Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2017:4673

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
05-12-2017
Datum publicatie
19-12-2017
Zaaknummer
5820414 \ CV EXPL 17-2013
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Overeenkomst voor de levering van koffie. Geen rechtsgeldige ontbinding door klant, nu leverancier niet in verzuim was. Leverancier was wel gerechtigd tot ontbinding, aangezien klant zonder ingebrekestelling in verzuim was geraakt. Gevorderde schadevergoeding deels toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/6666
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Zwolle

Zaaknummer : 5820414 \ CV EXPL 17-2013

Vonnis van 5 december 2017

in de zaak van

de besloten vennootschap BLUE MOUNTAIN B.V.,

gevestigd te Zwolle,

eisende partij, hierna te noemen Blue Mountain,

gemachtigde: mr.drs. H. Hommes,

tegen

de besloten vennootschap HUIS TEN WOLDE B.V.,

gevestigd te Steenwijk en kantoorhoudende te De Bult,

gedaagde partij, hierna te noemen Huis ten Wolde,

gemachtigde: mr. J.D. Poot.

1 De procedure

1.1.

Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 25 april 2017

- het proces-verbaal van de op 2 november 2017 gehouden comparitie van partijen.

1.2.

Hierna is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Blue Mountain verzorgt voor haar klanten alles op het gebied van koffie. Zij levert naast koffie koffieservies en koffiezetapparaten, alsmede de service en het onderhoud met betrekking tot deze apparaten.

2.2.

Huis ten Wolde is een hotel met restaurant.

2.3.

Partijen hebben op 20 november 2014 een overeenkomst gesloten voor de levering van koffie, in welk kader aan Huis ten Wolde om niet een koffiemachine ter beschikking is gesteld. In de betreffende overeenkomst, met als ingangsdatum 18 december 2014, staat, voor zover van belang, het volgende vermeld:


1. Huurovereenkomst

Bij afname van 450 kilo espressokoffie Black & Blue Melanges Pure Blend en Intense Blend en de te gebruiken filterkoffie op jaarbasis:

Financieringsvorm Blue Mountain Huur + All-in serviceovereenkomst

Contractduur 60 maanden

Contractvolume 450 kilo per jaar Pure Blend en Intense Blend

Huur + All-in serviceprijs € 0,- per maand

Gebaseerd op genoemde

espressomachine

Preventief onderhoudscontract € 0,- per maand
Twee groepsespresso machine

Black & Blue Pure Blend € 11,25 per pak à 750 g

Black & Blue Intense Blend € 12,75 per pak à 750 g

Inclusief:

300 stuks servies in bruikleen

Koffietraining

(…)

4 Voorwaarden

Voorstel

Alle genoemde bedragen zijn netto en exclusief de verschuldigde BTW

(…)

Algemene Voorwaarden

Op al onze overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van Blue Mountain van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 59845279. Een exemplaar is op aanvraag verkrijgbaar.

5 Akkoord

(…)

Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Blue Mountain B.V. van toepassing. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart Huis ten Wolde B.V. de toepasselijke algemene voorwaarden te hebben ontvangen of daar van kennis te hebben genomen.

(…)”

2.4.

In de algemene voorwaarden van Blue Mountain staat onder meer het volgende vermeld:

Artikel 14 – Duurtransacties: opzegging

  1. (…)

  2. Zowel de ondernemer als de klant kunnen een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur schriftelijk (waaronder per e-mail) opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

(…)

Artikel 17 – Betaling klant als niet-consument

(…)
5. Door overschrijding van de door de ondernemer gehanteerde betalingstermijn is de
niet-consument van rechtswege in verzuim en aan de ondernemer vertragingsrente

verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke

handelsrente als deze hoger is.

6. De niet-consument is – naast de in lid 5 bedoelde vertragingsrente – aan de ondernemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd die door de ondernemer worden gemaakt met als doel betaling buiten rechte te verkrijgen. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,= ex BTW.

(…)

Artikel 21 – Aansprakelijkheid

1. In geval van een toerekenbare tekortkoming dient de ondernemer door de klant in de gelegenheid te worden gesteld om haar contractuele verplichtingen alsnog na te komen.

(…)

3. Als de ondernemer om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking van dit artikel is de verplichting tot schadevergoeding in geval van aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 15% van de waarde van de betreffende overeenkomst.

4. Indirecte schade (waaronder onder meer gevolgschade en gederfde winst) komt niet voor vergoeding in aanmerking.

(…)”

2.5.

Na een aantal opstartperikelen is namens Huis ten Wolde per e-mail van 19 januari 2015 aan Blue Mountain bevestigd dat men tevreden was met de ter beschikking gestelde koffiemachine. Wel is hierbij kenbaar gemaakt dat behoefte bestond aan een grotere bonenmodule.

2.6.

Op 7 mei 2015 heeft Blue Mountain deze grotere bonenmodule laten installeren, alsmede een doorvoer voor de afvoer van koffieafval. Medio juni 2015 is vervolgens kosteloos een extra koffiemachine geplaatst bij Huis ten Wolde.

2.7.

Op 18 mei, 21 juni, 29 augustus en 2 september 2015 zijn namens Huis ten Wolde via WhatsApp storingen aan de koffiemachine(s) gemeld bij Blue Mountain, welke storingen Blue Mountain heeft laten verhelpen.

2.8.

In een e-mail d.d. 21 augustus 2015 van DRC, het bedrijf dat voor Blue Mountain het onderhoud verrichtte aan de koffiemachines, aan Blue Mountain staat onder meer vermeld:

“Toen [X] echter afgelopen woensdag bij de automaat kwam, was de ‘storing’ echter al verholpen. De container zat niet juist in de automaat.”

en in een e-mail d.d. 28 augustus 2015 van DRC:

“Heb de foto’s bekeken, lijkt of de mixermotor op dit moment helemaal niet meer functioneert. Hierdoor zal de melk constant ophopen.
(…)
Wel vreemd dat onze monteur bij deze klant vorige week woensdag ook al is geweest voor een melkprobleem. Toen gaf de medewerkster echter aan de er geen problemen waren.”

2.9.

Bij een bezoek van DRC aan Huis ten Wolde naar aanleiding van een storingsmelding d.d. 17 november 2015 bleek dat de stekker niet goed in de betreffende koffiemachine zat.

2.10.

Eind november 2015 heeft Huis ten Wolde bij Blue Mountain 150 extra koffiekopjes besteld, welke zij vervolgens in bruikleen heeft gekregen.

2.11.

Op 16 december 2015 is de mixerpijp van één van de bij Huis ten Wolde geplaatste koffiemachines afgebroken doordat deze door een medewerker van Huis ten Wolde onjuist en met te veel kracht is teruggeplaatst.

2.12.

Aangezien Blue Mountain niet langer kosteloos een tweede koffiemachine aan Huis ten Wolde ter beschikking wilde stellen, is deze machine op 13 januari 2016 aan haar geretourneerd.

2.13.

In februari/maart 2016 heeft Huis ten Wolde op haar verzoek wederom aanvullend servies in bruikleen gekregen van Blue Mountain.

2.14.

Op of kort voor 23 mei 2016 heeft Huis ten Wolde de overeenkomst met Blue Mountain beëindigd. In een e-mail van Huis ten Wolde aan Blue Mountain d.d. 23 mei 2016 staat hierover het volgende vermeld:
“(…)
Onze reden van opzegging is de nalatigheid van de kant van Blue Mountain in het bieden van een oplossing in apparatuur die geschikt is voor ons horecabedrijf. Na meerdere malen met [Y] te hebben gesproken over diverse storingen en capaciteitsproblemen en hoe dat op te lossen, is er geen passende oplossing gekomen of aangedragen waardoor wij onze gasten niet hebben kunnen bieden wat wij beloven. Aangezien gastvrijheid en kwaliteit bij ons hoog in het vaandel staan, willen wij dit in de toekomst te allen tijde voorkomen en hebben geen vertrouwen in het voortzetten van onze samenwerking.

(…) Vanaf heden zullen wij geen koffie meer van Blue Mountain afnemen, waarbij het huren van de machine ook niet meer van toepassing is, aangezien er geen tegenprestatie van onze kant is. Het contract bevat geen opzegtermijn of consequentie bij voortijdige beëindiging of een lagere afname dan 450kg per kalenderjaar, en daarom is het overstappen naar een andere leverancier reeds gebeurd. (…)


Samenkomen en kennis maken mag altijd, je weet nooit wat de toekomst brengt, echter zal het voortzetten van de samenwerking geen gespreksonderwerp zijn.”

2.15.

Omdat voornoemde opzegging volgens Blue Mountain niet aan de daarvoor te stellen eisen voldeed, heeft Huis ten Wolde per aangetekende brief van 18 juni 2016 de overeenkomst met Blue Mountain nogmaals beëindigd. Onderaan deze brief staat het volgende vermeld:
“In het kader van bovenstaande en de ontstane schade in de persoonlijke, relationele sfeer, achten we het niet zinvol en onwenselijk nog enig gesprek aan te gaan.

Ter voorkoming van verdere reputatieschade voor beide organisaties is het in beider belang de overeenkomst per direct te beëindigen.”

2.16.

Bij brief van 24 juni 2016 heeft Blue Mountain aan Huis ten Wolde kenbaar gemaakt onder welke voorwaarden zij akkoord wilde gaan met een voortijdige beëindiging van de overeenkomst, met welk voorstel Huis ten Wolde niet heeft ingestemd.

2.17.

Op 13 juli 2016 heeft een gesprek plaatsgehad tussen partijen. In het verslag dat Blue Mountain naar aanleiding van dit gesprek heeft opgesteld, staat onder meer het volgende vermeld:

“De heer [Z] stelt zich voor als extern adviseur voor de horeca voorziening van Huis ten Wolde, waarbij hij onder meer de koffiecontracten heeft doorgelezen.

(…)
De heer [Z] geeft aan dat de opzegging van het contract niet erg fraai is verlopen. Vervolgens stelt hij dat ondanks dat er een contract van 5 jaar op tafel ligt hij nu geen koffie meer afneemt en daarom van mening is dat een betaling niet noodzakelijk is.
(…)

Omdat der geen beweging zit in het standpunt van Huis ten Wolde wordt besloten een en ander dan via een gerechtelijke procedure op te lossen.”

2.18.

Per brief van 25 juli 2016 heeft Blue Mountain de overeenkomst met Huis ten Wolde ontbonden. Voor het geval het verzuim van Huis ten Wolde niet reeds van rechtswege was ingetreden, heeft Blue Mountain Huis ten Wolde in die brief ook in gebreke gesteld en gesommeerd om binnen zeven dagen na dagtekening van de betreffende brief te bevestigen dat zij de overeenkomst met Blue Mountain alsnog zou nakomen.

2.19.

Vanwege het uitblijven van een reactie, heeft Blue Mountain bij brief van

2 augustus 2016 aan Huis ten Wolde de ontbinding van de tussen partijen gesloten overeenkomst bevestigd.

3 Het geschil

3.1.

Blue Mountain vordert veroordeling van Huis ten Wolde, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis, tot betaling van een bedrag van € 18.060,80 aan hoofdsom, te vermeerderen met de contractuele rente van 12 procent per jaar, althans de wettelijke rente, betaling van een bedrag van € 2.938,62 aan buitengerechtelijke incassokosten, te vermeerderen met de wettelijke rente, alsmede betaling van de kosten van deze procedure, de nakosten daaronder begrepen en te vermeerderen met de wettelijke rente indien de betreffende kosten niet binnen twee weken na betekening van dit vonnis zijn betaald.

3.2.

Blue Mountain legt aan deze vordering het navolgende ten grondslag. Huis ten Wolde was niet gerechtigd tot tussentijdse opzegging van de overeenkomst, terwijl er ook geen grond was voor ontbinding van de overeenkomst. Blue Mountain kon uit de hiervoor onder 2.14. genoemde e-mail van Huis ten Wolde afleiden dat zij in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst tekort zou schieten en Huis ten Wolde is dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim geraakt, althans is zij in verzuim komen te verkeren na afloop van de in de brief van 25 juli 2016 genoemde termijn. Blue Mountain was vervolgens vanwege de tekortkoming van Huis ten Wolde in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst gerechtigd deze overeenkomst te ontbinden. Blue Mountain heeft als gevolg van de tekortkoming van Huis ten Wolde schade geleden, welke schade Huis ten Wolde dient te vergoeden. De schade die Blue Mountain lijdt bestaat uit de winst die zij zou hebben gemaakt op de niet afgenomen koffie minus de kosten die Blue Mountain heeft bespaard op de service- en onderhoudswerkzaamheden.

3.3.

Huis ten Wolde heeft verweer gevoerd. Voor zover van belang, zal dit verweer hierna worden besproken.

4 De beoordeling

4.1.

Ter zitting is gebleken dat de beëindiging van de overeenkomst door Huis ten Wolde niet als een opzegging maar als een ontbinding moet worden beschouwd.

4.2.

Huis ten Wolde stelt zich op het standpunt dat zij gerechtigd was de overeenkomst met Blue Mountain te ontbinden, aangezien de aan haar ter beschikking gestelde koffiemachine niet geschikt was om tijdens drukke tijden voldoende koffie te genereren en regelmatig storingen vertoonde.

4.3.

Vast staat dat Huis ten Wolde verschillende keren een storing aan de koffiemachine(s) bij Blue Mountain heeft gemeld. Wat de oorzaak van de betreffende storingen is geweest, is niet geheel duidelijk, al staat wel vast dat een aantal storingen is veroorzaakt door onjuist handelen van medewerkers van Huis ten Wolde zelf. Daarnaast geldt dat niet is gebleken dat, zoals Huis ten Wolde stelt, vanaf januari 2016 nog melding is gedaan aan Blue Mountain van storingen die zich hebben voorgedaan aan de koffiemachine(s). Daarmee is voor de kantonrechter niet komen vast te staan dat sprake is (geweest) van een tekortkoming aan de zijde van Blue Mountain. Daar komt bij dat niet is gesteld of gebleken dat Huis ten Wolde Blue Mountain op enig moment in gebreke heeft gesteld, zodat Blue Mountain niet in verzuim is geraakt, zoals voor een rechtsgeldige ontbinding is vereist. Huis ten Wolde heeft immers niet gesteld dat herstel blijvend onmogelijk is. Van een rechtsgeldige ontbinding van de overeenkomst door Huis ten Wolde en schadeplichtigheid aan de zijde van Blue Mountain, is derhalve geen sprake.

4.4.

De vraag is vervolgens of Blue Mountain de overeenkomst met Huis ten Wolde rechtsgeldig heeft ontbonden.

4.5.

Huis ten Wolde betwist in dit kader op haar beurt dat zij in verzuim is geraakt. Zij voert daartoe primair aan dat er geen sprake is geweest van een mededeling van haar kant waaruit kon worden afgeleid dat zij tekort zou schieten in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst, aangezien zij telkens heeft aangegeven bereid te zijn de koffie van Blue Mountain te blijven afnemen. Subsidiair stelt Huis ten Wolde dat niet aan de vereisten voor het ontstaan van verzuim is voldaan, aangezien er geen sprake was van een opeisbare verplichting aan haar zijde, alsmede dat zij door drukte niet meteen inhoudelijk op de brief van 25 juli 2016 heeft kunnen reageren, maar wel direct de ontvangst van die brief heeft bevestigd en heeft aangegeven daarop terug te komen.

4.6.

De stelling dat er van de zijde van Huis ten Wolde geen sprake is geweest van een mededeling waaruit kon worden afgeleid dat zij tekort zou schieten in de nakoming van haar verplichtingen is niet houdbaar. In de hiervoor onder 2.14. genoemde e-mail van 23 mei 2016 staat expliciet vermeld dat er geen koffie meer bij Blue Mountain zal worden afgenomen, dat Huis ten Wolde reeds is overgestapt naar een andere leverancier en dat het voortzetten van de samenwerking geen gespreksonderwerp meer kan zijn. Ook uit de onder 2.15. genoemde brief blijkt dat Huis ten Wolde de overeenkomst met Blue Mountain geheel wilde beëindigen en het onwenselijk achtte nog enig gesprek met haar aan te gaan. Tot slot is ook in het gesprek van 13 juli 2016, zo kan uit het onder 2.17. genoemde verslag worden afgeleid, namens Huis ten Wolde duidelijk gemeld dat er geen koffie meer bij Blue Mountain werd afgenomen. Gesteld noch gebleken is dat Huis ten Wolde haar standpunt wat dit betreft reeds vóór 25 juli 2016 heeft gewijzigd en Blue Mountain mocht er naar het oordeel van de kantonrechter in haar brief van die datum dan ook van uitgaan dat Huis ten Wolde in de nakoming van haar verplichtingen tekort zou schieten en dat zij dus zonder ingebrekestelling in verzuim was geraakt. De omstandigheid dat er op dat moment nog geen sprake zou zijn geweest van een opeisbare verplichting van Huis ten Wolde doet hier niets aan af. Uit artikel 6:80 lid 1, aanhef en onder b BW volgt immers dat de gevolgen van niet-nakoming reeds intreden voordat een vordering opeisbaar is, indien de schuldeiser uit een mededeling van de schuldenaar moet afleiden dat deze in de nakoming tekort zal schieten. Nu Huis ten Wolde reeds vóór 25 juli 2016 in verzuim is geraakt, was Blue Mountain gerechtigd de overeenkomst met haar per brief van die datum te ontbinden.

4.7.

Nu er sprake is van een rechtsgeldige ontbinding van de overeenkomst door Blue Mountain, is het de vraag welke schade Blue Mountain als gevolg van die voortijdige beëindiging van de overeenkomst heeft geleden. In het kader van deze vraag alsmede ten aanzien van de door Blue Mountain gevorderde rente en buitengerechtelijke incassokosten, dient eerst ingegaan te worden op de stelling van Huis ten Wolde dat de algemene voorwaarden van Blue Mountain in casu niet van toepassing zijn, omdat Huis ten Wolde voorafgaand of bij het ondertekenen van de overeenkomst geen mogelijkheid zou hebben gehad om van deze voorwaarden kennis te nemen.

4.8.

Anders dan Huis ten Wolde meent, leidt de omstandigheid dat de algemene voorwaarden niet vóór het ondertekenen van de overeenkomst aan haar ter hand zouden zijn gesteld of zouden zijn toegestuurd niet tot het oordeel dat die voorwaarden niet van toepassing zijn. Op grond van artikel 6:232 BW is een wederpartij ook dan aan de algemene voorwaarden gebonden als bij het sluiten van de overeenkomst de gebruiker begreep of moest begrijpen dat zij de inhoud daarvan niet kende. In de tussen partijen gesloten overeenkomst staat duidelijk vermeld dat de algemene voorwaarden van Blue Mountain op die overeenkomst van toepassing zijn en Huis ten Wolde heeft door de ondertekening van die overeenkomst de toepasselijkheid van de betreffende voorwaarden aanvaard. Huis ten Wolde is dan ook gebonden aan die voorwaarden. Voor zover aan Huis ten Wolde inderdaad geen redelijke mogelijkheid is geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen, had zij deze voorwaarden op grond van artikel 6:233 sub b BW moeten vernietigen, hetgeen zij heeft nagelaten. Overigens staat in de tussen partijen gesloten overeenkomst vermeld dat Huis ten Wolde door ondertekening van die overeenkomst verklaart de algemene voorwaarden van Blue Mountain te hebben ontvangen of daarvan kennis te hebben genomen, welke verklaring op grond van artikel 157 lid 2 Rv dwingende bewijskracht heeft en dus, behoudens tegenbewijs, voor waar moet worden aangenomen.

4.9.

Blue Mountain stelt dat de schade die zij heeft geleden als gevolg van de voortijdige beëindiging van de overeenkomst bestaat uit de winst die zij zou hebben gemaakt op de niet afgenomen koffie, minus de service- en onderhoudskosten die zij bespaart. Huis ten Wolde heeft met een beroep op artikel 21 lid 4 van de algemene voorwaarden aangevoerd dat gederfde winst niet voor vergoeding in aanmerking komt, maar deze stelling moet worden gepasseerd nu die bepaling, zo kan uit de overige leden van het betreffende artikel worden afgeleid, alleen ziet op een eventuele verplichting tot schadevergoeding aan de zijde van Blue Mountain.

4.10.

Blue Mountain heeft ter zitting erkend dat Huis ten Wolde in totaal 578 kilo koffie heeft afgenomen, welk gewicht niet alleen de in de overeenkomst met Huis ten Wolde genoemde koffiesoorten (Black & Blue) Pure en Intense Blend betreft, maar ook een derde koffiesoort, zijnde Basic Blend. Blue Mountain heeft niet (voldoende) weersproken dat de Basic Blend ook behoort mee te tellen voor het in de overeenkomst genoemde contractvolume van 450 kilo koffie per jaar, zodat ook hiervan zal worden uitgegaan.
De overeenkomst tussen partijen had een looptijd van 5 jaar, hetgeen betekent dat Huis ten Wolde bij een correcte nakoming van de overeenkomst in totaal 2.250 kilo koffie (5 keer 450) zou hebben afgenomen. Blue Mountain heeft door de voortijdige beëindiging van de overeenkomst dus 1672 kilo koffie minder kunnen verkopen.

4.11.

Blue Mountain heeft ter onderbouwing van de winstmarge op de verschillende koffiesoorten een inkoopfactuur overgelegd, waaruit volgt dat de inkoopprijs van de Basic Blend € 3,98 bedraagt, die van de Pure Blend € 4,58 en de inkoopprijs van de Intense Blend € 4,80 (alles per 750 gram en exclusief btw). Huis ten Wolde heeft deze factuur onvoldoende gemotiveerd weersproken, zodat van de juistheid van de betreffende inkoopprijzen wordt uitgegaan.

4.12.

In de tussen partijen gesloten overeenkomst staat vermeld dat de verkoopprijs van de Pure Blend per pak à 750 gram € 11,25 bedraagt en de verkoopprijs van de Intense Blend € 12,75 (beide exclusief btw). Dit betekent dat de marge op die koffiesoorten respectievelijk € 6,67 (zijnde ruim 59% van de verkoopprijs) en € 7,95 (zijnde ruim 62 % van de verkoopprijs) per 750 gram bedraagt, zijnde respectievelijk € 8,89 en € 10,60 per kilo.

4.13.

Blue Mountain heeft niet duidelijk gemaakt wat de verkoopprijs is van de Basic Blend. Bij gebreke van deze prijs zal de kantonrechter, rekening houdend met de winstmarge op de andere koffiesoorten, de winstmarge op de Basic Blend schatten op 50%, hetgeen neerkomt op een bedrag van € 3,98 per 750 gram en € 5,31 per kilo.

4.14.

Uit de stellingen van Blue Mountain bij dagvaarding volgt dat Huis ten Wolde in totaal 240 kilo aan Intense en Pure Blend heeft afgenomen, hetgeen betekent dat er door haar 338 kilo aan Basic Blend is afgenomen. Volgens Huis ten Wolde bedroeg de verhouding in de totale afgenomen koffie 1,3% Intense Blend, 40,3% Pure Blend en 58,4% Basic Blend. Blue Mountain heeft deze stelling niet, althans onvoldoende gemotiveerd weersproken, zodat van de juistheid hiervan zal worden uitgegaan. Het moet er dan ook voor worden gehouden dat van de 1672 kilo koffie die niet is afgenomen als gevolg van de voortijdige beëindiging van de overeenkomst 21,74 kilo Intense Blend betreft, 673,82 Pure Blend en 976,45 Basic Blend. Dit betekent dat Huis ten Wolde door de voortijdige beëindiging van de overeenkomst in totaal € 11.405,66 aan winst is misgelopen, welke bedrag als volgt is berekend:

21,74 x € 10,60 = € 230,45

673,82 x € 8,89 = 5.990,26

976,45 x € 5,31 = 5.184,95 +
€ 11.405,66

4.15.

Blue Mountain heeft ter onderbouwing van de door haar bespaarde onderhouds- en servicekosten de overeenkomst met haar huidige servicemonteur overgelegd, waaruit blijkt dat Blue Mountain per machine jaarlijks een bedrag van € 560,00 aan onderhouds- en servicekosten verschuldigd is. Huis ten Wolde heeft deze kosten onvoldoende gemotiveerd weersproken, zodat wordt uitgegaan van de juistheid van dit bedrag. Tussen partijen staat vast dat Blue Mountain gedurende 3,4 jaar geen service en onderhoud meer hoeft uit te voeren voor Huis ten Wolde, hetgeen leidt tot een besparing van € 1.904,00 exclusief btw. Anders dan Huis ten Wolde meent, dient dit bedrag niet met btw te worden verhoogd, nu Huis ten Wolde als ondernemer de btw kan verrekenen.

4.16.

Huis ten Wolde stelt dat Blue Mountain ook kosten bespaart doordat zij de koffiemachine en koffiekopjes 3,4 jaar eerder retour heeft ontvangen en deze gedurende die periode elders kon/kan inzetten. Ook stelt Huis ten Wolde dat Blue Mountain kosten bespaart doordat de accountmanager van Blue Mountain is vertrokken en er geen nieuwe accountmanager voor de account van Huis ten Wolde is aangesteld.
Dit verweer wordt niet gevolgd. Blue Mountain wijst er terecht op dat het enkele voortijdig retour ontvangen van de machine en de kopjes geen besparing oplevert en dat er additionele handelingen van Blue Mountain nodig zijn, zoals verkoop van de machine en kopjes, om hieruit voordeel te behalen. De schade van Blue Mountain en het betreffende voordeel vloeien dus niet voort uit “een zelfde gebeurtenis” in de zin van artikel 6:100 BW, zodat het gestelde voordeel niet in mindering hoeft te worden gebracht op de door Blue Mountain geleden schade. Ten aanzien van de gestelde besparing op de personeelskosten geldt dat nergens uit blijkt dat hiervan sprake is geweest.

4.17.

De conclusie uit het voorgaande is dat Huis ten Wolde een bedrag van € 9.501,66 zijnde € 11.405,66 minus 1.904,00 aan schadevergoeding aan Blue Mountain dient te voldoen. Dit deel van de gevorderde hoofdsom zal dus worden toegewezen.

4.18.

Blue Mountain stelt dat Huis ten Wolde op grond van artikel 17 lid 5 van de algemene voorwaarden 12% rente per jaar verschuldigd is geworden, maar deze stelling wordt niet gevolgd. De betreffende bepaling ziet slechts op de situatie dat een door Blue Mountain gehanteerde betalingstermijn wordt overschreden en van een dergelijke situatie is thans geen sprake. Aan rente zal derhalve slechts de wettelijke rente worden toegewezen, zulks vanaf de dag van dagvaarding.

4.19.

Blue Mountain kan naar het oordeel van de kantonrechter in casu wel op grond van artikel 17 lid 6 van de algemene voorwaarden aanspraak maken op buitengerechtelijke incassokosten. De kantonrechter acht echter wel termen aanwezig om deze vergoeding op grond van het bepaalde in artikel 242 Rv te matigen, nu de aard en omvang van de gestelde buitengerechtelijke werkzaamheden niet rechtvaardigen dat aan buitengerechtelijke incassokosten 15% van de toe te wijzen hoofdsom wordt toegewezen. De vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten zal derhalve gematigd worden toegewezen, en wel tot het wettelijke tarief van € 850,08. De over de buitengerechtelijke incassokosten gevorderde rente wordt afgewezen, nu gesteld noch gebleken is dat Blue Mountain de betreffende kosten reeds heeft voldaan.

4.20.

Huis ten Wolde dient als de hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij te worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. Aangezien niet de gehele vordering wordt toegewezen, dient een deel van het in rekening gebrachte griffierecht van € 939,00, namelijk

een bedrag van € 469,00, voor rekening van Blue Mountain te blijven. Aan nakosten is op grond van vaste rechtspraak in casu een bedrag van € 100,00 toewijsbaar.

5 De beslissing

De kantonrechter

5.1.

veroordeelt Huis ten Wolde om tegen kwijting aan Blue Mountain te betalen een bedrag van € 10.351,74, vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over een bedrag van € 9.501,66 vanaf 13 maart 2017 tot de dag der algehele voldoening;

5.2.

veroordeelt Huis ten Wolde in de kosten van de procedure, vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW indien deze kosten niet binnen twee weken na betekening van dit vonnis zijn voldaan. De proceskosten worden tot op heden aan de zijde van Blue Mountain begroot op:

- € 90,00 wegens explootkosten,

- € 470,00 wegens griffierecht,

- € 600,00 voor salaris gemachtigde, en
- € 100,00 aan nakosten;

5.3.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

5.4.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Willemse, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 5 december 2017.

(md)