Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2018:1448

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
30-03-2018
Datum publicatie
01-05-2018
Zaaknummer
C/08/214400 / KG ZA 18-53
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Inbreuk merkenrecht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Zwolle

zaaknummer / rolnummer: C/08/214400 / KG ZA 18-53

Vonnis in kort geding van 30 maart 2018

in de zaak van

[eiser] ,

wonende te [plaats] ,

eiser,

advocaat mr. A.K. Ramdas te Rotterdam,

tegen

de besloten vennootschap

KRONOS B.V.,

gevestigd te Zwolle,

gedaagde,

advocaat mr. M.H. Hamberg te Amsterdam.

Partijen zullen hierna [eiser] en Kronos genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    de dagvaarding

  • -

    de mondelinge behandeling

  • -

    de pleitnota van Kronos.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

[eiser] is houder van het woordmerk Villageoise. Dit woordmerk is geregistreerd in klasse 29, onder andere voor eetbare oliën, bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom te Den Haag, onder nummer 0752797, gedeponeerd op 9 maart 2004.

2.2.

[B] . heeft bij koopovereenkomst van 22 augustus 2012 (hierna: de koopovereenkomst) de aandelen in Overzeese Handelsonderneming [A] te [plaats] (hierna: OHR) verkocht aan Koas Foods B.V. te Rotterdam (hierna: Koas). [eiser] is enig aandeelhouder van [B] In genoemde koopovereenkomst is onder meer vermeld:

Artikel 6.a.

Verkoper en koper zijn overeengekomen dat koper de exclusieve verkooprechten heeft terzake van de volgende merkproducten:

(…) Villageoisse.

Tevens spreken partijen de intentie uit om dergelijke verkooprechten aan te gaan terzake van nieuwe nog door verkoper te ontwikkelen producten.

2.3.

Voornoemde exclusieve verkooprechten zijn onderdeel van een geschil tussen (onder meer) [eiser] en Koas in een lopende bodemprocedure voor de rechtbank Den Haag (zaak- en rolnummer: C/09/535291 / HA ZA 17/694).

2.4.

De dochteronderneming van Kronos, Titanagro S.A. (hierna: Titanagro) produceert eetbare palmolie in Ecuador. Een deel van de geproduceerde palmolie wordt in Ecuador gebotteld door Titanagro. Tevens plakt Titanagro op de flessen palmolie een etiket. Op dat etiket is het woord Villageoise vermeld en de tekst ‘imported by Koas’.

2.5.

Vervolgens is door Titanagro gebottelde Villageoise palmolie vervoerd door de onderneming International Container Transport B.V. (hierna: ICT) van Ecuador naar Nederland.

2.6.

In het proces-verbaal van constatering van 28 februari 2018 van Velthoven Gerechtsdeurwaarders te Rotterdam is vermeld dat de deurwaarder zich op verzoek van [eiser] heeft begeven naar het terrein van ICT, dat ICT op verzoek van [eiser] een container voorzien van het nummer SEGU 5627749 heeft opengemaakt en dat ICT inzage heeft gegeven in diverse (vervoers)documenten. In het proces verbaal is voorts vermeld dat de deurwaarder heeft geconstateerd:

dat zich in de container (…) een groot aantal dozen bevindt (…); dat een van de dozen reeds open was en dat hierin flesjes aanwezig waren met een etiket met daarop de merknaam Villageoise; dat in de Bill of Lading (…) en in de Arrival Notice wordt aangegeven dat de zaken welke zich bevinden in de voornoemde container afkomstig zijn uit Guayaquil (Ecuador) en dat (…) Kronos (…) wordt aangegeven als geadresseerde; dat uit de aanwezige factuur (…) blijkt dat de zaken welke zich in de container als voornoemd bevinden geleverd dienen te worden aan (…) Koas (…);

2.7.

Tot de door [eiser] overgelegde stukken behoort verder een zogenoemde

‘Bill of Lading’ van 31 januari 2018, met nummer HLCUGYE180156890, van scheeps-vaartmaatschappij Hapag-Lloyd te Hamburg (Duitsland). In de Bill of Lading wordt Titanagro genoemd als ‘Shipper’, Kronos als ‘Consignee’ en ICT als ‘Notify Addresss’. Verder wordt in de Bill of Lading Guayaquil genoemd als ‘Port of Loading’ en Rotterdam als ‘Port of Discharge’. Bij de beschrijving van de goederen in de te vervoeren container met nummer SEGU 5627749 is in de Bill of Lading vermeld dat het gaat om dozen met flessen palmolie.

2.8.

Kronos heeft facturen aan Koas verzonden. De facturen van 4 januari 2018 en 20 februari 2018 hebben betrekking op de levering van flessen Villageoise palmolie, inclusief verpakkings- en vrachtkosten.

2.9.

In een schriftelijke verklaring van 21 februari 2018 van ICT staat onder meer:

(…) dat er namens ICT (…) en in opdracht van Kronos (…) op 23 januari 2018 palmolie van het merk: Villageoise aan Koas (…) is geleverd.

3 Het geschil

3.1.

[eiser] vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,

1. Kronos te bevelen om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden elk gebruik, al dan niet met gebruikmaking van aan Kronos gelieerde (rechts-)personen, van de vooromschreven Villageoise merken van [eiser] of van enig met deze Villageoise merken overeenstemmend teken, waaronder het importeren, exporteren, te koop aanbieden, verkopen en/of afleveren van producten van het merk Villageoise, althans enige andere verpakking voorzien van de merknaam Villageoise;

2. Kronos, waaronder begrepen alle overige (toekomstige) aan Kronos direct of indirect gelieerde (rechts)personen, ieder voor zich te gebieden met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden:

a. In Nederland iedere inbreuk op de in de dagvaarding bedoelde merkrechten van [eiser] , meer in het bijzonder het staken en gestaakt houden van ieder aanbieden (waaronder begrepen via internet), in voorraad (doen) hebben, (doen) vervaardigen, (doen) verkopen, (doen) distribueren, exporteren of anderszins naar het buitenland (doen) vervoeren, importeren, marketeren, (doen afleveren) of anderszins in het verkeer brengen van de in de dagvaarding beschreven merkproducten;

b. althans, iedere vorm van onrechtmatig handelen jegens [eiser] te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder ieder aanbieden (waaronder begrepen via internet), in voorraad (doen) hebben, (doen) vervaardigen, (doen) verkopen, (doen) distribueren, exporteren of anderszins naar het buitenland (doen) vervoeren, importeren, marketeren, (doen afleveren) of anderszins in het verkeer brengen van de in de dagvaarding beschreven inbreukmakende produkten;

3. Kronos te bevelen om binnen zeven kalenderdagen na betekening van dit vonnis een duidelijk leesbare brief op briefpapier van Kronos te sturen aan alle afnemers aan wie Kronos de inbreukmakende producten heeft aangeboden of geleverd, onder gelijktijdige toezending van kopieën van die brieven aan de raadsman van [eiser] , met uitsluitend de volgende tekst, zonder enige maatregel die het effect van deze brief teniet kan laten gaan:

BELANGRIJK

Geachte heer/mevrouw [naam contactpersoon invullen],

De Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle heeft onlangs vastgesteld dat de palmolie van het merk Villageoise die u bij ons hebt besteld (en afgenomen) inbreuk maken op de intellectuele-eigendomsrechten van de heer [eiser] .

Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend desbetreffende door ons geleverde producten zo spoedig mogelijk aan ons te retourneren, zodat wij deze voor u kunnen omruilen voor producten die geen inbreuk maken op deze rechten. Uiteraard zullen wij alle door u in verband met de retournering en omruilactie te maken kosten geheel voor onze rekening nemen.

Met betrekking tot reeds door u bestelde maar nog niet aan ons geleverde inbreukmakende producten zullen wij uw betaling retourneren.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Hoogachtend,

Kronos B.V.

4. Kronos te bevelen om binnen twintig werkdagen na betekening van dit vonnis schriftelijk opgave te doen met gedetailleerde en goed leesbare schriftelijke bewijsstukken van al hetgeen Kronos bekend is ten aanzien van de door haar gemaakte inbreuk, meer in het bijzonder met de volgende informatie:

a. de op de dag van betekening van dit vonnis aanwezige voorraad van de inbreukmakende producten, waaronder in ieder geval de voorraad aanwezig bij Kronos zelf, haar nevenvestigingen en gelieerde bedrijven, als ook bij distributiecentra;

b. het totale aantal op de dag van betekening van dit vonnis door Kronos in behandeling zijnde orders ter zake van de inbreukmakende producten, alsmede de titel waarop zulks is geschied, zulks gerangschikt per afnemer, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende correspondentie, orderbevestigingen en/of facturen;

c. het totale aantal door of namens Kronos gefabriceerde, ingekochte, bestelde, in bestelling genomen, verkochte en geleverde en/of op andere commerciële wijze in het verkeer gebrachte inbreukmakende producten, alsmede de titel waarop zulks is geschied; zulks gerangschikt per bedrijf, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende correspondentie, orderbevestigingen en/of facturen, alsmede opgave van retour ontvangen inbreukmakende producten;

d. naam, adres, telefoon- en faxnummer, web- en e-mailadressen van de afnemers van de inbreukmakende producten, niet zijnde particulieren, zulks gerangschikt per bedrijf;

e. naam, adres, telefoon- en faxnummer, web en e-mailadressen van de fabrikant(en), distributeur(s), importeur(s), tussenperson(o)n(en), producent(en) en leverancier(s) van de inbreukmakende producten, zulks gerangschikt per bedrijf;

f. de kostprijs en/of de inkoopprijs, verkoopprijs van de verhandelende inbreukmakende producten en de met de inbreukmakende producten door Kronos behaalde omzet en winst, alsmede een duidelijke uiteenzetting over de wijze waarop de winst is berekend, zodanig dat er niet meer dan 5% aan vaste kosten op de bruto-winst in mindering wordt gebracht, zulks vergezeld van duidelijk en gedetailleerd schriftelijk bewijsmateriaal;

5. Kronos te bevelen om binnen twintig werkdagen na betekening van dit vonnis alle in haar bezit of onder haar controle zijnde inbreukmakende producten, met inbegrip van de retour ontvangen inbreukmakende producten, voor eigen rekening te laten vernietigen en deugdelijk bewijs van vernietiging te verstrekken aan de advocaat van [eiser] ;

6. Kronos te veroordelen tot betaling aan [eiser] van een dwangsom van € 10.000,00 ineens voor elke (al dan niet gedeeltelijke) overtreding een of meer van de onder 1 tot en met 4 opgelegde bevelen en een dwangsom van € 1.000,00 voor elke dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, of elke keer, zulks ter keuze van [eiser] , dat een overtreding voortduurt;

7. Kronos te veroordelen om aan [eiser] de schade te vergoeden die zij hebben geleden als gevolg van de onder 1 bedoelde merkinbreuk, welke schade dient nader te worden opgemaakt bij staat, en te worden vereffend volgens de wet, en te worden vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van het verzuim, althans vanaf de dag van dagvaarding, tot de dag der algehele voldoening;

8. Kronos te veroordelen om binnen acht dagen na betekening van dit vonnis aan een door [eiser] te benoemen registeraccountant inzicht te geven in haar administratie, opdat de dozen palmolie van het merk Villageoise die Kronos heeft geïmporteerd en de daarmee verbonden schade per doos kunnen worden becijferd, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,00 per dag of een gedeelte van een dag dat Kronos weigert om aan deze veroordeling te voldoen, en met veroordeling van Kronos om, tegen behoorlijk bewijs van kwijting, te betalen (i) de vergoeding die Kronos door de becijfering van deze registeraccountant verschuldigd blijkt aan [eiser] te betalen, vermeerderd met de wettelijke handelsrente vanaf 30 dagen na de dag waarop de desbetreffende dozen bij Kronos zijn geleverd en (ii) de onderzoekskosten van de desbetreffende accountant, voor zover deze uit een factuur van deze accountant blijken;

9. Kronos te veroordelen tot vergoeding aan [eiser] van de volledige proceskosten bestaande uit de daadwerkelijke kosten ter zake van juridische bijstand gemaakt door [eiser] terzake de merkinbreuk op grond van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering, overeenkomend met het totaalbedrag als berekend door [eiser] waarvan bij nadere akte voorafgaand aan de zitting, een overzicht in het geding zal worden gebracht en Kronos voor het overige te veroordelen in de kosten van deze procedure, al deze kosten vermeerderd met de nakosten ad € 131,00 (zonder) betekening respectievelijk € 199,00 (met betekening) en met de wettelijke rente over de proces- en nakosten als Kronos deze niet binnen veertien dagen na dagtekening van dit vonnis heeft betaald.

3.2.

[eiser] legt aan zijn vorderingen ten grondslag dat Kronos inbreuk maakt op de merkenrechten van [eiser] ten aanzien van het woordmerk Villageoise, dan wel onrechtmatig handelt jegens [eiser] .

3.3.

Het verweer van Kronos komt erop neer dat zij geen gebruik maakt van het woordmerk Villageoise. Zij faciliteert slechts Koas, bij de import van de Villageoise palmolie. Koas importeert en distribueert de Villageoise palmolie. Koas is daartoe gerechtigd omdat Koas het exclusieve verkooprecht heeft ten aanzien van palmolie met het Villageoise woordmerk.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

bevoegdheid

4.1.

De voorzieningenrechter stelt vast dat, voor zover de vorderingen zijn gestoeld op het merkenrecht, de voorzieningenrechter op grond van artikel 4.6 van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) bevoegd is om daarvan kennis te nemen, nu Kronos is gevestigd in Zwolle.

spoedeisend belang

4.2.

De vorderingen strekken ertoe een einde te maken aan het door [eiser] gestelde onrechtmatig gebruik van zijn woordmerk Villageoise. Daarmee is het spoedeisend belang bij deze vorderingen genoegzaam gegeven.

merkenrecht

4.3.

Op grond van artikel 2.20 lid 1 BVIE heeft [eiser] een uitsluitend recht op het woordmerk Villageoise en kan hij iedere derde die niet zijn toestemming hiervoor heeft gekregen, het gebruik van dat merk in het economisch verkeer verbieden.

4.4.

In de onderhavige zaak staat vast dat verscheping heeft plaatsgevonden van flessen palmolie vanuit Ecuador naar Nederland met het teken Villageoise op de flessen palmolie. Niet in geschil is dat dit teken gelijk is aan het woordmerk Villageoise van [eiser] . Verder staat vast dat het gaat om dezelfde waren, te weten eetbare oliën. Beoordeeld dient te worden of voldoende aannemelijk is dat Kronos inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van [eiser] .

4.5.

Volgens Kronos is er geen sprake van merkinbreuk. Kronos stelt daartoe dat Koas toestemming van [eiser] heeft verkregen om gebruik te maken van het woordmerk Villageoise. Kronos wijst in dat verband onder meer op de koopovereenkomst van 22 augustus 2012, waarbij Koas exclusieve verkooprechten zou hebben verkregen ten aanzien van Villageoise merkproducten. Volgens Kronos behelsden deze rechten ook de productierechten en betekent deze toestemming aan Koas (en indirect aan de door haar betrokken derden) dat het Koas (en door haar ingeschakelde derden) is toegestaan om de palmolie onder het merkrecht Villageoise te (laten) produceren, importeren en distribueren.

4.6.

De voorzieningenrechter volgt dit verweer van Kronos niet. Ook als zal komen vast te staan dat [eiser] aan Koas toestemming heeft verleend om gebruik te maken van het woordmerk Villageoise – hetgeen gemotiveerd wordt betwist door [eiser] en onderwerp van geschil is in de voornoemde bodemprocedure tussen [eiser] en Koas – valt, zonder nadere toelichting die ontbreekt, niet in te zien dat toestemming aan Koas impliceert dat ook Kronos toestemming van [eiser] heeft verkregen om het woordmerk te gebruiken.

4.7.

Daarmee wordt toegekomen aan de vraag of Kronos gebruik heeft gemaakt van het merk. [eiser] heeft in dit kader onder meer aangevoerd dat Kronos de Villageoise palmolie naar Nederland heeft laten verschepen, de palmolie heeft laten afleveren bij Koas en deze ook aan Koas heeft gefactureerd. Volgens [eiser] heeft dit te gelden als het invoeren van de Villageoise palmolie door Kronos. [eiser] verwijst hiervoor naar het voornoemde proces-verbaal van constatering van 28 februari 2018 van Velthoven Gerechtsdeurwaarders te Rotterdam, de Bill of Lading van 31 januari 2018, de facturen van Kronos aan Koas van 4 januari 2018 en 20 februari 2018 en de verklaring van ICT van 21 februari 2018.
Daartegenover stelt Kronos dat niet zij, maar Koas de importeur is van de flessen Villageoise palmolie uit Ecuador. Zijzelf is slechts in opdracht van Koas betrokken bij de verscheping van deze flessen palmolie. Kronos levert Villageoise palmolie ook alleen aan Koas. Onderweg naar Nederland is de scheepslading al doorverkocht aan Koas, waardoor niet Kronos de ontvangende partij is van de scheepslading bij aankomst ervan in Rotterdam, maar Koas. De scheepslading wordt ook niet door Kronos ingeklaard. De scheepslading waar [eiser] naar verwijst is ingeklaard door ICT. Het is ook ICT die deze lading Villageoise palmolie heeft afgeleverd bij Koas voor de distributie ervan in Nederland. Dat niet zijzelf maar Koas de importeur is van de Villageoise palmolie uit Ecuador blijkt ook uit de tekst ‘imported bij Koas’ op het etiket van de flessen Villageoise palmolie uit Ecuador.

4.8.

Op grond van artikel 2.20 lid 2 sub c BVIE wordt onder het gebruik van een merk of een daarmee overeenstemmend teken onder meer verstaan het invoeren van waren onder het teken. Daarbij heeft te gelden dat invoeren veronderstelt dat er goederen worden binnengebracht op het grondgebied met het doel ze aldaar in de handel te brengen (vgl. HvJ van de Europese Gemeenschappen 18 oktober 2005, zaaknummer C-405/03 (Class-arrest). De toepassing van het BVIE is beperkt tot het Benelux-gebied.

4.9.

Nu niet in geschil is dat flessen Villageoise palmolie vanuit Ecuador naar Nederland zijn verscheept, dat deze flessen bestemd zijn voor Koas en dat Koas de flessen Villageoise palmolie wil gaan distribueren in (onder meer) Nederland, is er sprake van invoer als bedoeld in artikel 2.20 lid 2 sub c BVIE voormeld. Gelet op het proces-verbaal van constatering van 28 februari 2018 van Velthoven Gerechtsdeurwaarders te Rotterdam, de Bill of Lading van 31 januari 2018, de factuur van Kronos aan Koas van 20 februari 2018 en de verklaring van 21 februari 2018 van ICT, is verder voldoende aannemelijk dat Kronos de onderneming is die de flessen Villageoise palmolie uit Ecuador heeft ingevoerd in Nederland. Tegenover deze documenten en verklaringen die door [eiser] in het geding zijn gebracht, heeft Kronos haar stellingen dat Koas de goederen heeft ingevoerd, onvoldoende onderbouwd. De enkele aanduiding ‘imported by Koas’ op de etiketten is daartoe niet toereikend. Dit geldt ook voor de stelling dat door een zogenoemde abc-levering de lading palmolie onderweg al is doorverkocht aan Koas en dat Kronos, anders dan wat op de Bill of lading is vermeld, niet meer als de ontvangende partij (consignee) kan worden aangemerkt bij aankomst van de lading in Rotterdam. Kronos heeft deze stelling op geen enkele wijze onderbouwd en heeft evenmin aannemelijk gemaakt dat zij daarmee niet als importeur kan worden aangemerkt. De verklaring van Kronos dat zij (het grootste deel van) de winst in Nederland laat vallen vanwege fiscale redenen wijst eerder op het tegendeel.

Aan het voorgaande doet niet af dat volgens Kronos deze en andere scheepsladingen Villageoise palmolie uit Ecuador uitsluitend bestemd zijn voor Koas. Ook dan blijft er sprake van de invoer van Villageoise palmolie door Kronos met het doel dat deze flessen in de handel worden gebracht.

4.10.

Het voorgaande leidt ertoe dat Kronos niet gerechtigd was de Villageoise palmolie in te voeren, zodat de vordering tot staken van deze merkinbreuk zal worden toegewezen, evenals de vordering die ziet op de verdere verhandeling van de door Kronos reeds ingevoerde Villageoise palmolie.

[eiser] heeft onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld die aannemelijk maken dat Kronos ook op andere wijze dan door invoer (en levering) inbreuk maakt op de merkrechten van [eiser] , dan wel onrechtmatig handelt jegens [eiser] .

4.11.

Met betrekking tot de nevenvorderingen heeft te gelden dat de vorderingen sub 3 tot en met 6 dienen ter versterking van het gevorderde bevel tot staking van het gebruik van het woordmerk. Aldus zijn deze vorderingen nauw verwant aan die sub 1 en 2, en heeft [eiser] ook bij deze nevenvorderingen een spoedeisend belang (vgl. HR 25 oktober 2013, ECLI:NL:HR: 2013:1036).

4.12.

Gelet op hetgeen ten aanzien van de inbreuk is overwogen zullen de vorderingen sub 1 tot en met 5 gedeeltelijk en op de wijze als hierna is vermeld worden toegewezen. De veroordelingen zullen derhalve beperkt zijn tot en slechts gericht op de invoer en levering van palmolie met het teken Villageoise in Nederland. Verder is er geen grond om ook andere (rechts)personen dan Kronos te betrekken in de hierna te geven veroordelingen, nu [eiser] geen andere (rechts)personen dan Kronos heeft gedagvaard in deze procedure. De sub 6 gevorderde dwangsom zal ambtshalve worden gemaximeerd zoals hierna volgt.

4.13.

De vordering sub 7 zal worden afgewezen. Die vordering gaat de kaders van deze procedure te buiten. In een kort geding kunnen slechts voorlopige voorzieningen worden gegeven en geen verklaringen voor recht.

4.14.

De vordering sub 8 zal eveneens worden afgewezen. [eiser] heeft onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld die maken dat hij een spoedeisend belang heeft bij deze vordering.

4.15.

Kronos zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. [eiser] vordert een volledige proceskostenvergoeding op grond van artikel 1019h Rv. [eiser] heeft bij akte voorafgaand aan de zitting gemeld dat haar kosten in totaal € 7.619,18 bedragen. Kronos heeft uiteindelijk haar verweer tegen de omvang van de kosten van [eiser] laten varen. Aldus zal genoemd totaalbedrag ad € 7.619,18 worden toegewezen als vergoeding van alle proceskosten. Dit betekent dat in het genoemde bedrag ad € 7.619,18 tevens omzetbelasting is begrepen, kantoorkosten, dagvaardingskosten en het griffierecht. De gevorderde nakosten en de wettelijke rente over de proces- en nakosten zullen worden toegewezen op de wijze zoals hierna is vermeld.

4.16.

Ambtshalve zal de voorzieningenrechter de in artikel 1019i lid 1 RV bedoelde termijn voor het instellen van de hoofdzaak vast stellen op zes maanden na de datum van dit vonnis.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

beveelt Kronos om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden de invoer van palmolie met het woordmerk Villageoise in Nederland, alsmede de levering daarvan;

5.2.

beveelt Kronos om binnen zeven kalenderdagen na betekening van dit vonnis een duidelijk leesbare brief op briefpapier van Kronos te sturen aan alle afnemers aan wie Kronos de inbreukmakende palmolie heeft aangeboden of geleverd, onder gelijktijdige toezending van kopieën van die brieven aan de raadsman van [eiser] , met uitsluitend de volgende tekst, zonder enige maatregel die het effect van deze brief teniet kan laten gaan:

BELANGRIJK

Geachte heer/mevrouw [naam contactpersoon invullen],

De voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, heeft onlangs geoordeeld dat het aannemelijk is dat de invoer van palmolie van het merk Villageoise die u bij ons hebt besteld (en afgenomen) inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten van de heer [eiser] .

Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend desbetreffende door ons geleverde palmolie zo spoedig mogelijk aan ons te retourneren, zodat wij deze voor u kunnen omruilen voor palmolie die geen inbreuk maakt op deze rechten. Uiteraard zullen wij alle door u in verband met de retournering en omruilactie te maken kosten geheel voor onze rekening nemen.

Met betrekking tot reeds door u bestelde maar nog niet door ons geleverde inbreukmakende palmolie zullen wij uw betaling retourneren.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Hoogachtend,

Kronos B.V.”;

5.3.

beveelt Kronos om binnen twintig werkdagen na betekening van dit vonnis schriftelijk opgave te doen met gedetailleerde en goed leesbare schriftelijke bewijsstukken van al hetgeen Kronos bekend is ten aanzien van de door haar gemaakte inbreuk, door opgave te doen van:

a. het totale aantal flessen en de omvang van de inhoud van deze flessen Villageoise palmolie welke door Kronos zijn ingevoerd in het Benelux-gebied, alsmede de titel waarop zulks is geschied, zulks gerangschikt per bedrijf, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende correspondentie, orderbevestigingen en/of facturen, alsmede opgave van retour ontvangen flessen Villageoise palmolie en de omvang van de inhoud van deze flessen;

b. naam, adres, telefoon- en faxnummer, web- en e-mailadressen van de bedrijven die de Villageoise palmolie hebben afgenomen van Kronos;

5.4.

beveelt Kronos om alle retour ontvangen Villageoise palmolie voor eigen rekening te laten vernietigen en deugdelijk bewijs van vernietiging te verstrekken aan de advocaat van [eiser] ;

5.5.

veroordeelt Kronos om aan [eiser] een dwangsom te betalen van € 10.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan (één van) de in 5.1 tot en met 5.3 gegeven hoofdveroordelingen voldoet, tot een maximum van in totaal € 150.000,00 is bereikt voor deze hoofdveroordelingen gezamenlijk;

5.6.

veroordeelt Kronos in de proceskosten, aan de zijde van [eiser] tot op heden begroot op € 7.619,18, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de vijftiende dag na heden tot de dag van volledige betaling;

5.7.

veroordeelt Kronos in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Kronos niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan het bepaalde in 5.6 heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak, en te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over de nakosten met ingang van de vijftiende dag na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening;

5.8.

bepaalt de termijn waarbinnen op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt op zes maanden vanaf heden;

5.9.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.10.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.N. Bartels en in het openbaar uitgesproken op 30 maart 2018.

(mjd)