zijn middelbare school niet heeft afgerond en dat hij in het verleden enkele bedrijven heeft gehad. Verdachte is niet ter terechtzitting verschenen, zodat nadere vragen over zijn persoonlijke omstandigheden niet konden worden gesteld. Desgevraagd heeft ook de raadsman van verdachte de rechtbank daaromtrent niet van additionele informatie kunnen voorzien. Op grond van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting is naar het oordeel van de rechtbank niet gebleken van bijzondere omstandigheden betreffende de persoon van verdachte die nopen tot het (alsnog) laten opmaken van een reclasseringsrapport. De rechtbank zal het daartoe strekkende verzoek van de raadsman daarom afwijzen.

Gezien de ernst van de feiten kan naar het oordeel van de rechtbank niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een (deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Gelet op de lange periode waarin en de schaal waarop verdachte zijn handel heeft gedreven, en de geraffineerde wijze waarop hij zijn handel dreef en deze langere tijd voor de rechthebbenden en justitie verborgen heeft weten te houden, acht de rechtbank een gevangenisstraf voor de duur van 10 maanden op zijn plaats.

Nu verdachte op 18 december 2018 is aangehouden en de rechtbank op 29 april 2021 uitspraak doet in eerste aanleg, constateert de rechtbank dat de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 EVRM met ruim vier maanden is overschreden. De rechtbank zal daarom de op te leggen gevangenisstraf met tien procent matigen en zodoende een gevangenisstraf voor de duur van negen maanden opleggen.

Om verdachte ervan te weerhouden opnieuw een strafbaar feit te plegen, zal de rechtbank een gedeelte van vijf maanden daarvan voorwaardelijk opleggen met een proeftijd van drie jaren.

7.4

De inbeslaggenomen voorwerpen

De rechtbank is van oordeel dat de op de beslaglijst vermelde geldbedragen moeten worden verbeurdverklaard, omdat het voorwerpen betreffen die aan verdachte toebehoren en die geheel of grotendeels uit de baten van de strafbare feiten zijn verkregen.33

De rechtbank is van oordeel dat het op de beslaglijst vermelde chalet, dat verdachte met contant geld heeft aangekocht, eveneens moet worden verbeurdverklaard, omdat het een voorwerp betreft dat aan verdachte toebehoort en dat geheel of grotendeels uit de baten van de strafbare feiten is verkregen.34

De rechtbank is van oordeel dat de op de beslaglijst vermelde computerapparatuur en gegevensdragers vatbaar zijn voor onttrekking aan het verkeer, aangezien met behulp van deze voorwerpen de feiten zijn begaan.

De rechtbank is van oordeel dat de op de beslaglijst vermelde computer-gerelateerde apparatuur waarop geen inbreukmateriaal kan worden opgeslagen (opbergboxen, printers en dergelijke) en schriftelijke bescheiden die betrekking hebben op de navigatiehandel, moeten worden verbeurdverklaard, omdat het voorwerpen betreffen met behulp van welke de feiten zijn begaan.

De rechtbank zal de teruggave aan de rechthebbenden gelasten van de op de beslaglijst vermelde bankbescheiden en overige bescheiden (zijnde telkens de op die bescheiden vermelde personen), aangezien deze niet vatbaar zijn voor verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer en het belang van strafvordering zich niet tegen teruggave verzet.

Op de in beslag genomen personenauto rust zowel klassiek (artikel 94 Sv) als conservatoir beslag (artikel 94a Sv). De rechtbank moet een beslissing nemen op het klassieke beslag en zal de teruggave van de personenauto aan verdachte gelasten, nu geen strafvorderlijk belang zich daartoe verzet. Dit laat het conservatoir beslag onverlet.

Opgemerkt zij dus dat voor zover op de personenauto ook conservatoir beslag ex artikel 94a Sv rust, dit beslag blijft voortbestaan.

8 De toegepaste wettelijke voorschriften

De hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen. Daarnaast berust deze beslissing op de artikelen 14a, 14b, 14c, 33, 33a, 36b, 36c en 57 Sr.

9 De beslissing

De rechtbank:

bewezenverklaring

- verklaart bewezen dat verdachte het onder 1 en 2 tenlastegelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;

- verklaart niet bewezen wat aan verdachte onder 1 en 2 meer of anders is ten laste gelegd en spreekt hem daarvan vrij;

strafbaarheid feit

- verklaart het bewezenverklaarde strafbaar;

- verklaart dat het bewezenverklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:

feit 1

de misdrijven:

ten aanzien van de periode 1 januari 2014 tot en met 19 december 2016:

opzettelijk

a. valse, vervalste of wederrechtelijk vervaardigde merken, en

b. waren, die zelf of op hun verpakking valselijk zijn valselijk zijn voorzien van de

handelsnaam van een ander of van het merk waarop een ander recht heeft, en

d. waren, waarop of op de verpakking waarvan een handelsnaam van een ander of een merk

waarop een ander recht heeft, zij het dan ook met een geringe afwijking is nagebootst,

invoeren, verkopen, te koop aanbieden, afleveren en/of in voorraad hebben,

terwijl verdachte het plegen van dit misdrijf als bedrijf uitoefent;

en

ten aanzien van de periode 20 december 2016 tot en met 18 december 2018

medeplegen van opzettelijk

a. valse, vervalste of wederrechtelijk vervaardigde merken, en

b. waren, die zelf of op hun verpakking valselijk zijn valselijk zijn voorzien van de

handelsnaam van een ander of van het merk waarop een ander recht heeft, en

d. waren, waarop of op de verpakking waarvan een handelsnaam van een ander of een merk

waarop een ander recht heeft, zij het dan ook met een geringe afwijking is nagebootst,

invoeren, verkopen, te koop aanbieden, afleveren en/of in voorraad hebben,

terwijl verdachte het plegen van dit misdrijf als bedrijf uitoefent;

feit 2

het misdrijf: opzettelijk een voorwerp waarin met inbreuk op eens anders auteursrecht een werk is vervat, ter verspreiding aanbieden, terwijl hij het plegen van dit misdrijf als bedrijf uitoefent;

strafbaarheid verdachte

- verklaart verdachte strafbaar voor het onder 1 en 2 bewezenverklaarde;

straf

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 9 (negen) maanden;

- bepaalt dat van deze gevangenisstraf een gedeelte van 5 (vijf) maanden niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten. De rechter kan de tenuitvoerlegging gelasten indien verdachte zich voor het einde van de proeftijd van 3 (drie) jaren schuldig maakt aan een strafbaar feit.

de inbeslaggenomen voorwerpen

- verklaart verbeurd de inbeslaggenomen voorwerpen, te weten de op de aan dit vonnis gehechte beslaglijst genoemde voorwerpen onder de nummers 1 t/m 6, 8 t/m 11, 15, 17, 19 t/m 37, 39, 41 t/m 43, 75 t/m 78, 81 t/m 88 en 91.

- verklaart onttrokken aan het verkeer de inbeslaggenomen voorwerpen, te weten de op de aan dit vonnis gehechte beslaglijst genoemde voorwerpen onder de nummers 12 t/m 14, 44 t/m 62, 63 t/m 74, 79, 80, 89 en 90.

- gelast de teruggave van de inbeslaggenomen voorwerpen aan de rechthebbenden, te weten de op de aan dit vonnis gehechte beslaglijst genoemde voorwerpen onder de nummers 16, 18, 38 en 40;

- gelast de teruggave van de in beslag genomen personenauto Volkswagen Golf, kenteken [kenteken] , zoals vermeld onder nummer 7 op de beslaglijst, aan verdachte, tenzij er conservatoir beslag ligt dat zich daartegen verzet.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.H.W.R. Orriëns-Schipper, voorzitter, mrs. H. Manuel en

R.P. van Campen, rechters, in tegenwoordigheid van D.D. Drost, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 29 april 2021.

Buiten staat

Mrs. Van Campen en Manuel zijn niet in de gelegenheid dit vonnis mede te ondertekenen.

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar dossierpagina’s, zijn dit pagina’s uit het dossier van de FIOD met dossiernummer 62138. Tenzij hieronder anders wordt vermeld, wordt steeds verwezen naar documenten van in de wettelijke vorm, door daartoe bevoegde personen, opgemaakte processen-verbaal, dan wel schriftelijke bescheiden uit dit dossier.

2 AG-001 (door Van Doorne Advocaten namens Volkswagen AG).

3 AMB-001.

4 AG-002 (door [naam 3] namens Ford) en AG-003 (door React namens meerdere andere merken).

5 AG-001.

6 ZD-001-01, p.28 e.v., zie ook o.a. Doc-010 en Doc-011.

7 ZD-001-01, p.31 e.v.

8 AMB-017.

9 AMB-019, p.637-638 en 643 en DOC-162.

10 ZD-001-01, p.65 e.v., Doc-74, Doc-75, Doc-76.

11 DOC-081, DOC-082.

12 DOC-145 en Doc-336.

13 G-013-01 (verhoor [getuige 1] ).

14 Doc-069, Doc-70, Doc-152, Doc-099.

15 G-013-01 (verhoor getuige [getuige 1] ).

16 G-021-01 (verhoor getuige [getuige 2] .

17 TAP-5254A-001-001 (sessie 664).

18 G-006-01.

19 G-001-01 (verhoor getuige [getuige 4] ) en AMB-019 (digitale doorzoeking).

20 DOC-152.

21 DOC-329.

22 G-023-01 (verhoor getuige [getuige 5] ).

23 DOC-326 en DOC-327.

24 Tap-5254-002-004.

25 Tap-5254-003-002.

26 V-03-04, p.345.

27 Tap-5254-002-011, Tap-5254-002-012, Tap-5254A-001-002 en TAP-5254A-002-001. (Zie bijvoorbeeld ook de taps in voetnoten 18 en 19).

28 De rechtbank doelt in het bijzonder op skypegesprekken tussen verdachte en een zeker [naam 4] en op de mappen met gedownloade navigatiesoftware die op verdachtes computer zijn aangetroffen (DOC-332 respectievelijk DOC-170).

29 AMB-015.

30 DOC-329, linker kolom.

31 AMB-025.

32 AG-001, AG-002 en AG-003.

33 Zie AMB-17 en DOC-362 en V-01-03.

34 Zie AMB-27