Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2016:3327

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
24-08-2016
Datum publicatie
05-09-2016
Zaaknummer
C/08/182257 / HA ZA 16-57
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Algemene voorwaarden. Tevredenheidsgarantie.

Bij klachten is gedaagde op grond van artikel 7.4 van haar voorwaarden gerechtigd om een vertaling binnen redelijke tijd te verbeteren of te vervangen; indien het vertaalbureau redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering of vervanging kan voldoen, kan het een reductie op de prijs verlenen.

Gedaagde moet bij ontevredenheid dus de gelegenheid krijgen voor herstel. Zij moet dus weten om welke concrete en voldoende gespecificeerde klachten het gaat, en zij moet voldoende tijd krijgen voor herstel. Als aan die voorwaarden niet is voldaan, treedt geen verzuim in, en ontstaat ook geen aansprakelijkheid voor schadevergoeding.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2016/2570
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Almelo

zaaknummer / rolnummer: C/08/182257 / HA ZA 16-57

Vonnis van 24 augustus 2016

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BEAUTIFUL HOLLAND B.V.,

gevestigd te Zoetermeer,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. E. Sonneveld te Bleiswijk,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

VERTAALBUREAU PERFECT B.V.,

gevestigd te Enschede,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. J.F. Hoff te Zwolle.

Partijen zullen hierna kortheidshalve worden aangeduid als respectievelijk
Beautiful Holland en Perfect.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het tussenvonnis van 6 april 2016,
  - de conclusie van antwoord in reconventie,

 • -

  het proces-verbaal van comparitie van 8 juli 2016, inclusief de daaraan gehechte
  pleitaantekeningen van de advocaten,

 • -

  de akte van Beautiful Holland, waarbij producties in het geding zijn gebracht, en

 • -

  de akte van Perfect, waarbij producties in het geding zijn gebracht.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

De rechtbank neemt de volgende, door partijen over en weer gestelde en

niet-betwiste, feiten als vaststaand aan. Beautiful Holland is begin 2015 opgericht met de bedoeling om onder de titel ‘Beautiful Holland’ een boek over Nederland te ontwikkelen en op de markt te brengen. Het boek zou worden gedrukt en uitgegeven in acht talen. Het bevat tekstgedeelten van in totaal ongeveer 55.000 woorden en veel grote kleurenfoto’s. Beoogde kopers waren toeristen en buitenlandse zakenlieden.

2.2.

Na één of meer mondelinge contacten tussen partijen heeft Perfect op
26 februari 2015, 6 mei 2015 en 11 mei 2015 aan Beautiful Holland on-line offertes verstrekt om in opdracht en voor rekening van Beautiful Holland een aantal door
Beautiful Holland aan te leveren Nederlandse teksten na te zien en deze te vertalen in het Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Portugees, Chinees en Japans.
2.3. De offertes bevatten ieder de volgende tekst: “Op al onze offertes zijn de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van de Vereniging van Vertaalbureaus in Nederland van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Enschede onder nr. 08158487”

2.4.

Deze algemene voorwaarden luiden, voor zover in deze zaak van belang, als volgt:
“(…)
Artikel 4 - Uitvoering van opdrachten en geheimhouding

4.1

Het vertaalbureau is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met de nodige deskundigheid uit te voeren, rekening houdend met het door de opdrachtgever gespecificeerde doel van de door het vertaalbureau te vertalen of bewerken tekst(en).
(…)
Artikel 7 - Reclames en geschillen

7.1

De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk tien werkdagen na levering, schriftelijk aan het vertaalbureau kenbaar te maken. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

7.2

Indien de opdrachtgever de juistheid van bepaalde vertaaloplossingen in twijfel trekt en het vertaalbureau om commentaar vraagt en indien het vertaalbureau vervolgens aannemelijk kan maken dat de gegeven vertalingen niet onjuist zijn, is het vertaalbureau gerechtigd de in verband daarmee gewerkte extra uren en overige gemaakte kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
(…)

7.4

Indien de klacht gegrond is, is het vertaalbureau gerechtigd het geleverde binnen redelijke tijd te verbeteren of te vervangen; indien het vertaalbureau redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering of vervanging kan voldoen, kan het een reductie op de prijs verlenen.
(…)
Artikel 8 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1

Het vertaalbureau is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan het vertaalbureau toerekenbare tekortkoming.
(…)

Artikel 6 - Honorarium en betaling

6.5.

Declaraties dienen uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum (of binnen de door het vertaalbureau schriftelijk opgegeven andere termijn), zonder enige korting, verrekening of opschorting netto te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente, vermeerderd met 2 procentpunten, verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.
6.6. Indien de opdrachtgever met tijdige betaling in gebreke blijft, is het vertaalbureau gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. (…)”
2.5. Op de door Perfect aan Beautiful Holland uitgebrachte offertes staat ook de naam van de website van Perfect vermeld. Haar algemene voorwaarden zijn op die website voor een ieder toegankelijk, te downloaden en op te slaan.

2.6.

De offertes luiden voorts onder meer als volgt:
“Het één op één overzetten van woorden vanuit de ene taal in de andere taal volstaat vaak niet. Om het juiste resultaat te bereiken is nauwkeurigheid en het gebruik van

de juiste terminologie en stijl erg belangrijk. In een extreem geval kan een verkeerd vertaald woord al leiden tot een verkeerde interpretatie van de tekst. Uw tekst zal

daarom secuur en met gevoel vertaald worden door een hoogopgeleide native speaker met vele jaren ervaring. Om een optimale kwaliteit te garanderen worden a1 onze

vertalingen conform de NEN norm zorgvuldig gecontroleerd door een tweede ervaren vertaler.

Wat biedt ons vertaalbureau?

• Een tevredenheidsgarantie: Wij garanderen dat u tevreden zult zijn over deze vertaling. Mocht u toch graag aanpassingen wensen, dan voeren wij deze in overleg graag voor u door.

• Een hoge kwaliteit: Wij zijn NEN en lSO-9001-gecertificeerd, welke onder andere een tweede controle op elke vertaling is vereist.”

2.7.

Beautiful Holland heeft de offertes geaccordeerd bij e-mailberichten van
26 februari 2015, 7 mei 2015 en 11 mei 2015. Bij factuur van 11 maart 2015 heeft Perfect aan Beautiful Holland een overeengekomen aanbetaling van € 16.000,- in rekening gebracht. Beautiful Holland heeft deze rekening in twee gedeelten betaald op
23 maart 2015 en 1 april 2015.
2.8. Perfect heeft de opgedragen vertalingen uitgevoerd in de periode van
23 maart 2015 tot medio mei 2015. Zij heeft aan Beautiful Holland voor haar werkzaamheden in drie facturen in totaal € 49.726,89 inclusief BTW in rekening gebracht, van welk bedrag Beautiful Holland € 20.539,75 inclusief BTW heeft betaald.

2.9.

Op 18 mei 2015 mailde Beautiful Holland aan Perfect onder meer:
“Alle vertalingen zijn binnen maar op antwoord van de vraag is alles naar volle tevredenheid gegaan kan ik volmondig Nee zeggen. Ik zou dit graag in een persoonlijk gesprek willen toelichten (…)“

2.10.

In of omstreeks die periode bracht Beautiful Holland het boek in de publiciteit (‘de PR-machine draaide op volle toeren’). Een groot deel van de uit te geven boeken is vervolgens gedrukt.

2.11.

Op 10 juni 2015 heeft een bespreking tussen partijen plaatsgevonden. Zijdens Beautiful Holland is bij die gelegenheid toegezegd om concrete verbeterpunten in de vertalingen aan Perfect door te geven. Op 24 juni 2015 is zijdens Perfect opnieuw gevraagd om reacties op de vertalingen.
2.12. Op 6 juli 2015 werd het boek aan het publiek gepresenteerd in het Kurhaus in Scheveningen, waarbij exemplaren werden aangeboden aan de Nederlandse minister-president en aan de ambassadeur van China.

2.13.

Op 16 juli 2015 mailde Beautiful Holland onder meer: “De Chinese versie is schrikbarend slecht vertaald. Zo erg dat wij vanuit het Chinese zakenleven de boeken retour hebben gekregen. 10.000 Chinese boeken onbruikbaar… Dit is alleen nog maar Chinees… Ook de Engelse vertaling zijn al slechte berichten over… Wij zijn nog steeds intern bezig.. Zoals eerder gezegd en aangegeven. Ik kan wat betreft de Chinese versie wel een toelichting geven van de Chinese directeur kamer van koophandel. (…)”

2.14.

Perfect beantwoordde dat e-mailbericht op dezelfde dag onder meer als volgt: “(…) Beide vertalers zijn onze vaste vertalers met jaren ervaring en met vele boeken op hun naam. Tevens zijn beide vertalingen grondig door een tweede lezer gereviseerd door de kwaliteitsmanager. Heel graag ontvang ik concrete punten zodat ik die met onze afdeling kwaliteitsmanagement kan bespreken. Zou je mij deze concrete punten vandaag nog kunnen sturen? Tevens ben ik benieuwd naar de toelichting van de Chinese directeur. (…)”

2.15.

Bij e-mailbericht van 6 augustus schreef de Japanse ambassade aan Beautiful Holland, dat zij het een mooi boek vonden, maar dat de vertaling in het Japans te wensen overliet: “Meerdere Japanse en Japanssprekende collega’s hebben naar de tekst gekeken en deze is op plaatsen onnatuurlijk of een letterlijke vertaling uit het Nederlands die in het Japans ongrijpbaar is.(…) Wij zouden, graag daarom 5 exemplaren van de Engelse vertaling bij u aanschaffen, aannemende dat de Engelse vertaling ok is.”

2.16.

Bij e-mailbericht van 24 augustus 2015 en bij brief van haar advocaat van
28 augustus 2015 heeft Beautiful Holland Perfect aansprakelijk gesteld voor slechte vertalingen van (voorlopig) de Chinese en de Japanse vertaling.

3. Het geschil

in conventie

3.1.

Beautiful Holland B.V. vordert samengevat - veroordeling van

Vertaalbureau Perfect B.V. tot betaling van € 1.156.339,50, vermeerderd met rente en kosten. Zij heeft daartoe, in aanvulling op de hiervoor als vastaand aangenomen feiten, het volgende gesteld.

3.2.

In juli en augustus 2015 is Beautiful Holland op de hoogte gesteld van klachten over de kwaliteit van de vertalingen in het Chinees en het Japans. De teksten waren (onder meer) zeer moeilijk leesbaar. Op 18 september 2015 heeft Beautiful Holland de bevindingen van een aantal onafhankelijke vertalers ontvangen, aan wie zij had verzocht om tien pagina’s steekproefsgewijs te beoordelen. Deze vertalers toonden zich kritisch over de kwaliteit van de vertalingen in het Engels, Italiaans, Spaans, Portugees, Chinees en Japans.

3.3.

In januari 2016 heeft Beautiful Holland een ander vertaalbureau
(’31 Orange Translations’) ingeschakeld, dat concludeerde dat de vertalingen van Perfect te wensen overlieten. Men had de indruk dat Perfect voor deze vertalingen niet altijd ‘native speakers’ had ingezet, hetgeen voornamelijk te zien was in kleine nuances van de teksten. De algehele kwaliteit van de vertalingen was simpelweg onvoldoende, aldus
’31 Orange Translations’, en het vertaalbureau was ernstig tekortgeschoten in de kwaliteitsbewaking.

3.4.

Over de kwaliteit van de Engelse vertaling schreef prof. A. van Kemenade, hoogleraar in de Engelse taal en taalkunde aan de Radboud universiteit in Nijmegen, op
27 juni 2016 aan Beautiful Holland onder meer: “Het gemiddelde vertaalbureau, beedigd of niet, is gewoon niet goed genoeg. (…) ...het was goed te zien in deze vertalingen dat de basis van de vertalingen met automatische vertaalprogramma’s was gemaakt. Er bestaan wel goede bureaus, maar daar hangt een kostenplaatje aan. (…) Naar mijn inschatting zijn de vertalingen ver beneden het niveau voor een boek dat als visitekaartje voor Nederland is bedoeld. Voor een boek als Beautiful Holland moeten de teksten bij uitstek vlot lopen, moet alles idiomatisch zijn, en moet je culturele begrippen voor buitenlanders helder weergeven. Deze vertalingen zijn te letterlijk, met een aantal fouten en een groot aantal “Dunglish” (Dutch English) verschijnselen. Met name de tekst over Den Haag is van een onacceptabel niveau.”

3.5.

Prof. Van Kemenade heeft deze algemene opmerkingen geconcretiseerd in gedetailleerde aanwijzingen, op welke plaatsen in de vertaalde teksten de door haar beschreven gebreken zichtbaar zijn.

3.6.

Beautiful Holland stelt op grond van het voorgaande dat de vertalingen van Perfect niet voldoen aan haar in de offertes gegeven tevredenheidsgarantie zoals hiervoor geciteerd in r.o. 2.6. Zij heeft gesteld dat zij als gevolg van het voorgaande de schade heeft geleden, waarvan zij in dit geding vergoeding vordert. De schade betreft onder meer de onmogelijkheid om aanwezige voorraden boeken met gebrekkige vertalingen te verkopen, en de noodzaak om nieuwe boeken te laten drukken. Beautiful Holland heeft haar gederfde winst over 40.000 onverkoopbare boeken berekend op € 880.000,-.

3.7.

De door Perfect gevoerde verweren kunnen worden samengevat als volgt. Zij betwist dat de vertalingen, en met name ook de Chinese, Japanse en Engelse vertalingen, niet goed zijn en zij ontkent dat gebruik is gemaakt van geautomatiseerde vertaalprogramma’s.

3.8.

Perfect voert voorts aan dat Beautiful Holland, ondanks herhaalde verzoeken van Perfect, haar in algemene termen geformuleerde klachten niet of onvoldoende heeft geconcretiseerd en onderbouwd. Zij heeft haar vertalingen voorgelegd aan één of meer externe professionals, die de kwaliteit van de vertalingen als goed hebben beoordeeld.

3.9.

Aan Perfect kan geen tekortkoming worden toegerekend. Uit de tussen partijen gesloten overeenkomst blijkt van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Perfect, zoals is geformuleerd in artikel 6.4 van haar hier toepasselijke algemene voorwaarden (hiervoor geciteerd in r.o. 2.4). Zij heeft die inspanning adequaat geleverd.

3.10.

Perfect kan niet op voorhand garanderen dat er geen fout in de vertaalde teksten zit. De verstrekte tevredenheidsgarantie houdt in dat de opdrachtgever binnen 30 dagen na de levering kan verzoeken om de vertalingen kosteloos aan te passen. Pas na die termijn van
30 dagen heeft Beautiful Holland, en dan nog slechts in zeer algemene termen, bericht dat de vertalingen niet goed zouden zijn.
3.11. Perfect heeft ook steeds aangegeven bereid te zijn tot herstel van gemaakte fouten, maar herstel was niet mogelijk omdat Beautiful Holland niet kenbaar maakte en niet onderbouwde welke specifieke tekortkomingen zij bedoelde.

3.12.

Verzuim treedt pas op nadat een redelijke termijn is verstreken om tot herstel over te gaan vanaf het moment, waarop de gebreken kenbaar zijn gemaakt, maar die termijn is nooit aangevangen, althans niet vóór de dagvaarding.

3.13.

Van verzuim is daarom geen sprake, zodat geen grond bestaat voor aansprakelijkheid van Perfect voor door Beautiful Holland geleden schade. Perfect heeft de gestelde schade in alle onderdelen gemotiveerd betwist.

in reconventie

3.14.

Vertaalbureau Perfect B.V. vordert samengevat - veroordeling van
Beautiful Holland B.V. tot betaling van € 29.187,14 inclusief BTW, vermeerderd met de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW, te vermeerderen met 2 procentpunten, vanaf
27 mei 2015 respectievelijk vanaf 18 mei 2015, alsmede vermeerderd met € 1.066,90 aan buitengerechtelijke incassokosten met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf
veertien dagen na betekening van het vonnis tot de dag der voldoening.

3.15.

Beautiful Holland B.V. voert verweer, in grote lijnen overeenkomstig haar stellingen in conventie.

4 De beoordeling

in conventie

4.1.

Perfect doet ter afwering van de vordering een beroep op haar algemene voorwaarden, zoals hiervoor weergegeven in r.o. 2.5. Beautiful Holland heeft de toepasselijkheid van die voorwaarden betwist. De rechtbank beoordeelt dit punt als volgt.

4.2.

Perfect heeft haar Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden, alsmede haar website, in haar offertes vermeld. De volledige tekst van die voorwaarden kon vanaf die website worden gelezen, gedownload en opgeslagen.

4.3.

Deze werkwijze beantwoordt aan een thans in het handelsverkeer gebruikelijke en algemeen aanvaarde wijze van het bedingen van de toepasselijkheid van algemene handels- en betalingsvoorwaarden.

4.4.

Deze voorwaarden zijn daarom tussen partijen van kracht. Beautiful Holland is aan die voorwaarden gebonden. Daaraan kan niet afdoen dat, zoals Beautiful Holland heeft aangevoerd, zij die toepasselijkheid van die voorwaarden niet uitdrukkelijk heeft aanvaard.

4.5.

Hoewel aan Beautiful Holland kan worden toegegeven dat het gebruikte letterformaat van de verwijzing in de offertes naar de algemene voorwaarden nauwelijks nòg kleiner had gekund, diende Beautiful Holland er als professionele contractspartij op te letten of haar wederpartij zich van algemene voorwaarden bediende.

4.6.

Perfect heeft kennelijk, waar het gaat om de Engelse, Chinese en Japanse vertalingen, haar in r.o. 2.6. geciteerde tevredenheidsgarantie niet waar gemaakt, zoals voldoende blijkt uit de hiervoor weergegeven gemotiveerde en onderbouwde klachten van Beautiful Holland over de kwaliteit van de Engelse, Chinese en Japanse vertalingen. De vraag is echter of dat met succes aan Perfect kan worden tegengeworpen,

4.7.

Dat is niet het geval. Zoals Perfect heeft betoogd is zij bij klachten op grond van artikel 7.4 van haar voorwaarden gerechtigd om een vertaling binnen redelijke tijd te verbeteren of te vervangen; indien het vertaalbureau redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering of vervanging kan voldoen, kan het een reductie op de prijs verlenen.
4.8. Perfect moet bij ontevredenheid dus de gelegenheid krijgen voor herstel. Zij moet dus weten om welke concrete en voldoende gespecificeerde klachten het gaat, en zij moet ook voldoende tijd krijgen voor herstel. Als aan die voorwaarden niet is voldaan, treedt geen verzuim in, en ontstaat ook geen aansprakelijkheid voor schadevergoeding.

4.9.

Aan deze voorwaarden is niet voldaan. Perfect heeft geen, althans veel te laat, voldoende concrete en specifieke opgaven van de klachten gekregen en haar is geen termijn gegeven om de aangewezen onjuistheden te herstellen. Dat zo’n termijn misschien niet (meer) paste binnen het door Beautiful Holland voorgenomen (ambitieuze) tijdpad van de boekpublicatie, valt in de risicosfeer van Beautiful Holland.

4.10.

De vordering tot schadevergoeding moet dus worden afgewezen. Daarbij moet in het midden blijven het antwoord op de door prof. Van Kemenade opgeworpen vraag
(r.o. 3.4), of Perfect wel in staat was om te beantwoorden aan het niveau voor een boek dat als visitekaartje voor Nederland is bedoeld, waarin de teksten bij uitstek vlot moeten lopen en alles idiomatisch moet zijn, en de culturele begrippen voor buitenlanders helder moeten worden weergegeven.

4.11.

Prof. Van Kemenade heeft daarbij vermeld dat er bureaus zijn die dat kunnen, maar dat daar een prijskaartje aan hangt. Het valt buiten het bestek van dit geding om te onderzoeken volgens welke keuzecriteria Perfect door Beautiful Holland is geselecteerd.

4.12.

Beautiful Holland B.V. zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Vertaalbureau Perfect B.V. worden begroot op € 3.903,- voor verschotten (griffierecht) en op € 6.422,- voor salaris van haar advocaat (twee punten, Tarief VIII).

in reconventie

4.13.

Perfect vordert voldoening van haar nota’s met rente en kosten. Deze eis is voor toewijzing vatbaar, nu het verweer moet worden verworpen, omdat dit zakelijk gelijkluidend is aan de in conventie verworpen stellingen van Beautiful Holland.

4.14.

Beautiful Holland B.V. zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Vertaalbureau Perfect B.V. worden begroot op € 579,- voor salaris van haar advocaat (één punt, Tarief III).

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1.

wijst de vorderingen af.

5.2.

veroordeelt Beautiful Holland B.V. in de proceskosten, aan de zijde van Vertaalbureau Perfect B.V. tot op heden begroot op € 10.325,-, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling;

5.3.

veroordeelt Beautiful Holland B.V. in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00, onder de voorwaarde dat Beautiful Holland B.V. niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak;

5.4.

verklaart dit vonnis in conventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

in reconventie

5.5.

veroordeelt Beautiful Holland B.V. om aan Vertaalbureau Perfect B.V. te betalen een bedrag van € 30.254,04 (dertig duizendtweehonderdvierenvijftig euro en vier eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW plus de contractuele opslag op die rente van 2% als bedoeld in artikel 6.6 van de door Vertaalbureau Perfect B.V. gehanteerde Algemene Voorwaarden, over het bedrag van € 29.187,14 met ingang van 27 mei 2015 tot de dag van volledige betaling;

5.6.

veroordeelt Beautiful Holland B.V. in de proceskosten, aan de zijde van Vertaalbureau Perfect B.V. tot op heden begroot op € 579,-, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling;

5.7.

veroordeelt Beautiful Holland B.V. in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00, onder de voorwaarde dat Beautiful Holland B.V. niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak;

5.8.

verklaart dit vonnis in reconventie uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.K.F. Hangelbroek, mr. G.G. Vermeulen en mr. U. van Houten en in het openbaar uitgesproken op 24 augustus 2016.1

1 type: coll: