Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2018:202

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
10-01-2018
Datum publicatie
22-01-2018
Zaaknummer
C/08/212219 / KG ZA 17-420
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Ontoegankelijk maken en houden van website die ernstige ongefundeerde beschuldigingen bevat. Tevens dient gedaagde identificerende gegevens (bv. betaalgegevens en IP-adressen) van de domeinnaamhouder te overleggen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2018/415
JA 2018/43 met annotatie van mr. F.I. van Dorsser
JBP 2018/39
Module Privacy en persoonsgegevens 2019/1272
Module Privacy & AVG 2019/1272
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Zwolle

zaaknummer / rolnummer: C/08/212219 / KG ZA 17-420

Vonnis in kort geding van 10 januari 2018

in de zaak van

1 [eiser 1] ,

wonende te [woonplaats 1] ,

2. [eiser 2],

wonende te [woonplaats 2] ,

3. de vennootschap naar buitenlands recht

REVEALROX,

gevestigd te Dubai (Verenigde Arabische Emiraten),

4. [eiser 4],

wonende te [woonplaats 3] ,

5. [eiser 5],

wonende te [woonplaats 4] ,

6. [eiser 6],

wonende te [woonplaats 5] ,

eisers,

advocaten mrs. J.A. Schaap en P. de Leeuwe te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

YOUR HOSTING B.V.,

gevestigd te Zwolle,

gedaagde,

advocaat mr. J.J. Gevers te Assen.

Partijen zullen hierna [eiser 1] c.s. en Your Hosting genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding

 • -

  de mondelinge behandeling

 • -

  de pleitnota van [eiser 1] c.s.

 • -

  de pleitnota van Your Hosting.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

[eiser 1] c.s. zijn actief op het gebied van de distributie en verkoop van natuursteen uit Iran.

2.2.

Your Hosting is hostingprovider van de website www.gabme.org (hierna: de website). Domeinnaamhouder van de website is ‘Susan Williams’ te Amsterdam.

De website bevat twee pagina’s. Op de eerste pagina van de website is vermeld dat GABME staat voor Global Advisory Board Middle East. Verder staat op de eerste pagina vermeld:

ABOUT US

GABME is an independent international think tank, conducting analysis and research on stategic international issues in relation to the middle East.

 • -

  Counter intelligence, counter surveillance, strategic security audits

 • -

  Terrorism, ideology driven crime networks, sanctions

 • -

  Cyber crime, advance fee fraud, phishing, corperate ID theft

 • -

  Trafficking, transnational organized crime, insider threats

 • -

  Money laundering, corruption, PEP KYC, compliance, policy

Commissioned by Central Governments, Agencies, International Institutions and United Nations NGO’s, GABME identifies investigates and nominates criminal organizations and individuals for prosecution.

Op de tweede pagina van de website kan via e-mail contact worden gezocht met GABME. De enige contactgegevens van GABME die genoemd worden op de website zijn:

GABME

London United Kingdom

E-mail:info@gabme.org

2.3.

Via internet wordt vanaf 1 december 2017 een publicatie verspreid, getiteld ‘International Security and Fraud Alert Iranian Fraud’ (hierna: het rapport). In het rapport worden [eiser 1] c.s. – kort weergegeven – beschuldigd van fraude, oplichting en witwaspraktijken. In het rapport wordt verwezen naar GABME.org. Op het voorblad van het rapport staat onder meer:

Author susanwilliamswork

2.4.

[eiser 1] c.s. hebben bij brief van 21 december 2017 van hun advocaten aan Your Hosting – kort weergegeven – het navolgende geschreven. Via internet worden [eiser 1] c.s. ongefundeerd beschuldigd van fraude, oplichting en witwaspraktijken. Bij de beschuldigingen wordt verwezen naar GABME. Dat is een organisatie die niet bestaat. Via internet is niets te vinden over GABME. Met de domeinnaamhouder van de website krijgen [eiser 1] c.s. geen contact. Het gaat om dezelfde persoon die via internet de beschuldigingen verspreidt. Door de website krijgen de beschuldigingen een bepaalde mate van legitimiteit. Daarmee heeft de website zelf ook een onrechtmatig karakter. Your Hosting is in de brief verzocht om de website offline te halen en om identificerende gegevens te verstrekken van de domeinnaamhouder van de website.

2.5.

Your Hosting heeft niet voldaan aan het verzoek van [eiser 1] c.s. Zij heeft bij

e-mailbericht van 27 december 2017 aan de advocaten van [eiser 1] c.s. geschreven dat zij geen onrechtmatige uitingen ziet op de website.

3. De vordering

3.1.

[eiser 1] c.s. vorderen – samengevat – nadat zij ter zitting hun eis hebben gewijzigd,

 1. Your Hosting te bevelen de website ontoegankelijk te maken;

 2. Your Hosting te gebieden de navolgende gegevens van de domeinnaamhouder van de website te verstrekken aan [eiser 1] c.s. voor zover Your Hosting over die gegevens beschikt:

i. betaalgegevens, waaronder bank- of creditkaartgegevens;

ii. de IP-adressen die gebruikt zijn bij het aanmaken van de website en/of het inloggen inclusief tijdstijd waarop de desbetreffende adressen zijn gebruikt voor het uploaden en/of inloggen;

een en ander op straffe van een dwangsom.

3.2.

[eiser 1] c.s. leggen aan de vordering ten grondslag dat de website onderdeel is van een constructie die het [eiser 1] c.s. zo moeilijk mogelijk moet maken om ongefundeerde beschuldigingen gericht tegen hen, van het internet te kunnen verwijderen. Volgens [eiser 1] is daartoe de navolgende werkwijze gehanteerd. Eerst is de website aangemaakt. De website op zich heeft geen onrechtmatige inhoud, maar is wel misleidend door de suggestie dat GABME een bestaande organisatie is die in opdracht van overheden en andere gezaghebbende instanties misstanden onderzoekt. Daarna is op de Amerikaanse hostingprovider Wordpress een pagina aangemaakt. Op die pagina is het rapport geplaatst. Vervolgens worden op naam van GABME en met verwijzingen naar de website van GABME de ongefundeerde beschuldigingen uit het rapport verspreid via Twitter en e-mail. Door deze constructie lijkt het alsof de beschuldigingen in het rapport wel zijn gefundeerd, te weten op (lopend) onderzoek door GABME in opdracht van één of meer overheden of andere gezaghebbende instanties. Dit maakt dat de website ook zelf een onrechtmatig karakter heeft. [eiser 1] c.s. lijden schade door deze lastercampagne op internet. Orders gaan niet door. Het verder oplopen van de schade moet worden gestopt. Het is ondoenlijk om de reeds verspreide berichten van het internet te laten verwijderen. De enige mogelijkheid om op korte termijn de schade te beperken, bestaat erin dat de website ontoegankelijk wordt gemaakt, om zo de zweem van legitimiteit van het rapport weg te nemen. Verder willen [eiser 1] c.s. de perso(o)n(en) achter de website en het rapport aansprakelijk stellen voor de schade. Zij hebben daartoe identificerende gegevens nodig, nu zij niet in contact kunnen komen met de domeinnaamhouder van de website. Waarschijnlijk bestaat Susan Williams niet echt.

3.3.

Your Hosting voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Het voortdurend karakter van het gestelde onrechtmatig handelen met behulp van de website maakt dat [eiser 1] c.s. een spoedeisend belang hebben bij de vorderingen. De zaak kan daarom verder inhoudelijk worden beoordeeld.

4.2.

Uitgangspunt is dat een hostingprovider, zoals Your Hosting, niet aansprakelijk is voor de inhoud van de websites die via zijn server zijn verbonden met het internet, ingeval de hostingprovider a) niet weet van de activiteit of informatie met een onrechtmatig karakter en, in geval van een schadevergoedingsvordering, niet redelijkerwijs behoort te weten van de activiteit of informatie met een onrechtmatig karakter, dan wel b) zodra hij dat weet of redelijkerwijs behoort te weten, prompt de informatie verwijdert of de toegang daartoe onmogelijk maakt (vgl. artikel 6:196c lid 4 BW).

4.3.

Your Hosting vindt dat zij als hostingprovider de inhoud van de website, of delen daarvan, niet hoeft te verwijderen en dat zij de website ook niet ontoegankelijk hoeft te maken, nu niet in geschil is dat de website op zichzelf geen onrechtmatige inhoud bevat, aangaande [eiser 1] c.s. Naar voorshands oordeel van de voorzieningenrechter geeft Your Hosting daarmee evenwel een te enge uitleg aan het bepaalde in artikel 6:196c lid 4 BW.

4.4.

Bij brief van 21 december 2017 hebben [eiser 1] c.s. Your Hosting geschreven dat op internet ongefundeerde beschuldigingen jegens hen worden geuit, dat de website wordt gebruikt om te suggereren dat de beschuldigingen zijn gebaseerd op onderzoeken van denktank GABME, dat GABME waarschijnlijk niet bestaat, dat achter de website dezelfde perso(o)n(en) zit(ten) als achter het rapport en dat daarmee geen contact is te krijgen. Daarmee is Your Hosting in kennis gesteld van mogelijk onrechtmatig handelen jegens [eiser 1] c.s. aan de hand van de website. De vraag is vervolgens of het aannemelijk is dat deze mededelingen van [eiser 1] c.s. aan Your Hosting kloppen.

4.5.

Ter zitting heeft Your Hosting erkend dat ook zij geen contact meer heeft met de domeinnaamhouder van de website. Daarbij heeft Your Hosting niet weersproken dat op het adres te Amsterdam dat wordt genoemd in de Whois Record van de domeinnaam geen Susan Williams kan wonen. Voorts heeft Your Hosting niet weersproken dat de website is aangemaakt door ‘Susan Williams’ slechts twee dagen voordat het rapport van ‘susanwilliamswork’ verscheen op internet, in welk rapport wordt verwezen naar GABME. In dit kort geding is onduidelijk gebleven wie of wat ‘Susan Williams’ en ‘susanwilliamswork’ is of zijn. Evident is dat de namen, afgezien van de toevoeging ‘work’ overeenkomen. Your Hosting heeft verder niet weersproken dat van GABME niets is te vinden, ook niet via internet, anders dan de website zelf. Gesteld noch gebleken is dat via internet of anderszins ook andere rapporten circuleren uit naam van of gebaseerd op onderzoek door GABME, gericht tegen andere (rechts)personen dan [eiser 1] c.s. Verder heeft te gelden dat nergens uit blijkt dat het rapport met de beschuldigingen aan het adres van [eiser 1] c.s. ook steunt op andere bronnen dan de website. Dit alles maakt het, in onderlinge samenhang bezien, voldoende aannemelijk dat GABME niet de website is van een prestigieuze denktank, zoals de website doet voorkomen, maar dat de website is aangemaakt door dezelfde perso(o)n(en) die achter het rapport zit(ten), met klaarblijkelijk geen ander doel dan om te kunnen suggereren dat het rapport is gebaseerd op gedegen onderzoek in opdracht van één of meer overheden of andere gezaghebbende organisaties, terwijl het realiter gaat om anonieme en niet gefundeerde beschuldigingen jegens [eiser 1] c.s. door de perso(o)n(en) achter de website en het rapport.

4.6.

De voorzieningenrechter verwerpt het standpunt van Your Hosting dat de website juist bijdraagt aan het ontkrachten van het rapport omdat de website goedbeschouwd maar heel weinig en slechts algemene informatie bevat. Bezoekers van de website zullen dan verder gaan zoeken en ook niets vinden over of van GABME, aldus Your Hosting. Maar ook als (potentiële) zakenrelaties verder onderzoek zouden doen naar GABME ingeval zij de website hebben bezocht en zij dan evenmin nadere informatie over of van GABME vinden, bestaat de gerede kans dat door het rapport in combinatie met de website toch twijfel is gezaaid over de reputatie van [eiser 1] c.s., indachtig het adagium: waar rook is, is vuur.

4.7.

Al met al is, voorshands geoordeeld, de website onderdeel van een constructie met een onrechtmatig karakter, ook al staat op de website zelf niets onrechtmatigs over [eiser 1] c.s. Alle informatie op de website is, en kennelijk met geen ander doel, dienstbaar aan uitingen over [eiser 1] c.s. met een onrechtmatig karakter, te weten ernstige ongefundeerde beschuldigingen. Dit leidt ertoe dat de gehele website zelf geacht kan worden binnen het bereik van artikel 6:196c lid 4 BW te vallen.

4.8.

Het gevorderde onder 1, dat ziet op het ontoegankelijk maken van de website, zal dan ook worden toegewezen zoals hierna volgt.

4.9.

Daarmee wordt toegekomen aan het gevorderde onder 2. [eiser 1] c.s. willen aan de hand van nadere gegevens van de domeinnaamhouder de perso(o)n(en) achter de website aansprakelijk stellen voor de schade die zij lijden door de misleidende website. Op grond van al het bovenstaande is Your Hosting gehouden tot het verstrekken van de bij haar bekende identificerende gegevens, waaronder bankgegevens. Gesteld noch gebleken is dat [eiser 1] c.s. op een andere manier gegevens over de domeinnaamhouder kunnen achterhalen. Voorts noopt een belangenafweging ertoe dat het belang van [eiser 1] c.s. bij het verstrekken van de identificerende gegevens zwaarder weegt dan de belangen van Your Hosting als hostingprovider en die van de domeinnaamhouder om uit oogpunt van privacy de gegevens niet te verstrekken. Zou dan anders zijn, dan zouden [eiser 1] c.s. vogelvrij zijn voor anoniem geuite ernstige beschuldigingen, zoals de onderhavige (vgl. HR 25 november 2005, Lycos/Pessers, ECLI:NL:HR:2005:AU4019).

4.10.

De gevorderde dwangsom zal worden beperkt als volgt.

4.11.

Your Hosting zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [eiser 1] c.s. worden begroot op:

- dagvaarding € 97,31

- griffierecht 626,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal € 1.539,31

4.12.

De gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot. De nakosten zullen dan ook worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

beveelt Your Hosting binnen 5 werkdagen na betekening van dit vonnis de website www.gabme.org ontoegankelijk te maken en te houden;

5.2.

gebiedt Your Hosting binnen 5 werkdagen na betekening van dit vonnis aan de raadsvrouwen van [eiser 1] c.s. ten behoeve van [eiser 1] c.s. de navolgende identificerende gegevens te verstrekken van de domeinnaamhouder van de website www.gabme.org, voor zover Your Hosting daarover beschikt:

 • -

  betaalgegevens, waaronder bank- en creditkaartgegevens;

 • -

  de IP-adressen die gebruikt zijn bij het aanmaken van de genoemde website en/of bij het inloggen inclusief tijdstip waarop de desbetreffende adressen zijn gebruikt voor het uploaden en/of inloggen;

5.3.

veroordeelt Your Hosting om aan [eiser 1] c.s. een dwangsom te betalen van € 5.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de in 5.1 en/of 5.2 uitgesproken hoofdveroordelingen voldoet, tot een maximum van in totaal van € 100.000,00 is bereikt door alle overtredingen van de hoofdveroordelingen gezamenlijk;

5.4.

veroordeelt Your Hosting in de proceskosten, aan de zijde van [eiser 1] c.s. tot op heden begroot op € 1.539,31, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling;

5.5.

veroordeelt Your Hosting in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis is voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak, en te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over de nakosten met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,

5.6.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.7.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. T.R. Hidma en in het openbaar uitgesproken op 10 januari 2018.

(mjd)