Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2020:1622

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
24-04-2020
Datum publicatie
28-04-2020
Zaaknummer
C/08/245632 / KG ZA 20-63
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Schorsing met onmiddellijke ingang als bestuurder wegens in gebreke blijven m.b.t. het toegang verschaffen tot de administratie. Dwangsom.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
OR-Updates.nl 2020-0183
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Almelo

zaaknummer / rolnummer: C/08/245632 / KG ZA 20-63

Vonnis in kort geding van 24 april 2020

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[eiseres] ,

gevestigd te [vestigingsplaats],

eiseres,

advocaat mr. C.W.I. van Vlokhoven te Tilburg,

tegen

1 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HI PRIOR B.V.,

gevestigd te Nijverdal,

verschenen in de persoon van haar bestuurder [gedaagde 2] ,

2. [gedaagde 2],

wonende te [woonplaats] ,

verschenen in persoon.

gedaagden.

Partijen zullen hierna [eiseres] en HI Prior B.V. c.s. (en afzonderlijk Prior en [gedaagde 2] ) genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    de dagvaarding en producties

  • -

    de mondelinge behandeling, die elektronisch via Skype heeft plaatsgevonden en waarbij namens [eiseres] de heer [X] en mr. Van Vlokhoven verschenen zijn en namens HI Prior c.s. haar bestuurder de heer [gedaagde 2] .

1.2.

Vonnis is bepaald op vandaag.

2 De feiten

2.1.

A1 Green Energy B.V. (hierna: Green Energy) legt zich toe op de handel in en installatie van duurzame energiesystemen en op advisering ter zake duurzame energie.

2.2.

[eiseres] en Prior houden beide 50% van de aandelen in Green Energy.

2.3.

[eiseres] en Prior zijn beide bestuurder van Green Energy en zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegd.

2.4.

[eiseres] en Prior houden eveneens ieder 50% van de aandelen in Dutch Eco Power B.V. (hierna: Eco Power).

2.5.

[eiseres] en Prior zijn, met [A] B.V. en [B] B.V., bestuurder van Eco Power en gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd.

2.6.

Prior was op basis van de onderlinge taakverdeling verantwoordelijk voor het voeren van de administratie van Green Energy en Eco Power.

2.7.

De jaarrekeningen over de boekjaren 2017, 2018 en 2019 van zowel Green Energy als Eco Power waren ten tijde van het aanhangig maken van deze procedure nog niet opgemaakt en/of gepubliceerd.

2.8.

Green Energy en Eco Power hebben niet voldaan aan hun wettelijke aangifteplicht voor diverse belastingen en zijn geconfronteerd met dwangbevelen van de Belastingdienst.

2.9.

[eiseres] heeft HI Prior c.s. meerdere malen (schriftelijk en mondeling) verzocht om de gevraagde informatie te verschaffen en alle beschikbare administratie - noodzakelijk voor het opmaken van de jaarrekeningen en het doen van de aangiftes - af te geven. Tot op heden is dat niet (volledig) gebeurd.

3 Het geschil

3.1.

[eiseres] vordert - samengevat - dat de voorzieningenrechter, uitvoerbaar bij voorraad:

I. Prior met onmiddellijke ingang zal schorsen als bestuurder van Green Energy en Eco Power alsmede HI Prior c.s. hoofdelijk zal verbieden gedurende deze schorsing bestuurshandelingen te verrichten voor Green Energy en Eco Power (al dan niet onder benoeming van een derde als onafhankelijke bestuurder), totdat in een bodemprocedure over het ontslag van Prior als bestuurder is beslist, alles op straffe van een dwangsom van € 2.000,00 voor iedere keer dat HI Prior c.s. in gebreke blijft aan deze veroordeling te voldoen;

II. het aan de aan Prior toekomende aandelen in Green Energy en Eco Power verbonden stemrecht zal schorsen tot dat in een bodemprocedure over het stemrecht van Prior is beslist;

III. HI Prior c.s. hoofdelijk zal veroordelen om [eiseres] zelfstandig toegang te verschaffen tot de administratie van Green Energy en Eco Power, dan wel tot overhandiging aan [eiseres] van alle tot de administratie van Green Energy en Eco Power behorende bescheiden, althans van alle bescheiden die een accountant behoeft om de jaarrekeningen over 2017, 2018 en 2019 te kunnen samenstellen, en om [eiseres] zelfstandig toegang te verschaffen tot het zelfstandig gebruik van de computers en de software van Green Energy en Eco Power, waaronder het verschaffen van sleutels, passwords en codes en wel binnen vijf werkdagen na het in deze te wijzen vonnis, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 2.000,00 per dag dat HI Prior c.s. in gebreke blijft aan deze veroordeling te voldoen;

IV. HI Prior c.s. de toegang tot de [adres] te [plaats] zal ontzeggen en hoofdelijk zal verplichten de sleutels van deze bedrijfsruimte aan [eiseres] of een door de voorzieningenrechter aan te wijzen bestuurder af te geven binnen vijf werkdagen na het te wijzen vonnis op straffe van verbeurte van een dwang-som van € 2.000,00 per dag dat HI Prior c.s. in gebreke blijft met de voldoening aan deze veroordeling;

V. HI Prior c.s. zal veroordelen om aan [eiseres] te betalen de kosten van deze procedure, het salaris van de advocaat daaronder begrepen, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf veertien dagen na betekening van het vonnis;

VI. HI Prior c.s. zal veroordelen aan [eiseres] te betalen de nakosten ad € 157,00 (zonder betekening) en € 239,00 (na betekening), te vermeerderen met de wettelijke rente ingaande veertien dagen na het in deze te wijzen vonnis.

3.2.

[eiseres] legt aan haar vorderingen - zakelijk weergegeven - ten grondslag dat zij als medebestuurder van Green Energy en Eco Power medeverantwoordelijk is voor de behoorlijke vervulling van de bestuurstaken, waaronder het opmaken van de jaarrekeningen en het tijdig doen van de belastingaangiftes. Zij heeft er dus alle belang bij dat dit zo spoedig mogelijk gebeurt. Dit is in het kader van mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid ook in het belang van Prior c.s. zelf, aldus [eiseres] . HI Prior c.s. weigert echter tot op heden de administratie benodigd voor het opmaken van de jaarrekeningen over 2017, 2018 en 2019 van zowel Green Energy als Eco Power (volledig) af te geven, althans daar (volledig) inzage in te verlenen, en belemmert de toegang tot essentiële bedrijfsinformatie. Prior is volgens [eiseres] als medebestuurder en medeaandeelhouder gehouden om toegang te verlenen tot de administratie van Green Energy en Eco Power en haar (tijdig) te informeren over de (financiële) situatie binnen de ondernemingen.

4 De beoordeling

4.1.

Het spoedeisend belang van [eiseres] is niet door HI Prior c.s. betwist en volgt voldoende uit de aard van de vorderingen.

4.2.

De voorzieningenrechter stelt vast dat de jaarrekeningen van Green Energy en Eco Power over de boekjaren 2017, 2018 en 2019 nog niet zijn opgemaakt en dat er (meerdere) dwangbevelen zijn uitgebracht door de Belastingdienst voor het niet tijdig voldoen aan de (wettelijke) aangifteplicht. Ook stelt de voorzieningenrechter vast dat HI Prior c.s. - gelet op de bestaande taakverdeling binnen het bestuur - beschikt over de administratie van Green Energy en Eco Power en dat zij deze tot op heden (ondanks herhaaldelijke verzoeken van [eiseres] en haar adviseurs) niet (volledig) heeft overgedragen. De voorzieningenrechter is voorlopig van oordeel dat [eiseres] als medebestuurder recht heeft op (toegang tot) de administratie. Dit wordt ook niet betwist door HI Prior c.s. Op de mondelinge behandeling is door HI Prior c.s. verklaard dat zij de door [eiseres] bedoelde administratie binnen redelijke termijn beschikbaar kan stellen en deze - na overleg met een eigen adviseur - aan [eiseres] zou kunnen overhandigen. Een termijn van veertien dagen moet haalbaar zijn volgens HI Prior c.s. Volgens HI Prior c.s. beschikt Eco Power echter over weinig tot geen administratie, omdat in deze onderneming geen activiteiten (meer) plaatsvinden. Voorts heeft Prior verklaard dat zij - vanwege privé omstandigheden van haar bestuurder [gedaagde 2] - wil aftreden als bestuurder van Green Energy en Eco Power en dat zij haar aandelen in de betreffende vennootschappen wil verkopen. HI Prior c.s. heeft daarom geen bezwaren tegen de door [eiseres] gevorderde schorsingen.

4.3.

In het licht van het voorgaande kunnen de vorderingen van [eiseres] worden toegewezen, met dien verstande dat HI Prior c.s. heeft verklaard dat zij de sleutels van de bedrijfsruimte al heeft overhandigd aan de heer [X] , de adviseur van [eiseres] , zodat [eiseres] bij deze vordering (onder IV) dus geen belang meer heeft. De schorsingen zullen door de voorzieningenrechter in duur worden beperkt tot en met 24 november 2020. Deze periode biedt voldoende gelegenheid voor partijen om helderheid te krijgen over de administratie en voor beraad over de toekomst van de vennootschappen. Het opleggen van een dwangsom bij toewijzing van de vorderingen vindt de voorzieningenrechter gelet op de al veelvuldig gedane verzoeken van [eiseres] wel passend en geboden. De dwangsom zal ten opzichte van het gevorderde worden gematigd en gemaximeerd zoals vermeld in de beslissing.

4.4.

Omdat de vorderingen van [eiseres] grotendeels zullen worden toegewezen, zal

HI Prior c.s. worden veroordeeld in de kosten van dit geding. De proceskosten aan de zijde van [eiseres] worden tot op heden begroot op de volgende bedragen: exploot dagvaarding € 88,15, griffierecht € 656,00 en salaris advocaat € 1.266,00 (conform het liquidatietarief), dus in totaal € 2.010,15.

4.5.

De nakosten worden toegewezen zoals hierna vermeld onder de beslissing.

4.6.

Tegen de gevorderde wettelijke rente over de kosten heeft HI Prior c.s. geen verweer gevoerd. Deze zal worden toegewezen zoals hierna vermeld onder de beslissing.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1.

schorst Prior met onmiddellijke ingang als bestuurder van Green Energy en Eco Power tot en met 24 november 2020,

5.2.

verbiedt HI Prior c.s. om gedurende de in 5.1. bedoelde periode (onmiddellijk of middellijk) bestuurshandelingen te verrichten voor Green Energy en Eco Power,

5.3.

veroordeelt HI Prior c.s. hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt ook de ander zal zijn bevrijd, om aan [eiseres] een dwangsom te betalen van € 250,00 voor elke keer dat zij het in 5.2 uitgesproken verbod overtreedt, tot een maximum van € 5.000,00 is bereikt,

5.4.

schorst met onmiddellijke ingang het aan Prior als aandeelhouder in Green Energy en Eco Power toekomende stemrecht op die aandelen tot en met 24 november 2020,

5.5.

veroordeelt HI Prior c.s. om binnen veertien dagen na de betekening van het vonnis aan [eiseres] (i) zelfstandig toegang te verschaffen tot alle administratie en tot het zelfstandig gebruik van de computers en de software (waaronder sleutels, passwoorden en codes) van Green Energy en Eco Power,

5.6.

veroordeelt HI Prior c.s. hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt ook de ander zal zijn bevrijd, om aan [eiseres] een dwangsom te betalen van € 250,00 voor iedere dag dat zij niet voldoet aan de in 5.5. uitgesproken hoofdveroordeling, tot een maximum van € 5.000,00 is bereikt,

5.7.

veroordeelt HI Prior c.s. in de proceskosten, aan de zijde van [eiseres] tot op heden begroot op € 2.010,15, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.8.

veroordeelt HI Prior c.s. in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 157,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Prior c.s. niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 82,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dit bedrag te rekenen van de bedoelde termijn voor voldoening,

5.9.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.10.

wijst de meer of anders gevorderde voorzieningen af.

Dit vonnis is gewezen door mr. K.J. Haarhuis en in het openbaar uitgesproken op

24 april 2020 in tegenwoordigheid van de griffier.