Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2017:4824

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
19-12-2017
Datum publicatie
06-02-2018
Zaaknummer
6247787 \ CV EXPL 17-5410 en 6397242 \ VV EXPL 17-73
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ontbinding huurkoopovereenkomst auto.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2018/675
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Zwolle

Zaaknummers : 6247787 \ CV EXPL 17-5410 en 6397242 \ VV EXPL 17-73

Vonnis van 19 december 2017

in de zaken van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AUTO LEASE COMPANY B.V.,

statutair gevestigd te Amersfoort, kantoorhoudende te Hoofddorp (Haarlemmermeer),

eiseres in de hoofdzaak,

eiseres in het incident,

hierna te noemen Auto Lease Company,

gemachtigde: VD&P Juristen,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

BUITEN GROEP HOLDING B.V.,

statutair gevestigd en zaakdoende te Schalkhaar (gemeente Deventer),

gedaagde in de hoofdzaak,

verweerster in het incident,

hierna te noemen Buiten Groep Holding,

verschenen bij de heer R. van Tongeren.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met producties tevens houdende de incidentele vordering tot het treffen van een voorlopige voorziening.

- de conclusie van antwoord

- het proces-verbaal van comparitie van 8 december 2017.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Auto Lease Company heeft op 22 juli 2016 een huurkoopovereenkomst gesloten met Buiten Groep Holding met betrekking tot een Volkswagen Golf variant met kenteken KB-362-G (verder: de auto) met een looptijd van 60 maanden. Daarbij is overeengekomen dat de maandelijkse leasetermijnen ten bedrage van € 261,59 bij vooruitbetaling dienen te worden voldaan.

2.2.

Op de huurovereenkomst zijn de algemene voorwaarden van Auto Lease Company van toepassing. In deze voorwaarden staat – voor zover van belang – het volgende:

15. Indien de Eindgebruiker in gebreke blijft met de tijdige betaling van een leasetermijn, dan wel enig ander door hem uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden verschuldigd bedrag, zal hij hierover een vertragingsrente verschuldigd zijn gelijk aan 1,5% per maand of de geldende wettelijke rente indien die hoger mocht zijn dan voormeld percentage, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de dag der betaling, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.

(…)

Ontbinding

43. Indien de Eindgebruiker een op hem rustende verplichting jegens de Leasemaatschappij niet of niet tijdig nakomt, of indien (….) dan is de Leasemaatschappij gerechtigd de Overeenkomst, na de Eindgebruiker eerst schriftelijk in gebreke te hebben gesteld, zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te ontbinden. Ingeval van zodanige ontbinding zal de Leasemaatschappij het Object onmiddellijk tot zich kunnen nemen en is de Eindgebruiker aan de Leasemaatschappij een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan het bedrag van het totaal van de Leasetermijnen die de Eindgebruiker bij het in stand blijven van de overeenkomst gehouden zou zijn geweest te voldoen, vermeerderd met:

- de kosten die verbonden zijn aan de terugneming, opslag en het transport van het Object en

- een positief verschil tussen de waarde van het Object en het totaal van de Leasetermijnen die de Eindgebruiker bij het in stand blijven van de Overeenkomst gehouden zou zijn geweest te voldoen.

(…)

Kosten

53. Alle kosten door de Leasemaatschappij gemaakt ter uitvoering en behoud van haar rechten, waaronder begrepen zonder daartoe te zijn beperkt kosten voor verwijdering, taxatie en transport, alsook gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten, zijn voor rekening van de Eindgebruiker. De buitengerechtelijke invorderingskosten worden gesteld op 10 procent (10%) van het totale bedrag van de niet betaalde verschenen en nog niet verschenen termijnen, met een minimumbedrag van € 250,-. (…)”

2.3.

Buiten Groep Holding heeft de verschuldigde maandelijkse leasetermijnen niet tijdig voldaan.

2.4.

Namens Auto Lease Company is Buiten Groep Holding op 10 mei 2017 aangemaand om uiterlijk 13 mei 2017 de achterstallige leasetermijnen, vermeerderd met € 250,00 incassokosten, te betalen. De achterstand bedroeg op dat moment € 523,18 (twee leasetermijnen).

2.5.

Buiten Groep Holding heeft niet gereageerd op deze aanmaning en heeft ook geen betaling aan Auto Lease Company gedaan.

2.6.

Bij brief van 23 mei 2017 heeft Auto Lease Company de buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst ingeroepen, waarbij aan Buiten Groep Holding is meegedeeld dat de eindvordering kan worden beperkt door de auto binnen 48 uur vrijwillig in te leveren.

2.7.

Bij brief van 11 juli 2017 heeft Auto Lease Company aanspraak gemaakt op een schadevergoeding ten bedrage van € 13.080,50 in verband met de voortijdige beëindiging van de overeenkomst. Buiten Groep Holding is gesommeerd om deze schadevergoeding alsmede de twee achterstallige leasetermijnen, vermeerderd met rente en kosten, binnen zeven dagen te voldoen. Ook is Buiten Groep Holding gesommeerd, voor het geval zij niet tot betaling overgaat, de auto bij Auto Lease Company in te leveren.

2.8.

Buiten Groep Holding heeft geen betaling aan Auto Lease Company gedaan en heeft de auto ook niet ingeleverd.

3 Het geschil

3.1.

Auto Lease Company vordert dat de kantonrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

I. bij wege van voorlopige voorziening ex art. 223 Rv:

a. Buiten Groep Holding zal veroordelen tot afgifte van de auto, de Volkswagen Golf variant met kenteken KB-362-G, aan Auto Lease Company, dan wel een door haar aan te wijzen derde, binnen 72 uur na betekening van dit vonnis, zulks op straffe van een dwangsom van € 400,00 per dag dat zij met de afgifte in gebreke blijft, met een maximum van € 15.000,00, althans een door de kantonrechter in goede justitie te bepalen bedrag;

b. Buiten Groep Holding zal veroordelen tot betaling aan Auto Lease Company, zulks tegen behoorlijk bewijs van kwijting, van het bedrag van € 786,50, indien Auto Lease Company tot inname van de auto moet overgaan;

c. Buiten Groep Holding zal veroordelen in de kosten van deze procedure, salaris gemachtigde inbegrepen, te voldoen binnen twee weken na betekening van dit vonnis, en

- voor het geval betaling binnen deze termijn niet plaatsvindt - te vermeerderen met de wettelijke rente, te rekenen vanaf de genoemde termijn voor voldoening tot de dag der algehele voldoening;

II. in de hoofdzaak:

a. voor recht zal verklaren dat de huurkoopovereenkomst met betrekking tot de Volkswagen Golf variant met kenteken KB-362-G is ontbonden;

b. Buiten Groep Holding zal veroordelen tot afgifte van de auto, de Volkswagen Golf variant met kenteken KB-362-G, aan Auto Lease Company, dan wel een door haar aan te wijzen derde, binnen 72 uur na betekening van dit vonnis, zulks op straffe van een dwangsom van € 400,00, per dag dat zij met de afgifte in gebreke blijft, met een maximum van € 15.000,00, althans een door de kantonrechter in goede justitie te bepalen bedrag;

c. Buiten Groep Holding zal veroordelen tot betaling aan Auto Lease Company, zulks tegen behoorlijk bewijs van kwijting, van het bedrag van € 13.675,60 (hoofdsom + rente), vermeerderd met de contractuele rente (zijnde 1,5 % per maand), althans de wettelijke handelsrente conform artikel 6:119a BW, althans de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW, over een bedrag van € 13.603,68, vanaf 12 juli 2017, althans de dag der dagvaarding, tot aan de dag der algehele voldoening;

d. Buiten Groep Holding zal veroordelen tot betaling aan Auto Lease Company, zulks tegen behoorlijk bewijs van kwijting, van het bedrag van de buitengerechtelijke incassokosten, primair ten bedrage van € 1.360,37, subsidiair ten bedrage van € 911,04, althans een ex aequo et bono te bepalen bedrag, te vermeerderen met de wettelijke rente indien dit bedrag niet binnen twee weken na betekening van dit vonnis is voldaan, nu Auto Lease Company deze kosten verschuldigd is aan haar incassogemachtigde;

e. Buiten Groep Holding zal veroordelen tot betaling aan Auto Lease Company, zulks tegen behoorlijk bewijs van kwijting, van de kosten van deze procedure, salaris gemachtigde inbegrepen, te voldoen binnen twee weken na betekening van dit vonnis, en - voor het geval

betaling binnen deze termijn niet plaatsvindt - te vermeerderen met de wettelijke rente te rekenen vanaf de genoemde termijn voor voldoening tot de dag der algehele voldoening;

f. Buiten Groep Holding zal veroordelen tot betaling aan Auto Lease Company, zulks tegen behoorlijk bewijs van kwijting, van het bedrag van € 786,50 indien Auto Lease Company tot inname van de auto moet overgaan;

g. Buiten Groep Holding zal veroordelen tot betaling aan Auto Lease Company van het bedrag van € 131,00 voor nasalaris advocaat, indien hij niet tijdig voldoet aan de veroordeling;

h. Buiten Groep Holding zal veroordelen tot betaling aan Auto Lease Company van het bedrag van € 68,00 voor nasalaris advocaat indien hij niet binnen 7 dagen na aanschrijven van het vonnis alsnog de vordering voldoet en betekening van het vonnis nodig blijkt;

i. Buiten Groep Holding zal veroordelen tot betaling aan Auto Lease Company van 50% van 1 punt van het salaris gemachtigde indien tot daadwerkelijke executie van het vonnis overgegaan dient te worden.

3.2.

Buiten Groep Holding voert verweer en stelt dat zij vanwege financiële problemen enige tijd niet aan haar betalingsverplichtingen jegens Auto Lease Company kon voldoen. Haar voorstel om de achterstand in te halen en twee maanden vooruit te betalen is door Auto Lease Company afgewezen.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling in de hoofdzaak

4.1.

Niet in geschil is dat Buiten Groep Holding ondanks daartoe te zijn aangemaand twee leasetermijnen onbetaald heeft gelaten, waardoor zij is tekortgeschoten in de nakoming van de huurkoopovereenkomst. Dat Buiten Groep Holding vanwege financiële problemen niet aan haar betalingsverplichtingen zou hebben kunnen voldoen, betekent niet dat deze tekortkoming haar niet kan worden toegerekend. De financiële problemen van Buiten Groep Holding komen immers voor haar eigen risico. Gelet hierop was Auto Lease Company gerechtigd om de huurkoopovereenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. De kantonrechter zal daarom voor recht verklaren dat de huurkoopovereenkomst met ingang van 23 mei 2017 is ontbonden.

4.2.

Door de ontbinding van de huurkoopovereenkomst zijn partijen bevrijd van hun uit de huurkoopovereenkomst voortvloeiende verbintenissen en zijn verbintenissen tot ongedaanmaking van de reeds ontvangen prestaties ontstaan (artikel 6:271 BW). Als de aard van de prestatie uitsluit dat zij ongedaan worden gemaakt, treedt daarvoor een verbintenis tot waardevergoeding in de plaats (artikel 6:277 BW).

4.3.

Nu Buiten Groep Holding geen verweer voert tegen de gevorderde afgifte van de auto, zal deze vordering worden toegewezen. De gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd als na te melden.

4.4.

Het door Auto Lease Company verschafte huurgenot van de auto kan niet ongedaan worden gemaakt. De daarvoor in de plaats tredende waardevergoeding stelt de kantonrechter vast op de overeengekomen maandelijkse betalingsverplichting van Buiten Groep Holding. Aangezien Buiten Groep Holding tot de ontbinding van de huurkoopovereenkomst twee leasetermijnen onbetaald heeft gelaten, zal het door Auto Lease Company in verband daarmee gevorderde bedrag van € 523,18 worden toegewezen.

4.5.

Op grond van artikel 6:277 BW en artikel 43 van de algemene voorwaarden is Auto Lease Company gerechtigd om de schade die zij als gevolg van de ontbinding lijdt van Buiten Groep Holding te vorderen. De door Auto Lease Company gevorderde schadevergoeding is gelijk aan het totaal van de leasetermijnen die Buiten Groep Holding bij het in stand blijven van de overeenkomst nog aan Auto Lease Company had moeten betalen, te weten € 13.080,50. Auto Lease Company heeft ter comparitie gesteld dat het - gelet op punt 15 van de dagvaarding - de bedoeling is dat de verkoopopbrengst van de auto in mindering wordt gebracht op deze schadevergoeding, waarbij zij te kennen heeft gegeven dat haar een termijn van 10 weken na inname van de auto moet worden gegund om de verkoop van de auto te realiseren. Nu Buiten Groep Holding de verschuldigdheid van de schadevergoeding en het standpunt van Auto Lease Company ter comparitie niet heeft weersproken, zal de kantonrechter deze vordering op na te melden wijze toewijzen.

4.6.

Auto Lease Company heeft op 11 juli 2017 de ongedaanmakingsverplichtingen ingeroepen en heeft Buiten Groep Holding een betalingstermijn van 7 dagen gegeven om de achterstallige leasetermijnen en de schadevergoeding aan haar te voldoen. Gelet hierop is de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over deze bedragen toewijsbaar vanaf 18 juli 2017. Hierbij wordt overwogen dat de primair gevorderde contractuele rente niet toewijsbaar is, omdat de huurkoopovereenkomst is ontbonden. De subsidiair gevorderde wettelijke handelsrente kan evenmin worden toegewezen, daar deze rente niet van toepassing is op schadevergoedingsbedragen.

4.7.

De verschuldigdheid van de op grond van artikel 43 van de algemene voorwaarden gevorderde kosten in verband met de inname van de auto is niet door Buiten Groep Holding betwist. Evenmin is weersproken dat het door Auto Lease Company genoemde bedrag van € 786,50 een vast tarief is, dat in geval van inname van de auto bij haar rekening zal worden gebracht door het bergingsbedrijf. De gevorderde veroordeling tot betaling van € 786,50, indien Auto Lease Company tot inname van de auto moet overgaan, zal daarom worden toegewezen.

4.8.

Nu de huurkoopovereenkomst is ontbonden, bestaat geen grondslag voor de gevorderde contractuele buitengerechtelijke incassokosten ten bedrage van € 1.360,37. De kantonrechter ziet aanleiding om de buitengerechtelijke incassokosten toe te wijzen tot het wettelijke tarief, zijnde € 911,04.

4.9.

De gevorderde wettelijke rente over de buitengerechtelijke incassokosten is als vermogensschade toewijsbaar vanaf de dag waarop deze kosten daadwerkelijk door Auto Lease Company aan de incassogemachtigde zijn betaald en Buiten Groep Holding in verzuim is. Auto Lease Company heeft niet gesteld dat de buitengerechtelijke kosten reeds daadwerkelijk door haar zijn betaald, zodat de gevorderde rente over deze kosten zal worden afgewezen.

4.10.

De onder i gevorderde kosten hebben betrekking op executiekosten. Deze kosten zijn slechts toewijsbaar, als zij in redelijkheid zijn gemaakt, hetgeen op voorhand niet is te beoordelen. Dit deel van de vordering zal daarom worden afgewezen.

4.11.

Buiten Groep Holding is de partij die grotendeels in het ongelijk is gesteld. Daarom zal zij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. De gevorderde nakosten worden begroot op een bedrag van € 100,00.

4.12.

De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten is toewijsbaar vanaf de vijftiende dag na betekening van dit vonnis.

5 De beoordeling in het incident

5.1.

De incidentele vorderingen van Auto Lease Company zullen worden afgewezen, omdat gelet op de beslissing in de hoofdzaak daar geen belang meer bij bestaat.

5.2.

Auto Lease Company zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het incident.

6 De beslissing

De kantonrechter

in de hoofdzaak

6.1.

verklaart voor recht dat de huurkoopovereenkomst met betrekking tot de auto (Volkswagen Golf variant met kenteken KB-362-G) is ontbonden met ingang van 23 mei 2017,

6.2.

veroordeelt Buiten Groep Holding tot afgifte van de auto (Volkswagen Golf variant met kenteken KB-362-G) aan Auto Lease Company, dan wel een door haar aan te wijzen derde, binnen 72 uur na betekening van dit vonnis,

6.3.

veroordeelt Buiten Groep Holding om aan Auto Lease Company een dwangsom te betalen van € 250,00 voor iedere dag dat zij niet aan de onder 6.2. uitgesproken veroordeling voldoet, totdat een maximum van € 10.000,00 zal zijn bereikt,

6.4.

veroordeelt Buiten Groep Holding om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Auto Lease Company te betalen een bedrag van € 14.514,72 (€ 523,18+ € 13.080,50 + € 911,04), vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over het bedrag van € 13.603,68 vanaf 18 juli 2017 tot aan de dag der algehele voldoening en verminderd met de verkoopopbrengst van de auto, welke verkoop binnen 10 weken na inname van de auto dient te zijn gerealiseerd,

6.5.

veroordeelt Buiten Groep Holding om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Auto Lease Company te betalen een bedrag van € 786,50, indien Auto Lease Company tot inname van de auto moet overgaan,

6.6.

veroordeelt Buiten Groep Holding in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van Auto Lease Company begroot op:

 € 85,21 voor explootkosten

 € 939,00 voor griffierecht

 € 600,00 voor salaris gemachtigde

 € 100,00 voor nakosten,

vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over voornoemde bedragen, berekend vanaf de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

6.7.

wijst het meer of anders gevorderde af,

in het incident

6.8.

wijst de vorderingen van Auto Lease Company af,

6.9.

veroordeelt Auto Lease Company in de kosten van het incident, tot op heden aan de zijde van Buiten Groep Holding begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. F. Koster, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 19 december 2017.