Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2016:3749

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
23-06-2016
Datum publicatie
29-09-2016
Zaaknummer
C/08/186664 / KG ZA 16-179
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Grondslag ontbreekt voor ingestelde vorderingen, volgt afwijzing.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Almelo

zaaknummer / rolnummer : C/08/186664 / KG ZA 16-179

Vonnis in kort geding van 23 juni 2016

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

UKOO B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Deventer,

eisende partij, hierna te noemen Ukoo,

advocaat: mr. P.F. Schepel te Deventer,

tegen

1 [gedaagde 1] ,

wonende te [woonplaats] ,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DETRAX B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Goor,

gedaagde partij, hierna te noemen [gedaagde 1] en Detrax,

advocaat: mr. B.T. Craemer te Amsterdam.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding inclusief producties,

- de producties zijdens [gedaagde 1] en Detrax,

- de mondelinge behandeling,

- de pleitnota van Ukoo,

- de pleitnota van [gedaagde 1] en Detrax.

1.2.

Het vonnis is bepaald op vandaag.

2 De feiten

2.1.

Ukoo en [gedaagde 1] houden voor ieder de helft van de geplaatste aandelen in Detrax.

2.2.

Detrax houdt 83% van de in totaal 60.000 geplaatste aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Inreda Diabetic B.V. (hierna ‘Inreda’). De overige aandelen zijn als volgt verdeeld, 5% wordt gehouden door AMC Ventures Holding B.V. en 12% door de Stichting Participatie Inreda Diabetic, van welke stichting [gedaagde 1] enig bestuurder is.

2.3.

[gedaagde 1] was tot 28 februari 2016 samen met [A] ) bestuurder van Inreda en na die datum enig bestuurder van Inreda. De bestuurder van [A] is de heer [B] ), tevens bestuurder van Ukoo.

2.4.

Inreda houdt zich bezig met de ontwikkeling van apparatuur voor diabetespatiënten.

2.5.

Partijen zijn overeengekomen hun samenwerking te rekenen vanaf

1 september 2015 te beëindigen, welke afspraken zijn neergelegd in een e-mail van

30 oktober 2015, die door beide partijen voor akkoord is ondertekend. Voornoemde afspraken zijn in november 2015 vervolgens aangepast, zoals weergegeven in een door beide partijen ondertekende e-mail van 17 november 2015. Deze afspraken zijn vervolgens in overleg met de notaris uitgewerkt en aangepast in een e-mail van 9 december 2015.

2.6.

Ter uitvoering van de afspraken van partijen heeft [B] met ingang van 1 september 2015 ontslag genomen bij Inreda. De afgesproken afrekening heeft plaatsgevonden. [A] heeft de huur van € 25.000,- aan Detrax betaald.

2.7.

De raadsman van Ukoo heeft bij brief van 1 februari 2016 gesommeerd de overeenkomst na te komen.

2.8.

Bij e-mail van 2 februari 2016 heeft [gedaagde 1] laten weten dat hij weigert mee te werken.

2.9.

Op 24 februari 2016 heeft vervolgens een bespreking tussen partijen plaatsgevonden in het bijzijn van fiscaal adviseurs van partijen en de raadsman van Ukoo.

2.10.

Op 26 februari 2016 werd een vergadering van aandeelhouders van Inreda gehouden, waarin [A] werd ontslagen als bestuurder.

3 Het geschil

3.1.

Ukoo vordert - verkort weergegeven en na eiswijziging - dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

I. [gedaagde 1] als bestuurder van Detrax en Detrax verbiedt haar stemrecht op de aandelen in Inreda uit te oefenen zolang Ukoo nog geen aandeelhouder van Inreda is zonder Ukoo daarover eerst te raadplegen en de daarop betrekking hebbende stukken tenminste een week tevoren aan haar te doen toekomen op straffe van een hoofdelijk verschuldigde dwangsom;

II. Detrax veroordeelt binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis zoveel van de door haar gehouden aandelen in Inreda aan de andere aandeelhouders aan te bieden volgens de blokkeringsregeling in de statuten van die vennootschap als nodig is om de tussen [gedaagde 1] , Ukoo en Detrax gesloten overeenkomst te kunnen nakomen en de procedure volgens die regeling zonder vertraging tot het einde te blijven volgen op straffe van verbeurte van een dwangsom;

III. Detrax en [gedaagde 1] veroordeelt te bewerkstelligen dat binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis een buitengewone vergadering van aandeelhouders van Inreda bijeen wordt geroepen, met in elk geval als agendapunt de wijziging van de statuten van de vennootschap, op straffe van verbeurte van een dwangsom;

IV. [gedaagde 1] en Detrax veroordeelt binnen 7 dagen nadat overdracht van de aandelen Inreda aan Ukoo volgens de blokkeringsregeling in de statuten van Inreda mogelijk is geworden en de vergadering van aandeelhouders van Inreda heeft besloten tot wijziging van de statuten van de vennootschap alle redelijkerwijs door een notaris verlangde medewerking aan het opmaken van de in de dagvaarding genoemde notariële akten te verlenen;

V. te bepalen dat dit vonnis na verloop van de hiervoor onder IV bepaalde termijn en betekening van dit vonnis waarin zulks is aangezegd in de plaats treedt voor de daar gevorderde medewerking van [gedaagde 1] en Detrax;

VI. [gedaagde 1] veroordeelt Ukoo binnen 7 dagen na het wijzen van dit vonnis volledig te informeren omtrent alle door [gedaagde 1] sinds 1 september 2016 als bestuurder van Inreda verrichte rechtshandelingen en kopieën van de daarop betrekking hebbende stukken aan Ukoo te doen toekomen op straffe van een dwangsom;

VII. [gedaagde 1] veroordeelt binnen 48 uur na betekening van dit vonnis schriftelijk of per

e-mail aan de in de akte vermeerdering eis genoemde personen te berichten dat [B] zich als bestuurder van Inreda niet schuldig heeft gemaakt aan fraude of (poging tot) afpersing, op straffe van verbeurte van een dwangsom;

VIII. gedaagden hoofdelijk te veroordeling in de kosten van dit geding, alsmede de nakosten en de wettelijke rente over de (na)kosten.

3.2.

[gedaagde 1] en Detrax voeren verweer en concluderen tot afwijzing van de vorderingen.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Het spoedeisend belang vloeit voort uit de aard van het gevorderde.

4.2.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat niet ter discussie staat dat er in de door partijen ondertekende e-mails van 30 oktober 2015 en 17 november 2015 geldige afspraken tussen partijen tot stand zijn gekomen. Deze afspraken dienen partijen ook na te komen.

Echter, de voorzieningenrechter heeft moeten constateren dat dat uitgangspunt (nakoming) niet als grondslag kan dienen voor de door Ukoo ingestelde vorderingen zoals hiervoor geformuleerd. Voor de ingestelde vorderingen ontbreekt elke grondslag, zodat de vorderingen reeds hierom dienen te worden afgewezen. De overige stellingen van partijen behoeven derhalve geen bespreking meer.

4.3.

Ten aanzien van de eisvermeerdering zoals door Ukoo ingesteld (vordering VII), is de voorzieningenrechter eveneens van oordeel dat deze niet voor toewijzing in aanmerking kan komen. Deze vordering ziet namelijk op [B] in persoon en kan reeds om die reden niet in deze procedure worden toegewezen.

4.3.

Ukoo zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [gedaagde 1] en Detrax worden begroot op:

-griffierecht € 619,00

-kosten dagvaarding 0,00

-salaris advocaat 816,00

Totaal € 1.435,00

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

wijst af de vorderingen,

5.2.

veroordeelt Ukoo in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde 1] en Detrax tot op heden begroot op € 1.435,00,

5.3.

verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.K.F. Hangelbroek en in het openbaar uitgesproken op

23 juni 2016.