Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2019:4819

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
19-12-2019
Datum publicatie
20-12-2019
Zaaknummer
C/08/238901 / KG ZA 19-275
Rechtsgebieden
Aanbestedingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

2 percelen aanbesteding voor de gunning voor postdiensten. MSG vordert de Gemeente te verbieden Perceel 1 van de Opdracht opnieuw aan te bieden. De Gemeente wil de aanbesteding intrekken en heraanbesteden i.v.m. vermeende technische storing waardoor Cycloon geen inschrijving heeft kunnen indienen.

De voorzieningenrechter verbiedt de Gemeente de opdracht opnieuw aan te besteden .

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Module Aanbesteding 2020/1330
JAAN 2020/41
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Almelo

zaaknummer / rolnummer: C/08/238901 / KG ZA 19-275

Vonnis in kort geding van 19 december 2019

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MSG POST EN KOERIERS B.V.,

gevestigd te Enschede,

eiseres in de hoofdzaak in kort geding,

verweerster in het incident,

advocaat mr. S.S. Schouten te Deventer,

tegen

de publiekrechtelijke rechtspersoon

GEMEENTE HENGELO,

zetelend te Hengelo,

gedaagde in de hoofdzaak in kort geding,

verweerster in het incident,

advocaten mrs. R. Blom en K.T. Schipper te Enschede,

en waarin heeft gevorderd als partij tussen te mogen komen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CYCLOON POST B.V.

gevestigd te Zwolle,

eiseres in het incident,

advocaat mr. A.L. Appelman te Zwolle,

Partijen zullen hierna MSG, de Gemeente en Cycloon worden genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding met producties,

 • -

  de akte ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen tevens akte overlegging producties, tevens akte wijziging van eis van de zijde van MSG,

 • -

  de incidentele conclusie houdende vordering tot tussenkomst van de zijde van Cycloon,

 • -

  de mondelinge behandeling d.d. 9 december 2019,

 • -

  de pleitnota’s van partijen.

1.2.

Na verder debat is vonnis gevraagd. Daarop is vonnis bepaald voor 1 januari 2020. Dit met dien verstande dat zodra het vonnis eerder gereed is, dat eerder zal worden uitgesproken. Partijen hebben ingestemd met deze aanpak.

2 Waarvan kan worden uitgegaan

2.1.

Op 2 juli 2019 heeft de Gemeente op TenderNed de aankondiging gepubliceerd

van een Europese aanbesteding (hierna: Aanbesteding) voor de gunning van een opdracht

voor “Postdiensten” (hierna: Opdracht).

2.2.

De Aanbesteding is omschreven in het “Beschrijvend Document Europese aanbesteding Postdiensten” (hierna: de Leidraad).

2.3.

De Opdracht is omschreven in paragraaf 1.3.2 van de Leidraad. De Opdracht is opgedeeld in twee percelen:

a. perceel 1: Partijenpost (Perceel 1);

b. perceel 2: Verkiezingspost (Perceel 2).

2.4.

Paragraaf 1.6. van de Leidraad luidt, voor zover van belang, als volgt:

Gebruik Anbestedingsplatform

Opdrachtgever stelt alle Aanbestedingsstukken beschikbaar via een Aanbestedingsplatform. Deelnemer krijgt toegang tot de Aanbestedingsstukken door zich aan te melden voor deze Aanbesteding op www.Tenderned.nl.

Deelnemer kan zijn Inschrijving uitsluitend via het Aanbestedingsplatform indienen. Opdrachtgever is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik van het Aanbestedingsplatform door Deelnemer. Opdrachtgever wijst iedere vorm van aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand.

(…)”

2.5.

In paragraaf 2.2 van de Leidraad is de deadline voor het indienen van een inschrijving gesteld op 9 september 2019, 12:00 uur (hierna ook: Deadline).

Verder wordt in deze paragraaf het volgende vermeld: “Tenzij de Aanbestedingsstukken uitdrukkelijk anders bepalen zijn de aan Deelnemer gestelde termijnen fatale termijnen. Bij overschrijding ervan treedt verval van recht in.”

2.6.

Paragraaf 2.4.1 van de Leidraad luidt, voor zover van belang, als volgt:

“Het indienen van een Inschrijving kan uitsluitend digitaal via het Aanbestedingsplatform vóór 30 augustus 2019 12.00 uur 1 en Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de volledigheid en tijdigheid van de Inschrijving.

Opdrachtgever adviseert Deelnemer om de Inschrijving ruim op tijd in te dienen. Het risico van niet tijdige ontvangst van de Inschrijving is geheel voor rekening van Deelnemer. Een niet tijdig ingediende Inschrijving wordt geacht niet te zijn ingediend en wordt daarom in beginsel niet in behandeling genomen. Opdrachtgever, de aanbieder van het Aanbestedingsplatform en Significant zijn niet verantwoordelijk voor fouten die worden gemaakt door Deelnemer wat betreft het tijdig, volledig en voor zover vereist het rechtsgeldig ondertekenen en aanleveren van informatie en benodigde documenten via het Aanbestedingsplatform. (…)”

2.7.

Op 9 september 2019, om 14:47 uur, is namens de Gemeente - per automatisch gegenereerd bericht van het elektronisch inschrijfsysteem van TenderNed - het bericht afgegeven dat, kort gezegd en voor zover van belang, op 9 september 2019 de kluis is geopend en dat er in de kluis twee inschrijvingen zaten.

2.8.

Op 12 september 2019 is er een (handmatig) bericht verstuurd namens de Gemeente en is – kort gezegd en voor zover van belang – meegedeeld dat er bij de procedure, type Openbaar, drie inschrijvingen zijn ontvangen. In de in dat bericht opgemaakte staat zijn met betrekking tot Perceel 1 MSG en Cycloon als inschrijvers vermeld.

2.9.

Bij bericht van 3 oktober 2019 heeft De Gemeente aan MSG meegedeeld dat zij voornemens is om de Opdracht voor Perceel 1 te gunnen aan Cycloon.

2.10.

Bij brief van 18 oktober 2019 is van de zijde van MSG bezwaar gemaakt tegen het verloop van de Aanbesteding.

2.11.

Bij brief van 21 oktober 2019 is van de zijde van de Gemeente gereageerd op de voornoemde brief van 18 oktober 2019. In de brief van 21 oktober 2019 is – onder meer en voor zover van belang – het volgende vermeld.

“(…)

Op 9 september 2019 heeft Gemeente Hengelo op de aanbesteding Postdiensten (229805) in de kluis van TenderNed 2 inschrijvingen aangetroffen:

Perceel 1

MSG Post en Koeriers B.V.

(…)

Tegelijkertijd heeft Gemeente Hengelo, via e-mail (d.d. 9 september 2019, om 12.15 uur), bericht gehad van Cycloon Post B.V. dat zij als gevolg van een vermeende technische storing bij TenderNed de inschrijving niet hebben kunnen indienen. Dit bericht ging vergezeld van alle conform het Beschrijvend Document benodigde aanbestedingsstukken. De technische storing is op 9 september 2019 rond de termijn van sluiting (12.09 uur) van de digitale kluis gemeld bij TenderNed door Cycloon Post B.V.

Gemeente Hengelo heeft naar aanleiding van deze e-mail van Cycloon Post B.V. een onderzoek ingesteld om zodoende opheldering te verkrijgen over de situatie en verzocht naar een bevestiging van TenderNed van de technische storing. Een inhoudelijke bevestiging van TenderNed is uitgebleven, een formeel antwoord zou binnen 10 werkdagen volgen. Op basis van het uitblijven van deze formele bevestiging van een storing en op basis van hetgeen in het Beschrijvend Document (paragraaf 2.4.1) is vastgelegd: “Een niet tijdig Ingediende Inschrijving wordt geacht niet te zijn ingediend en wordt daarom in beginsel niet in behandeling genomen” heeft Gemeente Hengelo afgewogen dat we op basis van onderstaande belangen af te wijken van dit beginsel:

1. Cycloon Post B.V. heeft in het proces voorafgaand en tijdens de aanbesteding voldoende

kenbaar gemaakt een groot belang te hebben in deze opdracht en was duidelijk

voornemens in te schrijven.

2. Cycloon Post BV. heeft onverwijld na het verstrijken van de deadline van de

inschrijftermijn van 12.00 uur de Gemeente Hengelo in kennis gesteld van de storing (per

email gemeld om 12.09 uur) en via e-mail haar inschrijving ingediend (12.15 uur).

3. Cycloon Post B.V. betreft de huidige door de gemeente Hengelo gecontracteerde partij.

Werkplekken van aan Gemeente Hengelo verbonden medewerkers die via SWB zijn

gedetacheerd bij Cycloon kunnen verloren gaan als deze aanbieding terzijde wordt gelegd, met alle bedrijfseconomische gevolgen van dien. Een uitsluiting van de inschrijving van

Cycloon Post B.V. zou mitsdien tot onevenredig nadelige gevolgen leiden voor Cycloon Post

B.V. en betrokken medewerkers, in verhouding tot de met een besluit tot uitsluiting te

dienen doelen.

Het gegeven dat in het Beschrijvend Document in paragraaf 2.4.1 is vastgelegd dat een niet tijdig

ingediende Inschrijving ‘In beginsel’ niet In behandeling wordt genomen, genereert voor de

gemeente Hengelo een mogelijkheid om bij besluitvorming tot uitsluiting een belangenafweging te maken en daarbij, op basis van vigerende jurisprudentie, ook de aspecten evenredigheid en proportionaliteit te betrekken. De gemeente Hengelo heeft derhalve terecht en op juiste gronden besloten om de Inschrijving van Cydoon Post B.V. wel toe te laten en af te zien van uitsluiting. (…)

TenderNed heeft inmiddels bevestigd dat van een storing die meerdere gebruikers raakte ten tijde van het sluiten van de kluis voor deze aanbesteding geen sprake is geweest. Wel zijn er rond de sluitingstermijn meerdere verificatiecodes en pogingen van Cycloon Post B,V. gelogd, hetgeen ondersteunt dat Cycloon Post B.V. in TenderNed hinder ondervond bij het bevestigen en vrijgeven van haar inschrijving.

(…)”

2.12.

Bij brief van 21 oktober 2019 is van de zijde van MSG gereageerd op de voornoemde brief van de Gemeente van 21 oktober 2019. In deze brief is aangekondigd dat MSG een kort geding aanhangig zal maken.

2.13.

Bij dagvaarding van 23 oktober 2019 heeft MSG de gemeente in kort geding gedagvaard.

2.14.

Bij brief van 19 november 2019 heeft de Gemeente aan MSG meegedeeld dat zij
– kort gezegd – zal overgaan tot intrekking van de gunningsbeslissing ter zake van Perceel 1 van de Opdracht, intrekking van de aanbesteding voor Perceel 1 en tot heraanbesteding van Perceel 1.

2.15.

Bij brief van 29 november 2019 heeft MSG gereageerd op de voornoemde brief van 19 november 2019 van de Gemeente.

2.16.

Bij brief van 4 december 2019 is van de zijde van MSG de akte ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen, tevens akte overlegging producties, tevens akte wijziging van eis ingediend.

3 Het geschil

3.1.

MSG vordert samengevat en na wijziging van eis, waartegen geen procedurele bezwaren zijn gemaakt -:

Primair:

I. de Gemeente te verbieden de Opdracht voor Perceel 1 opnieuw aan te besteden;

II. de Gemeente te gebieden om, indien de Gemeente de Opdracht voor Perceel 1 aan enige marktpartij wenst te gunnen, deze aan MSG te gunnen;

Subsidiair:

I. de Gemeente te gebieden de maatregelen te treffen die de voorzieningenrechter noodzakelijk c.q. geschikt acht;

zowel primair als subsidiair:

alles met veroordeling van de Gemeente in de (na)kosten van deze procedure en de wettelijke rente daarover.

3.2.

De Gemeente heeft de vorderingen van MSG gemotiveerd betwist. De Gemeente concludeert tot afwijzing van de vorderingen.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna -voor zover van belang- nader ingegaan.

4 De beoordeling

In het incident

4.1.

Cycloon heeft in onderhavige procedure gevorderd te worden toegelaten als tussenkomende partij.

4.2.

MSG en de Gemeente hebben ter zitting te kennen gegeven tegen de tussenkomst van Cycloon geen bezwaren te hebben.

4.3.

De voorzieningenrechter heeft ter terechtzitting beslist dat hij de vordering van Cycloon, om als tussenkomende partij in het geding te komen, toewijst. Cycloon heeft een zelfstandige (zij het voorwaardelijke) vordering geformuleerd, inhoudende de Gemeente te gebieden, indien zij de huidige aanbestedingsprocedure niet mag staken, zij de opdracht definitief dient te gunnen aan Cycloon, conform het door de Gemeente geuite gunningsvoornemen van 3 oktober 2019. Cycloon heeft vanwege een dreiging van het verlies van het recht op gunning, een voldoende belang bij tussenkomst.

4.4.

MSG dient als de in het ongelijk gestelde partij te worden veroordeeld in de kosten in het incident. Zowel MSG als de Gemeente hebben geen verweer gevoerd tegen de gevorderde tussenkomst. De voorzieningenrechter ziet in die omstandigheid voldoende aanleiding om de proceskosten te begroten op nihil.

In de hoofdzaak

Spoedeisend belang

4.5.

Het spoedeisend belang vloeit voort uit de aard van de vorderingen.

Mocht de Gemeente Perceel 1 van de aanbesteding intrekken en dit Perceel heraanbesteden?

4.6.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat de (juridische) voorwaarden waaronder een aanbesteding mag worden ingetrokken verschillen van de voorwaarden waaronder een ingetrokken aanbesteding mag worden heraanbesteed. Intrekking is als regel eerder geoorloofd dan heraanbesteding. Dit onderscheid heeft met name nut indien een aanbestedende dienst er voor kiest om een ingetrokken aanbesteding niet opnieuw aan te besteden. In de onderhavige zaak ligt dit echter anders. De Gemeente is wél van plan de Opdracht opnieuw aan te besteden.

4.7.

De aanbestedingsrechtelijke grondbeginselen (het gelijkheids- en het transparantie-beginsel) alsook de eisen van redelijkheid en billijkheid verzetten zich ertegen dat een aanbestedende dienst zonder objectieve rechtvaardiging tot heraanbesteding overgaat wanneer eenmaal een aanbesteding heeft plaatsgehad en een inschrijver kan worden aangewezen die voor de gunning van de opdracht in aanmerking komt. Tenzij geen geschikte inschrijvingen zijn gedaan of indien er procedurele gebreken aan de aanbestedingsprocedure kleven die maken dat een rechtmatige gunning niet mogelijk is, zal een aanbestedende dienst dan ook niet tot heraanbesteding mogen overgaan zonder de specificaties van de opdracht wezenlijk te wijzingen. Bij heraanbesteding bestaat immers het risico van (ongeoorloofde) manipulatie. Een aanbestedende dienst zou een winnende, maar hem onwelgevallige inschrijver kunnen trachten te passeren door opnieuw een aanbesteding ten aanzien van (vrijwel) dezelfde opdracht uit te schrijven, met een beoordelingskader dat nader toegesneden is op de wel gewenste ondernemer.

4.8.

In aanvulling op het vorenstaande geldt dat de aanbestedende dienst die besluit tot intrekking van een aanbesteding, verplicht is de redenen voor zijn besluit aan de gegadigden en inschrijvers mee te delen, welke verplichting is ingegeven door de zorg om in de procedure voor het plaatsen van overheidsopdrachten waarop de regels van het Unierecht van toepassing zijn, een minimaal transparantieniveau en bijgevolg ook de naleving van het beginsel van gelijke behandeling te waarborgen. Een besluit tot intrekking moet door de rechter kunnen worden getoetst aan de regels van Europees recht, en wel integraal om zo te voldoen aan het doel dat tegen genomen besluiten van een aanbestedende dienst op doeltreffende wijze en vooral zo snel mogelijk beroep kan worden ingesteld als de aanbestedingsregels geschonden zijn. Dit betekent dat de door de Gemeente in haar brief van 19 november 2019 genoemde argumenten de beslissing om de aanbesteding voor Perceel 1 te staken moeten kunnen dragen. Nieuwe argumenten dienen, gelet op het beoordelingskader, buiten beschouwing te blijven.

4.9.

De Gemeente stelt zich op het standpunt dat zij in strijd heeft gehandeld met het transparantie- en gelijkheidsbeginsel op grond waarvan zij rechtmatig tot intrekking van Perceel 1 is overgegaan. De Gemeente heeft de woorden “in beginsel” in paragraaf 2.4.1. van de Leidraad opgenomen om een bepaalde mate van beoordelingsruimte te creëren, zodat zij bij een constatering van een onregelmatigheid een beslissing kan nemen die recht doet aan de omstandigheden van het geval en die tevens rekening houdt met alle belangen van de betrokken partijen. De woorden “in beginsel” bieden de Gemeente de ruimte om in geval van een te late inschrijving een belangenafweging te maken en toetsen of het evenredig dan wel proportioneel is om een te late inschrijving ter zijde te leggen, althans dit heeft de Gemeente met deze woorden bedoeld. Geconstateerd moet worden dat in de aanbestedingsstukken op geen enkel wijze door haar is omschreven onder welke omstandigheden een niet tijdig ingediende inschrijving nu wel of niet in behandeling wordt genomen. Paragraaf 2.4.1. van de Leidraad impliceert dus een discretionaire bevoegdheid voor de Gemeente die op allerlei wijze door haar kan worden ingevuld. Nu in de aanbestedingsstukken niet is verduidelijkt in welke gevallen door de Gemeente gebruik kan worden gemaakt van de discretionaire bevoegd die zit opgesloten in de woorden “in beginsel” is in zoverre sprake van een strijdigheid met het transparantie- en gelijkheidsbeginsel.

4.10.

MSG stelt zich op het standpunt dat uit paragraaf 2.4.1. van de Leidraad uitdrukkelijk blijkt dat tijdige inschrijving volledig de verantwoordelijkheid van de inschrijver is, dat het risico op te late inschrijving bij de inschrijver ligt inclusief het risico op fouten bij het tijdig indienen van de inschrijving en dat een niet-tijdige inschrijving wordt geacht niet te zijn ingediend. In de context daarvan hebben behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijvers moeten begrijpen dat de woorden “in beginsel’ juist het uitgangspunt tot uitdrukking wil brengen dat een te late inschrijving in uitgangspunt onverbiddelijk leidt tot terzijdelegging. En ook dat die woorden “in beginsel’, de ruimte voor afwijking van dit uitgangspunt, bijzonder klein maakt en enkel zien op een uitzonderingsituatie. Die uitzonderingssituatie kan - nog steeds naar zeggen van MSG - in elk geval niet zijn de situatie als aan de orde bij Cycloon, te weten dat de te late inschrijving het gevolg is van het simpelweg te laat (vier voor twaalf) aanvangen met de inschrijving, nu als regel juist uitdrukkelijk de verantwoordelijkheden en risico’s ter zake het doen van een voldoende inschrijving ingevolge paragraaf 2.4.1 van de Leidraad uitdrukkelijk bij inschrijvers zijn gelegd en dat de woorden “in beginsel’ enkel ruimte laten voor een uitzondering op het uitgangspunt van terzijdelegging indien sprake is van een situatie waarin juist niet al is voorzien met de voorgeschreven spelregels van de aanbesteding.

4.11.

De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat iedere redelijk geïnformeerde en normaal zorgvuldige inschrijver hetgeen in de Leidraad is bepaald ten aanzien van de uiterste termijn voor het indienen van een inschrijving zal uitleggen in de zin dat de sluitingstermijn voor het indienen van een inschrijving afliep op 9 september 2019 om 12:00 uur en dat dit op zich evident een termijn is met fatale gevolgen. De voorzieningenrechter wijst in dit verband in het bijzonder op de hiervoor opgenomen passage uit paragraaf 2.2. van de Leidraad, waarin wordt vermeld dat gestelde termijnen, fatale termijnen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders in de aanbestedingstukken is bepaald, en de in paragraaf 2.4.1. benoemde verantwoordelijkheid van een deelnemer voor het doen van een volledige en tijdige inschrijving. Bovendien is de inschrijver in deze paragraaf uitdrukkelijk geadviseerd om de inschrijving ruim op tijd in te dienen. Ook is benadrukt dat het risico van een niet-tijdige ontvangst van een de inschrijving bij de inschrijver ligt. Bezien in deze context kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet worden geconcludeerd dat in paragraaf 4.2.1. met de woorden “in beginsel” uitdrukkelijk is bepaald dat de termijn sluitend op 9 september om 12:00 uur niet als fatale termijn heeft te gelden. De zinsnede “in beginsel” biedt de Gemeente slechts beperkt de ruimte om in uitzonderlijke gevallen af te zien van het niet in behandeling nemen van een te late inschrijving. De woorden in beginsel kunnen niet zo worden uitgelegd/begrepen dat de Gemeente in het geval van een te late inschrijving alsnog een (inhoudelijke) belangenafweging heeft maken en te toetsen of het evenredig dan wel proportioneel is om een te late inschrijving terzijde te leggen. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat het gelijkheidsbeginsel juist een strikte naleving van de regels, waaronder fatale termijnen, vereist. De andere inschrijvers mochten er immers op vertrouwen dat de inschrijvingstermijn op 9 september 2019 om 12.00 uur was gesloten. Anders dan de Gemeente lijkt te veronderstellen is een “in beginsel-bepaling” als de onderhavige niet gelijk te stellen met een “kan-bepaling”. De “in beginsel bepaling” brengt in het onderhavige geval tot uitdrukking dat de ruimte voor een uitzondering op terzijdelegging van de inschrijving juist heel klein is. Daarbij komt dat een eventuele uitzonderingssituatie gerelateerd zal moet worden aan de reden(en) waarom een inschrijving te laat is ingediend. De in beginselbepaling impliceert dan ook niet een bevoegdheid die op allerlei wijzen door de Gemeente kan worden ingevuld. De tekst en de context van de bepaling bieden geen ruimte voor de (ruime) uitleg die de Gemeente voorstaat.

4.12.

Het voorstaande leidt tot de conclusie dat de Gemeente door de gehanteerde formulering in artikel 2.4.1. van de Leidraad in de oorspronkelijke aanbesteding niet in strijd heeft gehandeld met het transparantie- en gelijkheidsbeginsel. Er is geen sprake van procedureel gebrek in de oorspronkelijke aanbestedingsprocedure. Juist door de (oorspronkelijke) aanbesteding wat betreft Perceel 1 in te trekken en tot (een beoogde) heraanbesteding over te gaan heeft de Gemeente gehandeld in strijd met de aanbestedingsrechtelijke beginselen, meer in het bijzonder het transparantiebeginsel en het gelijkheidsbeginsel. De Gemeente heeft in feite Cycloon een tweede kans willen bieden door de aanbesteding in de herkansing te doen. Overigens is de voorzieningenrechter van oordeel dat uit de brief van 21 oktober 2019 van de Gemeente aan MSG – anders dan de Gemeente heeft willen betogen – wel degelijk een zekere mate van willekeur en favoritisme naar voren komt, hetgeen ook aan intrekking van de aanbesteding en de beoogde heraanbesteding in de weg staat. Het vorenstaande brengt voorshands oordelend mee dat zowel de (beoogde) heraanbesteding als de intrekking niet geoorloofd zijn.

Gebod tot gunning van Perceel 1 aan MSG

4.13.

Vervolgens moet dan de vraag te worden beantwoord of Perceel 1 aan MSG moet worden gegund. Voorshands oordelend beantwoordt de voorzieningenrechter deze vraag bevestigend. Hij acht daartoe het volgende redengevend.

4.14.

Met inachtneming van het hiervoor overwogene over de woorden in beginsel in paragraaf 2.4.1. is de voorzieningenrechter van oordeel dat de Gemeente de inschrijving van Cycloon in de oorspronkelijke aanbestedingsprocedure buiten behandeling had moeten stellen althans terzijde had moeten leggen.

4.15.

Tussen partijen is niet in geschil dat de inschrijving van Cycloon op
9 september 2019 ná 12.00 uur per mailbericht is ingediend door Cycloon. Dit betekent dat de inschrijving van Cycloon geacht wordt niet te zijn ingediend en in beginsel niet in behandeling wordt genomen. Zoals uit het hiervoor overwogene volgt is de voorzieningenrechter van oordeel dat de “in beginsel-bepaling” in het onderhavige geval tot uitdrukking brengt dat dat de ruimte voor een uitzondering op terzijdelegging van een inschrijving juist heel klein is. Een uitzonderingssituaties dient – zoals eerder is overwogen - gerelateerd te zijn aan de reden(en) waarom een inschrijving te laat is ingediend.

4.16.

In dat kader is van belang de vraag of er sprake is geweest van een technische storing, die het voor Cycloon onmogelijk heeft gemaakt om tijdig en conform de betreffende voorwaarden in te schrijven op de aanbesteding van Perceel 1 via TenderNed.

4.17.

De voorzieningenrechter heeft partijen ter zitting gevraagd naar (meer) duidelijkheid hierover, waarop is meegedeeld door partijen dat zij geen weet hebben van het bestaan van een hier relevante storingsmelding door (medewerkers van) TenderNed en/of door anderen. Partijen zijn ook niet bekend met een standpunt van (medewerkers van) TenderNed of zich toen een storing heeft c.q. kan hebben voorgedaan. Een mogelijke rapportage hierover is bij partijen niet bekend. Evenmin zijn schriftelijke verklaringen voorhanden van (medewerkers van) TenderNed waaruit het bestaan van een toenmalige storing van (de mogelijkheid van inschrijving op deze aanbesteding) bij TenderNed kan worden afgeleid.

4.18.

De voorzieningenrechter moet het dus doen met wat partijen hierover naar voren hebben gebracht.

4.19.

Alleen door Cycloon wordt het standpunt ingenomen dat sprake is geweest van een technische storing, die het voor haar onmogelijk heeft gemaakt om tijdig en conform de betreffende voorwaarden in te schrijven op de aanbesteding van Perceel 1 via TenderNed.

4.20.

Zowel MSG als de Gemeente hebben weersproken dat sprake is c.q. kan zijn geweest van en technische storing. Dit met de kanttekening dat blijkens de gedingstukken, de Gemeente hierover in het begin wat minder stellig is geweest, waarbij zij kennelijk het standpunt heeft willen innemen dat bij gebrek aan wetenschap de mogelijkheid van een storing maar voor aannemelijk moet worden gehouden, zonder voor die aanname in voldoende mate nader onderzoek te doen.

4.21.

Door Cycloon is ter staving van de door haar gestelde storing aangevoerd dat ten tijde van het herhaald willen doen van haar inschrijving op/via het systeem van TenderNed, zij heeft moeten ervaren dat op elke inlogpoging steeds werd gereageerd door het systeem met toezending achtereenvolgens van meer SMS-berichten elk inhoudende een vijf-cijferige toegangscode. Die codes zijn achtereenvolgens allemaal tevergeefs ingevoerd, zonder dat daarmee toelating werd verkregen. Een en ander zou moeten blijken uit de door Cycloon in het geding gebrachte uitdraai van haar inlogpogingen. Dat het systeem om in te loggen een storing vertoonde, blijkt naar zeggen van Cycloon ook uit de omstandigheid dat na 12:00 uur ook nog inlogcodes door haar zijn ontvangen per SMS-bericht. Dat zou naar zeggen van Cycloon niet mogen kunnen omdat het systeem de inschrijving per 12:00 uur onmogelijk moet maken.

4.22.

De voorzieningenrechter is er - voorshands oordelend - niet van overtuigd geraakt dat de inschrijving van Cycloon op de oorspronkelijke aanbesteding onmogelijk is gemaakt door een technische storing/overmacht. Het bestaan van die storing blijkt voorshands niet uit de uitdraai die Cycloon van haar achtervolgende inlogpogingen heeft geproduceerd. Veeleer blijkt daaruit dat Cycloon eerst op een erg laat moment – te weten vanaf 11:56.45 - herhaald en onder grote druk doende is geweest om haar inschrijving op deze aanbesteding via TenderNed te doen realiseren. De via SMS-bericht ontvangen codes zijn steeds ingevoerd, en zulks steeds zonder resultaat. Waarschijnlijk vanwege de enorme tijdsdruk - door eerst zo laat hiermee te beginnen – is Cycloon te snel gaan ageren waardoor zij tegen de traagheid van het inlogsysteem is gaan inwerken door snel meer toelatingscodes op te vragen die haar kennelijk ook steeds bij afzonderlijke SMS-berichten zijn toegezonden. Duidelijk is dat bij het snel opvragen van een nieuwe code, de oude toegepaste code niet meer kan werken/wordt afgesloten. Voorshands oordelend moet het ervoor worden gehouden dat Cycloon zichzelf in de weg is gaan zitten bij het inloggen door achtereenvolgens snel steeds nieuwe toelatingscodes codes op te vragen. Het toepasbaar maken daarvan evenals de toezending daarvan per SMS gaat nu eenmaal gepaard met enige traagheid van het systeem. Het oogt dan ook dat Cycloon al vechtend om toch nog op tijd te zijn met haar inschrijving de eigen tegenwind heeft gecreëerd, wat lijkt op een storing van het inlogsysteem, maar wat het technisch beschouwd niet is c.q. kan zijn. Hier wreekt zich ook dat door Cycloon is nagelaten om de inhoud van de desbetreffende SMS-berichten met bijbehorende tijdstippen in het geding te brengen, zodat die berichten niet kunnen worden gelegd naast wat voormelde uitdraai toont over hoe en wanneer steeds is gepoogd in te loggen. Cycloon heeft ook nagelaten om een schriftelijke verklaring van het totaal van die informatie en de samenhang daartussen in het geding te brengen.

4.23.

Ook de door Cycloon gestelde omstandigheid dat na de sluiting van TenderNed voor inschrijvingen per 12:00 uur nog steeds op haar verzoek SMS-berichten zijn ontvangen met toegangscodes, is op zich geen bewijs van een autonome storing van (de inlog) bij TenderNed. Immers moet bij gebrek aan andere technische informatie voorshands voor mogelijk worden gehouden dat die toegangscodes ook na sluiting per 12:00 uur (enige korte of langere tijd of mogelijk zelfs altijd) worden geproduceerd door het systeem zonder dat daarmee (nog) toegang kan worden verkregen op dat portaal voor het doen van de inschrijving.

4.24.

Samenvattend is de voorzieningenrechter dan ook van oordeel dat voorshands oordelend een hier relevante storing (van de inlog) bij TenderNed niet aannemelijk is geworden. Een daarop gebaseerd beroep op overmacht kan Cycloon dan ook niet baten. Zij is kennelijk (veel) te laat - immers eerst op het laatste moment - begonnen met het willen indienen van haar inschrijving. Dat Cycloon – naar zij stelt – de documenten tijdig had geüpload en dat haar inschrijving op de dag van de aanbesteding klaar stond om ingediend te worden en dat het enige wat zij nog moest doen het invoeren van de TAN-code was, doet aan het voorgaande niet af. Het is immers de verantwoordelijkheid om (ruim) op tijd de inschrijving in te dienen. Er is geen storing aanwijsbaar gebleken, die die inschrijving heeft belet.

4.25.

Nu er geen andere uitzonderingssituaties zijn gesteld of gebleken die de conclusie zouden kunnen rechtvaardigen dat het Cycloon niet kan worden verweten dat zij niet tijdig heeft kunnen inschrijven en de Gemeente op grond daarvan de inschrijving in afwijking van het uitgangspunt dat een te late inschrijving geacht wordt niet te zijn ingediend, toch in behandeling zou kunnen nemen, heeft dit tot gevolg dat de Gemeente de inschrijving van Cycloon ten onrechte in behandeling heeft genomen en inhoudelijk heeft beoordeeld.


De slotsom

4.26.

Op grond van het hiervoor overwogene - ook in onderlinge samenhang bezien - liggen de vorderingen van MSG in beginsel voor toewijzing gereed. Terecht heeft MSG aangevoerd dat de handelwijze van de Gemeente zoals die uit de overwegingen blijkt in strijd is met wezenlijke beginselen van het aanbestedingsrecht (het gelijkheidsbeginsel en het transparantiebeginsel). Niet is gebleken dat indien de inschrijving van Cycloon terzijde moet worden gelegd, de Opdracht niet aan MSG, die immers (oorspronkelijk) als tweede was geëindigd, gegund zou moeten worden, althans dit verweer is niet als zodanig door de Gemeente gevoerd.

4.27.

Het vorenstaande heeft tot gevolg dat de vorderingen van Cycloon zullen worden afgewezen.

4.28.

In de hoofdzaak zullen de Gemeente en Cycloon als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten, gevallen aan de zijde van MSG. De nakosten en de over de proces- en nakosten gevorderde wettelijke rente zullen op de in de beslissing te noemen manier worden toegewezen.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

in het incident:

5.1.

staat Cycloon toe tussen te komen;

5.2.

veroordeelt MSG in proceskosten in het incident, tot op heden aan de zijde

van Cycloon en de Gemeente begroot op nihil;

in de hoofdzaak

5.3.

verbiedt de Gemeente de Opdracht voor Perceel 1 als omschreven in de Leidraad opnieuw aan te besteden;

5.4.

gebiedt de Gemeente om, indien de Gemeente de Opdracht voor Perceel 1 als omschreven in de Leidraad, aan enige marktpartij wenst te gunnen, deze aan MSG te gunnen;

5.5.

veroordeelt de Gemeente en Cycloon gezamenlijk in de proceskosten, aan de zijde van MSG tot op heden begroot op € 1.700,83 (dagvaarding € 81,83, griffierecht € 639,-- en salaris advocaat € 980,--), te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek (BW) over dit bedrag met ingang van veertien dagen na dagtekening van dit vonnis;

5.6.

veroordeelt de Gemeente en Cycloon gezamenlijk in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 157,-- aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat zij. niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 82,-- aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak, en te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW over de nakosten met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening;

5.7.

verklaart dit in de hoofdzaak gegeven dictum tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.8.

wijst af het meer of anders gevorderde.


Dit vonnis is gewezen door mr. M.L.J. Koopmans en in het openbaar uitgesproken op 19 december 2019.2

1 Dit tijdstip is later gewijzigd in maandag 9 september 2019 12:00 uur.

2 type: coll: