Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2021:1441

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
30-03-2021
Datum publicatie
07-04-2021
Zaaknummer
8812314 \ CV EXPL 20-2807
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Het betreft een vordering die is verkocht voor 85%van het factuurbedrag. Degene die de vordering heeft overgenomen is het niet gelukt om de vordering te innen en heeft zich ten opzichte van de verkoper beroepen op het retrocessie-beding in hun overeenkomst. De koper is bereid om de vordering terug te nemen voor de 85% waarvoor de vordering is verkocht. De koper wil 100% van de vordering vergoed krijgen, omdat de 15% gederfde winst zou zijn. Afwijzing van de vordering want van wanprestatie van de verkoper van de vordering is geen sprake. Toepassing 6:44 BW.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats

Zaaknummer : 8812314 \ CV EXPL 20-2807

Vonnis van 30 maart 2021

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BYBLOS VENTURES .B.V.

gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort,

eisende partij, hierna te noemen Byblos,

gemachtigde: mr. P.M. Jongeling,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

KIP EXPERT ALMELO B.V.

gevestigd en kantoorhoudende te Almelo

gedaagde partij, hierna te noemen Kip Expert,

verschenen in de persoon van de heer [X] .

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding,

- de conclusie van antwoord,

- de mondelinge behandeling die in verband met het corona-virus heeft plaatsgevonden via Skype for Business.

1.2.

De zaak is aangehouden teneinde partijen in de gelegenheid te stellen hun geschil buiten rechte op te lossen. Dat is niet gelukt, waarna vonnis is gevraagd.

2 De feiten

2.1.

Byblos is een investeringsmaatschappij. Zij houdt zich onder meer bezig met het kopen van vorderingen. Kip Expert is een leverancier/verwerker van kipproducten.

2.2.

Op 2 september 2019 en 23 september 2019 heeft Kip Expert partijen kippenborstfilet en kippenbouten geleverd aan Simplot Trading GmbH uit Berlijn . Beide keren heeft Kip Expert op de dag van levering aan Simplot Trading een factuur gestuurd. Het betreft de facturen met nummer [1] van € 10.953 respectievelijk met nummer [2] van € 9.960,-. Deze facturen moesten binnen 30 dagen na de factuurdatum worden betaald.

2.3.

Via het online platform ‘Debiteurenbeurs’ (waar bedrijven hun vorderingen op derden te koop kunnen aanbieden) hebben Kip Expert en Byblos op

6 september 2019 en 27 september 2019 een tweetal koopovereenkomsten gesloten, waarbij Kip Expert de vorderingen op Simplot Trading van € 10.953,- en € 9.960,- aan Byblos heeft verkocht voor 85% van de factuurbedragen, dus voor € 9.310,05 en € 8.466,-.

2.4.

In de koopovereenkomsten, die gelijkluidend zijn behalve voor de data en de hoogte van de verkochte vorderingen, zijn Byblos en Kip Expert overeengekomen:

‘3. Verkoper geeft hierbij de garantie en staat uitdrukkelijk in voor het bestaan van deze Vordering en de correctheid ervan;’

2.5.

Debiteurenbeurs heeft bij Simplot Trading de status van de vorderingen geverifieerd en heeft op 5 september 2019 en 24 september 2019 van Simplot Trading de bevestiging gekregen dat de vorderingen van Kip Expert juist waren.

2.6.

In de koopovereenkomsten tussen Byblos en Kip Expert is ook bepaald:

‘6. Verkoper geeft hierbij de garantie en staat er uitdrukkelijk voor in dat hij alles in het werk zal stellen om de verschuldigde bedragen binnen de afgesproken termijnen te innen bij de schuldenaar. Hij zal hier voor aanwijzingen ontvangen van Debiteurenbeurs die hij stipt zal uitvoeren.

7. Indien de Vordering onverhoopt om welke reden dan ook, niet inbaar blijkt, ook niet na twee ingebrekestellingen aan de schuldenaar van Koper, zal Verkoper Koper het van Koper

ontvangen bedrag inclusief de op het platform van debiteurenbeurs afgesproken

rentevergoeding uiterlijk 60 dagen na de door de Verkoper opgegeven verwacht betaaltermijn van de debiteur terugbetalen, waarbij de onderhavige koopovereenkomst tussen partijen alsdan ontbonden dient te worden beschouwd.’

2.7.

Op respectievelijk 20 september 2019 en 27 september 2019 is de cessie van de vorderingen van Kip Expert aan Byblos door Debiteurenbeurs aan Simplot Trading medegedeeld, een en ander conform artikel 3:94 BW.

2.8.

De incasso-gemachtigde van Byblos heeft Simplot Trading herhaaldelijk gesommeerd om de beide vorderingen te betalen. Betaling van de beide vorderingen bleef echter uit.

2.9.

Bij brieven van 25 november 2019 en 10 maart 2020 heeft de gemachtigde van Byblos aan Kip Expert gemeld dat de vorderingen oninbaar waren gebleken.

Met een beroep op artikel 7 van de koopovereenkomsten heeft Byblos aangegeven dat zij de

overeenkomsten als ontbonden beschouwde. Zij wilde de van Kip Expert gekochte vorderingen retrocederen aan Kip Expert. In het verlengde daarvan gaf Byblos aan dat zij terugbetaling van de koopprijs verlangde, vermeerderd met rente (die op grond van de koopovereenkomsten telkens 2,75% per maand bedroeg) en vermeerderd met gemist rendement / gederfde winst.

2.10.

Omdat Kip Expert niet (afdoende) heeft gereageerd, heeft Byblos deze procedure aangespannen, om zo voldoening van haar vordering te verkrijgen.

3 Het geschil

3.1.

Byblos vordert - samengevat - bij vonnis waar mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, Kip Expert te veroordelen om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Byblos te betalen een bedrag van € 25.000,-, te vermeerderen met de contractuele rente van 2,75% per maand over een bedrag van € 17.776,05, gerekend vanaf de dagvaarding tot aan de dag dat volledig betaald is. Tevens vordert Byblos veroordeling van Kip Expert in de (na)kosten van deze procedure, te vermeerderen met de wettelijke rente.

De vorderingen, die door Byblos tot € 25.000,- zijn gemaximeerd onder het doen van afstand van haar rechten op het meerdere, is opgebouwd uit de volgende posten:

- hoofdsom € 20.913,00

bestaande uit:

 • -

  koopsommen 17.776,05

 • -

  gederfde winst 3.196,95

 • -

  rente tot en met 11 september 2020 4.403,97

 • -

  incassokosten 984,13

--------------

SUBTOTAAL € 26.301,10

- rente na 11 september 2020 PM

--------------

TOTAAL € 26.301,10 + PM

3.2.

Kip Expert voert verweer en stelt - samengevat - dat zij bereid is de koopprijs van 85% van de vorderingen in termijnen aan Byblos te betalen, min de op 8 januari 2020 al betaalde € 1.000,-. Dit voorstel heeft Kip Expert ook aan het door Byblos ingeschakelde incassobureau voorgelegd, maar daarop is geen reactie ontvangen. Kip Expert betwist dat zij de resterende 15% van de vorderingen uit hoofde van gederfde winst aan Byblos is verschuldigd.

4 De beoordeling

Hoofdsom in- of exclusief gederfde winst

4.1.

Tussen partijen is niet in geschil dat Kip Expert op grond van de met Byblos gesloten overeenkomst (€ 9.310,05 + € 8.466,00 =) € 17.776,05 aan Byblos moet betalen. Dit bedrag komt overeen met 85% van de vorderingen die Kip Expert had op Simplot Trading en is het bedrag waarvoor Kip Expert haar vorderingen op Simplot Trading kort na de levering en facturering aan Byblos had verkocht. Dit was een voor Kip Expert gebruikelijke werkwijze om snel over liquide middelen te kunnen beschikken.

4.2.

Partijen verschillen erover van mening of Byblos ook aanspraak kan maken op de resterende 15% van de vorderingen, te weten een bedrag van € 3.196,95. Byblos stelt aanspraak te kunnen maken op dit bedrag, dat zij bestempelt als gederfde winst, op grond van wanprestatie door Kip Expert. De wanprestatie bestaat volgens Byblos enerzijds uit het niet nakomen van Kip Expert van de terugkoopverbintenis en anderzijds uit het nalaten alles te doen om de vordering te innen als bedoeld in artikel 6 van de koopovereenkomst.

4.3.

De kantonrechter volgt Byblos niet in haar stelling dat het niet nakomen van de terugkoopverbintenis is aan te merken als wanprestatie van Kip Expert en dat Byblos derhalve recht heeft op 15% van de factuurbedragen uit hoofde van gederfde winst. De redenering die Byblos daaraan ten grondslag legt is dat als Kip Expert de overeenkomst was nagekomen, de vordering inbaar was geweest en Byblos ook de resterende 15% van de factuurbedragen had ontvangen. De kantonrechter stelt vast dat de het gestelde niet nakomen van de terugkoopverbintenis in feite is terug te voeren op de stelling dat Kip Expert niet heeft voldaan aan artikel 6 van de koopovereenkomst. Dát ligt derhalve ter beoordeling voor. Als Byblos zou worden gevolgd in haar stelling over de terugkoopverbintenis, zou dat betekenen dat Byblos altijd aanspraak zou hebben op de resterende 15%, terwijl uit de overeenkomst volgt dat daarop pas aanspraak bestaat als Kip Expert zich onvoldoende heeft ingespannen om de vorderingen te innen.

4.4.

Byblos stelt dat Kip Expert onvoldoende heeft gedaan om de vorderingen te innen. Kip Expert had volgens Byblos eerder en vaker contact moeten opnemen met Simplot Trading en had beter moeten verifiëren dat de vorderingen inbaar zou zijn. Kip Expert had andere dingen moeten doen om ervoor te zorgen dat de vordering inbaar zou zijn.

4.5.

[X] heeft ter zitting verteld dat Kip Expert al ongeveer een jaar zaken deed met Simplot Trading. [X] bezocht het bedrijf wekelijks. De facturen werden door Simplot Trading steeds betaald. Toen betaling van de twee facturen waar het hier om gaat uitbleef, is [X] zelf naar Berlijn gereisd om Simplot Trading hierop aan te spreken. Ook heeft hij naar zijn zeggen kennissen ingeschakeld om de facturen betaald te krijgen. [X] stelt geen instructies van Debiteurenplaats te hebben gehad over de wijze waarop de vorderingen geïnd moesten worden.

4.6.

Dat Kip Expert onvoldoende heeft gedaan om de vorderingen te innen is niet gebleken. Daarbij acht de kantonrechter van belang dat Kip Expert, anders dan met Byblos is overeengekomen, geen instructies van Debiteurenplaats en/of Byblos zelf heeft ontvangen over de wijze waarop hij de vorderingen moest proberen te innen. Desondanks heeft Kip Expert zelf de onder 4.5 beschreven actie ondernomen om de vorderingen te innen. Dit is door Byblos niet betwist. Gesteld noch gebleken is welke andere handelingen Kip Expert nog meer had moeten verrichten om de vorderingen wel geïnd te krijgen.

4.7.

De kantonrechter ziet gelet hierop aanleiding om de vordering van Byblos toe te wijzen voor zover deze inhoudt dat de Kip Expert wordt veroordeeld om de betaalde koopsommen ten bedrage van € 17.776,05 aan Byblos terug te betalen. De vordering wordt afgewezen voor zover deze de als gederfde winst gekwalificeerde resterende 15% van de factuurbedragen betreft.

Buitengerechtelijke incassokosten

4.8.

Byblos vordert € 984,13 aan buitengerechtelijke incassokosten. Dit bedrag is gebaseerd op een vordering van in hoofdsom € 20.913,-, te weten de koopsommen van

€ 17.776,05 en de gevorderde gederfde winst van € 3.196,95. Omdat de gederfde winst niet wordt toegewezen, komen enkel voor toewijzing in aanmerking de buitengerechtelijke kosten berekend aan de hand van de staffel over de koopsommen. Toegewezen zal derhalve worden een bedrag van € 952,16. Gelet op het bepaalde in rechtsoverweging 4.14 zullen de buitengerechtelijke kosten in het dictum op nihil worden bepaald,

Rente

4.9.

Byblos maakt op grond van de koopovereenkomsten aanspraak op een rentepercentage van 2,75% per maand over de koopprijs.

4.10.

Ter zitting heeft [X] desgevraagd te kennen gegeven dat hij bij het sluiten van de overeenkomst met Byblos geen rekening heeft gehouden met de mogelijkheid dat de facturen door Simplot Trading niet betaald zouden worden. Hij heeft de overeenkomst snel gelezen en heeft daarbij niet goed opgelet. [X] heeft de overeenkomst namens Kip Expert getekend zonder zich te realiseren hoe hoog het rentepercentage op jaarbasis is.

4.11.

Hoewel het zeer discutabel is of het rentepercentage op jaarbasis wel evenwichtig is in een tijd van lage rentes, rekent de kantonrechter het [X] aan dat hij namens Kip Expert voor akkoord heeft getekend. Als zakenman mag van hem worden verwacht dat hij een overeenkomst goed bestudeert en de mogelijke consequenties doorgrondt. De gevorderde rente zal dan ook worden toegewezen als vermeld in het dictum.

4.12.

Uit de onder 3.1 weergegeven vordering maakt de kantonrechter op dat Byblos aanspraak maakt op contractuele rente van 2,75% over de koopsommen en op wettelijke rente over de buitengerechtelijke incassokosten. Door Byblos is de contractuele rente tot en met 11 september 2020 berekend op € 4.403,97. De rente vanaf 11 september 2020 tot aan de dag van voldoening vordert Byblos PM. Nu niet duidelijk is hoe de door Byblos gevorderde rente tot 11 september 2020 is berekend, zal de kantonrechter de hoofdsom van € 17.776,05 toewijzen, te vermeerderen met de contractuele rente van 2,75% per maand over de afzonderlijke factuurbedragen vanaf de diverse vervaldata van die facturen tot de dag van volledige betaling, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel

6:119a lid 3 van het Burgerlijke Wetboek (BW).

4.13.

De gevorderde wettelijke rente over de buitengerechtelijke incassokosten komen in beginsel voor toewijzing in aanmerking vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag dat volledig is betaald. Nu de buitengerechtelijke incassokosten al geacht worden te zijn betaald (zie rechtsoverweging 4.14), zal over de buitengerechtelijke incassokosten geen wettelijke rente meer verschuldigd zijn en zal deze vordering worden afgewezen.

Gevolgen artikel 6:44 BW

4.14.

Op het door Kip Expert aan Byblos verschuldigde bedrag zal € 1.000,- in mindering worden gebracht, nu Kip Expert met overlegging van een overschrijvingsbewijs heeft gesteld dat dit bedrag op 8 januari 2020 aan Byblos is betaald en de gemachtigde van Byblos enkel heeft gesteld dat zij niet bij haar cliënt heeft kunnen checken of dat bedrag is ontvangen. Ingevolge het bepaalde in artikel 6:44 BW zal de € 1.000,- eerst in mindering strekken op de kosten. Dit betekent dat de door Kip Expert aan Byblos verschuldigde buitengerechtelijke kosten van € 952,16 reeds zijn voldaan, zodat deze in het dictum op nihil zullen worden bepaald. De resterende € 47,84 zal in mindering worden gebracht op de door Kip Expert

verschuldigde rente.

Proceskosten

4.15.

Byblos vordert veroordeling van Kip Expert in de proceskosten. De kantonrechter ziet aanleiding om deze vordering af te wijzen en te bepalen dat de proceskosten worden gecompenseerd in die zin dat elke partij zijn eigen kosten draagt. Daarbij laat de kantonrechter wegen dat [X] namens Kip Expert heeft gesteld dat hij contact heeft gehad met het door Byblos ingeschakelde incassobureau. Hij heeft naar zijn zeggen bij het incassobureau het voorstel neergelegd om de door Byblos betaalde koopprijs (85% van de facturen) te betalen. Daarbij heeft hij te kennen gegeven dat hij niet in staat was het totale bedrag te betalen en dat hij in termijnen wilde betalen. Het incassobureau zou bekijken of dat mogelijk was. Vervolgens heeft Kip Expert niets meer van het incassobureau gehoord, voordat hij werd gedagvaard. Gelet op deze gang van zaken, die door Byblos niet (afdoende) is betwist, heeft Byblos Kip Expert rauwelijks gedagvaard en dient dit in zoverre voor haar rekening te komen dat zij haar eigen proceskosten, de nakosten daaronder begrepen, dient te dragen.

5 De beslissing

De kantonrechter

5.1.

veroordeelt Kip Expert om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Byblos te betalen een bedrag van € 17.776,05, te vermeerderen met de contractuele rente van 2,75% per maand over de afzonderlijke factuurbedragen vanaf de diverse vervaldata van die facturen tot de dag van volledige betaling, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 6:119a lid 3 van het Burgerlijke Wetboek (BW),

5.2.

bepaalt dat op de verschuldigde rente als bedoeld onder 5.1 een bedrag van € 47,84 in mindering zal worden gebracht,

5.3.

veroordeelt Kip Expert in de buitengerechtelijke kosten, die worden bepaald op nihil,

5.4.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.5.

compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

5.6.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. U. van Houten, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 30 maart 2021 (SL(O)