Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2017:4509

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
28-11-2017
Datum publicatie
14-03-2018
Zaaknummer
5612184 \ CV EXPL 16-9370
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vordering tot betaling facturen toegewezen. Geen opschortingsrecht want geen tekortkoming in de nakoming komen vast te staan. Onjuiste renteberekening, daarom vordering wettelijke rente deels afgewezen. Imputatieregeling artikel 6:44 BW.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Zwolle

Zaaknummer : 5612184 \ CV EXPL 16-9370

Vonnis van 28 november 2017

in de zaak van

[A] ,

wonende te [woonplaats] ,

eisende partij in conventie, verwerende partij in reconventie,

hierna te noemen [A] ,

gemachtigde: mr. A. van Weverwijk,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DIAMOND GENETICS B.V.,

gevestigd te Zwolle,

gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie,

hierna te noemen Diamond Genetics,

gemachtigde: mr. J.F. Hoff.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 19 december 2016;

- de conclusie van antwoord in conventie en conclusie van eis in reconventie;

- de conclusie van repliek in conventie en conclusie van antwoord in reconventie;

- de conclusie van dupliek in conventie en conclusie van repliek in reconventie;

- de conclusie van dupliek in reconventie.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

[A] is een praktijkhoudend dierenarts. Diamond Genetics is een groothandelaar in levend vee en embryo’s. Partijen hebben een overeenkomst van opdracht gesloten, uit hoofde waarvan [A] tegen betaling veterinaire werkzaamheden verricht heeft voor Diamond Genetics.

2.2.

[A] heeft facturen gestuurd in de periode van 2 september 2015 tot en met 31 augustus 2016 ten bedrage van totaal € 44.991,77. Diamond Genetics heeft op 23 september 2016 een betaling verricht van € 41.506,31. [A] heeft daarna nog twee aanvullende facturen gestuurd ten bedrage van totaal € 2.062,08.

3 Het geschil

in conventie

3.1.

[A] vordert – samengevat – betaling van € 7.338,31 vermeerderd met rente en kosten.

3.2.

Diamond Genetics concludeert – samengevat – tot afwijzing van de vorderingen.

in reconventie

3.3.

Diamond Genetics vordert – samengevat – afschrift van productie- respectievelijk verzamelregisters en het opslagregister, de (spoel)formulieren, alsmede afgifte van de gespoelde en ingevroren embryo’s voor zover nog niet verstrekt, vermeerderd met rente en kosten.

3.4.

[A] concludeert – samengevat – tot afwijzing van de vorderingen.

4 De beoordeling

in conventie

4.1.

Tussen partijen staat vast dat Diamond Genetics het resterende openstaande factuurbedrag verschuldigd is aan [A] . Diamond Genetics beroept zich echter op opschorting van haar betalingsverplichting op de grond dat [A] is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Diamond Genetics. Zij voert daartoe ten eerste aan dat [A] heeft nagelaten het gebruikte sperma, de geproduceerde embryo’s en de gehele behandeling te registeren en te rapporteren (middels productie-/verzamelregisters en een opstalregister), en eveneens heeft nagelaten deze registers te verstrekken aan Diamond Genetics. [A] betwist dat hij verplicht was jegens Diamond Genetics tot het verrichten van deze handelingen.

4.2.

Diamond Genetics stelt ten eerste dat [A] als gecertificeerd dierenarts zich moet houden aan erkenningsvoorwaarden, op grond waarvan [A] de door Diamond Genetics bedoelde registratie- en rapportagehandelingen moet verrichten. Diamond Genetics heeft daartoe een document overgelegd getiteld ‘Erkenningsvoorwaarden voor embryoteams en embryoproductieteams voor runderen, bijlage II. 9.1 (embryoteam) en 9.5 (embryoproductieteam) bij het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen’. Diamond Genetics stelt ten tweede dat de registratie- en rapportageverplichtingen volgen uit de zogenaamde inzetovereenkomst die zij sluit met haar opdrachtgevers.

4.3.

De kantonrechter overweegt als volgt. Partijen zijn de overeenkomst van opdracht mondeling overeengekomen. Gesteld noch gebleken is dat partijen daarbij de door Diamond Genetics bedoelde erkenningsvoorwaarden zijn overeengekomen. Datzelfde geldt voor de inzetovereenkomst, waarbij [A] geen partij is. Wat moet worden begrepen van de stelling van Diamond Genetics dat de inzetovereenkomst ‘ten grondslag ligt’ aan de opdrachtovereenkomst tussen partijen, blijft zonder nadere toelichting onduidelijk. [A] kan dus niet worden gehouden aan het bepaalde in de erkenningsvoorwaarden en de inzetovereenkomst. Ook uit de overige aangevoerde feiten en omstandigheden volgt niet dat partijen zijn overeengekomen dat [A] de registratie- en rapportagehandelingen moest verrichten en/of deze registers moest verstrekken aan Diamond Genetics.

4.4.

Diamond Genetics voert ten tweede aan dat [A] heeft nagelaten gespoelde embryo’s en bijbehorende (spoel)formulieren ter beschikking te stellen aan Diamond Genetics. Aangezien Diamond Genetics echter tevens stelt dat zij niet kan controleren of [A] wel of niet alle embryo’s heeft verstrekt, moet de kantonrechter constateren dat Diamond Genetics feitelijk niet meer dan haar twijfel op dit punt uitspreekt. Dat is onvoldoende, temeer gelet op de gemotiveerde betwisting van [A] . Hij stelt namelijk dat hij de gespoelde embryo’s wél heeft verstrekt aan Diamond Genetics, alsook de productiegegevens van de embryo’s. Zo heeft Diamond Genetics minimaal twee derde van de embryo’s volgens [A] direct na het spoelen opgehaald. De overige embryo’s zijn ‘ingezet’, waarmee – naar de kantonrechter begrijpt – wordt bedoeld dat deze weer zijn ingebracht bij een koe. Ook wijst [A] erop dat er soms sprake is van een ‘nul-spoeling’, in welk geval er geen embryo wordt gespoeld en ook geen administratie wordt bijgehouden.

4.5.

Uit het voorgaande volgt dat [A] niet is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de opdrachtovereenkomst. Aan Diamond Genetics komt dan ook reeds daarom geen opschortingsrecht toe. Het verweer wordt verworpen.

4.6.

De gevorderde betaling van de openstaande facturen is dan ook toewijsbaar.

4.7.

[A] maakt tevens aanspraak op de vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. De kantonrechter stelt vast dat het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (hierna: het Besluit) van toepassing is nu het verzuim op/na 1 juli 2012 is ingetreden. De kantonrechter stelt vast dat [A] voldoende heeft gesteld en onderbouwd dat buitengerechtelijke incassowerkzaamheden zijn verricht. In tegenstelling tot hetgeen Diamond Genetics stelt, is geen aanmaning als bedoeld in artikel 6:96 lid 6 BW vereist aangezien Diamond Genetics niet kan worden aangemerkt als natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Het gevorderde bedrag van € 1.245,54 aan buitengerechtelijke incassokosten komt overeen met het in het Besluit bepaalde tarief en zal worden toegewezen. Daarbij neemt de kantonrechter in aanmerking dat het toepasselijke tarief wordt bepaald aan de hand van de hoofdsom vermeerderd met de door Diamond Genetics gedane betaling, aangezien die heeft plaatsgevonden nadat [A] Diamond Genetics heeft aangemaand tot betaling.

4.8.

[A] maakt ook aanspraak op verschenen wettelijke handelsrente ten bedrage van € 1.790,77 en nog te verschijnen wettelijke handelsrente over een bedrag van € 7.338,31 vanaf 1 oktober 2016 tot aan de dag der algehele voldoening. De wettelijke handelsrente is op grond van artikel 6:119a BW verschuldigd met ingang van de dag volgend op de dag die is overeengekomen als de uiterste dag van betaling tot en met de dag waarop de schuldenaar de geldsom heeft voldaan.

4.9.

Zoals Diamond Genetics bij conclusie van antwoord terecht stelt, blijkt uit de door [A] overgelegde renteberekeningen dat hij over het deel van de factuurbedragen dat Diamond Genetics op 23 september 2016 middels de deelbetaling van € 41.506,31 heeft voldaan, ten onrechte rente heeft gerekend na 23 september 2016 tot 1 oktober 2016. [A] heeft nagelaten (alsnog) een correcte renteberekening in het geding te brengen, terwijl hij daartoe bij repliek wel in de gelegenheid was en het dus op zijn weg lag. Dat geldt temeer gelet op de toepasselijke imputatieregel van artikel 6:44 BW, op basis waarvan de deelbetaling achtereenvolgens in mindering moet worden gebracht op de kosten, de verschenen rente en de hoofdsom en de lopende rente. Om die volgordelijke toerekening te kunnen toepassen is noodzakelijk dat het totaalbedrag van de verschenen rente (correct) berekend is. Het gevorderde bedrag van € 1.790,77 is dan ook niet toewijsbaar. De wettelijke handelsrente zal worden toegewezen over het resterende openstaande factuurbedrag per 1 oktober 2016.

4.10.

Samenvattend is Diamond Genetics verschuldigd (geweest), waarbij de deelbetaling van € 41.506,31 op de voet van artikel 6:44 BW eerst op de buitengerechtelijke kosten en vervolgens op de hoofdsom en de lopende rente in mindering moet worden gebracht:

- hoofdsom: € 44.991,77 + € 1.026,40 + € 1.035,68 = € 47.053,85

- deelbetaling 41.506,31-

Subtotaal € 5.547,54

- wettelijke handelsrente vanaf 1 oktober 2016 PM

- vergoeding buitengerechtelijke kosten: 1.245,54+

Subtotaal € 6.793,08

4.11.

Diamond Genetics zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten, aan de zijde van [A] begroot op:

- explootkosten € 79,81

- griffierecht 223,00

- salaris advocaat 500,00 (2,0 punten × tarief € 250,00)

Totaal € 802,81

4.12.

De gevorderde nakosten worden toegewezen. Aangezien [A] ten aanzien van de over de nakosten gevorderde wettelijke rente geen ingangsdatum heeft genoemd, zal deze worden toegewezen met ingang van veertien dagen na dagtekening van dit vonnis.

in reconventie

4.13.

Gelet op hetgeen in conventie is overwogen, behoeft hetgeen in reconventie is gevorderd geen bespreking meer. De vorderingen in reconventie zullen worden afgewezen.

4.14.

Diamond Genetics zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten, waarbij gezien de samenhang tussen het verweer in conventie en de vorderingen (van onbepaalde waarde) in reconventie een geliquideerd salaristarief van € 60,00 passend wordt geacht, aan de zijde van [A] begroot op:

- salaris advocaat € 120,00 (2,0 punten × tarief € 60,00)

5 De beslissing

De kantonrechter

in conventie

5.1.

veroordeelt Diamond Genetics om aan [A] te betalen een bedrag van € 6.793,08, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW over het bedrag van € 5.547,54 met ingang van 1 oktober 2016 tot de dag van volledige betaling,

5.2.

veroordeelt Diamond Genetics in de proceskosten, aan de zijde van [A] begroot op € 802,81,

5.3.

veroordeelt Diamond Genetics in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 100,00, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dit bedrag met ingang van veertien dagen na dagtekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.4.

verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.5.

wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd,

in reconventie

5.6.

wijst het gevorderde af,

5.7.

veroordeelt Diamond Genetics in de proceskosten, aan de zijde van [A] begroot op € 120,00,

5.8.

verklaart dit vonnis in reconventie uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. van Berlo, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 28 november 2017.