Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2016:2754

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
11-07-2016
Datum publicatie
22-07-2016
Zaaknummer
183736 / KG ZA 16-88 en 187215/ KG ZA 16-194
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

De voorzieningenrechter is al met al van oordeel dat sprake is van een ‘fishing expedition’. Het gaat eiser om het verkrijgen van stukken om te bezien of daarin de informatie staat die hij veronderstelt, althans waarvan hij hoopt daaraan iets te hebben, terwijl die veronderstelling niet voldoende is onderbouwd en daarvoor ook onvoldoende aanwijzing bestaat.

Gelet op vorenstaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat de vordering van niet voldoet aan de vereisten van artikel 843a Rv. De vordering ten aanzien van de gemeente Borne dient hierom te worden afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Zwolle

Vonnis in kort geding in gevoegde zaken van 11 juli 2016

in de zaak met zaaknrs. / rolnrs.: 183736 / KG ZA 16-88 en 187215/ KG ZA 16-194 van

1 [eiser 1] ,

2. [eiseres 1],

3. [eiseres 2],

4. [eiseres 3],

5. [eiser 2],

6. [eiseres 4],

allen wonende te [woonplaats] , eisers,

advocaten mr. drs. S.J.P. Kukolja en mr. drs. M. Wullink te Hengelo,

tegen

1. de publiekrechtelijke rechtspersoon

GEMEENTE BORNE,

zetelend te Borne,

advocaat: mr. B.S. ten Kate te Arnhem,

2. de publiekrechtelijke rechtspersoon

GEMEENTE HENGELO,

zetelend te Hengelo,

advocaat: mr. B.S. ten Kate te Arnhem,

3. de besloten vennootschap

KONINKLIJKE HASKONINGDHV GROEP B.V.,

h.o.d.n. ROYAL HASKONINGDHV,

gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort,

advocaat: mr. A.G. Smink te Zwolle,

4. de besloten vennootschap

ALCEDO B.V.,

gevestigd te Deventer en kantoorhoudende te Holten,

gemachtigde: ing. B.H. Willigenhagen,

5. de publiekrechtelijke rechtspersoon

PROVINCIE OVERIJSSEL,

zetelend te Zwolle,

gemachtigde: mr. L.M. de Jong,

6. de besloten vennootschap

PRORAIL B.V.,

gevestigd te Utrecht,

advocaat: mr. R. Chalmers Hoynk van Papendrecht,

7. de besloten vennootschap

SWECO B.V.,

gevestigd te De Bilt,

gemachtigde: mr. I. de Jong-Van der Winden.

Partijen zullen hierna [eiser 1] (in enkelvoud) en de gemeente Borne, de gemeente Hengelo, Royal HaskoningDHV, Alcedo, Provincie Overijssel, ProRail en Sweco genoemd worden.

1 De vordering

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 23 maart 2016, betekend aan de gemeente Borne, met de producties 1 tot en met 8 (zaaknummer / rolnummer 183736 / KG ZA 16-88)

 • -

  het faxbericht van 12 april 2016 van [eiser 1] , met als productie de sommatie van [eiser 1] aan de gemeente Borne in het kader van een op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ingediend verzoek

 • -

  het faxbericht van de gemeente Borne van 19 april 2016, met de producties 1 tot en met 10

 • -

  de akte houdende aanvulling feiten en grondslag, tevens houdende wijziging c.q. vermeerdering van eis, met de producties 9 tot en met 23

 • -

  het faxbericht van 25 april 2016 van [eiser 1] , met productie 24

 • -

  de mondelinge behandeling van 26 april 2016, inclusief pleitnotities van [eiser 1] en de gemeente Borne

 • -

  de aanhouding ten behoeve van minnelijk overleg

 • -

  de dagvaarding van 7 juni 2016, betekend aan de gemeente Hengelo, Royal HaskoningDHV, Alcedo, Provincie Overijssel, ProRail en Sweco (zaaknummer / rolnummer 187215/ KG ZA 16-194)

 • -

  de akte wijziging c.q. vermeerdering van eis ten aanzien van de gemeente Borne, door de rechtbank ontvangen op 13 juni 2016

 • -

  de akte wijziging c.q. vermeerdering van eis ten aanzien van de Provincie Overijssel, door de rechtbank ontvangen op 16 juni 2016

 • -

  de akte wijziging c.q. vermeerdering van eis ten aanzien van Sweco, door de rechtbank ontvangen op 16 juni 2016

 • -

  de producties 1 tot en met 4 van Royal HaskoningDHV, door de rechtbank ontvangen op 17 juni 2016

 • -

  de akte van de gemeente Borne, met producties 11 en 12, door de rechtbank ontvangen op 17 juni 2016

 • -

  de mondelinge behandeling van 20 juni 2016

 • -

  de pleitnota’s van [eiser 1] , de gemeente Borne, de gemeente Hengelo, Royal HaskoningDHV, Alcedo, Provincie Overijssel, ProRail en Sweco

 • -

  de wijzing van eis ter zitting ten aanzien van ProRail.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

2 De vordering

2.1.

[eiser 1] vordert, na wijziging van eis, de gemeente Borne te veroordelen:

I) om aan [eiser 1] binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis te verstrekken:

- Bepaalde bescheiden waarvan het bestaan blijkt uit de brief van 3 december 2001 (kenmerk gemeente Borne 1-7228) van de heer [A] :

a. een onderzoek naar of een besluit dat een hogere grenswaarde of geluidsscherm mogelijk is, meer in het bijzonder de correspondentie in 2001 en 2002 waaruit blijkt dat de gemeente Borne in het kader van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Burenweg 2e fase met de Provincie heeft gesproken over hogere grenswaarden ten aanzien van het perceel van [eiser 1] . Het gaat daarbij onder meer om correspondentie na de brief van 27 augustus 2007 van de Provincie (kenmerk gemeente Borne: 1-4944);

b. een beleidsstuk of interne memo waaruit blijkt welke standpunten ten aanzien van de woning van [eiser 1] zijn ingenomen in het ontwikkelen van het bestemmingsplan Burenweg fase 2, meer in het bijzonder verslagen van de vergaderingen van de stuurgroep en projectgroep gehouden in het kader van bestemmingsplan Bedrijventerrein Burenweg 2e fase, althans een inventarisstaat waarin wordt omschreven welke beleidstukken, interne memo’s of andere documenten de gemeente in haar bezit heeft waarin in het kader van voornoemd bestemmingsplan standpunten staan genoteerd ten aanzien van de woning van [eiser 1] .

- Bepaalde bescheiden waarvan het bestaan blijkt uit de brief aan de heer [L 1] van 17 januari 2002 (kenmerk gemeente Borne 2-0358) waarin staat dat het bestemmingsplan Burenweg 2e fase geen doorgang zal vinden:

c. een beleidsstuk of interne memo waaruit blijkt welk standpunt ten aanzien van [eiser 1] is ingenomen naar aanleiding van het onderzoek naar de geluidsconsequenties. Subsidiair een inventarisstaat waarin wordt omschreven welke beleidstukken, interne memo’s of andere documenten de gemeente in haar bezit heeft waarin standpunten staan genoteerd ten aanzien van de geluidsconsequenties van de woning van [eiser 1] in het kader van het bestemmingsplan Burenweg fase 2.

- Bepaalde bescheiden waarvan het bestaan blijkt uit het geluidsonderzoek ‘Akoestisch onderzoek i.v.m. ontwikkeling bestemmingsplan bedrijventerrein Burenweg’ opgesteld door [B] en [C] van 11 oktober 2001:

d. verzoek aan de Provincie Overijssel voor het toekennen van een hogere grenswaarde als mede de reactie daarop van de Provincie voor het perceel van [eiser 1] , althans de correspondentie in 2001 en 2002 waaruit blijkt dat de gemeente Borne in het kader van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Burenweg 2e fase 2001 met de Provincie heeft gesproken over hogere grenswaarden.

e. Beleidsstukken of een interne memo hoe de bevinding van de ligging van de geluidscontour is verwerkt in de (beleids)visie ten aanzien van de ontwikkeling van het bedrijventerrein Burenweg fase 2, althans een inventarisstaat waarin wordt omschreven welke beleidstukken, interne memo’s of andere documenten de gemeente in haar bezit heeft en waaruit blijkt van de (beleids)visie van de gemeente ten aanzien van de ligging van de geluidscontour in het kader van de ontwikkeling van het bedrijventerrein Burenweg fase 2.

- Bepaalde bescheiden waarvan het bestaan blijkt uit het B&W advies van 19 augustus 2004 van [P] (kenmerk gemeente Borne 4-7085), en/of het collegebesluit van 28 september 2004, en/of uit de memo van [P] aan het college van 7 oktober 2004 (kenmerk gemeente Borne 4-7235) en/of uit de brief van 20 augustus 2072 (kenmerk gemeente Borne 12Uit06853) van verantwoordelijk ambtenaar [D] , en/of uit de stuurgroepverslagen, namelijk:

f. beleidsstukken of een interne memo waaruit de keuze blijkt om de woning van [eiser 1] al dan niet als woning in de woon-werk zone op te nemen van het bestemmingsplan De Veldkamp 2006, meer in het bijzonder collegebesluit(en) c.q. besluit(en) van de Stuurgroep om de woning van [eiser 1] niet als woning in de woon- werkzone op te nemen;

g. alle verslagen van de vergaderingen van de Stuurgroep Buren in het kader van project Bedrijventerrein De Veldkamp die gemaakt zijn, al dan niet onder redactie van de DHV, en meer in het bijzonder de verslagen waarin [eiser 1] wordt genoemd en/of over verwerving, uitkoop of onteigening wordt gesproken;

Alsmede alle verslagen van projectgroep Bedrijventerrein Buren (of de Veldkamp). Daarbij wordt opgemerkt dat:

i. de verslagen origineel (gewaarmerkt of op briefpapier) moeten zijn en daarbij ondertekend of geparafeerd, zoals te doen gebruikelijk;

ii. de verslagen volledig en authentiek dienen te zijn zonder dat daarin stukken uit zijn weggelaten, weggehaald of zwartgemaakt;

althans een inventarisstaat waarin wordt omschreven welke beleidstukken, interne memo’s of andere documenten de gemeente in haar bezit heeft waaruit de keuze blijkt om de woning van [eiser 1] al dan niet als woning in de woon-werkzone op te nemen van het bestemmingsplan De Veldkamp 2006.

- Bepaalde bescheiden waarvan het bestaan onder meer blijkt uit de nieuwsbrief van 2 juni 2004 van [Z] en/of uit de stuurgroepverslagen, namelijk:

h. beleidsstukken of een interne memo waaruit blijkt dat alle woningen in het plangebied van de het bestemmingsplan De Veldkamp 2006 aangekocht zullen worden, c.q. welke beleid daaromtrent gevoerd wordt, meer in het bijzonder:

- het amoveringsplan of verwervingsplan;

- het verwervingsplan uit de samenwerkingsovereenkomst (zoals dat onder meer is genoemd in de verslagen van de vergadering van de stuurgroep);

- het spoorboekje onteigening (zoals dat onder meer is genoemd in de notulen van de stuurgroep vergadering van 4 december 2006 notulen);

- de besluiten die ten aanzien van de individuele burgerwoningen zijn genomen om deze aan te kopen of te onteigenen;

- het besluit dat is genomen om de woning van [eiser 1] niet aan te kopen of te onteigenen.

althans een inventarisstaat waarin wordt omschreven welke beleidstukken, interne memo’s of andere documenten de gemeente in haar bezit heeft, waaruit blijkt dat alle woningen in het plangebied van de het bestemmingsplan De Veldkamp 2006 aangekocht zullen worden, c.q. welke beleid daaromtrent gevoerd wordt.

- Bepaalde bescheiden waarvan het bestaan volgt uit het voorbereidingsbesluit (kenmerk gemeente Borne 2-7705/1) van 28 oktober 2004:

i. beleidsstukken of interne memo’s waaruit blijkt wat de overwegingen zijn om het voorbereidingsbesluit te vestigen waarbij een relatie wordt gelegd met het amoveringsplan, althans een inventarisstaat waarin wordt omschreven welke beleidstukken, interne memo’s of andere documenten de gemeente in haar bezit heeft, waaruit blijkt wat de overwegingen zijn om het voorbereidingsbesluit te vestigen.

j. beleidstukken of interne memo’s waaruit blijkt waarom [adres 1] buiten het voorbereidingsbesluit is gelaten, althans een inventarisstaat waarin wordt omschreven welke beleidstukken, interne memo’s of andere documenten de gemeente in haar bezit heeft, waaruit blijkt wat de overwegingen zijn om [adres 1] buiten het voorbereidingsbesluit te laten.

- Bepaalde bescheiden waarvan het bestaan volgt uit de zienswijze van de Provincie Overijssel van 12 oktober 2006 (kenmerk gemeente Borne 06ink04182):

k. nadere onderbouwing van de verwervingskosten uit de exploitatiebegroting. Deze zijn op de euro nauwkeurig begroot op € 18.304.552,00. Er moet een amoveringsplan aan ten grondslag liggen c.q. een gedetailleerde begroting per te verwerven perceel. Deze dient afgegeven te worden. Zowel voor de peildatum 1 januari 2002, 2003, 2004 en 1 januari 2005 als voor de peildata 1 januari 2006 en 1 januari 2007;

l. de navolgende bijlagen bij de brief van 3 maart 2006 (kenmerk 06uit00956) van de gemeente Borne aan de Provincie Overijssel:

i. de resultaten van het vooroverleg ex artikel 70 Besluit ruimtelijke ordening;

ii. de gegevens over de uitvoerbaarheid van het plan, alsmede een exemplaar van de exploitatieberekening met het raadsbesluit;

iii. het resultaten van milieuonderzoeken, inclusief de relevante rapporten, met name de onderzoeken die voor de vaststelling nog zijn uitgevoerd en de ontheffing hogere grens waarden Wet geluidhinder;

m. althans beleidsstukken of interne memo’s waaruit dit verwervingsbeleid blijkt, althans een inventarisstaat waarin wordt omschreven welke beleidstukken, interne memo’s of andere documenten de gemeente in haar bezit heeft, waaruit het verwervingsbeleid van de gemeente Borne in het kader van het bestemmingsplan De Veldkamp 2006 blijkt.

n. alle stukken en correspondentie met betrekking tot de behandeling van het verzoek om hogere grenswaarden in het kader van het bestemmingsplan De Veldkamp 2006. Van de zijde van de Provincie zijn hier veel vragen over gesteld; waarschijnlijk gesteld naar aanleiding van het rapport ‘Geluidsaspecten ‘de Veldkamp’ t.b.v. bestemmingsplan’ van 14 september 2005 opgesteld door de gemeente Hengelo.

o. de correspondentie waaruit blijkt dat de gemeente Borne de door de gemeente Borne per brief van 3 maart 2006 aan de Provincie toegezonden stukken heeft opgevraagd bij de Provincie, alsmede de reactie daarop van de Provincie;

- Bepaalde bescheiden waarvan het bestaan volgt uit het B&W besluit en of memo met kenmerk 14INT00005:

p. scenario-analyse van 19 december 2013 van mr. J.B. Mus van Rassers Advocaten.

- Bepaalde bescheiden in relatie tot de geluidsonderzoeken die zijn gedaan:

q. Alle onderzoeken die gedaan zijn naar de akoestische situatie op het perceel van [eiser 1] , waaronder onder meer maar niet uitsluitend:

i. het definitieve rapport dat naar aanleiding van het conceptrapport over de akoestische situatie rond het pand [adres 1] in augustus 2010 is opgemaakt;

ii. het onderzoek van de gemeente Hengelo dat is genoemd in de Memo aan het college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad van 18 december 2013 (kenmerk 30int03047);

iii. de rapportages van Alcedo:

a. het rapport met kenmerk ‘20144518.R01.V02’ en;

b. het rapport met kenmerk ‘20144578.R01.V0l’;

c. het rapport met kenmerk ‘20144518.R01.V00’;

d. alle voorafgaande versies van deze rapportage waaronder concepten, waaronder de rapporten met versie nummers R02, R03 en hoger en daarvan versies aangeduid met V00, V0l, V02, V03 en hoger;

e. alsmede alle overige correspondentie en/of rapporten met de gemeente Borne met betrekking tot de in de opdrachtbevestiging weergegeven werkzaamheden onder punt 1 tot en met 7 zoals hiervoor weergegeven, althans met betrekking tot [adres 1] ;

iv. alles onder de voorwaarde dat de bescheiden volledig en authentiek (kopie conform origineel) dienen te zijn zonder dat daarin stukken uit zijn weggelaten, weggehaald of zwartgemaakt.

r. Kostenramingen c.q. begrotingen die met betrekking tot het in het bestemmingsplan De Veldkamp 2014 aangeboden geluidscherm zijn gemaakt en in het bijzonder:

i. het volledige concept rapport van de Kostennotitie GS Borne van 11 mei 2015 opgesteld door Sweco (voorheen Grontmij), daaronder begrepen de volledige bijlagen, daaronder begrepen ‘Rapport Beoordeling akoestische situatie [adres 1] ’;

ii. alles onder de voorwaarde dat de bescheiden volledig en authentiek (kopie conform origineel) dienen te zijn zonder dat daarin stukken uit zijn

weggelaten, weggehaald of zwartgemaakt.

iii. het definitieve rapport van de Kostennotitie GS Borne van Sweco, daaronder begrepen de volledige bijlagen.

s. Interne afstemming die met betrekking tot het geluidscherm voor het perceel [adres 1] in het kader van het bestemmingsplan De Veldkamp 2014 is gedaan, alsmede van de adviezen die in dat kader zijn ingewonnen;

t. Alle correspondentie met ProRail over het perceel [adres 1] , waaronder onder meer maar niet uitsluitend:

i. een mail van of aan een medewerker van ProRail van november 2013 dat de woning van [eiser 1] op de voorlopige saneringslijst zou staan (inclusief alle voorafgaande en opvolgende correspondentie);

ii. het verzoek aan ProRail die heeft geleid tot de hiervoor genoemde brief van 27 september 2015 (kenmerk gemeente Borne 15ink08160), inclusief alle voorgaande en opvolgende correspondentie;

iii. het contact dat tussen de gemeente Borne en ProRail heeft plaatsgevonden in 2014, waarbij vanuit de gemeente Borne is gevraagd om vanuit het landelijke meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) een geluidscherm te plaatsen ter hoogte van de woning van de familie [eiser 1] in Borne;

iv. het contact dat tussen de gemeente Borne en ProRail heeft plaatsgevonden begin 2015;

v. een toelichting bij de overzichtskaart van 24 maart 2015 (kenmerk ProRail GBDne01, was gevoegd bij brief van ProRail van 17 september 2015) met daarop aangeduid een geluidsscherm over de gehele lengte van [adres 1] en [adres 2] ;

vi. het verzoek van de gemeente Borne aan ProRail dat heeft geleid tot de brief van 17 september 2015 (kenmerk GBD/Borne, geluidscherm);

vii. de resultaten van het akoestisch onderzoek dat door ProRail is gedaan met betrekking tot het specifieke baanvak waaraan de woning van [eiser 1] aan de [adres 1] is gelegen en wat met betrekking tot het voorgaande met de gemeente Borne is besproken;

viii. begrotingen van de kosten van een geluidsscherm ter plaatse van het

perceel [adres 1] uitgevoerd door ProRail;

ix. alsmede alle overige correspondentie tussen de gemeente Borne en

ProRail inzake het perceel [adres 1] ;

x. afschriften van de correspondentie waaruit blijkt dat de gemeente Borne

om een zienswijze heeft gevraagd in het kader van het Wob-verzoek van

[eiser 1] om alle correspondentie met ProRail.

- Bepaalde bescheiden in relatie tot de Wob-verzoeken van [eiser 1] , namelijk alle documenten die bij de Wob-verzoeken die op de onderwerpen die in de 843a Rv procedure aan de orde zijn, in niet geanonimiseerde vorm. Het gaat om de navolgende documenten:

Inzake referentie 16UIT01755 (kenmerk K&W 20150197), over de koersbepaling door de gemeente Borne na verloren zaken

u. 10int00403 B&W voorstel instellen hoger beroep van 10 juni 2010;

v. 11ink00705 reactie advocaat n.a.v. de uitspraak van 9 februari 2011;

w. B&W-voorstel inzake herziening bestemmingsplan [adres 1] van 16 augustus 2011, 11int00958;

x. Advies Hekkelman Advocaten van 13 mei 2011, 11ink04375 en mailverkeer voordien en nadien;

y. Aanvullend advies Hekkelman Advocaten d.d. 27 juli 2011, 11ink03955;

z. Memo raad d.d. 4 mei 2012, 12int00717;

aa. Memo Stuurgroep De Veldkamp inzake [eiser 1] d.d. 10 juli 2012, 121nt01277;

bb. B&W-voorstel inzake ontwerpbestemmingsplan De Veldkamp, herziening [adres 1] -9 d.d. 14 augustus 2012, 12int01409;

cc. B&W-voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan [adres 1] -9 d.d. 13 november 2012, 12int01821;

dd. 12int02059 memo aan college inzake uitspraken voorlopige voorziening planschade en handhaving;

ee. brief aan Rassers Advocaten inzake second opinion d.d. 5 december 2013, 13uit09654;

ff. mail met second opinion Rassers Advocaten 20 december 2013;

gg. 14int00762 B&W-besluit met toelichting van 15 april 2014 instellen incidenteel hoger beroep;

hh. 14int03164 memo gemeenteraad stand van zaken dossier;

ii. het collegebesluit van 26 maart 2014 met kenmerk 14int00606 (zie B&W voorstel van 74INT00762);

jj. het B&W rapport van 8 maart 2011 (zie B&W voorstel van 4 augustus 2011 met kenmerk 11INT00958).

Inzake referentie 16UIT07427 (kenmerk K&W 20160223), over de vraag om stukken die zien op verzoeken van [eiser 1] om in gesprek te komen met de gemeente Borne:

kk. Memo voor stuurgroep De Veldkamp d.d. 10 juli 2012 (kenmerk 12INT01271);

ll. B&W voorstel Positionering de gemeente Borne n.a.v. uitspraak RvS 23 oktober 2013 (kenmerk 14INT00005);

mm. Memo positionering de gemeente Borne scenarioanalyse n.a.v. uitspraak RvS 23 oktober 2013 van 18 december 2013;

- a. bijlage 1: samenvatting feiten;

- c. Bijlage 3: advies van een advocaat.

Inzake referentie 16UIT02491 (kenmerk K&W 20160239), inzake het voorbereidingsbesluit van 28 oktober 2004

nn. B&W-advies “zienswijze vooraanschrijving inzake illegale activiteiten” van 19 augustus 2004;

oo. Memo inzake “Besluit d.d. 28 september 2004 inzake dwangsomaanschrijving” van 7 oktober 2004.

Inzake referentie 16UIT02688 (kenmerk K&W 20160247), inzake het bestemmingsplan De Veldkamp, herziening [adres 1] -9;

pp. B&W voorstel van 19 augustus 2012, 12INT00827;

qq. Het collegebesluit met kenmerk 12int00824 (zie B&W voorstel 12INT00827).

II) om aan het onder I) gevorderde een dwangsom te verbinden van € 500,00 per dag of een gedeelte daarvan dat de gemeente Borne nalaat aan het gevorderde te voldoen, met een maximum van € 50.000,00;

III) om, indien zij niet binnen veertien dagen na dagtekening van de aanschrijving tot vrijwillige voldoening aan het te dezen te wijzen vonnis heeft voldaan, te voldoen de nakosten ad € 131,00 zonder betekening van dit vonnis, te verhoging met € 68,00 ingeval dit vonnis wel betekend is;

IV) in de kosten van deze procedure, te berekenen volgens het gebruikelijke tarief.

2.2.

[eiser 1] vordert de gemeente Hengelo te veroordelen om:

I) aan [eiser 1] binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis te verstrekken de bescheiden in volledige en onbewerkte vorm (kopie conform origineel), zonder dat daarin

stukken zijn weggelaten, weggehaald of zwartgemaakt:

a. het geluidsrapport van december 2013 en het bijgaande advies/interpretatie dat is opgesteld door geluidsdeskundigen van de gemeente Hengelo met betrekking tot de woning van [eiser 1] aan de [adres 1] (het rapport en advies is waarschijnlijk opgesteld door de heer [H] );

b. alle verslagen van de vergaderingen van de Stuurgroep Buren in het kader van project Bedrijventerrein De Veldkamp:

i. meer in het bijzonder de verslagen waarin [eiser 1] wordt genoemd en/of over verwerving, uitkoop of onteigening wordt gesproken;

ii. de verslagen dienen origineel (gewaarmerkt of op briefpapier) en ondertekend te zijn, zoals te doen gebruikelijk;

iii. de verslagen dienen volledig te zijn zonder dat daarin stukken uit zijn weggelaten, weggehaald of zwartgemaakt;

c. alle verslagen van projectgroep Bedrijventerrein Buren (of de Veldkamp);

d. het verwervingsplan uit de samenwerkingsovereenkomst (zoals dat onder meer is genoemd in de verslagen van de vergadering van de stuurgroep);

e. het spoorboekje onteigening (4 december 2006 notulen stuurgroep);

f. de volgende stukken die in het kader van het bestemmingsplan De Veldkamp 2006 zijn opgesteld, verwezen wordt naar de brief van 3 maart 2006 van de gemeente Borne aan de Provincie (kenmerk 06uit00956) met betrekking tot de goedkeuring van het bestemmingsplan te weten:

i. de resultaten van het vooroverleg ex artikel 10;

ii. de gegevens over de uitvoerbaarheid van het plan, alsmede een exemplaar van de exploitatieberekening met het raadsbesluit;

iii. het resultaat van het milieuonderzoeken, inclusief de relevante rapporten;

iv. het voorstel aan de raad en raadsbesluit.

2.3.

[eiser 1] vordert RoyalHaskoningDHV te veroordelen om aan [eiser 1] binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis te verstrekken:

g. Alle verslagen van de vergaderingen van de Stuurgroep Buren in het kader van project Bedrijventerrein De Veldkamp die ooit gemaakt zijn onder redactie van RoyalHaskoningDHV en meer in het bijzonder de verslagen waarin [eiser 1] wordt genoemd en/of over verwerving, uitkoop of onteigening wordt gesproken.

h. Alle verslagen van projectgroep Bedrijventerrein Buren (of de Veldkamp).

2.3.1.

Een en ander onder de voorwaarde dat de verslagen origineel (gewaarmerkt of op briefpapier) zijn en ondertekend of afgeparafeerd, zoals te doen gebruikelijk en de verslagen volledig en authentiek zijn zonder dat daar stukken uit zijn weggelaten, weggehaald of zwartgemaak en onder verbinding van een dwangsom van € 500,00 per dag of een gedeelte daarvan dat gedaagde nalaat aan het gevorderde te voldoen, met een maximum van € 50.000,00;

2.4.

[eiser 1] vordert Alcedo te veroordelen om aan [eiser 1] binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis te verstrekken, in volledige en onbewerkte vorm (kopie conform origineel), zonder dat daarin stukken zijn weggelaten, weggehaald of zwartgemaakt:

i. het rapport met kenmerk ‘20144518.R01.V02’ en;

j. het rapport met kenmerk ‘20144518.R01.V01’;

k. het rapport met kenmerk ‘20144518.R01.V00’;

1. alle voorafgaande versies van deze rapportage waaronder concepten, waaronder de rapporten met versie nummers R02, R03 en hoger en daarvan versies aangeduid met V00, V0, V02, V03 en hoger;

m. alsmede alle overige correspondentie en/of rapporten met de gemeente Borne met betrekking tot de in de opdrachtbevestiging weergegeven werkzaamheden onder punt 1 tot en met 7 zoals hiervoor weergegeven, althans met betrekking tot [adres 1] .

2.4.1.

Een en ander onder verbinding van een dwangsom van € 500,00 per dag of een gedeelte daarvan dat gedaagde nalaat aan het gevorderde te voldoen, met een maximum van € 50.000,00.

2.5.

[eiser 1] vordert de Provincie Overijssel – na wijziging van eis – te veroordelen om aan [eiser 1] binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis te verstrekken, in volledige en onbewerkte vorm (kopie conform origineel), zonder dat daarin stukken zijn weggelaten, weggehaald of zwartgemaakt:

a. De correspondentie in 2001 en 2002 waaruit blijkt dat de gemeente Borne in het kader van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Burenweg 2e fase met de Provincie heeft gesproken over hogere grenswaarden ten aanzien van het perceel van [eiser 1] . Het gaat daarbij onder meer om correspondentie na de brief van 21 augustus 2001 (uw kenmerk CPPC/2001/291);

b. alle stukken en correspondentie die de Provincie Overijssel tot haar beschikking heeft met betrekking tot het bestemmingsplan De Veldkamp 2006, met betrekking tot de bestemming, geluidssituatie en toekomst van de woning van de familie [eiser 1] te Borne aan de [adres 1] ;

c. de door de gemeente Borne per brief van 3 maart 2006 aan de Provincie Overijssel toegezonden stukken in het kader van het bestemmingsplan De Veldkamp 2006 waaronder:

iv. de resultaten van het vooroverleg ex artikel 10 Besluit ruimtelijke ordening;

v. de gegevens over de uitvoerbaarheid van het plan, alsmede een exemplaar van de exploitatieberekening met het raadsbesluit;

vi. de resultaten van milieuonderzoeken, inclusief de relevante rapporten, met name de onderzoeken die voor de vaststelling nog zijn uitgevoerd en de ontheffing hogere grenswaarden Wet Geluidhinder.

d. alle stukken en correspondentie met betrekking tot de behandeling van het verzoek om hogere grenswaarden in het kader van het bestemmingsplan De Veldkamp 2006; Van de zijde van de Provincie Overijssel zijn hier veel vragen over gesteld; de vragen zijn waarschijnlijk gesteld naar aanleiding van het rapport ‘Geluidsaspecten ‘de Veldkamp’ t.b.v. bestemmingsplan’ van 14 september 2005 opgesteld door de gemeente Hengelo;

e. alle overige documenten aanwezig bij Provincie Overijssel die direct betrekking hebben op het perceel [adres 1] van de familie [eiser 1] , daaronder begrepen geluidsonderzoeken en exploitatieberekeningen.

e1. alle versies van de ontwerp plannen en plantekeningen van het bestemmingsplan De Veldkamp 2006 zoals deze in het bezit van de Provincie Overijssel zijn;

e2. alle andere versies van de geluidsonderzoeken die in het bezit zijn van de Provincie Overijssel;

e3. Bijlage ‘Collegebesluit met behandeling zienswijze’ bij de brief van 5 januari 2006;

e4. Bijlage ‘Inlegvel wegverkeerslawaai en inlegvel railverkeerslawaai inclusief tabel met geluidsbelasting en overzichtskaart’ bij de brief van 5 januari 2006;

e5. Er is correspondentie met de Provincie Overijssel geweest over de woning van [eiser 1] . Uit het reeds verstrekte verslag van de stuurgroep blijkt dat vanuit de Provincie diverse vragen zijn gesteld over de geluidssituatie aan de Burenweg. Deze vragen hadden betrekking op de bestaande en nieuw te projecteren woningen. Gevorderd wordt overlegging van deze stukken, memo’s, telefoonnotities en/of aantekeningen;

e6. Alsmede memo’s, telefoonnotities, aantekeningen of notulen die zien op het overleg met de provincie over het geluid en/of het uitkopen van bewoners in het plangebied.

2.5.1.

Een en ander onder verbinding van een dwangsom van € 500,00 per dag of een gedeelte daarvan dat gedaagde nalaat aan het gevorderde te voldoen, met een maximum van € 50.000,00.

2.6.

[eiser 1] vordert ProRail – na wijziging van eis – te veroordelen om aan [eiser 1] binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis te verstrekken afschriften van het mailverkeer van november 2013 gevoerd tussen de gemeente Borne en ProRail;

f. het contact dat tussen de gemeente Borne en ProRail heeft plaatsgevonden in 2014, waarbij vanuit de gemeente Borne is gevraagd om vanuit het landelijke meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) een geluidscherm te plaatsen ter hoogte van de woning van de familie [eiser 1] in Borne, hieronder uitdrukkelijk begrepen, maar niet uitsluitend, de notulen en of aantekeningen van de bespreking die tussen [E] (ProRail) en wethouder [F] (gemeente Borne) heeft plaatsgevonden;

h. het contact dat tussen de gemeente Borne en ProRail heeft plaatsgevonden begin 2015;

i. een toelichting bij de overzichtskaart van 24 maart 2015 (uw kenmerk GBDneO1)

met daarop aangeduid een geluidsscherm over de gehele lengte van [adres 1] en [adres 2] , inclusief correspondentie hierover met de gemeente Borne;

j. het verzoek van de gemeente Borne aan ProRail dat heeft geleid tot de brief van 17 september 2015 (uw kenmerk GBD/Borne, geluidscherm);

k. een verklaring van ProRail ten aanzien van de woning van [adres 1] in het kader van het landelijke meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG), meer in bijzonder:

1. het antwoord op de vraag of de woning aan de [adres 1] wel of niet in het saneringsprogramma is opgenomen, meer in het bijzonder de status volgens het concept Y-onderzoek en de concept Y-lijst en of NoMo-lijst en of andere interne lijsten en de motivering daarbij;

m. de resultaten van het akoestisch onderzoek dat door ProRail is gedaan met betrekking tot het specifieke baanvak waaraan de woning van [eiser 1] aan de [adres 1] is gelegen, alsmede de gevelmaatregelen ten behoeve van het verkrijgen van de wettelijk vereiste maximale binnenwaarden en of standpunten ten aanzien van de doelmatigheid (DMC) en wat met betrekking tot het voorgaande met de gemeente Borne is besproken;

n. begrotingen van de kosten van een geluidsscherm ter plaatse van het perceel [adres 1] ;

o. alsmede alle voorafgaande correspondentie en correspondentie nadien tussen de gemeente Rome en ProRail inzake het perceel [adres 1] , waaronder mailverkeer van voor 6 november 2013 om 13:02, waaronder bijvoorbeeld eerder mailverkeer tussen frans.vanwegen@ProRail.nl en [H] ;

p. mailverkeer van en met mr. M. Wullink en in het bijzonder interne stukken en correspondentie die naar aanleiding daarvan zijn gewisseld;

q. stukken en of interne correspondentie waaruit blijkt welk standpunt is ingenomen ten aanzien van het geluidsrapport van de gemeente Hengelo door ProRail. Het bestaan hiervan blijkt uit het mailverkeer op 27 januari 2015 van [G] om 14.29 waarin vermeld wordt dat er binnen ProRail overleg is geweest over het geluidsrapport van de gemeente Hengelo;

r. stukken waaruit blijkt welk het standpunt ProRail heeft ingenomen in het kader van de ontwikkeling van de bestemmingsplannen “Bedrijventerrein Burenweg 2e fase (2001)”, De Veldkamp (2006), De Veldkamp Herziening [adres 1] -9 (2012) en De Veldkamp (2014). Het bestaan hiervan blijkt uit de mededeling aan mr. Wullink van [datum] dat ProRail alle bestemmingsplan ontwikkelingen langs het spoor in de gaten houdt;

s. stukken of informatie waaruit blijkt dat de gemeente Borne de woning van [eiser 1] al dan niet voor de peildatum voor sanering heeft aangemeld; ProRail heeft wettelijke saneringsverplichtingen en moet hier dus van op de hoogte zijn;

t. stukken, formele brieven, interne correspondentie, memo’s of mailverkeer waaruit blijkt dat ProRail het formele standpunt heeft ingenomen dat ProRail niet voor sanering verantwoordelijk is; het bestaan hiervan blijkt uit de door ProRail overgelegde stukken. Daarin wordt vanaf oktober 2014 uitsluitend gesproken over het realiseren van een geluidscherm door de gemeente Borne;

u. stukken, formele brieven, interne correspondentie, memo’s of mailverkeer houdende een afspraak met de gemeente Borne over verdeling van de realisatiekosten van het scherm en of gevelmaatregelen, daaronder begrepen de overeenkomst dat de gemeente Borne alle kosten zal dragen; het bestaan hiervan blijkt uit de door ProRail overgelegde stukken. Daarin wordt vanaf oktober 2014 uitsluitend gesproken over het realiseren van een geluidscherm door de gemeente Borne;

v. correspondentie tussen de gemeente Borne en ProRail naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling van 9 februari 2011, waarbij de woning als rechtmatig werd beoordeeld; Aangezien de saneringsstatus van de woning hiermee wijzigde moet hierover gecorrespondeerd zijn met de ProRail door de gemeente Borne;

w. aIle interne correspondentie die ziet op de wijziging van de conceptbrief van 16 september 2015 (zie mailwisseling tussen [G] en [K] ) en de definitieve brief van ProRail van 17 september 2015 ten aanzien van het voorbehoud van goedkeuring van de directies van ProRail en Railinfratrust. Het bestaan daarvan blijkt uit het bestaan van de verschillende versies.

2.6.1.

Een en ander onder verbinding van een dwangsom van € 500,00 per dag of een gedeelte daarvan dat gedaagde nalaat aan het gevorderde te voldoen, met een maximum van € 50.000,00.

2.7.

[eiser 1] vordert Sweco te veroordelen om aan [eiser 1] binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis te verstrekken, in volledige en onbewerkte vorm (kopie conform origineel), zonder dat daarin stukken zijn weggelaten, weggehaald of zwartgemaakt:

p. het concept rapport van de Kostennotitie GS Borne van 11 mei 2015 (auteur: [L 2] ), daaronder begrepen de volledige bijlagen, waaronder uitdrukkelijk begrepen de volledige bijlage 1;

q. alsmede alle voorafgaande correspondentie, telefoonnotities, memo’s met betrekking tot het opstellen van het concept rapport en correspondentie, telefoonnotities, memo’s nadien tussen de gemeente Borne en Sweco inzake het perceel [adres 1] ;

r. meer in het bijzonder de correspondentie, telefoonnotities en memo’s die aanleiding zijn geweest voor het bevestigen van de opdracht per e-mail van 16 maart 2015 door Sweco;

s. meer in het bijzonder de correspondentie, telefoonnotities en memo’s die er naar aanleiding van de schouw op 27 maart 2015 zijn geweest;

t. meer in het bijzonder de correspondentie, telefoonnotities en memo’s met de geluiddeskundige over of er nog onderzoeken gedaan moeten worden met betrekking tot hoogtes en grondslag en of over de dimensionering van het scherm die er zijn geweest, zoals blijkt uit de e-mail van 20 maart 2015 van de gemeente Borne.

2.7.1.

Een en ander onder verbinding van een dwangsom van € 500,00 per dag of een gedeelte daarvan dat gedaagde nalaat aan het gevorderde te voldoen, met een maximum van € 50.000,00.

2.8.

[eiser 1] vordert tevens bedoelde gedaagden te veroordelen om, indien niet binnen veertien dagen na dagtekening van de bedoelde aanschrijving tot vrijwillige voldoening aan het te dezen te wijzen vonnis is voldaan, aan hem te voldoen de nakosten € 131,00 zonder betekening van dit vonnis, te verhoging met € 68,00 ingeval dit vonnis wel betekend is aan de betreffende gedaagde en hen te veroordelen in de kosten van deze procedure, te berekenen volgens het gebruikelijke tarief.

2.9.

[eiser 1] legt het volgende aan zijn vorderingen ten grondslag.

De gewijzigde vorderingen ten aanzien van de gemeente Borne

2.9.1.

[eiser 1] is van mening dat hij schade heeft geleden, omdat hij door de gemeente Borne omtrent de feitelijke en juridische situatie van zijn woning, staande en gelegen aan de [adres 1] te Borne, bewust niet en onjuist is geïnformeerd. Er is sprake van institutionele stalking; [eiser 1] is geïntimideerd en zijn positie is ondermijnd. Er zijn aanwijzingen dat er bepaalde bescheiden zijn waarin door ambtenaren dan wel het college een standpunt is ingenomen ten aanzien van de woning van [eiser 1] . Hieruit blijkt wat de gemeente Borne wist omtrent de feitelijke en juridische toestand van de woning. Ook blijkt hieruit dat de gemeente Borne keuzes heeft gemaakt, zonder dat [eiser 1] van de hieraan ten grondslag liggende overwegingen in kennis is gesteld. Een en ander is onrechtmatig en in strijd met hetgeen in het maatschappelijk verkeer als behoorlijk betaamt. Er is daarnaast ook sprake van ongelijke behandeling.

Vanwege deze onrechtmatige daad is een verzoek voorlopig getuigenverhoor aanhangig gemaakt. In dit kader heeft [eiser 1] recht op en belang bij afgifte van de gevorderde bescheiden; de getuigen dienen behoorlijk opgeroepen te kunnen worden en aan de hand van de bescheiden kunnen de verklaringen van de getuigen worden gestaafd. De stukken dienen ook ter onderbouwing van de grondslag van de vordering ten aanzien van de gemeente Borne. De Wob-procedure heeft geen soelaas geboden; de gemeente Borne heeft onvoldoende op de betreffende achttien verzoeken gereageerd.

De gewijzigde vorderingen te aanzien van de gemeente Hengelo, Royal HaskoningDHV, de Provincie Overijssel, Alcedo, ProRail en Sweco

2.9.2.

[eiser 1] betoogt dat de vorderingen ten aanzien van de gemeente Hengelo, Royal HaskoningDHV, de Provincie Overijssel, Alcedo, ProRail en Sweco zijn ingesteld omdat zij bepaalde bescheiden onder zich hebben die zien op het onrechtmatig handelen van de gemeente Borne, en omdat ook zij onrechtmatig jegens [eiser 1] hebben gehandeld. De gemeente Borne heeft [eiser 1] en de rechterlijke macht bij herhaling misleid en deze partijen hebben hieraan meegewerkt. Thans vordert [eiser 1] stukken die [eiser 1] aangaan. [eiser 1] heeft hier recht op om zijn eigen rechtspositie te bepalen en zijn vorderingen te formuleren.

2.10.

De gemeente Borne, de gemeente Hengelo, Royal HaskoningDHV, de Provincie Overijssel, Alcedo, ProRail en Sweco verzetten zich ieder voor zich tegen toewijzing van de vorderingen en voeren daartoe gemotiveerd verweer.

2.11.

Op de standpunten van partijen zal hierna, voor zover van belang, nader worden ingegaan.

3 De beoordeling

De exhibitieplicht

3.1.

Op grond van artikel 843a lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) kan degene die daarbij rechtmatig belang heeft, op zijn kosten inzage, afschrift of uittreksel vorderen van bepaalde bescheiden aangaande een rechtsbetrekking waarin hij of zijn rechtsvoorgangers partij zijn, van degene die deze bescheiden te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft. Deze bijzondere exhibitieplicht vormt een uitzondering op de hoofdregel dat iemand onder hem berustende bescheiden niet aan een ander ter inzage hoeft af te geven. Artikel 843a Rv voorziet niet in een onbeperkt recht op inzage van bescheiden jegens degene die deze te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft, maar stelt het recht op inzage, afschrift of uittreksel van bepaalde bescheiden afhankelijk van een drietal cumulatieve vereisten.

Op grond van het eerste lid van artikel 843a Rv moet de eiser i) een rechtmatig belang hebben bij de inzage, het afschrift of het uittreksel en ii) moet hij inzage, afschrift of uittreksel vorderen van bepaalde bescheiden iii) aangaande een rechtsbetrekking waarin hij of zijn rechtsvoorganger partij is of was. Daaronder valt mede een rechtsbetrekking uit onrechtmatige daad. Naast deze beperkingen - waarmee is beoogd een dam op te werpen tegen zogenoemde ‘fishing expeditions’ - bevat het artikel de nadere restrictie dat degene die de bescheiden te zijner beschikking heeft, niet is gehouden aan de vordering te voldoen indien daarvoor gewichtige redenen zijn, alsmede indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat ook zonder de gevorderde gegevens een behoorlijke rechtsbedeling is gewaarborgd.

3.2.

Het ligt op de weg van de partij die exhibitie verlangt om voldoende concrete feiten en omstandigheden te stellen die naar normale ervaringsregels de vordering kunnen dragen.

Artikel 843a Rv biedt niet de mogelijkheid voor het opvragen van documenten waarvan slechts wordt vermoed dat deze documenten wel eens steun zouden kunnen geven aan de stellingen van de eisende partij. Niet nodig is, zoals in kort geding, dat voldoende aannemelijk is dat de onderliggende vordering slaagt. Voor het aannemen van een rechtmatig belang is het voldoende dat de partij die inzage verlangt aan de hand van de hem bekende feiten en omstandigheden aannemelijk maakt dat hij mogelijk een onderliggende vordering heeft.

De vorderingen ten aanzien van de gemeente Borne

3.3.

Allereerst staat ter beoordeling of [eiser 1] een rechtmatig belang heeft bij de verzochte bescheiden.

3.3.1.

Het staven van de verklaringen van de getuigen, te horen tijdens het voorlopig getuigenverhoor, zoals [eiser 1] ten eerste aan de onderhavige vordering ten grondslag legt, levert niet een rechtmatig belang op. De beoordeling van de geloofwaardigheid van getuigen betreft de waardering van bewijsmiddelen. Dat valt buiten het bereik van artikel 843a Rv.

3.3.2.

Ook in de wijze waarop de gemeente Borne op het verzoek dat in het kader van de Wob is ingediend heeft gereageerd, zoals [eiser 1] ten tweede aan de onderhavige vorderingen ten grondslag legt, is geen rechtmatig belang gelegen. Een (gedeeltelijke) afwijzing van een verzoek dat in het kader van de Wob is ingediend, staat niet in de weg aan toewijzing van een op artikel 843a Rv gebaseerde vordering, maar in een procedure als de onderhavige gaat het om de toegang van een partij tot voor – naar haar mening – in de procedure relevante informatie. In een Wob-procedure gaat het om de aan ieder toekomende aanspraak op publieke openbaarheid. Bij een (gedeelte) afwijzing volgt (na bezwaar) beroep, hetgeen aan de bestuursrechter ter beoordeling kan en dient te worden voorgelegd.

3.3.3.

Uit hetgeen [eiser 1] ten derde aan zijn vordering ten grondslag heeft gelegd – in het bijzonder wat betreft de kring van aansprakelijke personen – maakt de voorzieningenrechter op dat de vordering (mede) tot doel heeft om aan de hand van de gevraagde stukken de mogelijkheden tot verhaal te onderzoeken. Artikel 843a Rv heeft echter slechts het dienen van een bewijsbelang tot doel en niet het dienen van een verhaalsbelang. Dit maakt dat ook hierin geen rechtmatig belang is gelegen als bedoeld in artikel 843a Rv, terwijl voor het overige het gevorderde ook afstuit op het navolgende.

3.3.4.

Tot slot stelt [eiser 1] dat het verzoek is gedaan om de toegang te verschaffen tot de gegevens waarover de wederpartij (wellicht) beschikt; de vordering jegens de gemeente Borne gegrond op onrechtmatig handelen dient onderbouwd te worden, aldus [eiser 1] . Een onderbouwing van de relevantie van de gevorderde documenten is echter niet gegeven. Onvoldoende geconcretiseerd is welke onrechtmatige handelingen(en) de gemeente Borne worden verweten en waarom de thans gevorderde bescheiden hiervoor relevant zouden kunnen zijn. Uit de vordering en hetgeen [eiser 1] daaraan ten grondslag heeft gelegd, volgt ook dat [eiser 1] ten aanzien van een groot deel van de gevorderde bescheiden slechts vermoedt dat de wederpartij daarover beschikt en deze steun kunnen geven aan de stelling dat de gemeente Borne jegens hem onrechtmatig heeft gehandeld. Overigens is gesteld noch gebleken dat [eiser 1] een onredelijk nadeel lijdt omdat hij niet over de stukken beschikt waarvan hij stelt dat gedaagden daarover beschikken.

Daarnaast is nog maar de vraag of de gemeente Borne over de gevorderde bescheiden beschikt. Niet aannemelijk is geworden dat de gevorderde bescheiden daadwerkelijk bestaan. Hetgeen [eiser 1] ten aanzien van de door hem genoemde bescheiden naar voren heeft gebracht, is immers grotendeels aangekleed met speculaties over wat in het proces van besluitvorming heeft plaatsgevonden en in bescheiden is vastgelegd.

De voorzieningenrechter is al met al van oordeel dat sprake is van een ‘fishing expedition’. Het gaat [eiser 1] om het verkrijgen van stukken om te bezien of daarin de informatie staat die hij veronderstelt, althans waarvan hij hoopt daaraan iets te hebben, terwijl die veronderstelling niet voldoende is onderbouwd en daarvoor ook onvoldoende aanwijzing bestaat. Dat sprake is van een ‘fishing expedition’ is naar het oordeel van de voorzieningenrechter ook af te leiden uit het bij herhaling wijzigen van de eis: steeds nadat aan [eiser 1] bepaalde bescheiden zijn overhandigd, vraagt hij om andere bescheiden.

3.3.5.

Gelet op vorenstaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat de vordering van [eiser 1] niet voldoet aan de vereisten van artikel 843a Rv. De vordering ten aanzien van de gemeente Borne dient hierom te worden afgewezen.

De vorderingen ten aanzien van de Gemeente Hengelo, Royal HaskoningDHV, de Provincie Overijssel, Alcedo, Prorail en Sweco

3.4.

De vorderingen ten aanzien van de gemeente Hengelo, Royal HaskoningDHV, Provincie Overijssel, Alcedo, ProRail en Sweco delen dit lot. Hetgeen overigens door partijen is aangevoerd, behoeft geen nadere bespreking.

De proceskosten

3.5.

[eiser 1] zal als de in het ongelijk gestelde partij (ambtshalve) in de proceskosten worden veroordeeld.

De Provincie Overijssel heeft gevorderd [eiser 1] c.s. ter zake hoofdelijk te veroordelen. Nu hiertegen geen verweer is gevoerd, zullen [eiser 1] c.s. hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt ook de ander zal zijn bevrijd, in de proceskosten worden veroordeeld.

Royal HaskoningDHV heeft gevorderd om vermeerdering van de proceskosten met de wettelijk rente vanaf veertien dagen na dagtekening van dit vonnis, te vermeerderen met de nakosten ter hoogte van € 131,00 zonder betekening en ter hoogte van € 199,00 met betekening van dit vonnis. Een en ander zal, op de hierna te melden wijze, worden toegewezen.

3.5.1.

De kosten aan de zijde van de gemeente Borne worden begroot op:

- griffierecht € 619,00

- salaris advocaat 1.224,00 (1,5 × gebruikelijk tarief kort geding wegens extra

mondelinge behandeling)

Totaal € 1.843,00

3.5.2.

De kosten aan de zijde van de gemeente Hengelo worden begroot op:

- griffierecht € 619,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal € 1.435,00

3.5.3.

De kosten aan de zijde van Royal HaskoningDHV worden begroot op:

- griffierecht € 619,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal € 1.435,00

3.5.4.

De kosten aan de zijde van de Provincie Overijssel worden begroot op:

- griffierecht € 619,00

- salaris 400,00

Totaal € 1.435,00

3.5.5.

De kosten aan de zijde van Alcedo worden begroot op:

- griffierecht € 619,00

- salaris 400,00

Totaal € 1.435,00

3.5.6.

De kosten aan de zijde van ProRail worden begroot op:

- griffierecht € 619,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal € 1.435,00

3.5.7.

De kosten aan de zijde van Sweco worden begroot op:

- griffierecht € 619,00

- salaris 400,00

Totaal € 1.435,00

4 De beslissing

De voorzieningenrechter:

4.1.

wijst de vorderingen af,

4.2.

veroordeelt [eiser 1] c.s. in de proceskosten (ten aanzien van de Provincie Overijssel hoofdelijk), aan de zijde van

o Gemeente Borne tot op heden begroot op € 1.843,00

o De gemeente Hengelo tot op heden begroot op € 1.419,00

o Royal Haskoning tot op heden begroot op € 1.419,00

o Provincie Overijssel tot op heden begroot op € 1.019,00

o Alcedo tot op heden begroot op € 1.019,00

o ProRail tot op heden begroot op € 1.419,00

o Sweco tot op heden begroot op € 1.019,00,

4.3.

veroordeelt [eiser 1] ten aanzien van Royal HaskoningDHV in de nakosten, aan de zijde van Royal HaskoningDHV begroot op € 131,00 zonder dat betekening van dit vonnis heeft plaatsgehad, vermeerderd met een bedrag van € 68,00 indien en voor zover [eiser 1] niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan dit vonnis heeft voldaan en het vonnis om die reden is betekend, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over deze nakosten met ingang van de vijftiende dag na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,

4.4.

verklaart de proceskostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. T.R. Hidma en in het openbaar uitgesproken op 11 juli 2016.