Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2018:4036

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
24-10-2018
Datum publicatie
24-10-2018
Zaaknummer
C/08/223117 / KG ZA 18-285
Rechtsgebieden
Burgerlijk procesrecht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Artikelen 125 lid 1 en artikel 45 e.v. Rv. Eiseres heeft i.h.k. van een aanbestedingsprocedure niet binnen de vereiste termijn van 20 kalenderdagen door rechtsgeldige betekening van een dagvaarding aan de gemeenten een kort geding jegens die gemeenten aanhangig gemaakt. Volgt niet-ontvankelijkheid.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Module Aanbesteding 2018/1017
JAAN 2018/239
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Almelo

zaaknummer / rolnummer: C/08/223117 / KG ZA 18-285

Vonnis in kort geding van 24 oktober 2018

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TAKE CARE V&R THUISZORG B.V.,

gevestigd te Almelo,

eiseres,

advocaat mr. I. Mercanoğlu te Almelo,

tegen

1. de publiekrechtelijke rechtspersoon

GEMEENTE ALMELO,

zetelend te Almelo,

2. de publiekrechtelijke rechtspersoon

GEMEENTE HOF VAN TWENTE,

zetelend te Goor,

gedaagden,

advocaat mr. R. Blom te Enschede.

Partijen zullen hierna ‘Take Care’ en ‘de gemeenten’ genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding met producties

 • -

  de nagezonden aanvullende producties van Take Care

 • -

  de producties van de gemeenten

 • -

  de mondelinge behandeling

 • -

  de pleitnota van Take Care

 • -

  de pleitnota van de gemeenten.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

De gemeenten zijn een gezamenlijke aanbesteding gestart voor ‘Ondersteuning op grond van de Jeugdwet en de Wmo 2015’. Het betreft een openbare Europese procedure.

2.2.

In het Beschrijvend document staat - voor zover hier relevant - het volgende:

“ 3.4.5 Gunningsbeslissing

Nadat de Inschrijvingen volgens bovenstaande procedure zijn beoordeeld, neemt de Aanbestedende dienst

een gunningsbeslissing. Alle Inschrijvers waarop de uitsluitingsgronden niet van toepassing zijn, die voldoen

aan de gestelde geschiktheidseisen en die onvoorwaardelijk akkoord zijn gegaan met Bijlage B5

Standaardformulier Conformiteitsverklaring, komen in aanmerking voor gunning van een

Raamovereenkomst. Het aantal te contracteren Inschrijvers is niet gemaximeerd. De (voorgenomen)

gunningsbeslissing wordt via de berichtenmodule van Negometrix bekend gemaakt.

Indien een Inschrijver zich niet kan verenigen met de gunningsbeslissing, dient hij - op straffe van niet

ontvankelijkheid - tegen de gunningsbeslissing bezwaar te maken door binnen twintig (20) kalenderdagen na

verzending van de gunningsbeslissing een kort geding jegens de Aanbestedende dienst aanhangig te maken bij

de rechtbank Overijssel, locatie Almelo. De termijn van 20 kalenderdagen heeft te gelden als een vervaltermijn.

Na het ongebruikt verstrijken van de bezwaartermijn van 20 kalenderdagen zal de Aanbestedende dienst tot definitieve gunning overgaan.”.

2.3.

Er heeft een vragenronde plaatsgevonden en er is een Nota van Inlichtingen gepubliceerd.

2.4.

De aanbesteding is digitaal verlopen via Negometrix.

2.5.

In totaal hebben 194 zorgaanbieders, waaronder Take Care, zich ingeschreven.

2.6.

Bij brief van 5 september 2018 hebben de gemeenten aan Take Care bericht dat zij niet in aanmerking komt voor gunning. Tevens hebben de gemeenten het volgende – voor zover hier relevant – aan Take Care bericht:

Bezwaar

Indien u zich niet kunt vinden in de mededeling van bovengemelde beslissing dient u – op straffe van niet-ontvankelijkheid en verval van recht – binnen een termijn van twintig (20) kalenderdagen na dagtekening van deze brief (derhalve uiterlijk op 25 september 2018) door betekening van een dagvaarding, een kort geding aanhangig te hebben gemaakt tegen voornoemde beslissing van de gemeenten Almelo en Hof van Twente, bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo.”.

2.7.

Vervolgens is Take Care dit kort geding gestart.

3 De vordering en de standpunten van partijen

3.1.

Take Care vordert samengevat – veroordeling van de gemeenten om het gunningsvoornemen ten aanzien van Take Care in te trekken en over te gaan tot herbeoordeling van de inschrijving van Take Care.

3.2.

Take Care legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Take Care door de stringente inschrijvingsvoorwaarde is benadeeld. Er is geen sprake geweest van fair play.

De aanbestedende dienst is selectief met de inschrijvingen omgesprongen. Dat Take Care in de vakantieperiode niet direct de ondertekende versie van de arbeidsovereenkomst heeft kunnen verstrekken betekent nog niet dat Take Care geen gekwalificeerde medewerkers in loondienst heeft. Uit het Programma van Eisen en het B3-formulier blijkt niet dat de overeenkomst ondertekend moet zijn. Bovendien volgt uit de aanbestedingsstukken dat het niet aanleveren van de gevraagde gegevens niet per se leidt tot het terzijde leggen van de inschrijving. De voorwaarden van de aanbesteding raken vooral de kleine organisaties, zoals Take Care. Zij worden, gelet op die stringente voorwaarden, gedwongen om hun interne organisatie aan te passen. De gemoeide kosten staan daarmee niet in verhouding.

Kleine organisaties zoals Take Care worden op die wijze steeds meer uitgesloten van een aanbesteding.

3.3.

De gemeenten voeren verweer en concluderen allereerst tot niet-ontvankelijkheid van Take Care in haar vorderingen. Take Care is – kort gezegd – te laat met het instellen van haar rechtsvordering tegen de gemeenten.

3.4.

De door partijen over en weer ingenomen stellingen zullen hierna, voor zover nodig, worden besproken.

4 De beoordeling

4.1.

De gemeenten hebben zich primair op het standpunt gesteld dat Take Care niet kan worden ontvangen in haar vorderingen, omdat de dagvaarding niet binnen de termijn als genoemd in paragraaf 3.4.5 (zoals geciteerd onder 2.2., hierna; de vervaltermijn) op rechtsgeldige wijze is betekend aan de gemeenten. Take Care is dan ook te laat met het instellen van haar rechtsvordering jegens de gemeenten.

4.2.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat dat verweer slaagt. De argumenten die Take Care in dat kader naar voren heeft gebracht kunnen niet slagen.

De voorzieningenrechter overweegt daartoe als volgt.

4.3.

Tussen partijen is niet in geschil dat de brief waarin de gunningsmededeling is verzonden dateert van 5 september 2018. De termijn van 20 kalenderdagen eindigde daarom op 25 september 2018. Evenmin is in geschil tussen partijen dat de dagvaarding op

25 september 2018 is betekend op het adres van de advocaat van de gemeenten.

4.4.

De vervaltermijn als opgenomen in de paragraaf 3.4.5 betreft een contractuele vervaltermijn die inhoudt dat een afgewezen inschrijver na die termijn niet meer in rechte op kan komen tegen de (voorlopige) gunningsbeslissing. Take Care heeft voorafgaand aan haar inschrijving geen bezwaar gemaakt tegen deze termijn en hierover ook geen vraag gesteld, zodat zij hiermee dan ook onvoorwaardelijk heeft ingestemd.

4.5.

Een kort geding is aanhangig vanaf de dag van dagvaarding (artikel 125 lid 1 Rv), zijnde de dag waarop de dagvaarding aan gedaagde is betekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 e.v. Rv. Ingevolge artikel 49 Rv geschiedt de betekening ten aanzien van een rechtspersoon ter plaatse waar het bestuur zitting of kantoor houdt. Dat is hier niet gebeurd. Ook is niet door de advocaat van Take Care gevraagd om toestemming aan de advocaat van de gemeenten om te betekenen op diens adres.

4.6.

Voor zover Take Care met haar stellingen heeft bedoeld dat het in de gegeven omstandigheden onaanvaardbaar is om een beroep te doen op de vervaltermijn, wordt dat standpunt verworpen. De omstandigheid dat er onvoldoende tijd was (voor de deurwaarder) om de dagvaardingen te laten betekenen aan het adres van de gemeenten, alsmede de omstandigheid dat de gemeenten vergezeld van hun advocaat ter zitting zijn verschenen, is daartoe onvoldoende.

4.7.

Nu geconcludeerd moet worden dat Take Care niet binnen de vereiste termijn van 20 kalenderdagen, te weten uiterlijk op 25 september 2018, door rechtsgeldige betekening van een dagvaarding aan de gemeenten een kort geding jegens de gemeenten aanhangig hebben gemaakt, kan Take Care niet in haar vorderingen worden ontvangen.

De voorzieningenrechter komt dan ook niet toe aan een beoordeling van de overige (inhoudelijke) geschilpunten tussen partijen.

4.8.

Take Care zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van de gemeenten worden begroot op:

- griffierecht € 626,00

- salaris advocaat 980,00

Totaal € 1.606,00.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

verklaart Take Care niet-ontvankelijk in haar vorderingen,

5.2.

veroordeelt Take Care in de proceskosten, aan de zijde van de gemeenten tot op heden begroot op € 1.606,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.G. Vermeulen en in het openbaar uitgesproken op

24 oktober 2018.1

1 type: coll: