Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2017:1415

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
06-03-2017
Datum publicatie
30-03-2017
Zaaknummer
C/08/197844 / KG ZA 17-37
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Verstek verleend

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Zwolle

zaaknummer / rolnummer: C/08/197844 / KG ZA 17-37

Vonnis in kort geding van 6 maart 2017

in de zaak van

1 [eiseres] ,

2. [eiser],

beiden wonende te [plaats 1] ,

eisers,

advocaat mr. G. van Atten te Amsterdam,

tegen

[gedaagde] ,

wonende te [plaats 2] ( [land] ),

gedaagde,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna [eisers] en [gedaagde] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met 13 producties

de mondelinge behandeling op 27 februari 2017, alwaar [A] (de partner van [gedaagde] , hierna: [A] ) namens [gedaagde] is verschenen.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Op 31 oktober 2016 hebben partijen een koopovereenkomst gesloten met betrekking tot het woonhuis met ondergrond, erf, tuin en verder toebehoren staande en gelegen te [adres] , kadastraal bekend gemeente [plaats 3] , [nummer] tegen een koopsom van € 675.000,00 (hierna: de koopovereenkomst), waarvan de levering – na uitstel – op woensdag 21 december 2016 om 14.00 uur ten overstaan van mr. H. Herweijer, notaris te Kampen, zou plaatsvinden.

2.2.

Op 21 december 2016 heeft de notaris – vanwege niet verschijning van [gedaagde] op gemeld tijdstip – een proces-verbaal van non-comparitie opgemaakt.

2.3.

Bij e-mail van 30 januari 2017 hebben [gedaagde] en [A] het volgende aan [eisers] en de verkopende makelaar meegedeeld:

Beste [makelaar] , [eiser] , [eiseres] ,

Naar aanleiding van bezoek bij Bank vandaag hebben wij helaas slecht nieuws.

Ondanks diverse beloften van partijen gaan beslagen langer duren dan verwacht en beloofd, derhalve vinden wij het niet fair om zaken uit te stellen daar wij op dit moment geen enkele belofte kunnen doen over uitkomst en tijdsverloop.

Met pijn in het hart kunnen wij nu niet anders dat van koop [adres] afzien.

Excuses voor het ongemak.

3 De beoordeling

3.1.

Ingevolge artikel 79 lid 1 Rv kunnen partijen in zaken voor de kantonrechter in persoon procederen. Het tweede lid, eerste volzin, bepaalt dat in alle overige zaken partijen niet in persoon kunnen procederen, maar slechts bij advocaat.

Ingevolge artikel 255 lid 1 Rv kan de gedaagde in de zaken, bedoeld in artikel 79, tweede lid, behalve bij advocaat ook in persoon procederen, maar niet vertegenwoordigd door een gemachtigde die geen advocaat is.

3.2.

In het onderhavige exploot van dagvaarding is op de voet van voormelde

bepalingen het navolgende vermeld:

a. indien gedaagde niet in persoon op de terechtzitting verschijnt en ook verzuimt advocaat te stellen en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht zijn genomen, de rechter verstek tegen gedaagde zal verlenen en de hierna omschreven vordering zal toewijzen, tenzij deze hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt;

3.3.

Nu [gedaagde] niet in persoon ter zitting is verschenen en zij zich ook niet heeft doen vertegenwoordigen door een advocaat, is [gedaagde] rechtens niet verschenen. Bij de dagvaarding zijn de bij de wet voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht genomen, zodat verstek zal worden verleend tegen [gedaagde] .

3.4.

Het primair gevorderde komt de voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor en zal daarom worden toegewezen, met dien verstande dat de voorzieningenrechter de termijn waarbinnen [gedaagde] (alsnog) haar medewerking dient te verlenen aan het passeren van de leveringsakte zal bepalen op uiterlijk 30 dagen na betekening van dit vonnis. Voorts begrijpt de voorzieningenrechter – gelet op de toelichting van [eisers] ter zitting – het petitum in de dagvaarding onder II. aldus dat daarmee hetzelfde wordt bedoeld als het subsidiair gevorderde onder III. De gevorderde wettelijke rente over de (na)kosten is toewijsbaar vanaf de vijftiende dag na betekening van dit vonnis.

3.5.

[gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [eisers] worden tot op heden begroot op:

  • -

    dagvaarding € 194,62 (2 x € 97,31)

  • -

    griffierecht € 883,00

  • -

    salaris advocaat € 527,00

Totaal € 1.604,62

4 De beslissing

De voorzieningenrechter

4.1.

verleent verstek tegen de niet verschenen [gedaagde] ,

4.2.

gebiedt [gedaagde] aan de koopovereenkomst uitvoering te geven, uiterlijk 30 dagen na betekening van dit vonnis, en wel door medewerking te verlenen aan het passeren van de akte van levering zoals in productie 4 van de dagvaarding in concept weergegeven, welke akte als gewaarmerkt stuk aan dit vonnis is gehecht, zulks op straffe van een dwangsom van € 10.000,00, met een maximum van € 100.000,00, voor iedere dag of gedeelte van een dag dat [gedaagde] na deze termijn nalatig blijft om aan dit gebod te voldoen,

4.3.

veroordeelt [gedaagde] tot betaling van de contractueel overeengekomen boete van 10% van de koopsom, derhalve een bedrag van € 67.500,00, te voldoen binnen twee weken na betekening van dit vonnis,

4.4.

veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van [eisers] tot op heden begroot op € 1.604,62, vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

4.5.

veroordeelt [gedaagde] in de na dit vonnis ontstane kosten aan de zijde van [eisers] begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen - onder de voorwaarde dat [gedaagde] niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden - met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

4.6.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

4.7.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.J.S. Groeneveld - Koekkoek en in het openbaar uitgesproken op 6 maart 2017.1

1 type: coll: