Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2016:3834

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
06-10-2016
Datum publicatie
06-10-2016
Zaaknummer
08/700398-07
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Voorwaardelijke beëindiging TBS.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Overijssel

Afdeling strafrecht – meervoudige raadkamer voor strafzaken

Zittingsplaats Almelo

Parketnummer: 08/700398-07

SAS-nummer: 16/336

Datum beslissing: 6 oktober 2016

Beslissing na aanhouding – op grond van artikel 509t lid 5 van het Wetboek van Strafvordering – van de definitieve beslissing omtrent een eventuele voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege van de terbeschikkinggestelde:

[veroordeelde],

geboren op [geboortedag] 1980 in [geboorteplaats],

verblijvende bij [instelling], in [plaats].

1 De aanleiding

Bij vonnis van 6 mei 2008 van de meervoudige kamer voor strafzaken in de rechtbank Almelo is de maatregel van terbeschikkingstelling (TBS) met bevel tot verpleging van overheidswege opgelegd, na bewezenverklaring van de misdrijven:

 • -

  doodslag;

 • -

  poging tot doodslag.

De termijn van de terbeschikkingstelling is ingegaan op 21 mei 2008. De maatregel is laatstelijk verlengd bij beslissing van deze rechtbank van 16 juni 2016, waarbij de beslissing over een eventuele voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege voor maximaal drie maanden is aangehouden.

2 De procedure

Voor het verloop van de procedure wordt verwezen naar de beslissing van deze rechtbank van 16 juni 2016 en naar het proces-verbaal van de terechtzitting van 2 juni 2016.

Nadien heeft de rechtbank een reclasseringsrapport van 22 augustus 2016 ten behoeve van een voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging ontvangen, opgesteld door mevrouw S. Roelofs, reclasseringswerker. Ook heeft de rechtbank een voortgangsverslag toezicht van 18 augustus 2016 ontvangen, opgesteld door mevrouw E. de Haan, reclasseringswerker.

Het onderzoek ter terechtzitting is voortgezet op 22 september 2016. De officier van justitie, mr. K.J.L. de Valk, en de terbeschikkinggestelde, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. L. van Straten zijn op de zitting gehoord. De heer H.A. Kaal, hoofd behandeling, werkzaam bij FPC de Oostvaarderskliniek, en mevrouw E. de Haan, reclasseringswerker, werkzaam bij GGZ Tactus Zwolle zijn als deskundigen op de zitting gehoord

3 Het standpunt van de reclassering

Het standpunt van de reclassering blijkt uit het onder 2 genoemde rapport. De deskundige

E. de Haan heeft het rapport ter terechtzitting – zakelijk weergegeven – als volgt toegelicht:

Door de terbeschikkinggestelde is op de zitting verteld dat vier weken geleden een incident heeft plaatsgevonden waarbij hij zijn antipsychotica heeft geruild tegen Ritalin, en dat hij vervolgens samen met een aantal anderen deze Ritalin heeft gesnoven. De terbeschikkinggestelde is daarop voor een time-out teruggeplaatst in de kliniek. De terugplaatsing had vooral ten doel de terbeschikkinggestelde de ernst van de situatie in te laten zien. Dat doel is in mijn overtuiging bereikt. Dit incident verandert echter niets aan het eerder uitgebrachte advies tot het overgaan tot voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging.

4 Het standpunt van de kliniek

Het standpunt van de kliniek blijkt uit het rapport van FPC de Oostvaarderskliniek van 15 maart 2016. Het rapport en het advies van de kliniek zijn door de deskundige H.A. Kaal ter terechtzitting van 2 juni 2016 reeds toegelicht. Ter terechtzitting van 22 september 2016 heeft de deskundige hier het volgende – zakelijk weergegeven – aan toegevoegd:

Wij vinden het incident dat heeft plaatsgevonden zorgelijk. Vooral omdat de terbeschikkinggestelde de medicatie die hij zelf nodig heeft, zijn antipsychotica, heeft geruild voor Ritalin. Dit toont namelijk aan dat het bij de terbeschikkinggestelde ontbreekt aan ziekte-inzicht. Dit incident betekent echter niet dat wij ons niet kunnen vinden in het advies van de reclassering. De terbeschikkinggestelde is zeven jaar abstinent geweest van drugs, terwijl daar gedurende die periode makkelijk aan was te komen. Eén terugval maakt niet dat het voorgestelde traject doorkruist moet worden. Wij zijn samen met de reclassering voldoende in staat om de risico’s in te schatten en wij achten voldoende waarborgen aanwezig in het voorgestelde traject. Wij zouden nog wel graag zien dat als voorwaarde wordt gesteld dat de terbeschikkinggestelde één keer per maand meewerkt aan bloedcontroles om zodoende te kunnen controleren of hij zijn medicatie inneemt.

5 Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat de dwangverpleging voorwaardelijk wordt beëindigd onder de door de reclassering gestelde voorwaarden, met toevoeging van de voorwaarde dat de terbeschikkinggestelde één keer per maand zijn medewerking verleent aan bloedcontroles, zoals door de deskundige van de kliniek voorgesteld.

6 Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw verzoekt de voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging onder de voorwaarden zoals gesteld door de reclassering en de kliniek. De terbeschikkinggestelde kan zich vinden in die voorwaarden.

7 De beoordeling

De rechtbank stelt vooreerst vast dat op de vordering tot verlenging niet uiterlijk twee maanden na de dag waarop de vordering is ingediend, is beslist. De rechtbank volstaat met de constatering dat voornoemde termijn is overschreden.

De rechtbank is, gelet op het rapport van de reclassering en het onderzoek ter terechtzitting, van oordeel dat de dwangverpleging voorwaardelijk dient te worden beëindigd. Ter bescherming van de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen zullen de hierna te noemen voorwaarden worden gesteld betreffende het gedrag van de terbeschikkinggestelde, tot naleving waarvan de terbeschikkinggestelde zich bereid heeft verklaard. Naar het oordeel van de rechtbank wordt aldus het risico van gevaarzetting door de terbeschikkinggestelde op een dusdanig verantwoorde wijze teruggebracht, dat een voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging gerechtvaardigd is.

8 De wettelijke voorschriften

De rechtbank heeft gelet op artikel 38g van het Wetboek van Strafrecht.

9 De beslissing

De rechtbank:

- beëindigt voorwaardelijk de verpleging van overheidswege van [veroordeelde] voor de duur van het bij beslissing van 16 juni 2016 gegeven bevel tot verlenging van de terbeschikkingstelling, te weten een jaar, onder de volgende voorwaarden:

Algemene voorwaarden

 • -

  de terbeschikkinggestelde houdt zich aan de voorwaarden en aanwijzingen die hem gesteld zijn door de toezichthoudende instantie, te weten Tactus Verslavingszorg afdeling reclassering;

 • -

  de terbeschikkinggestelde zal zich niet schuldig maken aan het plegen van strafbare feiten of zich in situaties begeven die voor hem risicovol zijn en/of zijn resocialisatie in gevaar brengen;

 • -

  het is de terbeschikkinggestelde gedurende de hele looptijd van de terbeschikkingstelling niet toegestaan zich buiten de landsgrenzen van het Europese deel van het Koninkrijk der Nederlanden te begeven;

 • -

  de terbeschikkinggestelde zal, ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit, medewerking verlenen aan het nemen van één of meerdere vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbieden.

Bijzondere voorwaarden

 • -

  de terbeschikkinggestelde verblijft bij [instelling] te [plaats], onderdeel van Transfore, of een soortgelijke instelling. Hij conformeert zich aan de afspraken die worden gemaakt met Transfore. De terbeschikkinggestelde verleent zijn medewerking aan een overplaatsing naar een instelling voor begeleid wonen en zal zich aldaar aan de afspraken conformeren. De terbeschikkinggestelde zal niet zonder toestemming van de reclassering van woonadres veranderen;

 • -

  de terbeschikkinggestelde conformeert zich aan de afspraken die worden gemaakt ten aanzien van het dagprogramma;

 • -

  de terbeschikkinggestelde verschaft inzicht in zijn financiële situatie en werkt mee aan bewindvoering;

 • -

  de terbeschikkinggestelde geeft openheid omtrent zijn sociale contacten/relaties;

 • -

  de terbeschikkinggestelde neemt zijn medicatie in zoals voorgeschreven door de behandelend arts/psychiater. Wijzigingen in medicatiegebruik worden te allen tijde overlegd met de betreffende arts/behandelinstelling;

 • -

  ter controle op het innemen van de medicatie door de terbeschikkinggestelde zal in ieder geval een keer per maand zijn bloed worden getest. De terbeschikkinggestelde zal hieraan zijn medewerking verlenen;

 • -

  de terbeschikkinggestelde zal zich onthouden van alcohol- en drugsgebruik. Hij werkt mee aan alcohol- en drugscontroles door middel van urinecontroles en blaastesten;

 • -

  de terbeschikkinggestelde conformeert zich aan de ambulante behandeling zoals deze wordt voorgesteld en uitgevoerd door de forensische verslavingspolikliniek JusTact, of een soortgelijke instelling, zolang de reclassering dit noodzakelijk acht;

 • -

  indien noodzakelijk, wordt betrokkene voor een time-out teruggeplaatst naar FPC de Oostvaarderskliniek of een soortgelijke instelling. Deze time-out duurt in ieder geval zolang als nodig is om de terbeschikkinggestelde op een verantwoorde en veilige wijze terug te laten keren naar de omstandigheden voorafgaand aan de time-out, met een maximale duur van zeven weken. Deze periode kan eenmaal met zeven weken worden verlengd. Tijdens de periode van opname zullen partijen in overleg beslissen of en op welke wijze voortzetting van het traject al dan niet mogelijk en haalbaar is.

Deze beslissing is gegeven door mr. Van der Lecq, voorzitter, mr. Vogel en mr. Cenik, rechters, in tegenwoordigheid van mr. Hoek, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op

6 oktober 2016.

De voorzitter is niet in de gelegenheid deze beslissing mede te ondertekenen.