Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2016:492

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
02-03-2016
Datum publicatie
04-04-2016
Zaaknummer
C/08/170365 / HA ZA 15-215
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Gedaagde laat eiser (die na een veroordelend vonnis niet aan zijn verplichtingen jegens gedaagde voldoet) registreren door de stichting NWR (nationaal wanbetalersregister). NWR neemt de bedrijfsgegevens van eiser op. De voorzieningenrechter te Amsterdam geeft als voorlopig oordeel dat NWR onrechtmatig handelt jegens eiser en veroordeelt NWR de gegevens te verwijderen. Eiser vordert nu veroordeling van gedaagde tot schadevergoeding. De rechtbank oordeelt dat het enkele feit dat NWR met de plaatsing onrechtmatig jegens eiser heeft gehandeld nog niet maakt dat gedaagde onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2016/236
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Zwolle

zaaknummer / rolnummer: C/08/170365 / HA ZA 15-215

Vonnis van 2 maart 2016

in de zaak van

[eiser] ,

wonende te [plaats],

eiser,

advocaat mr. M.L. Hamburger,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CARD SERVICES ZWOLLE B.V.,

gevestigd te Zwolle,

gedaagde,

advocaat mr. J.L. van Schouten.

Partijen zullen hierna [eiser] en Card Services Zwolle genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding

 • -

  de conclusie van antwoord

 • -

  de conclusie van repliek

 • -

  de conclusie van dupliek

 • -

  de pleidooien en de ter gelegenheid daarvan overgelegde stukken.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Bij vonnis (op tegenspraak) van de kantonrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant d.d. 11 september 2013 is [eiser] veroordeeld tot betaling aan Card Services Zwolle van een bedrag van € 4.583,17, te vermeerderen met de wettelijke rente van 11 juli 2012 tot aan de dag van algehele voldoening. Voorts is [eiser] veroordeeld in de kosten van het geding begroot op € 1.132,67. Het vonnis is bij exploot van 24 oktober 2013 aan [eiser] betekend. [eiser] heeft tegen dit vonnis geen hoger beroep ingesteld, zodat het onherroepelijk is geworden.

2.2.

Bij akte van 24 maart 2014 is de stichting NWR (verder: NWR) opgericht. De afkorting NWR staat voor ‘nationaal wanbetalersregister’. De stichting stelt zich blijkens artikel 2 van de Statuten ten doel “het voorkomen en bestrijden van wanbetaling”, alsmede “het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn”. Ter verwezenlijking van deze doelstelling heeft de Stichting het register in het leven geroepen dat zij op de openbaar toegankelijke website nationaalwanbetalersregister.nl aanhoudt.

2.3.

[eiser] is geplaatst op dit Nationaal Wanbetalersregister. Aan deze plaatsing ging vooraf een e-mail van het Nationaal Wanbetalersregister d.d. 14 februari 2014 met de navolgende inhoud:

“Geachte heer [eiser],

Uw onderneming is aangemeld op het Nationaal Wanbetalersregister inzake een openstaande vordering/vonnis welke u tot op heden niet (volledig) heeft voldaan.

Schuldeiser : Card Services Zwolle

Bedrag : + 5000,- + gerechtelijke kosten

Waarom?

Het Nationaal Wanbetalersregister is een openbaar toegankelijk register, waar bedrijven worden vermeld welke niet, niet tijdig, of niet geheel aan hun betalingsverplichting voldoen, ondanks meerdere sommaties daartoe. Dankzij de zeer goede vindbaarheid in zoekmachines als Google, Yahoo etc. worden bedrijven die in dit register zijn opgenomen, eenvoudig gevonden door een ieder die meer informatie wenst over een bepaald bedrijf. Ook kunnen meerdere schuldeisers bij elkaar worden gebracht, teneinde een faillissement van een wanbetaler aan te vragen . Het Nationaal Wanbetalersregister creëert op deze wijze transparantie in het betaalgedrag van ondernemend Nederland.

Vermelding voorkomen?

U wordt vanaf nu nog 48 UUR in de gelegenheid gesteld alsnog aan uw betalingsverplichting te voldoen.

Betaling dient te geschieden aan de deurwaarder of het incassobureau dat de incassoprocedure verzorgd heeft. U dient na betaling direct het betaalbewijs naar ons door te mailen teneinde plaatsing te voorkomen.

BELANGRIJK

Indien betaling binnen gestelde termijn uitblijft wordt uw naam opgenomen in ons register. Binnen enkele dagen wordt uw bedrijf gevonden in alle veel gebruikte zoekmachines. EEN OPNAME KAN SLECHTS ONGEDAAN WORDEN GEMAAKT TEGEN BETALING VAN EEN GELDSOM. Voorkom daarom verdere escalatie en zorg per omgaande voor het nakomen van uw financiële verplichtingen.

Met vriendelijke groet,

Team Nationaal Wanbetalersregister.

2.4.

[eiser] heeft niet voldaan aan het verzoek van de het NWR. Op 18 februari 2014 is de volgende registratie in het register opgenomen:

“Gegevens wanbetaler

Naam bedrijf

SAUL’S PLACE

Naam: Saul’s Place/Sauls Place

Vestigingsadres: Sterrebos 180

Vestigingsplaats: 4817SL Breda

KvK-nummer: 20142802

Vestigingsnummer: 000009183124

Soort Inschrijving: Hoofdvesting

www.saulsplace.nl

Openstaand bedrag € + 5000,-

Toelichting: Ik heb een vonnis op dit bedrijf waar geen gehoor aan wordt gegeven.”

2.5.

Bij vonnis d.d. 12 september 2014 van de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam is NWR op vordering van [eiser] veroordeeld om binnen 24 uur na betekening van dat vonnis de registratie van de (handels)naam en het kvk-nummer van Sauls Place uit het door NWR in het leven geroepen en aangehouden ‘nationaal wanbetalersregister’ te verwijderen.

Hiertoe overwoog de voorzieningenrechter onder meer als volgt:

4.6.

De voorzieningenrechter zal eerst moeten beoordelen of het publiceren van de gegevens over bedrijven zoals de Stichting dat doet op haar website als “de verwerking van persoonsgegevens voor uitsluitend journalistieke (…) doeleinden” kan worden gezien. Daaronder is te verstaan activiteiten om het publiek te informeren over onderwerpen van maatschappelijk belang. Wanbetaling is op zichzelf een onderwerp van maatschappelijk belang. Het gaat bij de activiteiten van de Stichting echter niet om het in het algemeen informeren van het publiek over wanbetaling, maar uitsluitend om het waarschuwen tegen concrete wanbetalers. Ook is geen sprake van de normale journalistieke werkzaamheden, zoals het verzamelen en analyseren en verwerken van informatie, het combineren van informatie uit verschillende bronnen en het presenteren van het resultaat van eigen meningsvorming, dat alles in de vorm van een zelf samengestelde tekst, met het doel een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat. Hier wordt de aangeleverde informatie zonder verdere verwerking gepubliceerd. De voorzieningenrechter is dan ook van oordeel dat de journalistieke exceptie van artikel 3 Wbp niet van toepassing is. Hier is veeleer sprake van een ‘zwarte lijst’. Het doel van een zwarte lijst is bedrijven in staat te stellen te beoordelen of zij met een bepaalde persoon een overeenkomst willen aangaan. Dit is op zichzelf niet zonder meer ontoelaatbaar. Wel zal aan de meldingsplicht van artikel 27 e.v. Wbp moeten worden voldaan, terwijl het College bescherming persoonsgegeven (Cbp) hier een voorafgaand onderzoek zal moeten doen op grond van artikel 31 lid 1 onder c Wbp, aangezien de Stichting “…voornemens is ten behoeve van derden (…) gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag te verwerken, (…)”. Uit de stellingen van de Stichting leidt de voorzieningenrechter af dat een dergelijke melding achterwege is gebleven, nu de Stichting zich (ten onrechte)op het standpunt stelt dat zij valt onder artikel 3 Wbp. Het voorafgaand onderzoek heeft dan ook niet plaatsgevonden.

4.7.

Hoewel een beoordeling van het Cbp dus vooralsnog (ten onrechte) niet heeft plaatsgevonden moet op grond van de beoordeling van het Cbp van andere zwarte lijsten en mede gelet op de onder andere in artikel 7,8 en 11 van de Wbp neergelegde eisen van proportionaliteit en subsidiariteit voorshands worden aangenomen dat een zwarte lijst in ieder geval beperkt moet blijven tot een nauw omschreven kring van gebruikers en niet op internet voor een ieder toegankelijk mag worden gemaakt. Het vorenstaande leidt aldus tot de voorlopige conclusie dat de registratie van de (handels)naam en het kvk-nummer van Sauls Place in dit geval jegens [eiser] onrechtmatig is. Dat betekent dat de Stichting zal worden veroordeeld de (handelsnaam en het kvk-nummer van de onderneming van [eiser] uit het register te verwijderen. De gevorderde dwangsom zal worden gematigd als na te melden.”

3 Het geschil

3.1.

[eiser] vordert samengevat - veroordeling van Card Services Zwolle tot vergoeding van door [eiser] geleden en te lijden schade, welk schade zal worden opgemaakt bij staat en vereffend volgens de wet, te vermeerderen met rente en kosten.

3.2.

Card Services Zwolle voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

[eiser] legt aan zijn vordering ten grondslag dat Card Services Zwolle, toen zij geen betaling van [eiser] kon verkrijgen, [eiser] heeft doen plaatsen op het Nationaal Wanbetalersregister en dat die plaatsing een onrechtmatige daad oplevert van Card Services Zwolle jegens [eiser]. Als gevolg van die registratie heeft [eiser] schade geleden. Voor die schade is Card Services Zwolle aansprakelijk. Omdat de schade nog niet exact is vast te stellen, vordert [eiser] vaststelling van de schade in een schadestaatprocedure.

4.2.

Card Services Zwolle voert ten verwere aan dat, nadat het vonnis van de kantonrechter aan [eiser] was betekend verhaal bij [eiser] niet mogelijk bleek. Zo heeft [eiser] middels en akte houdende vaststellingsovereenkomst onverplicht om niet vermogensbestanddelen overgedragen aan zijn partner. Omdat verhaal niet mogelijk bleek is door het incassobureau dat het incasso-traject richting Bijl verzorgde, contact opgenomen met het NWR. Informatie als door het Incassobureau verstrekt aan Card Services Zwolle maakte duidelijk dat het hier handelt om een integer register waar niet betalende debiteuren zoals [eiser] geplaatst kunnen worden.

Er gelden strikte eisen:

I. Het moet gaan om onbetwiste vordering (Bijl heeft geen hoger beroep ingesteld);

II. De vorderingen moeten minimaal 3 maanden onbetaald zijn gebleven (dit is in het geval van [eiser] aan de orde)

Plaatsing is kosteloos.

De verdere contacten zijn verlopen tussen het NWR en [eiser].

Informatie leerde dat [eiser] van de plaatsing door het NWR op de hoogte is gesteld en ook nog een kans heeft gekregen om aan zijn verplichtingen jegens Card Services Zwolle te voldoen. Ook dit heeft [eiser] niet bewogen aan zijn verplichtingen jegens [eiser] voorvloeiende uit het vonnis te voldoen.

4.3.

De rechtbank oordeelt als volgt. Het enkele feit dat het NWR volgens het oordeel van de voorzieningenrechter te Amsterdam onrechtmatig jegens [eiser] heeft gehandeld door hem op de het Nationaal Wanbetalersregister te plaatsen maakt nog niet dat Card Services Zwolle onrechtmatig jegens [eiser] heeft gehandeld. Zo heeft Card Services Zwolle gesteld dat, blijkens informatie van het door haar ingeschakelde incassobureau (Credifin te Amstelveen, een bureau dat volgens Card Services Zwolle veelvuldig met [eiser] heeft gecorrespondeerd), het hier handelt om een integer register waar niet betalende debiteuren zoals [eiser] geplaatst kunnen worden. Deze stelling is door [eiser] niet, althans niet voldoende, weersproken, zodat de rechtbank daarvan zal uitgaan. Voorts is gesteld noch gebleken dat [eiser] Card Services Zwolle heeft gesommeerd hem uit het register te verwijderen.

Anders dan [eiser] stelt is het door Card Services Zwolle ingeschakelde incassobureau niet te kwalificeren als een hulppersoon als bedoeld in artikel 6:76 BW, nu immers - in het incassotraject - geen sprake is uitvoeren van een verbintenis van Card Services Zwolle jegens [eiser]. Ook deze stelling brengt hem derhalve niet verder.

Het verwijt van [eiser] dat hij ten onrechte als wanbetaler is gekwalificeerd omdat de schuld het gevolg is van het feit dat hij zijn betalingen heeft opgeschort treft evenmin doel. Het vonnis van de kantonrechter is immers onherroepelijk en uit niets blijkt dat [eiser] een opeisbare vordering op Card Services Zwolle heeft. Anders dan [eiser] is de rechtbank met Card Services Zwolle van oordeel dat de vordering van Card Services Zwolle wel degelijk hoger is dan € 5.000,-, zoals ook uit het vonnis blijkt, zodat ook het verwijt dat in het register ten onrechte wordt gesproken van + € 5.000,00 (zo begrijpt de rechtbank) geen doel treft.

Al met al heeft [eiser] onvoldoende onderbouwd dat Card Services Zwolle onzorgvuldig jegens hem heeft gehandeld. Daarnaast heeft [eiser] op geen enkele wijze onderbouwd en ook niet aannemelijk gemaakt dat hij schade heeft geleden.

4.4.

Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat de vorderingen van [eiser] moeten worden afgewezen.

4.5.

[eiser] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Card Services Zwolle worden begroot op:

- griffierecht € 613,00

- salaris advocaat 1.808,00 (4,0 punt × tarief € 452,00)

Totaal € 2.421,00

5 De beslissing

De rechtbank

5.1.

wijst de vorderingen af,

5.2.

veroordeelt [eiser] in de proceskosten, aan de zijde van Card Services Zwolle tot op heden begroot op € 2.421,00,

5.3.

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. van der Hulst en in het openbaar uitgesproken op 2 maart 2016.1

1 type: coll: