Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2018:3712

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
09-10-2018
Datum publicatie
09-10-2018
Zaaknummer
C/08/222513 / KG ZA 18-266
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Afwijzing geldvordering, veroordeling om eigenaar in de gelegenheid te stellen keukens op te halen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Almelo

zaaknummer / rolnummer: C/08/222513 / KG ZA 18-266

Vonnis in kort geding van 9 oktober 2018

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

KEUKENONDERSTEUNING NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Borne,

eiseres,

advocaat mr. A.H.H.M. Roelofs te Nuland,

tegen

1 [gedaagde 1],

wonende te [woonplaats],

2. [gedaagde 2],

wonende te [woonplaats],

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

JAGERTAS B.V.,

gevestigd te Rijssen,

4. vennootschap onder firma

BUBBELS & JETS V.O.F.,

gevestigd te Enter,

gedaagden,

advocaat mr. F.J. Bleker te Almelo.

Partijen zullen hierna Keukenondersteuning en de vennoten (gedaagden sub 1, 2 en 3), respectievelijk Bubbels & Jets (gedaagde sub 4) genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding met de producties 1 tot en met 11

 • -

  de akte overlegging producties d.d. 20 september 2018 met de producties 12 en 13

 • -

  de brief van Bubbels & Jets d.d. 24 september 2018 met de producties 1 tot en met 7

 • -

  de akte overlegging producties tevens inhoudende akte wijziging van eis van Keukenondersteuning d.d. 25 september 2018

 • -

  (de aantekeningen van) de mondelinge behandeling

 • -

  de pleitnota van Keukenondersteuning

 • -

  de pleitnota van Bubbels & Jets.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Keukenondersteuning werkt sinds medio 2015 samen met Bubbels & Jets op het gebied van verkoop van keukens in de showroom van Bubbels & Jets. [Gedaagden 1 en 2] en Jagertas zijn de vennoten van Bubbels & Jets.

2.2.

Keukenondersteuning heeft in het kader van de samenwerking diverse haar in eigendom toebehorende keukens geplaatst in de showroom van Bubbels & Jets. Als er een keuken werd verkocht, dan diende, afhankelijk van aan wie de koopsom door de koper werd betaald, gefactureerd en voldaan te worden. Bubbels & Jets had recht op een commissie, Keukenondersteuning op de rest van de koopsom.

2.3.

Bij brief van 23 juli 2018 heeft Bubbels & Jets de samenwerking beëindigd.

2.4.

Partijen stellen over en weer geldvorderingen op elkaar te hebben. Verder maakt Keukenondersteuning aanspraak op teruggave van de haar in eigendom toebehorende, in de showroom van Bubbels & Jets geplaatste keukens.

2.5.

Krachtens verlof van 28 augustus 2018 van de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, locatie Almelo, heeft Keukenondersteuning conservatoir derdenbeslag ten laste van Bubbels & Jets laten leggen op alle voor conservatoir beslag vatbare gelden en/of geldswaarden onder ING Bank N.V. en Coöperatieve Rabobank U.A. tot zekerheid van verhaal van een gestelde vordering van € 25.000,--.

3 Het geschil

3.1.

Keukenondersteuning vordert na eiswijziging - samengevat - veroordeling van Bubbels & Jets tot betaling van een (voorschot)bedrag van € 11.412,37, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente, alsmede tot betaling van de buitengerechtelijke incasso-kosten ten bedrage van € 958,97, te vermeerderen met de wettelijke rente. Tevens vordert Keukenondersteuning Bubbels & Jets te gebieden dan wel haar te veroordelen tot het in behoorlijke staat ter vrije beschikking van Keukenondersteuning stellen van haar in de showroom van Bubbels & Jets staande keukens, op straffe van verbeurte van een dwang-som. Tot slot vordert Keukenondersteuning Bubbels & Jets te veroordelen in de kosten van dit geding, de beslagkosten daaronder begrepen.

3.2.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Met betrekking tot een voorziening in kort geding, bestaande in een veroordeling tot betaling van een geldsom, is terughoudendheid op zijn plaats. De rechter zal daarbij niet alleen hebben te onderzoeken of het bestaan van een vordering van de eiser op de gedaagde voldoende aannemelijk is, maar ook of daarnaast sprake is van feiten en omstandigheden die meebrengen dat uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening is vereist.

De rechter dient verder in de afweging van de belangen van partijen mede te betrekken de vraag naar - kort gezegd - het risico van onmogelijkheid van terugbetaling, welk risico kan bijdragen tot weigering van de voorziening.

4.2.

Nog daargelaten de vraag of Keukenondersteuning een spoedeisend belang heeft bij haar geldvordering, is de voorzieningenrechter van oordeel dat Keukenondersteuning de door haar gestelde vordering onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt. Bubbels & Jets heeft de juistheid van de facturen, waarvan betaling wordt gevorderd, gemotiveerd betwist. Zij heeft gesteld dat Keukenondersteuning heeft nagelaten de inkoopfacturen van de verkochte keukens aan haar af te geven, zodat zij niet kan berekenen op welk bedrag aan commissie zij recht heeft. Bovendien is (het in elk geval de voorzieningenrechter) niet duidelijk wie van partijen de koopsom van de transacties, waar de facturen op zien, heeft geïncasseerd, zodat niet valt na te gaan wie aan wie mocht factureren. Voor het in kort geding beantwoorden van de vraag of de facturen van Keukenondersteuning juist zijn, is de onderhavige zaak te complex, temeer daar de (on)juistheid van de stellingen van beide partijen niet louter uit de door hen overgelegde stukken kan worden afgeleid. Derhalve is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter nader feitenonderzoek en/of nadere bewijslevering nodig, waar de kort geding-procedure zich naar zijn aard niet voor leent. De conclusie moet zijn dat de gestelde geldvordering op dit moment onvoldoende aannemelijk is, zodat die vordering - evenals de over het bedrag gevorderde wettelijke handelsrente - niet kan worden toegewezen.

4.3.

Keukenondersteuning vordert tevens teruggave door Bubbels & Jets van de haar in eigendom toebehorende keukens, die in de showroom van Bubbels & Jets zijn geplaatst. De voorzieningenrechter zal deze vordering toewijzen.

Bubbels & Jets heeft erkend dat Keukenondersteuning eigenaar is van de keukens en dat zij recht heeft op teruggave daarvan. Bubbels & Jets heeft gesteld een tegenvordering te hebben op Keukenondersteuning, maar heeft geen beroep gedaan op het retentierecht. Gelet hierop en op het feit dat de samenwerkingsovereenkomst tussen partijen is beëindigd, heeft Keukenondersteuning recht op teruggave van de keukens. Bubbels & Jets zal deze keukens binnen twee weken na dagtekening van dit vonnis in behoorlijke staat ter vrije beschikking van Keukenondersteuning moeten stellen teneinde Keukenondersteuning in de gelegenheid te stellen deze op te halen.

Nu Keukenondersteuning onvoldoende gemotiveerd heeft betwist dat Bubbels & Jets nooit afgifte van de keukens heeft geweigerd en steeds heeft verklaard dat Keukenondersteuning de keukens mag ophalen, mits daarbij het pand van Bubbels & Jets niet wordt beschadigd, welke verklaring zij ook ter zitting heeft afgelegd, ziet de voorzieningenrechter geen grond om aan de veroordeling tot afgifte een dwangsom te verbinden.

4.4.

Keukenondersteuning vordert ten slotte een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Nu de geldvordering van Keukenondersteuning wordt afgewezen en voorts niet aannemelijk is gemaakt dat Bubbels & Jets afgifte van de keukens heeft geweigerd, is er voor toewijzing van een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten geen plaats. De vordering zal dan ook worden afgewezen.

4.5.

Keukenondersteuning vordert Bubbels & Jets te veroordelen tot betaling van de beslagkosten. Nu de geldvordering van Keukenondersteuning wordt afgewezen, is de voorzieningenrechter van oordeel dat de beslagkosten nodeloos zijn gemaakt. Er is derhalve geen aanleiding om de vordering tot veroordeling in de beslagkosten toe te wijzen.

4.6.

Aangezien elk van partijen als op enig punt in het ongelijk gesteld is te beschouwen, zullen de proceskosten worden gecompenseerd op de hierna te vermelden wijze.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

veroordeelt Bubbels & Jets om de aan Keukenondersteuning in eigendom toebehorende keukens die zich nog in de showroom van Bubbels & Jets bevinden, in behoorlijke staat ter vrije beschikking te stellen van Keukenondersteuning en laatstgenoemde in de gelegenheid te stellen om de keukens binnen twee weken na dagtekening van dit vonnis op te halen,

5.2.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.3.

compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

5.4.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. K.J. Haarhuis en in het openbaar uitgesproken op 9 oktober 2018.1

1 type: coll: