Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2018:348

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
23-01-2018
Datum publicatie
06-02-2018
Zaaknummer
C/08/208777 / KG ZA 17-334
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Verkoop voormalige echtelijke woning – vervangende toestemming.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Almelo

zaaknummer / rolnummer: C/08/208777 / KG ZA 17-334

Vonnis in kort geding van 23 januari 2018

in de zaak van

[eiseres] ,

wonende te [woonplaats] ,

eiseres,

advocaat mr. M.E. Kikkert te Enschede,

tegen

[gedaagde] ,

wonende te [woonplaats] ,

gedaagde,

verschenen in persoon.

Partijen zullen hierna [eiseres] en [gedaagde] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding

 • -

  de mondelinge behandeling

 • -

  de pleitnota van [eiseres]

 • -

  de aanhouding van vier weken om [gedaagde] in de gelegenheid te stellen het geschil in der minne op te lossen

 • -

  de e-mail van de advocaat van [eiseres] van 6 december 2017 met het verzoek alsnog vonnis te wijzen nu [gedaagde] binnen de gestelde termijn van 4 weken niks van zich heeft laten horen.

1.2.

Vonnis is, na aanhouding, bepaald op heden.

2 De feiten

2.1.

Partijen zijn [1998] te [plaats] in gemeenschap van goederen gehuwd.

2.2.

Bij beschikking van 19 mei 2017 van deze rechtbank is de echtscheiding tussen partijen uitgesproken.. Bij diezelfde beschikking werd verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap bevolen. De echtscheidingsbeschikking is op 6 juni 2017 ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente Enschede.

2.3.

Ondanks diverse pogingen daartoe van [eiseres] , heeft nog geen verdeling van de gemeenschap plaatsgevonden.

2.4.

[gedaagde] is thans woonachtig in de voormalig echtelijke woning.

3 Het geschil

3.1.

[eiseres] vordert samengevat – bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

- [gedaagde] te veroordelen om binnen twee weken na betekening van het vonnis zijn medewerking verstrekt aan het verlijden van een daartoe strekkende akte van levering van de woning, waarbij de woning wordt overgedragen aan [gedaagde] , ten overstaan van een nader aan te wijzen, welke levering slechts zal kunnen plaatsvinden indien [eiseres] wordt ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de bestaande hypothecaire verplichtingen, waarbij de kosten van de akte voor rekening van [gedaagde] zijn, op straffe van verbeurte van een dwangsom;

- te bepalen dat, indien en voor zover [gedaagde] in gebreke blijft de vorengenoemde medewerking te verlenen, [gedaagde] zijn medewerking dient te verlenen aan de verkoop en overdracht van de woning via een door [eiseres] aan te wijzen notaris, waarbij onder verkoop mede moet worden begrepen het aantellen van een makelaar door [eiseres] en het tekenen van het koopcontract door [gedaagde] , op straffe van verbeurte van een dwangsom;

- te bepalen dat [eiseres] vervangende toestemming wordt verleend voor hetgeen in bovengenoemde vordering is genoemd indien [gedaagde] niet op eerste verzoek van [eiseres] medewerking verleen en te bepalen dat dit vonnis op grond van

artikel 3:300 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek mede in de plaats zal treden van de door de notaris op te stellen akte van levering met betrekking tot de woning, voor zover het betreft het verlenen van toestemming van [gedaagde] tot die levering;

- [gedaagde] te veroordelen tot afgifte van de onder 6 in de dagvaarding genoemde inboedelgoederen, op straffe van verbeurte van een dwangsom;

- [gedaagde] te veroordelen tot betaling van een bedrag van € 300,00 aan [eiseres] ;

- [gedaagde] te veroordelen in de kosten van deze procedure;

- althans een zodanige beslissing te nemen die de voorzieningenrechter in goede justitie vermeent te behoren.

3.2.

[gedaagde] voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Het spoedeisend belang vloeit voort uit de aard van het gevorderde.

4.2.

Tussen partijen staat vast dat de verdeling van de gemeenschappelijke boedel, waarvan onder meer deel uitmaakt de voormalig echtelijke woning en een deel van de inboedel zoals in de dagvaarding is opgesomd, nog niet is afgerond. [gedaagde] heeft ter mondelinge behandeling opgemerkt dat hij met behulp van de heer [A] probeert om zijn financiële situatie in kaart en op orde te krijgen. [gedaagde] heeft voorts te kennen gegeven dat hij graag in de voormalige echtelijke woning zou willen blijven wonen indien hij de hypotheek over kan nemen. De hypotheek wordt volgens [gedaagde] gewoon betaald, maar het is de vraag of hij de hypotheek helemaal voor eigen rekening zou kunnen nemen en bij de beantwoording van die vraag heeft hij hulp nodig. De heer [A] heeft zich bereid verklaard hem te willen helpen en om die reden is de onderhavige procedure enige tijd aangehouden om te bezien of partijen er, met behulp van de heer [A] , zelf uit zouden kunnen komen. De voorzieningenrechter heeft [gedaagde] een termijn van vier weken gegeven om in die periode de rechtbank te berichten of hij in staat zou kunnen zijn om de voormalige echtelijke woning over te nemen en [eiseres] ontslagen kan worden uit haar hoofdelijke aansprakelijkheid voor de hypothecaire lening. Nu de termijn van vier weken ruimschoots is verstreken heeft de rechtbank bij e-mail van 6 december 2017 van de advocaat van [eiseres] bericht ontvangen met het verzoek alsnog vonnis te wijzen nu ook [eiseres] niets meer van [gedaagde] heeft vernomen. De voorzieningenrechter is met [eiseres] eens dat [gedaagde] thans ruimschoots de tijd heeft gekregen om te laten zien dat hij doende is de hypothecaire lening over te nemen. Om die reden zal de voorzieningenrechter de vordering van [eiseres] ten aanzien van de overdracht van de voormalig echtelijke woning toewijzen als volgt. De voorzieningenrechter overweegt daarbij nog dat - in lijn met de uitspraak van de Hoge Raad van 21 juni 2002 (ECLI:NL:PHR:2002:AE4380) - een eventueel verzoek van [eiseres] om een machtiging tegeldemaking echtelijke woning door de bodemrechter onder deze omstandigheden vrijwel zeker zou worden toegewezen.

4.3.

De gevorderde dwangsommen ter zake het voorgaande zullen worden afgewezen nu [eiseres] vervangende toestemming zal worden verleend mocht [gedaagde] zijn medewerking niet verlenen. Dwangsommen zullen slechts de onderlinge verhoudingen nog meer op scherp zetten.

4.4.

Wat betreft de verdeling van de inboedel en het gevorderde geldbedrag van

€ 300,00 (zijnde de helft van het bedrag dat op de gezamenlijke bankrekening van partijen stond op het moment dat partijen feitelijk uit elkaar zijn gegaan) heeft de voorzieningenrechter reeds ter zitting aan partijen medegedeeld dat een dergelijke verdeling zich niet leent voor een procedure in kort geding gelet op het declatoire karakter. Deze vordering zal derhalve worden afgewezen.

4.5.

Gelet op de relatie tussen partijen zullen de proceskosten tussen hen worden gecompenseerd, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

bepaalt dat [gedaagde] gedurende een termijn van twee weken na betekening van het vonnis zijn medewerking kan verlenen aan het verlijden van een daartoe strekkende akte van levering van de woning, waarbij de woning wordt overgedragen aan [gedaagde] , ten overstaan van een nader aan te wijzen notaris, welke levering slechts zal kunnen plaatsvinden indien [eiseres] voordien of tegelijkertijd wordt ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de bestaande hypothecaire verplichtingen en waarbij de kosten van de akte voor rekening van [gedaagde] zijn, en indien en voor zover [gedaagde] in gebreke blijft de hiervoor genoemde medewerking te verlenen, [gedaagde] zijn medewerking dient te verlenen aan de verkoop en overdracht van de woning via een door [eiseres] aan te wijzen notaris, waarbij onder verkoop mede moet worden begrepen het aanstellen van een makelaar door [eiseres] en het tekenen van het koopcontract door [gedaagde] ,

5.2.

bepaalt dat [eiseres] vervangende toestemming wordt verleend voor hetgeen onder 5.1. is genoemd indien [gedaagde] niet op eerste verzoek van [eiseres] na afloop van de onder 5.1. genoemde termijn van twee weken na betekening van het vonnis medewerking verleent en dat dit vonnis dezelfde kracht heeft en in de plaats treedt van de vereiste wilsverklaring, medewerking en handtekening van [gedaagde] ter zake de door de notaris op te stellen akte van levering met betrekking tot de voormalig echtelijke woning,

5.3.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.4.

compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

5.5.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.M. Verhoeven en in het openbaar uitgesproken op

23 januari 2018.