Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2019:2606

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
23-05-2019
Datum publicatie
26-07-2019
Zaaknummer
C/08/231727 / KG ZA 19-106
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

De door Druppies gestelde kenmerkende elementen van de Fashion Boot zijn niet nieuw. Daarnaast is een groot deel van de elementen functioneel/technisch bepaald of zodanig banaal of triviaal dat daarachter geen creatieve arbeid is aan te wijzen. Ook de combinatie van de elementen is - naar voorlopig oordeel - niet op een zodanig oorspronkelijke wijze uitgevoerd dat deze combinatie kan worden aangemerkt als een subjectieve creatieve keuze van de maker die de Fashion Boot een eigen, oorspronkelijk karakter en een herkenbaar gezicht geeft, althans daarvoor heeft Druppies onvoldoende gesteld. Uit het voorgaande volgt dat de Fashion Boot - mede gelet op de door Gevavi aangevoerde ‘prior art’ - niet kan worden beschouwd als een werk dat over een voldoende eigen oorspronkelijk karakter beschikt en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Dit betekent dat de Fashion Boot geen auteursrechtelijke bescherming geniet, zodat het beroep van Druppies op het auteursrecht hierom faalt. De vorderingen van Druppies zullen worden afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Zwolle

zaaknummer / rolnummer: C/08/231727 / KG ZA 19-106

Vonnis in kort geding van 23 mei 2019

in de zaak van

vennootschap onder firma DRUPPIES,

gevestigd te Amersfoort,

eiseres,

advocaat mr. M.H. Hamberg te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

GEVAVI SCHOEISEL B.V.,

gevestigd te Zwolle,

gedaagde,

advocaat mr. E.J.C. van Gelderen en mr. E.C. Menkhorst te Zeist.

Partijen zullen hierna Druppies en Gevavi genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding

 • -

  de akte producties (1-7) van Gevavi van 7 mei 2019

 • -

  de akte aanvullende producties (14-18) van Druppies van 7 mei 2019

 • -

  de akte aanvullende productie (19) van Druppies van 8 mei 2019

 • -

  de akte aanvullende productie (8) van Gevavi van 8 mei 2019

 • -

  de mondelinge behandeling

 • -

  de pleitnota van Druppies

 • -

  de pleitnota van Gevavi.

1.2.

Vonnis is bepaald op vandaag.

2 De feiten

2.1.

[A] en [B] hebben zich vanaf het najaar 2016 bezig gehouden met het ontwerp en de productie van het rubberen (kinder)laarsje de ‘Fashion Boot’ (hierna: Fashion Boot).

2.2.

De Fashion Boot is in maart 2017 voor het eerst op de markt gebracht onder de naam ‘Druppies’ en gepromoot via diverse social media kanalen zoals Facebook en Instagram.

2.3.

De Fashion Boot is beschikbaar in acht verschillende felle kleuren. Hieronder is de Fashion Boot afgebeeld in een gele kleur:

2.4.

Op 1 april 2017 is Druppies vof ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De oprichters en vennoten van Druppies zijn [A] en [B] .

2.5.

Sinds september 2017 is de Fashion Boot ook verkrijgbaar tot en met maat 42, zodat niet alleen kinderen maar ook volwassenen de Fashion Boot kunnen dragen.

2.6.

Gevavi is een importeur en groothandel van onder meer veiligheidsschoenen en laarzen.

2.7.

In oktober 2018 heeft een overleg plaatsgevonden tussen Druppies en Gevavi in verband met een mogelijke levering van de Fashion Boot aan Gevavi.

2.8.

Op 8 januari 2019 heeft Gevavi op haar eigen website het rubberen (kinder)laarsje ‘Groovy’ geïntroduceerd (hierna: de Groovy). Hieronder is de Groovy afgebeeld in een gele kleur:

2.9.

Bij brief van 8 maart 2019 heeft de advocaat van Druppies Gevavi gesommeerd tot staking van het inbreukmakende handelen op de Fashion Boot. Gevavi heeft geen gevolg gegeven aan deze sommatie.

2.10.

Gevavi heeft het ontwerp van de Groovy aangepast voor nieuwe producties. Het nieuwe ontwerp van de Groovy 2.0 is hieronder afgebeeld.

2.11.

Ook andere (buitenlandse) aanbieders hebben vóór maart 2017 gekleurde rubberen (kinder)laarsjes van een vergelijkbaar type op de markt gebracht, waaronder de merken (a) Treton-Wings, (b) Bergstein (c) en Aigle. Deze laarsjes zijn hieronder afgebeeld in een gele kleur.

(a) (b) (c)

3 Het geschil

3.1.

Druppies vordert - zakelijk weergegeven - bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

I. Gevavi te gebieden om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de auteursrechten van Druppies op het ontwerp van de Fashion Boot te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder door in Europa elke openbaarmaking, verveelvoudiging, verhandeling en/of distributie, de verkoop en/of promotie van de laarsjes die inbreuk maken op de auteursrechten van Druppies te staken en gestaakt te houden;

II. Gevavi te gebieden de Inbreukmakende Laarzen terug te roepen bij alle verkooppunten en in dat kader binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis aan al haar afnemers per gewone en aangetekende post en/of vooruit per e-mail of fax met gelijktijdige toezending van een afschrift aan de advocaat van Druppies, het volgende mee te delen en te verzoeken;

Inbreuk – Druppies Boot – Groovy

Geachte mevrouw, mijnheer,

Hierbij bericht ik u namens Gevavi Schoeisel B.V. dat wij de Groovy kinderlaarsjes hebben aangeboden en verkocht (artikelnummer*****). Daarmee hebben wij inbreuk gemaakt op de exclusieve auteursrechten van Druppies v.o.f. met betrekking tot de door haar ontworpen Fashion Boot. Wij hebben het aanbieden en de verkoop van de Groovy kinderlaarsjes op last van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, onmiddellijk gestopt.

Wij verzoeken u de aan u geleverde Groovy kinderlaarsjes per omgaande aan ons te retourneren waarbij de door u betaalde inkoopprijs en te maken verzendkosten binnen zeven dagen zullen worden gerestitueerd.

Indien u een bestelling heeft geplaatst, maar nog geen Groovy kinderlaarsjes geleverd heeft gekregen, verzoeken wij u de bestelling als geannuleerd te beschouwen. De eventuele reeds betaalde inkoopprijs zal binnen zeven dagen na ontvangst van dit bericht worden gerestitueerd.

Hoogachtend,

Gevavi Schoeisel B.V.

III. Gevavi te veroordelen om binnen 21 dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Druppies met betrekking tot de Inbreukmakende Laarzen (te weten de Groovy kinderlaarsjes waarmee inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten van Druppies) een schriftelijke opgave te verstrekken - waarvan de juistheid uit een begeleidende verklaring van een onafhankelijke RA dan wel AA accountant, niet zijnde de huisaccountant van Gevavi, moet blijken - van:

a. de totale hoeveelheid geproduceerde en/of ingekochte Inbreukmakende Laarzen;

b. de door Gevavi betaalde productiekosten en/of inkoopprijs voor de Inbreukmakende Laarzen;

c. de door gedaagde gefactureerde verkoopprijs voor de Inbreukmakende Laarzen;

d. de totale nog bij Gevavi in voorraad zijnde Inbreukmakende Laarzen;

e. duidelijke afschriften van alle inkooporders, facturen, leveringsbonnen en overige documentatie in verband met alle transacties in Inbreukmakende Laarzen;

f. het totale bedrag van de door Gevavi als gevolg van de verhandeling van de Inbreukmakende Laarzen genoten nettowinst, voorzien van een deugdelijke onderbouwing;

g. naam en adres van de (rechts)persoon of (rechts)personen die de Inbreukmakende Laarzen aan Gevavi heeft c.q. hebben geleverd, inclusief de geleverde aantalen en data van levering;

h. naam en adres van de (rechts)personen of (rechts)personen aan wie Gevavi de Inbreukmakende Laarzen hebben verkocht en/of geleverd, inclusief de geleverde aantallen en data van uitlevering.

IV. Gevavi te veroordelen om haar gehele voorraad Inbreukmakende Laarzen die inbreuk maken op de auteursrechten van Druppies binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis te (laten) vernietigen in het bijzijn van een deurwaarder, die van deze vernietiging een proces-verbaal zal opmaken en dit proces-verbaal binnen zeven dagen na vernietiging aan de advocaat van Druppies zal doen toekomen;

V. te bepalen dat Gevavi een dwangsom van € 2.500,- zal verbeuren voor iedere dag (daaronder begrepen een deel van een dag), dat Gevavi in strijd handelt met een van de gerechtelijke bevelen onder I, II, III of IV;

VI. Gevavi te veroordelen in de werkelijk door Druppies gemaakte kosten van dit geding conform artikel 1019h Rv, daaronder in ieder geval begrepen de gespecificeerde kosten van de advocaat van Druppies;

VII. althans een zodanige voorziening te treffen als de voorzieningenrechter juist acht;

VIII. de termijn waarbinnen op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt, te bepalen op zes maanden na datum van het in deze te wijzen vonnis.

3.2.

Druppies legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Gevavi met de verhandeling van de Groovy inbreuk maakt op haar auteursrechten op het ontwerp van de Fashion Boot en dat de verhandeling van de Groovy onrechtmatig is, omdat Gevavi meelift op de goede reputatie en marketingstrategie van Druppies en daarmee inbreuk maakt op haar recht op bescherming van haar reputatie. Druppies stelt dat de Fashion Boot auteursrechtelijk is beschermd, welk auteursrecht toekomt aan Druppies omdat zij de Fashion Boot heeft ontworpen. Gevavi maakt volgens Druppies inbreuk in de zin van artikel 12 en 13 Auteurswet (Aw) met de verhandeling van de Groovy, omdat die laarsjes een ongeoorloofde verveelvoudiging vormen van de Fashion Boot gelet op de overeenstemmende totaalindruk van de laarsjes. Druppies stelt dat zij schade lijdt als gevolg van de (voortdurende) inbreuk op haar auteursrechten en het overig onrechtmatig handelen door Gevavi.

3.3.

Gevavi voert verweer. Allereerst stelt zij dat Druppies geen vorderingsrecht toekomt omdat Druppies geen auteursrechthebbende is. Gevavi betwist verder dat de Fashion Boot voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt in de zin van artikel 10 Aw. Volgens Gevavi voldoet de Fashion Boot niet aan de oorspronkelijkheidstoets. De combinatie van elementen zoals toegepast in de Fashion Boot betreffen geen oorspronkelijke keuze. Verder stelt Gevavi - zakelijk weergegeven - dat de Fashion Boot bestaat uit een in het vormgevingserfgoed van laarsjes gangbaar model voor halfhoge gekleurde laarsjes met een opvallende uitstraling, aangevuld met stijlelementen vanuit de modetreden die niet zijn te monopoliseren via het auteursrecht. Voor zover de Fashion Boot wel enige auteursrechtelijke bescherming toekomt, dan dient de bescherming volgens Gevavi beperkt te blijven tot de toevoeging van de twee reflectoren aan de achterkant van de Fashion Boot en de vormgeving, maar in dat kader is geen sprake van een overeenstemmende totaalindruk met de Groovy. Verder stelt Gevavi dat zij niet onrechtmatig handelt tegenover Druppies en dat dit onvoldoende is onderbouwd door Druppies.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Het spoedeisend belang bij de vorderingen is gegeven omdat de gestelde auteursrechtinbreuk en onrechtmatige daad een voortdurend karakter hebben.

4.2.

Nu Druppies haar vorderingen grondt op een gestelde inbreuk door Gevavi op haar auteursrecht op de Fashion Boot en Gevavi betwist dat de Fashion Boot in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming, zal de voorzieningenrechter allereerst beoordelen of de Fashion Boot auteursrechtelijk beschermd is. Indien sprake is van een auteursrechtelijke bescherming, dan zal worden gekeken of dit recht ook aan Druppies toekomt.

Auteursrecht

4.3.

Om als auteursrechtelijk werk beschermd te kunnen zijn in de zin van artikel 10 Aw, moet het voortbrengsel oorspronkelijk zijn, in die zin dat het een eigen intellectuele schepping van de maker is die de persoonlijkheid van de maker weerspiegelt en tot uiting komt door de creatieve keuzes van de maker bij de totstandkoming van het werk (HvjEU 16 juli 2009, nr. C-5/-9). Ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde elementen kan een (oorspronkelijk) werk zijn in de zin van de Auteurswet. Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarin geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen. Deze maatstaf geldt ook wanneer het om een gebruiksvoorwerp gaat. Het werkbegrip vindt haar begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. Elementen van het werk die alleen een technisch effect dienen of te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze, zijn van bescherming uitgesloten. Daarbij strekt deze uitsluiting van auteursrechtelijke bescherming zich niet uit tot alle elementen die een technische functie bezitten omdat daarmee de industriële vormgeving ten onrechte buiten het bereik van het auteursrecht geplaatst zou worden. Het feit dat het werk voldoet aan technische en functionele eisen laat onverlet dat de ontwerpmarges of keuzemogelijkheden zodanig kunnen zijn dat voldoende ruimte bestaat voor creatieve keuzes van de maker die een werk in auteursrechtelijke zin kunnen opleveren (vgl. Hoge Raad 8 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AX3171). Of aan voornoemde maatstaf is voldaan, dient beoordeeld te worden naar de situatie op het moment waarop het voortbrengsel (i.c. de Fashion Boot) tot stand is gebracht. (vgl. Hoge Raad 12 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1532 (Stokke/Fikszo), r.o. 4.2).

4.4.

Bij dagvaarding heeft Druppies gesteld dat de Fashion Boot de volgende gecombineerde kenmerkende vormgevingselementen heeft:

 1. een eigen pasvorm waarbij is gekozen voor een lage schacht met een soepele instap;

 2. een lipje aan de achterkant om de laars nog makkelijker te kunnen aantrekken;

 3. een versteviging van de laars op het meest kwetsbare punt aan de zijkant, waarbij het natuurrubber elkaar overlapt;

 4. een geribbelde en brede band aan de onderkant en een wit (midden)streepje op een gekleurde band aan de bovenkant;

 5. en zool met daarin luchtkamers;

 6. een diep profiel aan de onderkant van de zool;

 7. twee duidelijke reflectoren onder- en bovenaan de achterkant van de laars;

 8. een Druppies logo op de hak aan de onderkant;

 9. een rond logo van Druppies aan de zijkant;

 10. acht hippe en felle kleuren in soepel natuurrubber.

Volgens Druppies bepaalt de combinatie van alle voornoemde elementen de totaalindruk en de eigen karakteristieke vormgeving van de Fashion Boot en geeft het deze laarzen een eigen gezicht. Deze elementen zijn het gevolg van creatieve ontwerpkeuzes van de maker van de Fashion Boot, waardoor deze elementen, althans de combinatie daarvan een eigen oorspronkelijk karakter geven aan de Fashion Boot en deze laarzen het persoonlijke stempel van de maker dragen. Zodoende komt de Fashion Boot volgens Druppies voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking.

4.5.

Gevavi betwist dat de door Druppies genoemde elementen op zich dan wel als combinatie voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen, omdat deze niet nieuw en oorspronkelijk zijn. De elementen zoals concreet genoemd bij de dagvaarding onder (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) en (j) zijn in ieder geval geheel of ten dele technisch dan wel functioneel bepaald, aldus Gevavi. De Fashion Boot bezit geen oorspronkelijk karakter nu de elementen waarop Druppies auteursrechtelijke bescherming claimt niet nieuw zijn, maar al bestaande en bekende elementen betreffen in het vormgevingserfgoed van (kinder)laarzen. Daartoe verwijst Gevavi naar de in het geding gebrachte fotoafbeeldingen van op de markt aanwezige soortgelijke laarsjes (productie 8 Gevavi), waarvan een groot deel ter zitting is getoond. Daaruit blijkt volgens Gevavi dat deze stijl van laarsjes al geruime tijd bestaat en dat deze soortgelijke laarsjes nagenoeg alle door Druppies gestelde kenmerkende elementen bevatten.

4.6.

De voorzieningenrechter stelt voorshands voorop dat een halfhoge gekleurde rubberen (kinder)laars als zodanig niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt, ook niet wanneer deze bijvoorbeeld is voorzien van een witte (geribbelde) zool met een diep profiel aan de onderkant. Een dergelijke model laars heeft te gelden als een stijl- en functioneel kenmerk (door Gevavi aangemerkt als een basismodel waaruit kan worden gekozen bij de fabrikant) dat onderdeel uitmaakt van het vormgevingserfgoed zoals dat al aanwezig was toen de [A] en [B] de Fashion Boot vormgaven in het najaar van 2016, en waarvan bijvoorbeeld de Treton-Wings, Bergstein en Aigle voorbeelden zijn (r.o. 2.11).

4.7.

De vraag is nu of de door Druppies genoemde elementen in de dagvaarding a-j (opgesomd onder r.o. 4.4.) de Fashion Boot een oorspronkelijk karakter geven dat een persoonlijke stempel van de maker draagt. Daartoe zal de Fashion Boot in de eerste plaats vergeleken moeten worden met de ‘prior art’, waarvan vaststaat dat die al eerder op de markt was. Uit de stellingen van Druppies blijkt dat zij bij het ontwerp en totstandkoming van de Fashion Boot in het najaar van 2016 in ieder geval bekend was met de op de markt aangeboden (I) Bergstein - Rainboot uit 2015 en de (II) Aigle Baby flac uit 2016, hieronder nogmaals afgebeeld.

(I) (II)

Ter wille van de overzichtelijkheid wordt hieronder ook nogmaals de Fashion Boot van Druppies afgebeeld.

4.8.

Een vergelijking van de hierboven afgebeelde laarzen levert het volgende op. Element (a), lage schacht met een soepele instap komt ook in een bepaalde vorm voor bij de Bergstein-Rainboot. Bovendien is dit geen nieuw element, omdat halfhoge laarzen met een soepele instap al veel langer bestaan. Ook is dit element functioneel bepaald omdat het halfhoge karakter ervoor zorgt dat je soepeler in het laarsje kunt stappen. Element (b), een lipje aan de achterkant van de laars is niet bijzonder en creatief. Verder is het functioneel bepaald omdat het dient om de laars of schoen nog makkelijker aan te trekken. Element (c), een versteviging van de laars op het meest kwetsbare punt is eveneens functioneel bepaald en een praktische keuze van de ontwerper. Bovendien is niet aannemelijk dat het een nieuw element bij laarzen is wat niet al veel langer bestaat. Element (d) een geribbelde en brede band aan de onderkant en een wit (midden)streepje op een gekleurde band aan de bovenkant komt voor bij zowel de Bergstein als de Aigle en zijn dus ook niet nieuw ten opzichte van de Bergstein en Aigle. Element (e), een zool met daarin luchtkamers is naar voorshands oordeel technisch en functioneel bepaald. Element (f) een diep profiel aan de onderkant van de zool, is functioneel bepaald en dient ervoor om een goede grip te creëren tussen de (natte) ondergrond en de laars. Bovendien is voldoende aannemelijk gemaakt door Gevavi dat een diep profiel aan onderkant ook aanwezig is op de Bergstein en Aigle. Element (g), twee duidelijke reflectoren onder- en bovenaan de achterkant van de laars hebben als doel dat de achterkant van de Fashion Boot beter zichtbaar is en zijn dus eveneens functioneel bepaald. Element (h) en (j), een logo op de hak aan de onderkant en aan de zijkant van de laars is niet bijzonder en creatief. Bovendien is het plaatsen van een logo op de hak en aan de zijkant van de laars een voor de hand liggende plek om een logo te plaatsen. Daarnaast is het plaatsen van een logo van de maker op de schoen niet als een bijzonder creatieve arbeid te beschouwen en is dit ook functioneel. Het logo heeft namelijk een herkomstherkenningsfunctie. Element (j), de keuze voor soepel natuurrubber is ook functioneel bepaald, omdat het materiaal van natuurrubber dient voor de waterdichtheid en de soepelheid van het laarsje.

4.9.

Resumerend kan voorshands niet worden vastgesteld dat de door Druppies gestelde kenmerkende elementen van de Fashion Boot nieuw zijn. Daarnaast is een groot deel van de elementen functioneel/technisch bepaald of zodanig banaal of triviaal dat daarachter geen creatieve arbeid is aan te wijzen. Ook de combinatie van de elementen is - naar voorlopig oordeel - niet op een zodanig oorspronkelijke wijze uitgevoerd dat deze combinatie kan worden aangemerkt als een subjectieve creatieve keuze van de maker die de Fashion Boot een eigen, oorspronkelijk karakter en een herkenbaar gezicht geeft, althans daarvoor heeft Druppies onvoldoende gesteld. Uit het voorgaande volgt dat de Fashion Boot - mede gelet op de door Gevavi aangevoerde ‘prior art’ - niet kan worden beschouwd als een werk dat over een voldoende eigen oorspronkelijk karakter beschikt en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Dit betekent dat de Fashion Boot geen auteursrechtelijke bescherming geniet, zodat het beroep van Druppies op het auteursrecht hierom faalt. De vraag of Gevavi een auteursrechtinbreuk pleegt met de verhandeling van de Groovy danwel onrechtmatig handelt tegenover Druppies kan daarmee onbesproken blijven. De conclusie is dat de vorderingen van Druppies zullen worden afgewezen.


Rechthebbende

4.10.

Hierbij komt dat Gevavi betwist dat Druppies de maker/auteursrechthebbende van de Fashion Boot is. Daartoe heeft zij aangevoerd dat Druppies over het makerschap en de basis voor de aanspraak van de vof op de beweerdelijke auteursrechten niets concreet heeft gesteld. Er is geen bewijs overgelegd over scheppende arbeid zoals schetsen of ontwerptekeningen. Ter zitting heeft Gevavi verwezen naar het Facebook-bericht van Druppies van maart 2017 waarin de Fashion Boot wordt gepromoot en daarbij gesteld dat de vof toen nog niet was ingeschreven en daarom ook niet als auteursrechthebbende kan worden aangemerkt.

4.11.

Deze omstandigheden doen volgens de voorzieningenrechter inderdaad de vraag rijzen of Druppies maker/auteursrechthebbende van de Fashion Boot is. Voorop wordt gesteld dat het aan Druppies is om haar stelling te onderbouwen en zo nodig te bewijzen dat zij auteursrechthebbende is, nu zij zich op het rechtsgevolg van deze stelling beroept. Bij dagvaarding heeft Druppies - zonder nadere toelichting - alleen gesteld dat zij auteursrechthebbende is. Tijdens de zitting hebben [A] en [B] ten aanzien van het ontwerpproces gesteld dat zij vanaf het najaar 2016 de Fashion Boot zijn gaan ontwerpen, waarbij zij zijn begonnen met het maken van schetsen en het bedenken van de elementen voor de Fashion Boot. De vermeende auteursrechten op de Fashion Boot zouden na de oprichting/inschrijving van Druppies waarschijnlijk zijn overgedragen aan de vof, al dan niet op grond van de algemene voorwaarden van het bedrijf van [A] , aldus laatstgenoemde. Echter, bewijzen ter onderbouwing van een dergelijke overdracht/inbreng van de auteursrechten (via een daartoe bestemde akte, vgl. artikel 2 lid 3 Aw) door [A] en [B] aan Druppies zijn niet overgelegd in de procedure. Het overgelegde Facebook-bericht van Druppies van maart 2017 waarin de Fashion Boot voor het eerst openbaar wordt gemaakt lijkt in strijd te zijn met de stelling dat Druppies als auteursrechthebbende moet worden aangemerkt. Zonder nadere bewijslevering, waarvoor in kort geding geen ruimte is, is niet duidelijk wat de bodemrechter hierover zou beslissen. Daarmee is voorshands ook onvoldoende aannemelijk geworden dat Druppies eventueel auteursrechthebbende is op de Fashion Boot.

Proceskosten

4.12.

Druppies zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Gevavi vordert op de voet van 1019h Rv veroordeling van Druppies in de volledige proceskosten, welke kosten voor wat betreft de advocaatkosten volgens de door haar overgelegde specificatie tot op heden € 14.819,18 (exclusief btw) bedragen. Druppies heeft het ingediende kostenoverzicht betwist. Zij stelt dat de gevorderde kosten niet redelijk zijn nu aan de zijde van Gevavi dubbel tijd is geschreven door de advocaten en het aantal bestede uren niet in verhouding staan tot de relatieve eenvoud van het geschil. Gevavi heeft daartegen aangevoerd dat zij uitgebreid verweer heeft moeten voeren en dat de gevorderde kosten de dubbele redelijkheidstoets doorstaan. De voorzieningenrechter overweegt hierover als volgt.

4.13.

De daadwerkelijke gemaakte proceskosten kunnen worden toegewezen voor zover deze redelijk en evenredig zijn. Onderhavige procedure is aan te merken als een normale zaak waarvoor de indicatietarieven IE een bedrag van maximaal € 15.000,- als redelijke en evenredige proceskosten aanmerken. Nu de opgegeven kosten in lijn zijn met het indicatietarief gaat de voorzieningenrechter uit van de redelijkheid en evenredigheid van de opgegeven kosten. Zij volgt Gevavi in haar stelling zij zich - na het uitbrengen van de dagvaarding op 1 mei 2019 - binnen een korte termijn van vijf werkdagen tegen de door Druppies ingestelde vorderingen heeft moeten verweren. De voorzieningenrechter betrekt daarbij ook het - niet betwiste - feit dat een groot deel van de werkzaamheden aan de zijde van Gevavi is verricht door een advocaat-medewerker met een lager uurtarief, zodat de proceskosten om die reden lager zijn gebleven. Gelet op het korte tijdsframe waarbinnen Gevavi zich heeft moeten verweren acht de voorzieningenrechter het verder niet onredelijk dat twee advocaten aan de zaak hebben gewerkt. Gelet op het voorgaande worden de kosten aan de zijde van Gevavi begroot op:

 • -

  griffierecht € 639,00

 • -

  salaris advocaat € 14.819,18

totaal € 15.458,18

5 De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1.

wijst de vorderingen van Druppies af,

5.2.

veroordeelt Druppies in de kosten van deze procedure, aan de zijde van Gevavi begroot op € 15.458,18,

5.3.

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.J.S. Groeneveld - Koekkoek en in het openbaar uitgesproken op 23 mei 2019 in tegenwoordigheid van de griffier.