Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2019:5181

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
01-03-2019
Datum publicatie
13-05-2020
Zaaknummer
08/952759-14 (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank Overijssel veroordeelt een 26-jarige vrouw tot een gevangenisstraf van 24 weken waarvan 20 weken voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar voor mensenhandel in vereniging. Samen met anderen heeft de vrouw ervoor gezorgd dat een Roemeense vrouw, die verkeerde in slechte economische omstandigheden in het land van herkomst, naar Nederland kwam om als prostituee te werken. Zij was in Nederland volledig van de vrouw en haar medeverdachten afhankelijk. Zij sprak de taal niet, had geen eigen huisvesting en geen sociaal vangnet. De vrouw werd financieel uitgebuit en heeft een aanzienlijk deel van haar inkomsten moeten afstaan. Zie ook:

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Overijssel

Team Strafrecht

Meervoudige kamer

Zittingsplaats Almelo

Parketnummer: 08/952759-14 (P)

Datum vonnis: 1 maart 2019

Vonnis op tegenspraak in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum 1] 1993 in [geboorteplaats 1] ( [land ] ),

woonadres: [adres 1] .

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 24 november 2015, 20 januari 2016, 16 maart 2018, 27 juni 2018 en 22 januari 2019.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie

mr. drs. D.M. Noordzij en van hetgeen door de gemachtigde raadsman mr. Y. Bouchiki, advocaat te Utrecht, naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

De verdenking komt er, kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte zich samen met anderen schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel ten aanzien van [slachtoffer] en/of één of meer (andere) vrouw(en).

Voluit luidt de tenlastelegging aan verdachte dat:

zij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2014 tot en met 5 december 2014, althans in of omstreeks de periode van 1 november 2014 tot en met 5 december 2014 in de gemeente(n) Almelo en/of Zwolle en/althans (elders) in Nederland en/of in Roemenië,

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, een vrouw (van Roemeense afkomst) genaamd [slachtoffer] en/of (telkens) een of meer (andere) vrouw(en) van Roemeense en/of Poolse afkomst,

A) door dwang, geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) of door dreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en), door afpersing, fraude, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die vrouw(en) had

- ( telkens) heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest en/of

opgenomen, met het oogmerk van seksuele uitbuiting van die vrouw(en) (sub 1°),

en/of

- ( telkens) heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het

verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard dan wel onder die

omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte

en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden

dat die vrouw(en) zich daardoor beschikbaar zou(den) stellen tot het

verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard (sub 4°), en/of

- ( telkens) heeft gedwongen dan wel bewogen verdachte en/of verdachte(s)

mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van haar/hun (die vrouwen),

seksuele handelingen met en/of voor een derde (sub 9°), en/of

B) (telkens) heeft aangeworven, medegenomen of ontvoerd met het oogmerk die

(Roemeense) vrouw(en) in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te

stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met en/of voor een derde

tegen betaling (sub 3),

hierin bestaande dat verdachte tezamen met haar mededader(s) en/althans alleen

(telkens):

- gebruik heeft/hebben gemaakt van het geestelijke en/of lichamelijke

overwicht dat verdachte en/of haar mededader(s) over die vrouw(en) had(den),

en/of

- die vrouw(en) (meermalen) vanuit Roemenië en/of Duitsland naar Nederland

heeft meegenomen/vervoerd en/of gebracht en/of laten meenemen en/of vervoeren

en/althans (telkens) het vervoer van die vrouw(en) vanuit Roemenië en/of

Duitsland naar Nederland heeft geregeld/georganiseerd/betaald, en/of

- ten aanzien van die vrouw(en) die de Nederlandse taal niet (goed) machtig

was/waren en/of onbekend was/waren in Nederland en/of onbekend was/waren met

de Nederlandse regels en/of wetten en/of gewoonten en/of (bijna) niemand in

Nederland kende(n) en/of/aldus zich in een kwetsbare (financiële) positie

bevond(en), voornoemde vrouw(en) heeft benaderd en/of heeft laten benaderen

voor prostitutie-werkzaamheden, en/of

- haar, verdachtes en/of verdachtes mededaders woning en/of een door

verdachte en/of haar mededader(s) gehuurde woning/ruimte voor het

verrichten van prostitutie-werkzaamheden door die vrouw(en) ter beschikking

heeft gesteld, en/of

- erotisch getinte foto('s) van die vrouw(en) heeft gemaakt en/of heeft laten

maken en/of (vervolgens) die foto('s) en/of contactadvertentie(s) van/met

betrekking tot die vrouw(en) op internet heeft gezet en/of laten zetten,

en/of

- die vrouw(en) in contact heeft gebracht en/of laten brengen met

klant(en)/derde(n) en/of naar die klant(en)/derde(n) heeft vervoerd of laten

vervoeren, en/of

- controle heeft uitgeoefend en/of laten uitoefenen op de prostitutie

werkzaamheden van die vrouw(en), en/of

- de verdiensten van die vrouw(en) voor die prostitutie-werkzaamheden

(gedeeltelijk) heeft afgenomen en/of laten afgeven en/of bewaard en/of een

schuldrelatie met die vrouw(en) heeft laten ontstaan.

3 De voorvragen

Geldigheid dagvaarding

Naar aanleiding van het verhandelde op de zitting van 22 januari 2019 stelt de rechtbank vast dat de officier van justitie verdachte uitsluitend nog een verwijt maakt betreffende het slachtoffer [slachtoffer] (hierna: [slachtoffer] ). De officier van justitie vordert om die reden partiële nietigheid van de dagvaarding voor wat betreft “en/of (telkens) een of meer (andere) vrouw(en) van Roemeense en/of Poolse afkomst”.

De rechtbank is met de officier van justitie van oordeel dat de dagvaarding in zoverre nietig moet worden verklaard nu de dagvaarding (op dit onderdeel) niet voldoet aan de eisen die in artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering aan de dagvaarding worden gesteld.

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding voor het overige geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

4 De beoordeling van het bewijs

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie stelt zich op het standpunt dat het tenlastegelegde feit integraal kan worden bewezen. Ook kan worden bewezen dat verdachte dit samen met anderen heeft gedaan.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman stelt zich primair op het standpunt dat verdachte integraal moet worden vrijgesproken van het tenlastegelegde feit nu geen sprake is van uitbuiting. Immers,

dat [slachtoffer] onvrijwillig in de prostitutie heeft gewerkt en dat derhalve sprake zou zijn van mensenhandel kan slechts volgen uit de verklaring van [slachtoffer] van 8 juni 2015, waarin zij verklaart dat zij mee naar Nederland is gegaan in verband met geldgebrek en dat zij niet wist dat zij in de prostitutie zou moeten werken. Als zij dit had geweten dan zou zij, achteraf gezien, niet zijn meegegaan. Deze verklaring is onbetrouwbaar en kan niet meewerken aan het bewijs nu [slachtoffer] zowel in een eerder afgelegde verklaring op 5 december 2014 als in een later afgelegde verklaring op 30 augustus 2018 het tegenovergestelde verklaart, namelijk dat zij vrijwillig in de prostitutie is gaan werken, niet werd gedwongen, geheel zelf heeft kunnen bepalen wanneer ze vrij was en wat ze met haar vrije tijd deed en kon beschikken over het geld.

Subsidiair stelt de raadsman zich op het standpunt dat vrijspraak dient te volgen nu geen sprake is van medeplegen van mensenhandel.

4.3

De bewijsoverwegingen van de rechtbank

Deze paragraaf bevat het oordeel van de rechtbank over de vraag of het tenlastegelegde feit bewezenverklaard kan worden of dat daarvan moet worden vrijgesproken. In het geval de rechtbank tot een bewezenverklaring komt, steunt de beslissing dat verdachte het feit heeft begaan op de inhoud van bewijsmiddelen die als bijlage aan het vonnis zijn gehecht en daarvan op die wijze deel uitmaken. Deze bewijsmiddelen bevatten dan de redengevende feiten en omstandigheden op grond waarvan de rechtbank de overtuiging heeft gekregen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan.

Betrouwbaarheid van de verklaringen van [slachtoffer]

heeft meerdere verklaringen afgelegd. In die verklaringen heeft zij op onderdelen een wisselende/inconsistente verklaring afgelegd, bijvoorbeeld als antwoord op de vraag of zij reeds in Roemenië wist dat zij, eenmaal in Nederland, in de prostitutie zou gaan werken. Voor de vaststelling of sprake is van mensenhandel is niet relevant of het slachtoffer zelf heeft ingestemd met het werken in de prostitutie, maar is relevant of het slachtoffer door het gebruik van dwangmiddelen in een uitbuitingssituatie is beland. [slachtoffer] heeft wel consistent verklaard over het met [medeverdachte 1] (hierna: [medeverdachte 1] ) naar Nederland komen en het voor [medeverdachte 1] verrichten van werkzaamheden in de prostitutie. De verklaringen van [slachtoffer] worden op dat punt door de verdediging ook niet bestreden. De rechtbank is van oordeel dat haar verklaringen op die punten voldoende betrouwbaar zijn, door andere bewijsmiddelen worden ondersteund en (aldus) voor het bewijs kunnen worden gebezigd.

Het verweer wordt verworpen.

Algemene overweging artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht (Sr) - mensenhandel

Bij de beoordeling of sprake is van mensenhandel in de zin van (seksuele) uitbuiting zoals bedoeld in artikel 273f, eerste lid Sr, wordt gekeken of sprake is van drie bestanddelen, te weten (een aantal) dwangmiddelen, (een aantal) handelingen en het oogmerk van uitbuiting. Niet voor alle subonderdelen geldt dat de vaststelling van al deze bestanddelen nodig is om tot een bewezenverklaring te komen. Het bestanddeel “(oogmerk van) uitbuiting” is in de wet niet gedefinieerd, anders dan door de (niet limitatieve) opsomming in artikel 273f, tweede lid Sr van een aantal vormen van uitbuiting, waaronder gedwongen of verplichte arbeid of diensten. De vraag of en, zo ja, wanneer sprake is van “uitbuiting” in de zin van de onderhavige bepaling, is niet in algemene termen te beantwoorden, maar is sterk verweven met de omstandigheden van het geval. Bij de beantwoording van voornoemde vraag komt in elk geval betekenis toe aan de aard en duur van de tewerkstelling, de beperkingen die zij voor de betrokkene meebrengen en het economisch voordeel dat daarmee door de tewerksteller wordt behaald. Van een situatie van seksuele uitbuiting is blijkens de wetsgeschiedenis sprake wanneer betrokkene verkeert in een situatie die niet gelijk is aan de omstandigheden waarin een Nederlandse mondige prostituee verkeert. Voor een bewezenverklaring van mensenhandel moet dus sprake zijn van dwangmiddelen en daarmee samenhangend het geheel of gedeeltelijk ontbreken van keuzevrijheid.

Vaststaande feiten

De rechtbank leidt uit het dossier het volgende af.

Op 29 november 2014 is [slachtoffer] samen met [medeverdachte 1] vanuit Roemenië in Nederland gearriveerd op het vliegveld [plaats 1] . [slachtoffer] en [medeverdachte 1] zijn van het vliegveld opgehaald door verdachte [verdachte] (hierna: [verdachte] ), de dochter van [medeverdachte 1] . [slachtoffer] is samen met [verdachte] en [medeverdachte 1] naar de woning van [medeverdachte 1] en haar partner [medeverdachte 2] (hierna: [medeverdachte 2] ) gegaan aan de [adres 2] . Daar zijn erotische foto’s van [slachtoffer] gemaakt voor seksadvertenties. De seksadvertenties zijn gemaakt en op internet gezet. Kort daarna is [slachtoffer] door [verdachte] en [medeverdachte 1] naar het appartement aan de [adres 3] gebracht. Deze woning werd door [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] gehuurd. In de woning aan de [adres 3] verbleef ook [medeverdachte 3] die daar reeds als prostituee werkzaamheden verrichtte. Ook [verdachte] heeft in die woning verbleven omdat zij in [plaats 2] naar school ging. [slachtoffer] heeft in en vanuit die woning in totaal drie dagen als prostituee gewerkt onder de werknaam [alias] . De klanten namen contact op met [medeverdachte 1] waarna [medeverdachte 1] aan [slachtoffer] doorgaf hoe laat de klant zou komen en wat zijn wensen waren. De politie heeft bij het binnentreden van de woning aan de [adres 3] op 5 december 2014 [slachtoffer] en [medeverdachte 3] aangetroffen. Kort na haar verhoor door de politie op 5 december 2014 is [slachtoffer] teruggekeerd naar Roemenië.

Artikel 273f, eerste lid, sub 1 Sr

Voor een bewezenverklaring van dit onderdeel moet sprake zijn van ten eerste één of meer

dwangmiddelen en ten tweede één of meer gedragingen. Ten derde moet er bij de verdachte sprake zijn van het oogmerk om het slachtoffer uit te buiten.

Dwangmiddelen

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat [verdachte] , [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] jegens [slachtoffer] gebruik hebben gemaakt van dwangmiddelen.

Er is gebruik gemaakt van feitelijkheden door:

- erotische foto’s van het slachtoffer te maken, deze foto’s te verwerken in seksadvertenties, deze seksadvertenties via Speurders.nl op internet te publiceren, door potentiele klanten te woord te staan en afspraken te maken,

- in de onmiddellijke nabijheid te verblijven op het moment dat er een klant was, (aldus) toe te zien op haar werk(tijden) als prostituee en het aantal klanten en controle te houden over de verdiensten uit deze werkzaamheden.

Ook is misbruik gemaakt van de kwetsbare positie waarin [slachtoffer] zich bevond en van uit feitelijke omstandigheden voorvloeiend overwicht. [slachtoffer] is van Roemeense afkomst, kwam uit een minder welvarende thuissituatie en beschikte niet over voldoende eigen financiële middelen. In Roemenië vertelde [medeverdachte 1] aan [slachtoffer] dat zij in Nederland bij haar, [medeverdachte 1] , kon verblijven en geld kon verdienen waarna [slachtoffer] met [medeverdachte 1] is meegegaan naar Nederland. Haar reis werd voor haar betaald. Zij beschikte niet over geld toen zij in Nederland aan kwam. Kort na aankomst in Nederland, in een voor haar onbekend land met voor haar onbekende regels en gewoonten, waarbij zij bovendien de taal niet sprak, is zij als prostituee werkzaamheden gaan verrichten, waarbij zij de helft van de opbrengst uit de werkzaamheden moest afstaan.

[slachtoffer] werd gefaciliteerd door [verdachte] , [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] . Daardoor kwam [slachtoffer] in een situatie terecht die niet gelijk is aan de omstandigheden waarin een mondige prostituee in Nederland pleegt te verkeren.

[verdachte] heeft samen met [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] gebruik gemaakt van de hiervoor genoemde ongeoorloofde middelen. Gelet hierop is voor een bewezenverklaring niet van belang of het slachtoffer al dan niet heeft ingestemd met het werken in de prostitutie. Door het gebruik van deze dwangmiddelen is het slachtoffer in een uitbuitingssituatie beland.

Gedragingen

Uit de bewijsmiddelen volgt dat [verdachte] , [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] , [slachtoffer] hebben geworven, vervoerd, overgebracht en gehuisvest. Er zijn foto’s en berichten van/over vrouwen, onder meer van [slachtoffer] , verstuurd tussen onder andere [verdachte] , [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] , waarbij in bedekte termen c.q. versluierde taal (auto’s/tassen) gesproken werd over vrouwen die met [medeverdachte 1] zouden meekomen naar Nederland en in Roemenië werd contact gelegd met [slachtoffer] die uiteindelijk daadwerkelijk met [medeverdachte 1] naar Nederland is gekomen. Eenmaal aangekomen in Nederland is [slachtoffer] opgehaald uit [plaats 1] door [verdachte] , en samen met [medeverdachte 1] overgebracht naar de woning van [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] in [plaats 3] alwaar [slachtoffer] (tijdelijk) gehuisvest werd om vervolgens overgebracht/gehuisvest te worden in de door [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] gehuurde woning te [plaats 2] waar [verdachte] , alsmede een andere prostituee ook verbleven.

(Het oogmerk van) uitbuiting

De rechtbank is van oordeel dat ten aanzien van [slachtoffer] sprake is geweest van het oogmerk van uitbuiting. Oogmerk veronderstelt tenminste een noodzakelijkheidsbewustzijn ten aanzien van het gevolg en is bij mensenhandel gelegen in het verkrijgen van financieel gewin. Dat verdachte en haar mededaders het oogmerk van uitbuiting hadden volgt uit de bewijsmiddelen waaruit de rechtbank afleidt dat [slachtoffer] kort nadat zij in Nederland was aangekomen, prostitutiewerkzaamheden is gaan verrichten, daarbij gefaciliteerd door [verdachte] , [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] , die erotische foto’s en seksadvertenties maakten en deze vervolgens op internet plaatsten. Ook werd door [verdachte] en [medeverdachte 2] meerdere malen bij [medeverdachte 1] geïnformeerd naar het aantal klanten van [slachtoffer] . Daarbij komt dat zowel [verdachte] als [medeverdachte 1] in een telefoongesprek zeggen dat niet [slachtoffer] beslist (maar [medeverdachte 1] ) hoe lang [slachtoffer] werkt. Tenslotte kan het oogmerk van uitbuiting afgeleid worden uit de hiervoor geschetste feiten en omstandigheden, waaronder het bewegen tot het zich beschikbaar stellen voor het verrichten van prostitutiewerkzaamheden, het aanzetten tot en het faciliteren van die werkzaamheden. Uit de bewijsmiddelen blijkt voorts dat [medeverdachte 1] financieel gewin heeft gehad uit de werkzaamheden van [slachtoffer] . De helft van de opbrengsten is door [slachtoffer] aan de (mede)verdachte afgestaan.

Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat [verdachte] , [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] door middel van de dwangmiddelen feitelijkheden, door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en misbruik van een kwetsbare positie [slachtoffer] hebben geworven, vervoerd, overgebracht en gehuisvest, met het oogmerk [slachtoffer] (seksueel en financieel) uit te buiten. Uit de bewijsmiddelen is ook komen vast te staan dat het slachtoffer ook feitelijk is uitgebuit.

Artikel 273f, eerste lid, sub 4, Sr

De rechtbank is gelet op de bewijsmiddelen en gelet op het hiervoor overwogene van oordeel dat [verdachte] , [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] door de hiervoor genoemde dwangmiddelen [slachtoffer] hebben bewogen om zich in Nederland beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard, te weten prostitutiewerkzaamheden.

Artikel 273f, eerste lid, sub 9, Sr

Gelet op de bewijsmiddelen en het hiervoor overwogene is de rechtbank van oordeel dat [verdachte] , [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] , [slachtoffer] door genoemde dwangmiddelen eveneens hebben bewogen om hen te bevoordelen uit de opbrengst van door [slachtoffer] gepleegde seksuele handelingen met derden, nu [slachtoffer] de helft van haar inkomsten uit prostitutie moest afstaan.

Artikel 273f, eerste lid, sub 3, Sr

De in dit derde onderdeel omschreven gedragingen kunnen eerst dan als mensenhandel worden bestraft indien uit de bewijsmiddelen volgt dat voldaan is aan de voorwaarde dat zij zijn begaan onder omstandigheden waarbij uitbuiting kan worden verondersteld. “Uitbuiting” moet worden aangemerkt als een impliciet bestanddeel van artikel 273f, eerste lid aanhef en onder 3º, Sr. Onder verwijzing naar hetgeen hiervoor reeds onder sub 1 is overwogen, is de rechtbank van oordeel dat uitbuiting kan worden bewezen. Gelet op de bewijsmiddelen en het hiervoor overwogene is de rechtbank van oordeel dat wettig en overtuigend bewezen is dat [slachtoffer] in Roemenië is aangeworven en meegenomen naar Nederland met het oogmerk haar in Nederland ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met derden tegen betaling.

Medeplegen (strafverzwarende omstandigheid lid 3 onder 1e)

Voor de kwalificatie medeplegen is vereist dat sprake is van nauwe en bewuste samenwerking. Die kwalificatie is slechts gerechtvaardigd als de bewezenverklaarde – intellectuele en/of materiële – bijdrage van de verdachte aan het delict van voldoende gewicht is. Bij de vorming van zijn oordeel dat sprake is van de voor medeplegen vereiste nauwe en bewuste samenwerking, kan de rechter rekening houden met onder meer de intensiteit van de samenwerking, de onderlinge taakverdeling, de rol in de voorbereiding, de uitvoering of de afhandeling van het delict en het belang van de rol van de verdachte, diens aanwezigheid op belangrijke momenten en het zich niet terugtrekken op een daartoe geëigend tijdstip. De vraag of aan de bovenstaande eisen is voldaan, laat zich niet in algemene zin beantwoorden, maar vergt een beoordeling van het concrete geval.

Op grond van de hiervoor beschreven gedragingen stelt de rechtbank vast dat er voldoende concrete aanknopingspunten zijn voor een bewezenverklaring van de voor medeplegen vereiste ‘nauwe en bewuste samenwerking’ tussen [verdachte] enerzijds en [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] anderzijds.

Gelet op de inhoud van de in de bijlage genoemde en uitgewerkte bewijsmiddelen is komen vast te staan dat de intellectuele en/of materiële bijdrage van [verdachte] aan het delict van voldoende gewicht is, gelet op de intensiteit van de samenwerking, de onderlinge taakverdeling, de rol in de uitvoering van het delict, haar aanwezigheid op belangrijke momenten en het zich niet terugtrekken op daartoe geëigende tijdstippen. Verdachte wordt daarom aangemerkt als medepleger.

De conclusie

De rechtbank acht dan ook bewezen dat de hierna bewezen verklaarde mensenhandel tezamen en in vereniging met anderen is gepleegd.

4.4

De bewezenverklaring

De rechtbank acht op grond van de in de bijlage genoemde bewijsmiddelen wettig en overtuigend bewezen dat:

zij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2014

tot en met 5 december 2014, althans in of omstreeks de periode van 1 november 2014 tot en met 5 december 2014 in de gemeente(n) Almelo en/of Zwolle

en/althans (elders) in Nederland en/of in Roemenië,

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

een vrouw (van Roemeense afkomst) genaamd [slachtoffer] en/of (telkens) een of

meer (andere) vrouw(en) van Roemeense en/of Poolse afkomst,

A) door dwang, geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) of door dreiging met

geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en), door afpersing, fraude, misleiding

dan wel, door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend

overwicht en door misbruik van een kwetsbare positie of door het geven of

ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te

verkrijgen die zeggenschap over die vrouw(en) had

- (telkens) heeft geworven, vervoerd, overgebracht en gehuisvest en/of

opgenomen, met het oogmerk van seksuele uitbuiting van die vrouw(en) (sub 1°),

en/of

- (telkens) heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het

verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard dan wel onder die

omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte

en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden

dat die vrouw(en) zich daardoor beschikbaar zou(den) stellen tot het

verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard (sub 4°), en/of

- (telkens) heeft gedwongen dan wel bewogen verdachte en/of verdachte(s)

mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van haar/hun (die vrouwen),

seksuele handelingen van die [slachtoffer] met en/of voor een derde (sub 9°), en/of

B) (telkens) heeft aangeworven en medegenomen of ontvoerd met het oogmerk die

(Roemeense) vrouw(en) in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te

stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met en/of voor een derde

tegen betaling (sub 3),

hierin bestaande dat verdachte tezamen met haar mededader(s) en/althans alleen

(telkens):

- gebruik heeft/hebben gemaakt van het geestelijke en/of lichamelijke overwicht dat verdachte en/of haar mededader(s) over die vrouw(en) had(den),

en/of

- die vrouw(en) (meermalen) vanuit Roemenië en/of Duitsland naar Nederland

heeft meegenomen/vervoerd en/of gebracht en/of laten meenemen en/of vervoeren

en/althans (telkens) het vervoer van die vrouw(en) vanuit Roemenië en/of

Duitsland naar Nederland heeft geregeld/georganiseerd/betaald, en/of

- ten aanzien van die vrouw(en) die de Nederlandse taal niet (goed) machtig was/waren en/of onbekend was/waren in Nederland en/of onbekend was/waren met de Nederlandse regels en/of wetten en/of gewoonten en/of (bijna) niemand in Nederland kende(n) en/of/aldus zich in een kwetsbare (financiële) positie bevond(en),

voornoemde vrouw(en) heeft benaderd en/of heeft laten benaderen voor prostitutie-werkzaamheden, en/of

- haar, verdachtes en/of verdachtes mededaders woning en/of een door

verdachte en/of haar door mededader(s) gehuurde woning/ruimte voor het verrichten van prostitutie-werkzaamheden door die vrouw(en) ter beschikking heeft gesteld, en/of

- erotisch getinte foto('s) van die vrouw(en) heeft gemaakt en/of heeft laten

maken en/of (vervolgens) die foto('s) en/of contactadvertentie(s) van/met

betrekking tot die vrouw(en) op internet heeft gezet en/of laten zetten,

en/of

- die vrouw(en) in contact heeft gebracht en/of laten brengen met klant(en)/derde(n) en/of naar die klant(en)/derde(n) heeft vervoerd of laten

vervoeren, en/of

- controle heeft uitgeoefend en/of laten uitoefenen op de prostitutie werkzaamheden van die vrouw(en), en/of

- de verdiensten van die vrouw(en) voor die prostitutie-werkzaamheden (gedeeltelijk) heeft afgenomen en/of laten afgeven en/of bewaard en/of een schuldrelatie met die vrouw(en) heeft laten ontstaan.

De rechtbank heeft de in de tenlastelegging voorkomende schrijffouten verbeterd in de bewezenverklaring. Verdachte wordt hierdoor niet in haar verdediging geschaad.

De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd, zodat zij haar daarvan zal vrijspreken.

5 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld in artikel 273f Sr. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten.

Het bewezenverklaarde levert op:

het misdrijf : mensenhandel, gepleegd door twee of meer verenigde personen.

6 De strafbaarheid van verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor de bewezenverklaarde feiten.

7 De op te leggen straf of maatregel

7.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte zal worden veroordeeld ter zake mensenhandel jegens [slachtoffer] tot een gevangenisstraf voor de duur van zes maanden.

7.2

De gronden voor een straf of maatregel

Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van het gepleegde feit, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van de verdachte zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren is gekomen. Ook neemt de rechtbank de volgende factoren in aanmerking

Verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan mensenhandel, gepleegd jegens een Roemeense vrouw. Mensenhandel, een vorm van moderne slavernij, is een ernstig strafbaar feit. Er is voor gezorgd dat het slachtoffer, die verkeerde in slechte economische omstandigheden in het land van herkomst, naar Nederland kwam om als prostituee te werken. Het slachtoffer was in Nederland volledig van verdachte en haar medeverdachten afhankelijk. Zij sprak de taal niet, had geen eigen huisvesting en geen sociaal vangnet. Hoewel het ging om een korte periode met relatief weinig klanten, acht de rechtbank dit een zeer ernstig feit waarvoor oplegging van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf zondermeer is gerechtvaardigd. Het slachtoffer is financieel uitgebuit. Zij heeft een aanzienlijk deel van haar inkomsten moeten afstaan. Hoewel niet is gebleken dat verdachte (of haar medeverdachte(n)) in verband met de uitbuiting geweld heeft gebruikt of het slachtoffer heeft bedreigd met geweld, is vast komen te staan dat verdachte geen rekening heeft gehouden met de gevolgen van haar handelen voor de psychische en lichamelijke integriteit van het slachtoffer. Zij heeft zich daarnaast ook niet gedistantieerd van deze uitbuiting.

Blijkens een op haar naam gesteld Uittreksel Justitiële documentatie van 3 januari 2019 is verdachte niet eerder veroordeeld wegens het plegen van (soortgelijke) strafbare feiten.

Uit de inhoud van het dossier is gebleken dat de rol van verdachte, in verhouding tot die van haar medeverdachten, (relatief) beperkt was terwijl daarnaast niet uit het dossier is gebleken dat zij direct heeft geprofiteerd van de opbrengsten uit de prostitutiewerkzaamheden van het slachtoffer. De rechtbank houdt hiermee rekening bij het bepalen van de strafmaat. Tevens houdt de rechtbank rekening met de jeugdige leeftijd van verdachte ten tijde van het bewezenverklaarde.

Gelet op het gemak waarmee verdachte heeft deelgenomen aan de seksuele uitbuiting van het slachtoffer acht de rechtbank een gevangenisstraf op zijn plaats. Een groot deel van deze gevangenisstraf kan gelet op het voorgaande voorwaardelijk zijn teneinde verdachte ervan te weerhouden in de toekomst wederom een dergelijk feit te plegen. Aan dit voorwaardelijk deel van de straf zal een proeftijd worden verbonden van twee jaren.

Redelijke termijn

Bij de berechting van een zaak, waarbij geen sprake is van bijzondere omstandigheden, heeft als uitgangspunt te gelden dat de behandeling van de zaak op de terechtzitting dient te zijn afgerond met een eindvonnis binnen twee jaar na aanvang van de redelijke termijn. De redelijke termijn vangt aan op het moment dat een verdachte in redelijkheid de verwachting kan hebben dat tegen hem/haar ter zake van een bepaald strafbaar feit door het openbaar ministerie een strafvervolging zal worden ingesteld.

In de onderhavige zaak is verdachte op 5 december 2014 aangehouden op verdenking van mensenhandel. De strafzaak tegen verdachte is op 24 november 2015 aanhangig gemaakt bij deze rechtbank, zijnde volgens de rechtbank de datum waarop de redelijke termijn is aangevangen. Op 20 januari 2016 heeft er een regiezitting plaatsgevonden waarna de zaak is verwezen naar de rechter-commissaris voor het horen van getuigen en op

16 maart 2018 is de zaak wederom verwezen naar de rechter-commissaris in verband met het horen van getuigen. De einduitspraak in deze zaak is op 1 maart 2019 gedaan en aldus wordt ruim drie jaar na het aanhangig maken van de strafzaak vonnis gewezen en is de redelijke termijn als hiervoor bedoeld overschreden.

Overschrijding van de redelijke termijn wordt in beginsel gecompenseerd door vermindering van de straf die zou zijn opgelegd indien de redelijke termijn niet zou zijn overschreden. Na afweging van alle daartoe in aanmerking te nemen belangen – waaronder de mate van overschrijding van de redelijke termijn kan in het onderhavige geval - nu de rechtbank aan verdachte een gevangenisstraf oplegt waarvan het onvoorwaardelijk gedeelte minder beloopt dan één maand - worden volstaan met de enkele vaststelling dat inbreuk is gemaakt op artikel 6, eerste lid, EVRM.

Straf

Alles overwegend acht de rechtbank een gevangenisstraf van vierentwintig weken waarvan twintig weken voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar passend en geboden. Oplegging van een geheel voorwaardelijke of een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van kortere duur zou geen recht doen aan de ernst van het bewezen verklaarde.

8 De toegepaste wettelijke voorschriften

De hierna te nemen beslissing berust op het hiervoor genoemde wetsartikel. Daarnaast berust deze beslissing op de artikelen 14a, 14b en 14c Sr.

9 De beslissing

De rechtbank:

partiële nietigheid dagvaarding

- verklaart de dagvaarding nietig voor zover het betreft de zinsnede “en/of (telkens) een of meer (andere) vrouw(en) van Roemeense en/of Poolse afkomst”(vul de feitaanduidingen in);

bewezenverklaring

 • -

  verklaart bewezen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;

 • -

  verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd en spreekt haar daarvan vrij;

strafbaarheid feit

 • -

  verklaart het bewezenverklaarde strafbaar;

 • -

  verklaart dat het bewezenverklaarde het volgende strafbare feit oplevert:
  - het misdrijf : mensenhandel, gepleegd door twee of meer verenigde personen;

strafbaarheid verdachte

- verklaart verdachte strafbaar voor het bewezenverklaarde;

straf

 • -

  veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 24 (vierentwintig) weken;

 • -

  bepaalt dat van deze gevangenisstraf een gedeelte van 20 (twintig) weken niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten:

 • -

  kan de tenuitvoerlegging gelasten indien verdachte voor het einde van de proeftijd van 2 (twee) jaren de navolgende voorwaarde niet is nagekomen:

 • -

  stelt als algemene voorwaarde dat verdachte zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.J. Stoové, voorzitter, mr. C.C.S. Bordenga-Koppes en

mr. M.A.H. Heijink, rechters, in tegenwoordigheid van S. Wongsokerto, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 1 maart 2019.

Bijlage bewijsmiddelen

Leeswijzer

Deze bijlage maakt deel uit van het vonnis en bevat de bewijsmiddelen.

Wanneer hierna wordt verwezen naar dossierpagina’s, zijn dit de doorgenummerde pagina’s uit het dossier van de regiopolitie Oost-Nederland met proces-verbaalnummer BVH PL0600-2014085957 / 2014192442, onderzoek 05BIC13004, teamnaam Hogel. Tenzij hieronder anders wordt vermeld, wordt steeds verwezen naar bladzijden van een in de wettelijke vorm, door daartoe bevoegde personen, opgemaakt proces-verbaal.

De rechtbank leest:

- “ [slachtoffer] ” waar in het proces-verbaal door de verbalisanten wordt vermeld “ [slachtoffer] ”, “ [slachtoffer] ” en “ [slachtoffer] ”;

- “ [medeverdachte 1] ” waar in het proces-verbaal door de verbalisanten wordt vermeld “ [medeverdachte 1] ”.

1.

Een proces-verbaal van doorzoeking (proces-verbaal van politie beslagmap 1, pagina 8052 tot en met 8054) en de daarbij gevoegde bijlagen, inhoudend als de bevindingen van de verbalisant:

Op 5 december 2014 werd voor een doorzoeking ter inbeslagneming binnengetreden in de woning op het adres [adres 2] .

In deze woning werden aangehouden:

[medeverdachte 1] geboren op [geboortedatum 2] 1969 te [geboorteplaats 2] ( Roemenië ) en [verdachte] ,

[geboortedatum 1] 1993 te [geboorteplaats 1] ( Roemenië ).

Tijdens de doorzoeking werd het volgende in beslag genomen;

A.02.04.004 fotocamera Samsung

A.09.01.003 Apple Pc

A.04.03.002, Apple, iPhone 4

2.

Een proces-verbaal aanvraag bevel onderzoek van telecommunicatie van 29 augustus 2014 opgemaakt door [verbalisant 1] (BOB dossier, map 1, pagina10045 tot en met 10050), inhoudend als de bevindingen van de verbalisant:

Uit de inmiddels verwerkte tapgesprekken welke tussen de periode 22 augustus 2014 en

26 augustus 2014 zijn opgenomen en uitgewerkt wordt duidelijk dat de verdachte [medeverdachte 2] naar alle waarschijnlijkheid gebruik maakt van andere telefoontoestellen c.q. simkaarten.

Zo zijn de volgende tapgesprekken geregistreerd en uitgewerkt:

Tapgesprek met sessienummer 82 d.d. 24 augustus 2014 te 18:37:52 uur. Betreft een gesprek tussen de verdachte [medeverdachte 2] met een nnman die [naam 1] wordt genoemd.

[medeverdachte 2] : He, hallo [medeverdachte 2] .

Nnman: He, hallo [medeverdachte 2] .

[medeverdachte 2] : Hallooo .. gvd., ik denk ik krijg hem net ook al niet te pakken, ik had net ook al een keer een voicemail.

Nnman: Ja, ik had net wel een keer telefoon overgegaan maar nummer ken ik niet, ik heb jouw nummer er ook in staan maar dat is een ander nummer maar je hebt normaal [nummer 1] achteraan.

[medeverdachte 2] : Ja, nee, daar app ik mee, dit nummer had je al altijd.

Gezien de hierbovenaangehaalde tapgesprekken bestaat het vermoeden dat de verdachte

[medeverdachte 2] gebruik maakt van meerdere toestellen c.q. simkaarten.

3.

Een proces-verbaal van bevindingen van 7 juli 2015 opgemaakt door [verbalisant 2] (zaaksdossier [slachtoffer] map 1, pagina 1195-1252) en de daarbij gevoegde bijlagen, voor zover inhoudend als de bevindingen van de verbalisant:

Vanaf de telefoon die kennelijk in gebruik is bij [medeverdachte 2] , via 'Whatsapp', zijn op

6 november 2014 vanuit Roemenië twee foto's met afbeeldingen van vrouwen verzonden naar de telefoon die kennelijk in gebruik was bij [verdachte] . Op de twee verzonden foto's staan respectievelijk een vrouw met blond haar en een vrouw met donker haar afgebeeld.

Op dat moment verbleef [medeverdachte 2] in Roemenië bij een persoon genaamd [naam 2] . [verdachte] en haar moeder [medeverdachte 1] verbleven in Nederland.

Van de verzonden foto's van één van deze vrouwen, degene met het donkere haar, kon later de identiteit worden vastgesteld, nl. [slachtoffer] .

Op 5 december 2014 werd in perceel [adres 2] in beslaggenomen: SVO A.04.03.002, Apple, iPhone 4, s/in: [nummer 2] , imei [nummer 3] , imsi nummer, [nummer 4] , mobielnummer [telefoonnummer 1] .

Deze telefoon werd digitaal onderzocht. De verkregen gegevens werden veiliggesteld.

In deze telefoon zag ik onder 'Chats' een 'whatsapp' conversatie staan van 06 november 2014 tussen: [telefoonnummer 1] @s.whatsapp.net [verdachte] , en [telefoonnummer 2] @s.whatsapp.net [naam 3]

Ik zag dat in deze 'whatsapp' conversatie/chat foto's van twee verschillende vrouwen door

[telefoonnummer 2] @s.whatsapp.net [naam 3] naar [telefoonnummer 1] @s.whatsapp.net [verdachte] werden verzonden.

Ik zag namelijk dat in het 'Whatsapp' gesprek SVO a.04.03.002

6-11-2014 12:10:11(UTC+0), [telefoonnummer 2] @s.whatsapp.net [naam 3]

en

6-11-2014 12:10:13 (UTC+0). [telefoonnummer 2] ©s.whatsapp.net [naam 3]

foto's waren opgeslagen:

Ik zag dat in het 'Whatsapp' gesprek SVO a.04.03.002

6-11-2014 16:22;28(UTC+0), [telefoonnummer 2] @s.whatsapp.net [naam 3]

en

6-11-2014 16:22:56(UTC+0), [telefoonnummer 2] @s.whatsapp.net [naam 3]

foto's waren opgeslagen

Ik zag dat hierbij onder andere het volgende werd vermeld:

Telefoon [verdachte] : 'mooi',

'ik heb gezien',

'hoe oud?'.

Telefoon [naam 3] : '30',

'andere 28',

Telefoon [verdachte] : 'Oke'.

Door mij werden de 'whatsapp' gesprekken op de datums 05-11-2014 tm 07-11-2014 tussen

[telefoonnummer 2] @s.whatsapp.net [naam 3]

en

[telefoonnummer 1] @s.whatsapp.net [verdachte] uitgeprint en als bijlage bij dit proces-verbaal gevoegd.

Gelet op de ogenschijnlijke overeenkomsten betreft de identiteit van de vrouw met het donkere vermoedelijk dat van [slachtoffer] .

Deze vrouw was op 29 november 2014 met [medeverdachte 1] vanuit Roemenië naar Nederland gereisd. De identiteit van [slachtoffer] werd toen vastgesteld door middel van een op haar naam gesteld Roemeens ID bewijs nummer [nummer 5] . Op 5 december 2014 werd zij bij de doorzoeking in perceel [adres 3] aangetroffen. Haar identiteit werd toen aan de hand van haar Roemeens ID bewijs nummer [nummer 5] .

Gebruik telefoonnummer [telefoonnummer 1]

De telefoon SVO A.04.03.002 werd digitaal onderzocht. De verkregen gegevens werden veiliggesteld. In deze gegevens zag ik onder:

'device Information':

Owner Name iPhone van [verdachte]

Phone Number + [telefoonnummer 1]

'Email' 'from':

[emailadres] :

-'Mijn excuses mevrouw [naam 4] ,maar ik was deze week in [plaats 2] en daar heb ik helaas nog geen Internet. Mijn nummer: [telefoonnummer 1] . Morgen ga ik weer naar [plaats 2] een aantal toetsen maken voor Engels en Wiskunde'

-'Adresa: [adres 1] Nr. Tel.: [telefoonnummer 1] '

4.

Een proces-verbaal aanvraag bevel onderzoek van telecommunicatie van 17 september 2014 opgemaakt door [verbalisant 1] (BOB dossier , map 1, pagina10142 tot en met 10149), inhoudend als de bevindingen van de verbalisant:

Met ingang van 19 augustus 2014 wordt er een opsporingsonderzoek gedraaid met als naam "HOGEL".

Uit onderzoek is gebleken dat diverse afgeluisterde en opgenomen telefoongesprekken tussen [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] worden gevoerd middels het getapte telefoonnummer [telefoonnummer 3] in gebruik bij [medeverdachte 2] , en het telefoonnummer [telefoonnummer 4] in gebruik bij [medeverdachte 1] .

5.

Het volgende geschrift, te weten de uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek (zaaks dossier [slachtoffer] map 1, pagina1095), inhoudende:

Beller: [telefoonnummer 5]

Naam: [medeverdachte 2] sh/pv

Datum: 06-11-2014 20:09:16

Sessienr: 331

Gebelde: [telefoonnummer 4]

Naam: [medeverdachte 1] sh/pv

[medeverdachte 1] sh/pv wgd [medeverdachte 2] sh/pv

[medeverdachte 2] : Hoi meat, heb je gebeld?

[medeverdachte 1] : (..)

[medeverdachte 2] :Nee maar ze moeten er zo aankomen, met een kwartier. Dus dan maak ik een foto en dan stuur ik hem wel.

[medeverdachte 1] : Is goed

6.

Het volgende geschrift, te weten de uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek (zaaks dossier [slachtoffer] map 1, pagina1097), inhoudende:

Beller: [telefoonnummer 6]

Naam: [medeverdachte 2] sh/pv

Datum: 06-11-2014 21:05:50

Duur: 00:03:31

Sessienr: 336

Gebelde [telefoonnummer 4] ,

Naam: [medeverdachte 1] sh/pv

[medeverdachte 1] sh/pv wgd [medeverdachte 2] sh/pv

Begroeting met hey Skattie

Nog een nachtje zegt [medeverdachte 2] ,

[medeverdachte 2] : ach maak ook niets uit..kan [verdachte] ook wel later

[medeverdachte 1] : Wat?

[medeverdachte 2] : O met de reclame...dat komt wel goed

[medeverdachte 1] : Jawel..ben je zo zeker?

[medeverdachte 2] : Ja., dat is zeker

[medeverdachte 1] : Ja ik nog niet

[medeverdachte 2] : Ik wel., de eerste die ik heb gezien..en de tweede wil allebei wel direct

[medeverdachte 1] : Dat is ja goed

[medeverdachte 2] : Die andere, die vanavond zou komen, die (..) wat anders, kijken wat dat Is. Kun je direct wel grijpen, maar als je er een paar meer ziet weet je ook wat het is.

[medeverdachte 1] : Normaal ja

[medeverdachte 2] : Ja daarom. [naam 2] zegt ook zo is het ook goed (..)maar dat maakt ook niet uit.

7.

Het volgende geschrift, te weten de uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek (zaaks dossier [slachtoffer] map 1, pagina1098), inhoudende:

Beller [telefoonnummer 6]

[medeverdachte 2]

Datum: 07-11-2014 15:06:17

Duur: 00:02:40

Sessienr: 3730

Gebelde: [telefoonnummer 7]

Naam: [naam 5]

[medeverdachte 2] (sh) belt [naam 5] (sh).

[medeverdachte 2] : Vanav...vanav...vanavond stuur ik oe nog wel effen wat..

[naam 5] : hoe zeg je dat??

[medeverdachte 2] : Ik zeg vanavond stuur Ik d'r oe nog wel effen twee..

[naam 5] : Hoe bedoel je...

[medeverdachte 2] : Kun je wel effen kieken wat je d'r van vindt...

[naam 5] : Ja die heb ik al gezien..of niet.

[medeverdachte 2] : ja dat kan wel...die heb ik naar [verdachte] heengestuurd

[naam 5] : Ja...ja

[medeverdachte 2] : Ja

[medeverdachte 2] :...(onverstaanbaar)...avond komen er nog een paar bie...

[naam 5] : Ja ja nee waren wel mooie foto's.

[medeverdachte 2] : Ja...daarumme

[naam 5] : Nee maar het is wel goed...dat Is het wel

[medeverdachte 2] : Want Ik had eh...ja [medeverdachte 1] zegt oe dat wel zo gauw die hier is. Ik denk dat het dinsdag

woensdag ...dat ze er wel weer is.

8.

Het volgende geschrift, te weten de uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek (zaaks dossier [slachtoffer] map 1, pagina 1100), inhoudende:

Beller: [telefoonnummer 1]

Naam: [verdachte]

Datum: 09-11-2014 12:24:20

Duur: 00:03:36

Sessienr: 1697

Gebelde: [telefoonnummer 4]

Naam: [medeverdachte 1] / [medeverdachte 2]

[verdachte] [sh] bum [medeverdachte 1] [sh] en met [medeverdachte 2] [ng]

[medeverdachte 1] zit te eten en men hoort de stem van [medeverdachte 2] op de achtergrond.

[verdachte] : En wat heb je daar nog geregeld met de auto's ?

[medeverdachte 1] : Met de auto's heb ik nog niets geregeld... Voorlopig..

[verdachte] : Nee?

[medeverdachte 1] ; Ik heb haar gezien.... Een auto.

[verdachte] : Hoe ziet het eruit?

[medeverdachte 1] : Aaa... die die je ook gezien hebt. De tweede.

[verdachte] : mmm

[medeverdachte 1] ; Maar in de werkelijkheid ziet het beter uit dan., op., de foto

[verdachte] (begrijpend geluid)

[medeverdachte 1] : Veel beter.

[verdachte] : Nou, dan goed

9.

Het volgende geschrift, te weten de uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek (zaaks dossier [slachtoffer] map 1, pagina 1103), inhoudende:

Beller: [telefoonnummer 1] Datum: 10-11-2014 22:30:33 Gebelde: [telefoonnummer 8]

Naam: [verdachte] sh Duur: 00:15:54 Naam: [naam 6] sh

Tnv: Sessienr: 1797

[verdachte] [sh] bum [naam 6] [sb]

[verdachte] ; Ik vroeg [naam 5] vandaag of hij iets over die twee auto's weet, weet Je? Uit Roemenië.

[naam 6] ; Ik weet niet waarover jij het hebt

[verdachte] : Die twee auto's, kippetje. Ik heb je foto's laten zien met ze..Uit Roemenië.

[verdachte] : Laat maar, ik stuur je een sm'/bericht.

[lange pauze]

[verdachte] : lacht

[naam 6] : Aaa! Die 2 auto's?!?

[verdachte] : Ja

10.

Het volgende geschrift, te weten de uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek (zaaks dossier [slachtoffer] map 1, pagina 1104), inhoudende:

Beller: [telefoonnummer 1] Datum: 21-11-2014 18:51:35 Gebelde: [telefoonnummer 4]

Naam: [verdachte] Naam: [medeverdachte 1]

Sessienr: 2186

Locatie beller [plaats 3]

[verdachte] [sh] bum [medeverdachte 1] [sh]

[verdachte] : Op FaceBook heb ik het meisje/vrouw uit [geboorteplaats 2] gevonden. Ik heb haar gevonden,uiteindelijk. Heb je haar niet meer nodig?

[medeverdachte 1] : Nou, nee, we hebben niet meer gepraat.

[verdachte] : Eee.. komt niet.

[medeverdachte 1] : Maar geen ontmoeting. Op een gegeven moment.

[verdachte] : Ja?

[medeverdachte 1] : (instemmend geluid) Ja.

[verdachte] : Is het zo dat zij nu niet meer donker haar heeft?

[medeverdachte 1] : Ja.. Zij heeft een beetje donker, donker roosachtig haar..

[verdachte] : Aaa.. Ja.. Ok.. ik ga nog kijken..

11.

Het volgende geschrift, te weten de uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek (zaaks dossier [slachtoffer] map 1, pagina 1109), inhoudende:

Beller: [telefoonnummer 1]

Naam: [verdachte]

Datum: 25-11-2014 21:42:03

Sessienr: 2384

Gebelde: [telefoonnummer 8]

Naam: [naam 6]

Vertaling uit het Roemeens door tolk 110 d.d. 26.11.2014

[verdachte] (sh) bum [naam 6] .

[naam 6] werd door haar (die vrouw) verteld dat zij in Januari thuis komt.

[naam 6] : Wil [medeverdachte 1] op zaterdag thuis komen of zo?

[verdachte] : Ik weet het niet.

[naam 6] : Dus je weet het ook niet.

[verdachte] : Dat hangt nu af van die (vrouwen), als zij klaar zijn te komen dan komen zij, als niet. niet, begrijp je?

[naam 6] : Ik begrijp het...

12.

Het volgende geschrift, te weten de uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek (zaaks dossier [slachtoffer] map 1, pagina 1110), inhoudende:

Beller: [telefoonnummer 5] Datum: 26-11-2014 20:41:30 Gebelde: [telefoonnummer 7]

Naam: [medeverdachte 2] Duur: 00:03:34 Naam: [naam 5]

Tnv: Sessienr: 508

[medeverdachte 2] (sh) belt [naam 5] (sh) en vraagt of hij het pasje gevonden heeft. Ja zegt [naam 5] .

[medeverdachte 2] zegt [verdachte] heeft je het geld gegeven. Ja zegt [naam 5] .

[medeverdachte 2] : [medeverdachte 1] komt zaterdag weer...

[naam 5] : Ja...nee is goed...dat is 1...

[medeverdachte 2] : dan eh..dan overleg maar met haar en dan moet je maar even kieken wat eh..woar je 1 woar je 't doar... doet als je het [medeverdachte 1] eerst even laat zien waar dat is doar bij dat huus geweest snap ie..

[naam 5] : Ja ja ja ja...ja moar kun je...kun je alle kanten bie

[medeverdachte 2] : Ja daarom...want een (1)...den ene laat eh...laat bi [plaats 2] ...

[naam 5] : Ja

[medeverdachte 2] : ...en dan eh aankomende weeke dan komt er dan twee (2) bie)...

[naam 5] : ja ja ja...

[medeverdachte 2] : kiek...dat er nog ene doar bie joe...

[naam 5] : Ja ja ja ja...nee snap ik...ja... nee komt wel goed...

[medeverdachte 2] :..nnnh dat komt dan wel terechte...

[naam 5] : Keine paniek....

13.

Het volgende geschrift, te weten de uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek (zaaks dossier [slachtoffer] map 1, pagina 1113), inhoudende:

beller: [telefoonnummer 9]

Naam: [medeverdachte 3] sh

Tnv:

Datum: 27-11-2014 11:34:28

Duur: 00:37:40

Sessienr: 2448

Gebelde: [telefoonnummer 1]

Naam: [verdachte] sh

[verdachte] [sh] wgd [medeverdachte 3] [sh]

[medeverdachte 3] : Ik heb net met je moeder gesproken. Ze zei dat het zou kunnen dat zij volgende week komt. Zij vroeg mij wanneer ik zal komen. Ze zei dat ze 3 mooie tassen [merk] heeft, begrijp je?

[verdachte] : Wat heeft zij gezegd?

[medeverdachte 3] : (zucht en daarna op verhoogde toon) Ze zei dat ze 3 mooie [merk] tassen hééft. Begrijp jij?

[verdachte] : Ja, ja, ja, ja.

[medeverdachte 3] ; En zé zei "Blijf daar, we zullen zien hoe we het zullen doen. dat het goed wordt".

En ik heb haar nog gezegd "Ik dacht dat je niet meer met mij door zou gaan" en ze zei "Ben je gek?". .. Ze zei "we praten als ik daar ben".

[verdachte] : Beter samen praten dan over de telefoon praten.

14.

Het volgende geschrift, te weten de uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek (zaaks dossier [slachtoffer] map 1, pagina 1116), inhoudende:

Beller [telefoonnummer 1]

[verdachte] ng

Datum: 27-11-2014 20:38:30

Sessienr.2463

Gebelde: [telefoonnummer 4]

Naam: [medeverdachte 1] sh

[verdachte] [hg] bum [medeverdachte 1] [sh]

[medeverdachte 1] : Ik heb de tickets geregeld, Ik heb het al aan [naam 6] verteld, ik heb hem gevraagd om het je te vertellen.

[verdachte] : Maar... met hoeveel tassen kom jij?

[medeverdachte 1] Met één.

[verdachte] : Met één tas?

[medeverdachte 1] : Ja. Jij moet op mij wachten.

[verdachte] : Nou, goed.

[medeverdachte 1] : We praten nog. Hoe dan ook, als je mij komt ophalen moet je de sleutels uit [plaats 2] meenemen. De sleutels moeten dan bij jou zijn. We moeten daar naar binnen kunnen. Zo niet, krijg je een pats op je broek (lacht).

[verdachte] : Maar.. Hoe komt het dat er maar één tas is? Waarom geen 2?

[medeverdachte 1] : (mompelt iets)

[verdachte] : is hét niet volgens je plannen gegaan? Of... later?

[medeverdachte 1] : De volgend week. Waarschijnlijk.

[verdachte] :Nou,OK.

[medeverdachte 1] : Heb je vandaag met [medeverdachte 3] gepraat? Heeft zij je verteld dat ze anderhalf uur gehad heeft?

[verdachte] :Nee.

[medeverdachte 1] : Nou. Anderhalf uur. En nu komt er nog één.

[verdachte] : Misschien gaat zij mij het nog vertellen maar tot nu toe heeft zij mij niets verteld.

[medeverdachte 1] : Zij heeft mij een sms/bericht gestuurd.

[verdachte] :Nou,OK.

[medeverdachte 1] : Dus één voor 1 uur, één voor half uur.

[verdachte] : Maar gisteren was niets, he?

[medeverdachte 1] : Nee, gisteren was niets.

[verdachte] : 90 en 60.

[medeverdachte 1] : Ja. En binnen 15 minuten moet er nog één komen.

15.

Het volgende geschrift, te weten de uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek (zaaks dossier pagina 1129), inhoudende:

beller: [telefoonnummer 6]

[medeverdachte 1]

Datum: 29-11-2014 8:56:19

Duur: 00:06:51

Sessienr: 2508

Gebelde: [telefoonnummer 1]

Naam: [verdachte] ng

[verdachte] [ng] wgd [medeverdachte 1] [sh]

[opm. tolk: men hoort dat [medeverdachte 1] kennelijk in een auto zit en dat [medeverdachte 2] met haar is]

[medeverdachte 1] vraagt in het Nederlands "wil je praten" .

[verdachte] : Goed dan. Jij hebt toch de Lebara? Die?

[medeverdachte 1] : Ja. Lebara heb ik bij mee en hij doet het.

[verdachte] : Nou

[medeverdachte 1] : Nou wacht, een seconde. [medeverdachte 2] wil met je praten

[ ]

[verdachte] : Heb je met [medeverdachte 3] gepraat? Nu je vandaag in [plaats 2] wil verblijven?

[medeverdachte 1] : Ik heb niet meer met haar gepraat. Ik heb gisterenavond met haar gepraat... Zij weet niet dat..ik vandaag terug kom zij heeft om 3 uur een afspraak bij..daar..

[verdachte] : Maar weet je hoe het staat? Ik denk dat het beter is dat je thuis komt...

[medeverdachte 1] : Ja.

[medeverdachte 1] : Wat is jou programma voor vandaag?

[verdachte] : Nou., wat mijn programma is.. Ik heb geen enkel programma.. Ik kom je ophalen..

[medeverdachte 1] : Omdat ik een nieuw mail adres nodig heb. Maar we hebben het daar wel..

[verdachte] : Laat maar, dit regelen we later..

[medeverdachte 1] : Nou, goed dan.

[verdachte] : Het geeft nu geen zin, door de telefoon..

[medeverdachte 1] : Nee. Het idee was dat het vanaf morgen..... dus dat tot mórgen alles klaar zal zijn.

[verdachte] : Nou, we gaan wel proberen dat tot morgen alles klaar zal zijn.

[medeverdachte 1] : Nou, we redden het wel... Met ons tweeën. [verdachte] .

16.

Het volgende geschrift, te weten de uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek (zaaks dossier [slachtoffer] map 1, pagina 1134), inhoudende:

Beller: [telefoonnummer 6]

Naam: [medeverdachte 2] sh/pv

Datum: 29-11-2014 9:42:29

Sessienr: 543

Gebelde: [telefoonnummer 4]

Naam: [medeverdachte 1] sh/pv

[medeverdachte 1] sh/pv wgd [medeverdachte 2] sh/pv

[medeverdachte 1] : [medeverdachte 1]

[medeverdachte 2] : [medeverdachte 2]

[medeverdachte 1] : Ja

: Is ze bij je

[medeverdachte 1] :He?

: Ticket (fon)

[medeverdachte 1] : Ja natuurlijk

: O nee is goed, is goed prima

17.

Een proces-verbaal van bevindingen van Koninklijke Marechaussee van 29 november 2014 en de daarbij gevoegde bijlagen (zaaksdossier [slachtoffer] , map 1, pagina 1141 tot en met 1146), voor zover inhoudend als bevindingen van de verbalisanten :

Op (zaterdag) 29 november 2014 hebben wij, [verbalisant 3] en [verbalisant 4] ,

van de Politie Oost-Nederland afdeling Vreemdelingenpolitie Identificatie en

Mensenhandel (AVIM) een verzoek ontvangen om een observatie en controle

uit te voren op de navolgende subjecten:

• [medeverdachte 1] , geboren op [geboortedatum 2] -1969

• [slachtoffer] , geboren op [geboortedatum 3] -1983

Op 29 november 2014 heeft van 13:30 uur tot 14:10 uur uur een observatie plaatsgevonden op de passagiersstromen van de binnenkomende vlucht vanuit [plaats 4] (Roemenië) met

vluchtnummer [vluchtnummer] . Tijdens deze observatie zagen wij, verbalisanten, een vrouw in de richting van de paspoortcontrole lopen, die overeenkwam met [medeverdachte 1] , die op de ons beschikbaar gestelde, foto stond afgebeeld. Wij, verbalisanten, zagen dat [medeverdachte 1] werd vergezeld door een NN-vrouw. Nadat [medeverdachte 1] en de NNvrouw de paspoortcontrole waren gepasseerd kregen wij, verbalisanten, van de collega's, die de paspoortcontrole hadden

uitgevoerd, de mededeling dat NNvrouw subject [slachtoffer] betrof.

[slachtoffer] legitimeerde zich middels een Roemeense identiteitskaart, voorzien van documentnummer [nummer 5] , zie fotobijlage 2.

Hierop heb ik, [verbalisant 4] , aan [medeverdachte 1] de cautie medegedeeld en haar vervolgens in de Nederlandse en Engelse taal enkele vragen gesteld. Ik [medeverdachte 1] hierop onder andere in de Nederlandse taal antwoorden dat:

Zij woont op de [adres 2] ;

Zij samen reist met een vriendin genaamd [slachtoffer] ;

De man van [slachtoffer] [naam 7] heet; (opgeschreven door [medeverdachte 1] );

[slachtoffer] ongeveer een week blijft bij haar;

[slachtoffer] nog geen retourticket geboekt heeft;

Zij nu opgehaald worden door haar dochter;

Haar ( [medeverdachte 1] ) mobiele telefoonnummer [telefoonnummer 4] is.

Hierop heb ik, [verbalisant 3] , middels tussenkomst van een telefonische tolk Roemeens, vragen gesteld aan [slachtoffer] , waarop ik haar hoorde zeggen dat:

Zij zojuist was aangekomen vanuit [plaats 4] (Roemenië);

Zij voor de eerste keer in Nederland is;

Zij samen met een vriendin heeft gereisd;

De voornaam van deze vriendin [medeverdachte 1] is;

Zij de achternaam van [medeverdachte 1] niet weet;

Zij [medeverdachte 1] nu ongeveer vijf maanden kent;

Zij [medeverdachte 1] heeft ontmoet in de stad [geboorteplaats 1] (Roemenië);

[medeverdachte 1] aldaar werkt in een kledingwinkel;

[medeverdachte 1] ook een Nederlandse man heeft, waarmee ze al twaalf jaar samen is;

De naam van deze man [medeverdachte 2] is;

Zij nu voor vijf dagen op bezoek gaat bij [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] ;

Zij niet weet waar ze wonen;

Zij nog geen retourticket heeft;

Het vliegticket terug naar Roemenië wordt geregeld en betaald door [medeverdachte 1] ;

Zij nu namelijk geen geld bij zich heeft;

Zij zal verblijven bij [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] ;

[medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] voor haar zorgen tijdens haar verblijf bij hun;

[medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] dus ook alles voor haar zullen betalen.

18.

Het proces-verbaal van stelselmatige observatie ( pagina 1152, zaaksdossier [slachtoffer] map 1) inhoudende als de bevindingen van de verbalisanten:

Op 29 november 2014 hebben wij tijdens een stelselmatige observatie op [plaats 1] Airport het volgende waargenomen.

Tijdstip 12.00 uur aanvang observatie

Tijdstip 14.07 uur

Wij zagen dat [medeverdachte 1] samen met een ons onbekende vrouw vanaf de bagagebanden de aankomsthal in liep van [plaats 1] Airport, gevestigd aan de [adres 4] te [plaats 1] . Wij herkenden [medeverdachte 1] aan de hand van de aan ons verstrekte foto. Wij zagen dat de ons onbeknde vrouw, nader te noemen NN1 en [medeverdachte 1] in de genoemde aankomsthal een vrouw ontmoetten die wij herkenden als [verdachte] .

Tijdstip 14.21 uur

Ik verbalisant 888 zag dat [verdachte] als bestuurster, [medeverdachte 1] als passagier voorin en NN1 als passagier achterin in een personenauto stapten van het merk Citroën, type Cl, kleur rood en voorzien van het Duitse kenteken [kenteken] . Ik zag dat de Citroën [kenteken] vertrok vanaf de parkeerplaats van [plaats 1] Airport.

Tijdstip 16.02 uur

Wij zagen dat [medeverdachte 1] , NN1 en [verdachte] uit de Citroen [kenteken] stapten en het portiek inliepen welke toegang geeft tot onder andere perceel [adres 2] .

19.

Het volgende geschrift, te weten de uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek (zaaks dossier [slachtoffer] map 1, pagina1147 tot enmet 1150), inhoudende

Beller: [telefoonnummer 6]

[medeverdachte 2] / [naam 7]

Datum: 29-11-2014 14:43:07

Duur: 00:11:47

Sessienr: 2529

Gebelde: [telefoonnummer 1]

Naam: [medeverdachte 1] / [slachtoffer]

[medeverdachte 1] sh/pv wgd [medeverdachte 2] sh/pv

[medeverdachte 1] maakt gebruik van het telefoontoestel van [verdachte] .

[medeverdachte 1] : [medeverdachte 1]

[medeverdachte 2] : [medeverdachte 2]

: Hallo moatie

[medeverdachte 1] : Wat doe je?

[medeverdachte 2] : Ik ben net op de terugweg. Wat doe jij dan?

[medeverdachte 1] : Ja, later, mooi controle, allebei douane. Als bel; gebeld deze telefoon, niet de mijne

[..]

[medeverdachte 2] : Ja misschien misschien komt die tip hier wel weg ..100%

[medeverdachte 1] ; Waarom komen? Ik heb gezegd: deze kleine plaats, ich hasse.

' [medeverdachte 2] : Ja ja ja klopt helemaal.

[medeverdachte 1] : En proberen [naam 7] overal niet te praten dit en dat. (...) geef [naam 7] een beetje praten

Ik bel niet van mijne.Wanneer ik bel, bel ik van [verdachte] .

[medeverdachte 1] zegt dat [slachtoffer] met [naam 7] wil praten; "Ok" zegt [medeverdachte 2]

Roemeense man komt aan de telefoon; het gesprek wordt vervolgens in het Roemeens voortgezet: .

[slachtoffer] : Nou, ja. Ik ben er. We gaan nu naar huis. Het meisje is met de auto ons komen ophalen.

(..)

[slachtoffer] : Wacht even. ik geef je [medeverdachte 1] even. Dat je ook met haar praat.

[medeverdachte 1] komt aan de telefoon.

[medeverdachte 1] : Hoor je mij?

[naam 7] : Ja.

[medeverdachte 1] : Het hele gedoe komt daarvandaan. Iemand moet gepraat hebben. Dus ik verzoek je uit mijn ziel om op te passen. Niet meer de hele dag elkaar ontmoeten. En niet in die... strontstad.

[naam 7] : Ja. Ik heb wel mijn vermoeden. Ik vermoed [naam 8] .

[medeverdachte 1] ; Ik weet niet wie en wat maar de hele zaak komt daarvandan. Vanaf het moment van ons aankomst, we zijn het vliegtuig uitgestapt en normaal moetje bij de douanecontrole gaan Meteen hebben ze zowel bij mij, als bij [slachtoffer] gekeken. [slachtoffer] had het niet door, maar ik heb erg goed opgelet. Ze hebben naar ons beiden gekeken. Ze hebben ons laten gaan.

[naam 7] : Luister, misschien komt het hierdoor [medeverdachte 1] maar het kan ook dat de telefoons afgeluisterd worden. Luister naar wat ik zeg.

[medeverdachte 1] : Aaaa .. [onverstaanbaar] andere telefoonkaart.

[naam 7] : Ja. De telefoons kunnen afgeluisterd worden en dat betekent dat we andere telefoonnummers moeten nemen. Of., ik weet het niet.

[medeverdachte 1] : Gaan jullie andere telefoonnummers nemen, doen jullie maar wat jullie willen. Praten jullie niet de hele dag door de telefoon want ik heb het je gezegd, ze staan overal geregistreerd. Want deze week zullen ze haar (op)zoeken. Want ik heb hen gezegd "tot zaterdag". Ik had je verteld dat Nederland andere koek is. Het is niet Frankrijk, het is niet Italië en het is niet Spanje.

[naam 7] : Dit komt door het vliegtuig. Als het met een personenauto zou zijn geweest zou dit niet gebeurd zijn.

[medeverdachte 1] : Nou. in ieder geval, ik heb je verteld. 99% deze week zullen ze haar bij mij komen zoeken. Of ze bij mij met vakantie is.

[naam 7] ; (begrijpend geluid)

[medeverdachte 1] : Want hier wordt dit soort dingen nagetrokken. Nou. Probeer dan niet meer door de telefoon praten, verander de telefoonnummers want de mijne is al eruit.

[naam 7] : Nou. wees gerust, ik ga geen stommiteiten zeggen.

[medeverdachte 1] : Het beste is dat zij zaterdag terugkeert.... per vliegtuig. Zodat ze zien dat ze daar is. Omdat zij gezegd heeft dat het alleen voor deze week is. En ik ook. Omdat.... [naam 7] . het wordt nagetrokken.

[naam 7] : OK. Ik heb je begrepen. Dat zij zaterdag terug komt. En wanneer gaat zij dan terug?

[medeverdachte 1] : Jij gaat voor haar anders regelen.

[naam 7] : Aaa. OK. Dat kan. Dat wou ik ook zeggen, dit had nu ook moeten gebeuren. Maar. ja. enfin..

[medeverdachte 1] ; Nou. dus oppassen geblazen

[naam 7] : Nou. goed. Goed. Zie wat betekent om je in [geboorteplaats 1] zo te tentoonstellen? Dat de mensen je zien? En die verklikker van [naam 8] Maar de telefoons hebben hier ook schuld.

20.

Het volgende geschrift, te weten de uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek (zaaks dossier [slachtoffer] map 1, pagina 1160), inhoudende:

Beller: [telefoonnummer 10]

Naam: [medeverdachte 1] sh

Datum: 30-11-2014 13:04:59

Sessienr: 16

Gebelde: [telefoonnummer 1]

Naam: [verdachte] sh

[verdachte] : Ja.

[medeverdachte 1] : Schrijf het op, want dit is de mijne.

[verdachte] : (lacht) Goed.

[medeverdachte 1] : Vergeet alsjeblieft niet: naast de camera, daar, naast de computer ligt een telefoon.

[verdachte] : Ja.

[medeverdachte 1] : Die moet je meenemen en in de kamer, in de slaapkamer...

[verdachte] : Ja..

[medeverdachte 1] : ...is een telefoon Nokia die op het oplaadapparaat staat om opgeladen te worden.

[verdachte] : Ik heb hem gezien

[medeverdachte 1] : Neem hem mee... want voor de reclame heb je ook een telefoonnummer nodig.

[verdachte] : (instemmend geluid)

[medeverdachte 1] : Dus niet vergeten. Niet daar komen en dan niets kunnen doen.

[verdachte] : Dan ga ik hem nu meenemen.

[medeverdachte 1] : (herhaalt) Nou, de telefoon, het nieuwe telefoonnummer en de camera.

[verdachte] : Moet ik ook de oplader van de telefoon meenemen? Nee, he?

[medeverdachte 1] : Nee, want ik heb hem sinds vanochtend op de oplader, het is in orde.

21.

Het volgende geschrift, te weten de uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek (zaaks dossier [slachtoffer] map 1, pagina 1161), inhoudende:

Beller [telefoonnummer 5]

Naam: [medeverdachte 2] sh/pv

Datum: 30-11-2014 13:10:22

Sesslenr: 17

Aard: Spraak

Gebelde: [telefoonnummer 1]

Naam: [verdachte]

sh/pv WGD [medeverdachte 2] sh/pv

zegt tegen [medeverdachte 2] dat ze thuis is met [slachtoffer] (opm verb: in [plaats 3] )

22.

Het volgende geschrift, te weten de uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek (zaaks dossier [slachtoffer] map 1, pagina 1162), inhoudende:

Beller: [telefoonnummer 1]

Naam: [verdachte]

Datum: 01-12-2014 12:22:32

Sessienr: 43

Gebelde: [telefoonnummer 4]

Naam: [medeverdachte 1] sh

[verdachte] [ng] bum [medeverdachte 1] [sh]

[verdachte] : Is wel iets geweest?

[medeverdachte 1] : Ja.

[verdachte] : Nou, OK.

[medeverdachte 1] : Eén.

[verdachte] : [onverstaanbaar] Nou, OK

23.

Het volgende geschrift, te weten de uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek (zaaks dossier [slachtoffer] map 1, pagina 1163), inhoudende:

beller: [telefoonnummer 1]

Naam: [verdachte] sh

Datum: 01-12-2014 14:31:26

Duur: 00:01:21

Sessienr: 44

Gebelde: [telefoonnummer 4]

Naam: [medeverdachte 1] sh

[verdachte] [sh] bum [medeverdachte 1] [sh]

[verdachte] : Is er nog iets geweest?

[medeverdachte 1] : Nee, niets. Geen telefoontjes. Niets, niets.

[verdachte] : So de ju..

[medeverdachte 1] : (mompelt)

[verdachte] : Nou laat maar.. vandaag gaan we wel [de gordijn open doen](terugverdienenl

[medeverdachte 1] en [verdachte] lachen.

[medeverdachte 1] : Biep mij wanneer je aankomt.

24.

Het volgende geschrift, te weten de uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek (zaaks dossier [slachtoffer] map 1, pagina1166 tot enmet 1168), inhoudende:

Beller: [telefoonnummer 6]

Naam: [medeverdachte 2] ng/pv

Datum: 01-12-2014 20:17:46

Sessienr: 5

Gebelde: [telefoonnummer 10]

Naam: [medeverdachte 1] ng/pv

[medeverdachte 1] : [medeverdachte 1]

[medeverdachte 2] : [medeverdachte 2]

[medeverdachte 1] : Da

: De vrouw werkt hier in [geboorteplaats 2] . Heb je het daar nog een beetje druk?

[medeverdachte 1] : Ja nee drie. [slachtoffer] ., drie (..)

: Is goed, tevreden? Ja.

[medeverdachte 1] : (in het Roemeens) Ja wat moet je het is weinig als er nog één was, was nog beter:

: Hé?

[medeverdachte 1] : (in het Nederlands) als er nog 1 was, was nog beter

: Maar ja . maar is ook nog maar eerste dag [medeverdachte 1] ..

[medeverdachte 1] : Ja natuurlijk..misschien komt wel. géen probleem zo een 1000 per dag, maak niks uit

(..) 100.

[Op achtergrond hoor een vrouw iets zeggen waarop [medeverdachte 1] zegt (in het Roemeens) "honderd hunderd zeggen"]

:He?

[medeverdachte 1] : 100 klanten..

: Mhna ..vette bek

[medeverdachte 1] : [verdachte] is bij school morgen en [slachtoffer] is alleen..en kan niet zo snel. [medeverdachte 3] komt morgen, morgen komt [verdachte] en (in het Roemeens) ik pak de auto en rijd naar huis en hier bijft [slachtoffer] , [medeverdachte 3] en [verdachte] .

25.

Het volgende geschrift, te weten de uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek (zaaks dossier [slachtoffer] map 1, pagina1169), inhoudende:

Beller: [telefoonnummer 6]

Naam: [medeverdachte 2]

Datum: 01-12-2014 21:05:30

Duur: 00:02:45

Sessienr: 6

Gebelde: [telefoonnummer 10]

Naam: [medeverdachte 1]

sh/pv WGD [medeverdachte 2] sh/pv

zegt dat ze op internet zit.

[medeverdachte 2] zegt heb je um nog naar boven gedaan

zegt: wat?

[medeverdachte 2] zegt heb je um vandaag naar boven in gedaan (fon.)

zegt ja en vraagt wanneer [verdachte] van school komt, half 3, kwart voor 3 en nog 1 een keer. is ja goed zegt [medeverdachte 2] .

[medeverdachte 2] : Vanmorgen dan?

[medeverdachte 1] : Ja vanmorgen ook [medeverdachte 2] half 9 (stilte) wat?

[medeverdachte 2] : Nee....wat morgen komt (stilte)

[medeverdachte 1] : Ja ...wat morgen komt....wat dan....

[medeverdachte 2] : Dat moet toch ook...daar moet de reclame toch ook heen...

[medeverdachte 1] : Dat maak ik hier in op de laptop..

[medeverdachte 2] : Ooooh....is toch goed.

[medeverdachte 1] : De laptop met ons hier.

[medeverdachte 2] : Mmmhmm .... nou is ja goed

26.

Het volgende geschrift, te weten de uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek (zaaks dossier [slachtoffer] map 1, pagina1170), inhoudende:

Beller: [telefoonnummer 8] Datum: 01-12-2014 22:08:39 Gebelde: [telefoonnummer 1]

Naam: [naam 6] Duur: 00:04:11 Naam: [verdachte] sh

Tnv: Sessienr: 52

[verdachte] [sh] wgd [naam 6] [sh]

[naam 6] vertelt wat hij op zijn werk gedaan heeft.

Tenwijl [naam 6] vertelt hoe hij op het internet achter de titel van een film uit zijn kindertijd kwam, is de bel op de achtergrond te horen waarna [verdachte] [naam 6] abrupt [stopt] met:

[verdachte] : Ik geloof... Luister! Klant komt., komt komt.

Afscheid.

27.

Het volgende geschrift, te weten de uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek (zaaks dossier [slachtoffer] map 1, pagina1184), inhoudende:

Beller: [telefoonnummer 10]

Naam: [medeverdachte 1] sh

Datum: 02-12-2014 21:43:02

Sessienr: 48

Gebelde: [telefoonnummer 11]

Naam: [slachtoffer] NG

[medeverdachte 1] [sh] bum [slachtoffer] [ng]

[medeverdachte 1] = [medeverdachte 1]

[slachtoffer] = [slachtoffer]

[medeverdachte 1] : [slachtoffer] , om 10 over 10 heb je één.

[slachtoffer] : (net of zij ergens het noteert of controleert) Om 10 over 10...

[medeverdachte 1] : Ja, Om tien over tien. Eén voor 15 minuten. Lul zuigen. Dit is wat hij wil. Luister, ik heb het geregeld. Voor zaterdag.

[slachtoffer] : Wat?

[medeverdachte 1] : [Het gaan][het vertrek][de reis]

[slachtoffer] : Ja?

[medeverdachte 1] : Jij bent wel [onverstaanbaar] met vakantie geweest?

[slachtoffer] : A, goed.

28.

Het volgende geschrift, te weten de uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek (zaaks dossier [slachtoffer] map 1, pagina1191), inhoudende:

Beller: [telefoonnummer 9]

Naam: [medeverdachte 3]

Datum: 03-12-2014 17:16:31

Duur: 00:05:03

Sessienr: 83

Gebelde: [telefoonnummer 10]

Naam: [medeverdachte 1]

(sh) wgd [medeverdachte 3] (sh).

[medeverdachte 3] zegt dat [naam 9] net ineens langs is geweest.

: En heeft zij de andere (vrouw) daar gezien, wat heeft zij gezegd?

[medeverdachte 3] : Nee, omdat ik de deur dicht heb gedaan.

: Je hebt goed gedaan want zij wist dat je een vriendin van [verdachte] bent en daar kon zijn.

[medeverdachte 3] : Vrijdag...Zij heeft gezegd dat zij tot 11 uur 's-nachts wilde blijven om te werken.

: Mijn reet op, zij beslist niet, ik beslis.

29.

Het volgende geschrift, te weten de uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek (zaaks dossier [slachtoffer] map 1, pagina 1192 en 1193 ), inhoudende

Beller; [telefoonnummer 9]

Naam: [medeverdachte 3]

Datum: 03-12-2014 17:35:37

Duur: 00:10:02

Sessienr: 89

Gebelde: [telefoonnummer 1]

Naam: [verdachte]

(sh) wgd [medeverdachte 3] (sh).

Over de CV van [verdachte] .

[medeverdachte 3] vraagt [verdachte] om aan haar moeder dat te vragen of anders [verdachte] zelf de foto's van [medeverdachte 3] te veranderen. [medeverdachte 3] meent dat haar foto's met het blauwe jurkje en dat met de tijger motief en ook die met een Beha en zwarte lingerie beter zijn. [medeverdachte 3] zegt dat met de huidige foto's niet goed loopt, dat [verdachte] zegt prima.

[medeverdachte 3] : Ik heb ook je moeder gesproken...want die (vrouw) zei: "ik wil vrijdag avond om 11 uur naar huis gaan want ik wil langer werken..." maar je moedér zei: zie hoe je dit regelt dat [naam 10] vrijdag avond komt... dat die (vrouw) haar niet ziet... En Ik heb

gezegd: Ik zal het regelen. Ze zei: Ik wil tot 11 blijven... Maar ik zei: Ik weet het niet.. [medeverdachte 1] zal voor jou komen, denk ik... (ntv)...heeft de deur dichtgedaan... ook van mijn slaapkamer...

[verdachte] : Ze zullen zelf kijken hoe ze het zullen doen..

[medeverdachte 3] : [medeverdachte 1] zei: Denk je dat ik om 12 uur 's nachts... [ntv]

[verdachte] : Het is niet zij die beslist...

30.

Een proces-verbaal van doorzoeking en de daarbij gevoegde bijlagen (zaaksdossier [slachtoffer] map 1, pagina’s 1282 tot en met 1318) , inhoudend als de bevindingen van de verbalisant:

Op 5 december 2014 werd voor een doorzoeking ter inbeslagneming binnengetreden in de woning aan de [adres 3] .

In deze woning werden de volgende personen aangetroffen:

- [medeverdachte 3] (v), geboren [geboortedatum 4] -1985, wonende te [woonplaats] , Roemeens paspoort nummer

[nummer 6] / verblijfsvergunning Nederland nummer [nummer 7] , en;

- [slachtoffer] (v), geboren [geboortedatum 3] -1983, wonende te Roemenië, Roemeens ID bewijs nummer

[nummer 5] .

Tijdens de doorzoeking werd het volgende in beslag genomen de volgende goederen:

C.02.01.001 Telefoon iPhone 4s

C.02.06.001 ticket vlucht [plaats 1]

C.03.02.003 notitie blaadje met geldbedragen

31.

Het proces-verbaal van bevindingen (zaaksdossier [slachtoffer] map 2, pagina’s 1335 tot en met 1342), inhoudende als relaas van de verbalisant/en of één van hen:

Uit het politieonderzoek bleek dat [slachtoffer] als prostituee aan het werk zou gaan in [plaats 2] .

Op 26 november 2014, heb ik, verbalisant, op een IRN computer een aantal sites bekeken.

Dit betroffen sites waar vrouwen en mannen zich als prostituee aanbieden. Ik keek op de sites Kinky.nl, Speurders.nl en Sexjobs.nl. Op Kinky.nl en Sexjobs.nl kwam ik geen relevante advertenties tegen. Op Speurders.nl kwam ik een tweetal advertenties tegen van een vrouw die zich [alias] noemde en die als prostituee werkte in [plaats 2] . Gezien de haarlengte en de zijkant van het gezicht trok ik de conclusie dat deze [alias] mogelijk [slachtoffer] betrof.

Eén advertentie was op woensdag 3 december 2014 geplaatst. De andere advertentie een

dag daarvoor geplaatst, op dinsdag 2 december 2014. De advertenties zijn door mij uitgeprint en worden bij dit proces-verbaal gevoegd.

Op vrijdag 5 december 2014 heb ik. [verbalisant 5] , op het politiebureau te [plaats 2] gesproken met [slachtoffer] . Ik heb haar als getuige gehoord in het onderzoek Hogel. Tijdens het verhoor heb ik haar enkele foto's uit de genoemde advertenties van Speuders.nl laten zien. [slachtoffer] verklaarde dat zij de [alias] was, die op de foto's in de advertenties stond. Tevens verklaarde zij dat [medeverdachte 1] die fotos'van haar genomen had. De tekst in de advertentie was als volgt:

" een uur met [alias] in [plaats 2] . 110 euro” Hallo, Ik ben [alias] , 28 jaar, 60 kg en mooie zwarte haar. Jij kunt bij mij altijd lekker douchen en lekker genieten. Mogelijkhede: zoenen, pijpen zonder condoom. Intiem altijd met, beffen, vingeren, erotische massage, striptease. Tel.nr: [telefoonnummer 12]

110 euro een uur.

70 euro halfuur

50 euro vluggertje.

Gr. [alias] xxx"

32.

Het geschrift, te weten een, uit het Roemeens vertaalde getuigenverklaring van 8 juni 2015, opgemaakt door Directie Bestrijding Georganiseerde Criminaliteit [plaats 5] (Roemenië), (pagina’s 1505 tot en met 1510 van de doorgenummerde bijlagen van zaaksdossier [slachtoffer] map 2), inhoudende als verklaring van [slachtoffer] , voor zover inhoudend:

Mijn naam is [slachtoffer] .

Ergens in november 2014 heeft [medeverdachte 1] mij gevraagd of ik met haar naar Nederland wou gaan om haar te helpen Zij zei dat ik haar het ticket moest betalen nadat zij mij zou hebben betaald voor het werk dat ik moest doen.

In Nederland zijn wij van het vliegveld naar haar appartement gegaan samen met [medeverdachte 1] dochter, [verdachte] . Daarna vertelde zij mij dat zij een appartement heeft en dat zij daar een meisje heeft, een Roemeense, die daar werkt. Ik vroeg haar waar dat meisje werkte en [medeverdachte 1] vertelde dat dat meisje in de prostitutie werkte. Vervolgens zei ze dat als ik wil, ik ook daar kon werken. Ik ging ermee akkoord en ze zei dat ik de volgende dag mocht beginnen te werken. Haar dochter [verdachte] heeft foto' s van mij gemaakt waarop ik weinig kleren droeg en heeft de foto's op het internet gezet samen met advertenties die seksuele handelingen boden tegen betaling. De foto's werden gemaakt in het appartement van [medeverdachte 1] maar ik zag de foto's pas later, toen de politie uit Nederland mij de foto's toonde. Toen zag ik ook de reclame en hoorde ik dat er stond dat ik diverse seksuele handelingen aanbood. Dit stoorde mij want ik schaamde mij voor wat daarin geschreven stond.

De dag nadat zij foto's van mij gemaakt heeft, heeft zij mij naar het appartement gebracht waar ik mij moest prostitueren en zij ging weg. [medeverdachte 1] stuurde de klanten met wie ik tegen betaling seks had naar dat appartement. Zij belde mij iedere keer wanneer een klant voor mij zou komen of zij belde [naam 11] op als er een klant voor [naam 11] was; nadat zij de tijd berekende die we met de klant zouden doorbrengen, belde zij ons en ze vroeg ons of de klant gekomen was en hoe het gegaan was. Ik heb eigenlijk drie dagen gewerkt en in deze drie dagen is [medeverdachte 1] één keer langs gekomen om het geld te halen. Als we naar buiten wilden gaan moesten we [medeverdachte 1] bellen om te horen of er klanten waren die gebeld hadden en daarna konden we naar buiten gaan. [medeverdachte 1] heeft mij de tarieven voor de seksuele handelingen verteld. [medeverdachte 1] heeft mij uitgelegd wat ik moest doen en [medeverdachte 1] heeft voor mij ook enkele condooms gekocht. Ik kan mij niet meer herinneren wat de tarieven waren maar ik weet wel dat ik de helft kreeg van het geld dat de klanten betaalden.

Door de verbalisanten gestelde vraag: Hoe voelde u zich wanneer u van [medeverdachte 1] hoorde dat u als prostituee in haar appartement in [plaats 2] kon werken? Antwoord: Het beviel mij niet maar toen zij mij vertelde dat je er goed geld mee kon verdienen dacht ik dat als ik toch een week in Nederland bleef, ik als prostituee zou kunnen werken zonder dat iemand uit Roemenië er achter zou kunnen komen. Alhoewel het mij leek dat het geld dat ik aan haar moest geven een beetje aan de hoge kant was, ging ik uiteindelijk ermee akkoord. Mijn werknaam als prostituee was [alias] . Ik werd ook [slachtoffer] genoemd. [medeverdachte 2] noemde mij [slachtoffer] .

33.

Het proces-verbaal van getuigenverklaring van 5 december 2014 (zaaksdossier [slachtoffer] map 1, pagina’s 1327 tot en met 1334), inhoudende als verklaring van [slachtoffer] (getuige) :

Ik heet [slachtoffer] , geboren op [geboortedatum 3] 1983 te [plaats 5] in Roemenië. Ze noemen mij [slachtoffer] . Ik ken in Nederland verder niemand. Alleen die vrouw die in de woning was. Ik ken haar als [naam 11] .

Ik ben van zaterdag tot woensdag bij [medeverdachte 1] geweest. In het appartement van [medeverdachte 1] . Haar dochter woont daar ook. Ik zit nu in Nederland omdat ik [medeverdachte 1] heb leren kennen in Roemenië. [medeverdachte 1] heeft een dochter die woont in hetzelfde appartement, waar ik van zaterdag tot woensdag gezeten heb. De dochter heet [verdachte] . Ik zou gewoon voor een weekje meegaan. Ik gaf aan dat ik wat geld wilde verdienen. [medeverdachte 1] zij dat dat wel kon. (..) Er kwamen klanten, ze kwamen voor seks. Ik ben zaterdag gekomen, ik ben vanaf woensdag gaan werken. [medeverdachte 1] heeft mij daar naar toe gebracht, samen met [verdachte] . Klanten belden aan, ik weet niet hoe ze dat wisten. [medeverdachte 1] heeft de ticket geregeld. De heenreis kostte 220 a 230 euro voor 2 tickets en als ik 100 a 110 aan [medeverdachte 1] zou betalen was het ook goed. Voor de terugreis weet ik nog niet wat ik moet betalen. Voorlopig weet ik nog niet hoe ik het ga terugbetalen. U laat mij enkele advertenties zien die wij op het internet hebben gevonden. Er zijn inderdaad advertenties geplaatst. Het klopt dat ik de persoon ben op die advertenties die u mij laat zien. In Nederland zijn er foto's van mij gemaakt. Die foto’s zijn bij [medeverdachte 1] thuis gemaakt waar ze met haar dochter woont. [medeverdachte 1] heeft die foto’s gemaakt. Er kwam een klant binnen, die vroeg: ben jij [alias] . Ik zei toen ja. [medeverdachte 1] vroeg, wil je dit werk gaan doen, dan moeten we een advertentie maken. Zonder advertentie kun je dat werk niet doen. [medeverdachte 1] zei ook nog wel dat het werk in een woning illegaal was. Ik was genoodzaakt om aan geld te komen. [medeverdachte 1] zei dat ze in de advertentie had gezet wat ik wilde. Om de advertentie aantrekkelijker te maken had ze er nog wat extra dingen bijgezet.

U leest voor wat er in de advertentie staat: -ik ben [alias] 28 jaar, 60 kilo en mooie zwarte haar. Je kunt bij mij altijd lekker douchen en lekker genieten. Mogelijkheden: zoenen, pijpen zonder condoom, intiem altijd met, beffen, vingeren, erotische massage, striptease.

Ik wist niet dat dat allemaal in de advertentie stond. Ik weet niet hoe de klanten bij mij terecht kwamen. Er werd aangebeld beneden en dan was er een klant. [naam 11] , mijn huisgenoot, nam de telefoon wel eens aan. Als een klant aanbelde dan zei [naam 11] pas dat er een klant voor mij kwam. De klant betaalde 110 euro per uur. En voor een half uur 70 euro. [medeverdachte 1] heeft die bedragen genoemd. Het geld stopte ik in een la in mijn kamer. Het is van tevoren, in Roemenië, niet ter sprake gekomen. [medeverdachte 1] wist wel dat ik in een moeilijke financiële situatie zat.

34.

Het proces-verbaal van bevindingen onderzoek foto's [slachtoffer] -seksadvertenties en de daarbij gevoegde bijlagen (zaaksdossier [slachtoffer] map 2, pagina’s 1343 tot en met 1458), inhoudende als relaas van de verbalisant/en of één van hen:

Dit betreft een proces-verbaal van bevindingen met betrekking tot het aantreffen van foto's van [slachtoffer] op seksadvertenties die overeenkomen met de seksadvertenties en foto's die werden aangetroffen op

SVO A.02.04.004 Samsung (fotocamera)

SVO A.02.06.001 Asus Laptop

SVO A.09.01.003 Apple PC.

Door de coördinatie van het onderzoek werd mij de volgende opdracht verstrekt:

- op 5 december 2014 werd [slachtoffer] gehoord. Haar werden een aantal foto's getoond van seksadvertenties. Zoek in beslag naar de getoonde foto's.

Ik verbalisant zag op de foto's die op 05 december 2014 tijdens verhoor aan [slachtoffer] werden getoond dat dit foto's van seksadvertenties betreffen van een vrouw in lingerie met de kleuren blauw en rose, met hierbij de naam ' [alias] ' en ' [plaats 2] ' vermeld. [slachtoffer] verklaarde hierover dat zij de persoon is die op deze foto's stond afgebeeld. De foto's zouden zijn gemaakt door [medeverdachte 1] in het appartement van [medeverdachte 1] .

Door mij werd met behulp van Tracks Inspector' nader onderzoek verricht in het digitale beslag.Hierbij werd door mij het volgende bevonden.

Bevindingen:

Op 5 december 2014 werd door de rechtercommissaris tijdens de doorzoeking van perceel woning [adres 2] inbeslaggenomen:

A.02.04.004

Samsung (fotocamera)

5x12.2 zoom

7841C30B409785D

De digitale inhoud werd veiliggesteld. Hiervan werd door digitale expertise proces-verbaal

opgemaakt onder nummer 14-1050-013 / 201504071438-3609

A.02.06.001

Asus

laptop

BAN0AS70619243D.

De digitale inhoud werd veiliggesteld. Hiervan werd door digitale expertise proces-verbaal

opgemaakt onder nummer 14-1050-010 / 201504071420-3609.

A.09.01.003

Apple

PC

W8946CE95PC.

De digitale inhoud werd veiliggesteld. Hiervan werd door digitale expertise proces-verbaal

opgemaakt onder nummer 14-1050-004/201504070818-3609 .

Ik zag dat in de digitale bestanden van SVO's:

A.02.04.004

A.02.06.001

foto's waren opgeslagen die overeenkwamen met de foto's die op 05 december 2014 aan [slachtoffer]

waren getoond, afkomstig van de aangetroffen seksadvertentie ' [alias] '. Zij verklaarde daarover dat zij degene was die op de foto's stond afgebeeld. Ik zag namelijk dat op deze foto's een vrouw in lingerie met de kleuren rose en blauw stond afgebeeld en dat het uiterlijk, haar, en pose overeenkwamen.

In het digitale bestand van SVO A.09.01.003 zag ik dat daar seksadverstenties waren opgeslagen die overeenkwamen met de seksadvertenties die aan [slachtoffer] op 5 december 2014 waren getoond. Ik zag namelijk dat in deze advertenties foto's van een vrouw stonden afgebeeld dié, wat betreft haar uiterlijk ,overeenkwamen met de eerder genoemde foto's. Ook zag ik dat de tekst vande advertentie overeenkwam, namelijk ' [alias] 'en ' [plaats 2] '. Verder zag ik dat de 'layout' van deze advertenties overeenkwamen.

In onderstaande tabel heb ik aangegeven op welke pagina's de overeenkomsten wat betreft de

aangetroffen afbeeldingen zijn te vinden.

[Tabel]

35.

Het volgende geschrift, te weten de uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek (zaaks dossier [slachtoffer] map 1, pagina1320 ), inhoudende:

Beller: [telefoonnummer 7] Datum: 05-12-2014 9:32:12 Gebelde: [telefoonnummer 5]

Naam: [naam 5] Naam: [medeverdachte 2]

Tnv: Sessienr: 1540

[naam 5] (sh) belt [medeverdachte 2] (sh). [naam 5] zegt dat de recherche en alles er is. [naam 5] zegt dat er een speciale eenheid is die met computers in huis lopen. [medeverdachte 2] zegt als [verdachte] hem maar uit heeft gezet, dan kunnen ze er niet in.

36.

Het volgende geschrift, te weten de uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek (zaaks dossier [slachtoffer] map 1, pagina1321 ), inhoudende

Beller: [telefoonnummer 5] Datum: 05-12-2014 9:57:12 Gebelde: [telefoonnummer 7]

Naam: [medeverdachte 2] Duur: 00:01:12 Naam: [naam 5]

Tnv: Sessienr: 1562

[naam 5] (sh) wordt gebeld door [medeverdachte 2] (sh).

[medeverdachte 2] : he dat spul heb je d'r op gezet of niet dan kun je er beter uit doen nu of heb je dat er al uit gedaan?

[naam 5] : waar bij mij?

[medeverdachte 2] : die reclame ja...

[naam 5] : nee...heb ik niet.. [verdachte] ...dat lukte toen bij mij niet ja...

[medeverdachte 2] : zijn het er nog veel?

[naam 5] : Ja...je hebt alles vol

[medeverdachte 2] : Heh?

[naam 5] :...je hebt alles vol

37.

Het volgende geschrift, te weten de uitwerking van een afgeluisterd en opgenomen telefoongesprek (zaaksdossier [slachtoffer] map 1, pagina1322 ), inhoudende

Beller: [telefoonnummer 5] Datum: 05-12-2014 10:55:44 Gebelde: [telefoonnummer 7]

Naam: [medeverdachte 2] Duur: 00:04:47 Naam: [naam 5]

Tnv: Sessienr: 1566

[medeverdachte 2] (sh) belt [naam 5] (sh). [medeverdachte 2] vraagt of het al wat rustiger is. Nee zegt [naam 5] er komt steeds meer bij, net al weer een auto. Ze hadden een huiszoekingsbevel van de rechter voor [naam 12] zegt [naam 5] maar ze hebben verder niet gekeken alleen de computer omdat je internet van hem hebt, IP adres.

[medeverdachte 2] : het enigste wat het kan wezen is met die meiden en anders niet... en daar in [plaats 2] daar bent ze ook wel...dat is zeker

[naam 5] zegt dat ze [verdachte] niets kunnen maken anders hadden ze haar wel meegenomen.

38.

Het proces-verbaal van getuigenverklaring van 27 januari 2015(zaaksdossier [slachtoffer] map 1, pagina’s 1521 tot en met 1528), inhoudende als verklaring van [medeverdachte 3] :

Ik word [naam 11] genoemd. Als ik over [medeverdachte 1] praat dan bedoel ik [medeverdachte 1] . [medeverdachte 1] had mij dus wel vaker geholpen met allerlei dingen. Aan de andere kant was het ook zo dat waar zij mee bezig was ik niks mee te maken heb. [medeverdachte 1] had een appartement in [plaats 2] . Daar woonde toen niemand. [verdachte] kwam er toen wonen omdat zij in [plaats 2] naar school ging. Het adres waar ik het over heb is [adres 3] .

Toen jullie op 5 december 2014 bij mij kwamen schrok ik erg. Ik wist wel iets over het werk van prostitutie omdat [medeverdachte 1] aan mij had gevraagd of ik in [plaats 2] een paar dagen wilde blijven want [medeverdachte 1] had daar een meisje die een paar dagen in [plaats 2] zou gaan wonen. Dit meisje heette [slachtoffer] . Ik vond het ook een beetje raar want toen jullie bij ons kwamen heb ik daarna de dochter van [medeverdachte 1] gebeld, zij heet [verdachte] . Ik vroeg aan [verdachte] wat er nu aan de hand was. Ik vroeg waarom die [slachtoffer] een paar dagen bij mij moest blijven. Ik wist dat die meid terug naar Roemenië moest. U vraagt mij wat [slachtoffer] op dat adres zou doen. Er werd mij gezegd dat zij klanten zo u ontvangen. Vanaf het moment dat [slachtoffer] bij mij verbleef belde [medeverdachte 1] haar wel eens op en zei dan dat er een klant kwam. [medeverdachte 1] vertelde mij dat ik alleen op haar moest passen omdat zij pas in Nederland was en geen Nederlands sprak. Als ik goed nadenk heeft [slachtoffer] de dinsdag dat zij kwam maar één klant gehad. [medeverdachte 1] was er toen ook. Ik hield bij hoeveel klanten ik kreeg. Ik schreef dat ook wel op in hetzelfde schrift als waar ik het ook voor [slachtoffer] opschreef.

Het klopt wel dat ik niet al het verdiende geld mocht houden maar dat ik ook aan [medeverdachte 1] wat moest geven. Ik belde dan met [medeverdachte 1] of ze het geld op kwam halen of dat ik het achter moest laten en dan vertelde ze wel eens dat ik een tientje extra mocht houden. [verdachte] nam ook wel eens het geld mee voor [medeverdachte 1] .

Van [slachtoffer] begreep ik dat [medeverdachte 1] tegen haar had gezegd dat als zij wil zij in Nederland geld kon gaan verdienen. Ik vond het wel vreemd dat [slachtoffer] zonder kleren terugmoest naar Roemenië. Ik heb [verdachte] hierover gebeld maar die heeft gezegd dat zij niets kon regelen.

39.

Een proces-verbaal van verhoor van 31 december 2014 (zaaksdossier [slachtoffer] , map 2, pagina 1627 tot en met 1635), voor zover inhoudend als verklaring van de verdachte [medeverdachte 2] :

Ik woon als ik in Nederland ben meestal op de [adres 2] samen met mijn vriendin [medeverdachte 1] . Met haar heb ik al 11 jaar een relatie. Ik maak gebruik een Apple computer. Die stond aan de [adres 2] . De Apple computer gebruikten wij voor de escort. Een paar van die vrouwen stonden op internet. Op Speurders. Sexjobs ook dacht ik. Ik zorgde er voor de advertenties van de meisjes op deze sites. Ik huurde [het appartement] op het adres [adres 3] .

40.

Een proces-verbaal van verhoor van 31 december 2014 (zaaksdossier [slachtoffer] , map 2, pagina 1636 tot en met 1642), voor zover inhoudend als verklaring van de verdachte [medeverdachte 2] :

Ik plaatste de advertenties, ik wijzigde ze ook als het nodig was. Dat ging niet met alle vrouwen zo. Dat ligt eraan per persoon. De inhoud verschilde altijd. Het voordeel van mij of [medeverdachte 1] was dat [medeverdachte 4] een gedeelte van de huur betaalde en ik kreeg een paar cent per telefoontje en voor het plaatsen van een advertentie. Dat lag aan het aantal klanten. Ik betaalde altijd de huur. Ik word [medeverdachte 2] genoemd. Dat komt van die meiden. Ik word al wel een paar jaar zo genoemd.