Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2017:3091

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
03-08-2017
Datum publicatie
03-08-2017
Zaaknummer
AWB 17/1603 en 17/1620
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Het Airforce festival op het vroegere vliegveld Twente kan zaterdag 5 augustus doorgaan. De voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel oordeelt dat de Wet natuurbescherming niet zodanig wordt overtreden dat de vergunningen moeten worden geschorst. Daarvan is volgens de voorzieningenrechter slechts eenmalig en in beperkte mate sprake van. Zie ook ECLI:NL:RBOVE:2017:3089 (AWB 17/1602 en 17/1619)

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Zittingsplaats Zwolle

Bestuursrecht

zaaknummer: AWB 17/1603 en 17/1620

uitspraak van de voorzieningenrechter op het verzoek om voorlopige voorziening in de zaak tussen

De stichting Lonnekerberg en omgeving (verder: Stil), en

de stichting Landschap Overijssel (verder: Stilo), gezamenlijk verzoeksters,

gemachtigde: mr. dr. D.J.G. Sanderink,

en

het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel, (verder: GS), verweerder,

gemachtigde: mr. V.A. Textor.

Als derde-partijen hebben zich in het geding gesteld:

 1. Unity Harcore B.V. (verder: Unity), [naam] (verder: [naam]) en De Strip B.V. (verder: De Strip); gemachtigde: mr. I.E. Nauta

 2. het college van burgemeester en wethouders van Enschede (verder: het college) en de burgemeester van Enschede (verder: de burgemeester); gemachtigde: mr. J. Gundelach.

Procesverloop

Verzoek om handhaving

1.1

Op 17 juli 2017 hebben verzoeksters verweerder verzocht om handhavend op te treden tegen overtreding van de Flora- en faunawet (verder: Ffw), de (voormalige) Natuurbeschermingswet 1998 (verder: Nbw 1998) en de Wet Natuurbescherming (verder: Wnb) als gevolg van bij vliegveld Twenthe in de gemeente Enschede:

 • -

  reeds gehouden evenementen in 2016, en

 • -

  nog te houden evenementen in 2017, waaronder het Airforce festival op 5 augustus 2017 (verder: Airforce festival 2017).

Op 28 juli 2017 heeft verweerder geweigerd ten aanzien van tijdens het Airforce festival 2017 te verwachten overtredingen van de Wnb handhavend op te treden. Een beslissing inzake de gevorderde handhaving betreffende de overige genoemde evenementen in 2017 heeft verweerder opgeschort.

Rechtsmiddelen

1.2

Verzoeksters hebben tegen het primaire besluit op 31 juli 2017 bezwaar gemaakt.

Gelijktijdig hebben zij de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te

treffen.

Voorts hebben zij verweerder verzocht in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter ingevolge artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht (verder: Awb). Verweerder heeft op 1 augustus 2017 schriftelijk te kennen gegeven daarmee in te stemmen.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 2 augustus 2017. Verzoeksters zijn verschenen, bijgestaan door hun gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde. De gestelde derde-partijen zijn verschenen, bijgestaan door hun gemachtigde.

Overwegingen

Reikwijdte van de toetsing

1. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en bindt de rechtbank in een (eventueel) bodemgeding niet.

Partijen

2. De voorzieningenrechter dient in de eerste plaats te beoordelen welke partijen tot de procedure(s) worden toegelaten.

De rechtstreekse belangen van verzoeksters volgen uit hun doelstellingen en statuten.

De belangen van Unity, [naam] en De Strip als organisatoren en eigenaar van het terrein waarop het festival plaatsvindt zijn eveneens rechtstreeks betrokken bij het besluit.

De burgemeester en het college zijn naar voorlopig oordeel geen belanghebbende bij het besluit op bezwaar voor zover dat ziet op het Airforce festival 2017. De voorzieningenrechter overweegt daartoe dat het belang, waarin de bestuursorganen stellen te zijn geraakt, niet behoort tot de aan hen toevertrouwde belangen, nu aan beide bestuursorganen geen bevoegdheden zijn toegekend in de Wnb.

De gronden van het verzoek

3. Voor de motivering van het onderhavige verzoek haken verzoeksters aan bij hun verzoekschrift van 23 juli 2017, waarin gevraagd wordt om een voorlopige voorziening te treffen ter zake van het besluit op bezwaar van 18 juli 2017, waarbij verweerder het bezwaar tegen de weigering om handhavend op te treden tegen het Airforce festival 2016 weliswaar gegrond heeft verklaard, maar volgens verzoeksters ten onrechte heeft nagelaten alsnog een last onder dwangsom aan de overtreders op te leggen.

Gevorderd wordt om het besluit van 28 juli 2017 van verweerder, waarin ten aanzien van het Airforce festival 2017 is geweigerd om handhavend op te treden:

 • -

  te schorsen,

 • -

  op grond van art. 8:81 van de Awb de voorlopige voorziening te treffen dat Unity, [naam] en De Strip op locatie De Strip op/bij vliegveld Twenthe en binnen een straal van één kilometer van die locatie geen evenementen en/of andere activiteiten mogen houden/verrichten die een (niet voor kHz gecorrigeerd) geluidsniveau van 60 dB(A) of meer op foerageergebieden, vliegroutes en/of verblijfplaatsen van beschermde diersoorten op of rond vliegveld Twenthe (waaronder de Lonnekerberg) veroorzaken

 • -

  dan wel een andere in goede justitie te bepalen voorlopige voorziening te treffen.

Een en ander op straffe van de verbeurte van een dwangsom van € 500.000,-.

In de gronden van het verzoek is het volgende aangevoerd:

Verweerder komt met betrekking tot de overtreding van de zorgplicht in het besluit van
28 juli 2017 tot een conclusie die diametraal tegenovergesteld is aan de conclusie die zij in het besluit van 18 juli 2017 hebben getrokken. Volgens verzoeksters moet dit als volstrekte willekeur en onbehoorlijk bestuur worden beschouwd.

Verzoeksters stellen zich op het standpunt dat de geplande activiteiten op en rondom De Strip, waaronder het Airforce festival 2017, nadelige effecten hebben op de beschermde diersoorten en/of hun rust- en verblijfplaatsen die op en rondom het voormalige vliegveld en op de Lonnekerberg voorkomen en dat die effecten zijn aan te merken als overtredingen op grond van de Ffw en de Wnb.

Verzoeksters voeren verder aan dat onder andere het Airforce festival 2017 leidt tot een toename van verkeer en daarmee van een toename van stikstofdepositie op de nabijgelegen Natura 2000-gebieden Lonnekermeer en Landgoederen Oldenzaal.

Het grote belang van de bescherming van diersoorten en gebieden gaat volgens verzoeksters boven het geringe belang van het organiseren van een festival. Het besluit van verweerder dient dan ook te worden geschorst en er dient een voorlopige voorziening te worden getroffen zoals hiervoor is aangegeven.

Beoordeling

Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van overtreding van een wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met een last onder bestuursdwang of dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik moeten maken. Slechts onder bijzondere omstandigheden mag van het bestuursorgaan worden gevergd, dit niet te doen. Dit kan zich voordoen indien concreet zicht op legalisatie bestaat. Voorts kan handhavend optreden zodanig onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat van optreden in die concrete situatie behoort te worden afgezien.

De voorzieningenrechter heeft in de uitspraak van heden in procedurenummer AWB 17/1602 geoordeeld dat geen sprake is van overtreding van bepalingen uit de Wnb als gevolg van het Airforce festival 2017. Reeds om die reden ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding om het besluit van verweerder van 28 juli 2017 te schorsen dan wel een andere voorlopige voorziening te treffen.

4. Het verzoek om voorlopige voorziening wordt dan ook afgewezen.

5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De voorzieningenrechter wijst het verzoek om voorlopige voorziening af.

Deze uitspraak is gedaan door mr. R.J. van Lochem, voorzieningenrechter, in aanwezigheid van R.K. Witteveen, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 3 augustus 2017.

griffier voorzieningenrechter

Afschrift verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.