Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2016:2359

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
29-06-2016
Datum publicatie
30-06-2016
Zaaknummer
Ak_zwo_16_697
Rechtsgebieden
Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Weigering toestemming om met behoud van zijn WW-uitkering vrijwilligerswerk te doen bij Go Ahead Eagles; Go Ahead Eagles geen algemeen nut beogende instelling; beroep ongegrond.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RSV 2016/188
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Zittingsplaats Zwolle

Bestuursrecht

zaaknummer: AWB 16/697

uitspraak van de enkelvoudige kamer in de zaak tussen

[eiser] , te Deventer, eiser,

en

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, verweerder

gemachtigde: W. Prins.

Procesverloop

Bij besluit van 11 december 2015 (het primaire besluit) heeft verweerder eiser geen toestemming verleend om met behoud van zijn Werkloosheidswet (WW)-uitkering vrijwilligerswerk te doen bij Go Ahead Eagles.

Bij besluit van 1 februari 2016 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar van eiser ongegrond verklaard.

Eiser heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 26 mei 2016.

Eiser is met bericht vooraf niet verschenen. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde.

Overwegingen

1. De rechtbank gaat uit van de volgende feiten en omstandigheden.

Eiser ontvangt sinds 2013 een WW-uitkering.

Bij formulier van 3 december 2015 heeft eiser verweerder toestemming verzocht om bij Go Ahead Eagles als steward vrijwilligerswerk te mogen verrichten met behoud van zijn uitkering, zulks met ingang van 27 november 2015.

Eiser heeft in voornoemd formulier aangegeven dat hij per wedstrijd een onkostenvergoeding ontvangt van € 20,--.

Dit heeft geleid tot de besluitvorming die is weergegeven in de eerste rubriek van deze uitspraak.

2.1

Verweerder heeft zich in het bestreden besluit op het standpunt gesteld dat de organisatie waar eiser zijn vrijwilligerswerk wil verrichten niet de juiste status heeft. Go Ahead Eagles is een betaald voetbal organisatie en heeft als doel winst maken, zodat deze organisatie niet valt in de categorie “instelling met een maatschappelijk doel of bijdragend aan algemeen nut” (anbi).

2.2

Eiser stelt dat verweerder ten onrechte toestemming heeft geweigerd. Eiser wijst er op dat in de praktijk maar weinig vrijwilligersorganisaties een anbi status hebben. In het kader van de participatiemaatschappij zou verweerder juist soepeler met de huidige regelgeving om dienen te gaan. Eiser wijst er voorts op dat de onkostenvergoeding € 20,-- per gespeelde wedstrijd bedraagt, zodat hij maximaal een vergoeding op jaar basis zou hebben van € 360,-- per jaar. Er is ook geen sprake van concurrentievervalsing, er zijn immers enkel vrijwilligers werkzaam als steward.

3. De rechtbank overweegt als volgt.

3.1

Artikel 8, eerste lid, van de WW bepaalt dat een persoon wiens dienstbetrekking geheel of gedeeltelijk is geëindigd, de hoedanigheid van werknemer behoudt, voor zover hij geen werkzaamheden verricht uit hoofde waarvan hij op grond van deze wet niet als werknemer wordt beschouwd, behalve als die werkzaamheden worden aangemerkt als vrijwilligerswerk.

Op grond van artikel 8, zesde lid, van de WW worden bij ministeriële regeling nadere voorwaarden gesteld aan het aanmerken van werkzaamheden als vrijwilligerswerk als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 1 van de Regeling vrijwilligerswerk in de WW (de Regeling), zoals deze sinds

1 januari 2015 luidt, bepaalt dat in deze regeling wordt verstaan onder:

- algemeen nut beogende instelling: instelling die op grond van artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de daarop berustende bepalingen, door de inspecteur als zodanig is aangemerkt;

-onbetaalde arbeid: werkzaamheden waar geen vergoedingen of verstrekkingen tegenover staan die hoger zijn dan € 4,50 per uur, of € 2,50 per uur indien de betrokkene jonger is dan 23 jaar, en waarvan de gezamenlijke waarde niet hoger is dan de bedragen genoemd in artikel 2, zesde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964;

-sociaal belang behartigende instelling: instelling als bedoeld in artikel 5c van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

-steunstichting SBBI: instelling als bedoeld in artikel 5d van de Algemene wet inzake rijksbelasting en de daarop berustende bepalingen, die door de inspecteur als zodanig bekend is gemaakt;

In artikel 2, aanhef, eerste lid, van de Regeling, is bepaald dat er sprake is van vrijwilligerswerk als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Werkloosheidswet, indien:

a. er sprake is van onbetaalde arbeid;

b. de onbetaalde arbeid bestaat uit gebruikelijk onbetaalde werkzaamheden als bedoeld in artikel 3; en

c. de onbetaalde arbeid wordt uitgevoerd bij een algemeen nut beogende instelling, een sociaal belang behartigende instelling of een steunstichting SBBI.

Artikel 5b, eerste lid, onder a, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen bepaalt dat een algemeen nut beogende instelling is:

a. een instelling – niet zijnde een vennootschap met in aandelen verdeeld kapitaal, een coöperatie, een onderlinge waarborgmaatschappij of een ander lichaam waarin bewijzen van deelgerechtigdheid kunnen worden uitgegeven – die:

1°. uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt;

2°. haar gegevens op elektronische wijze via internet openbaar maakt;

3°. voldoet aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden;

4°. gevestigd is in het Koninkrijk, in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een bij ministeriële regeling aangewezen staat, en

5°. door de inspecteur als zodanig is aangemerkt.

3.2

Niet in geschil, althans onvoldoende bestreden, is dat Go Ahead Eagles geen anbi is zoals bedoeld in bovengenoemde regelgeving. Go Ahead Eagles is evenmin een sociaal belang behartigende instelling of een steunstichting SBBI.

3.3

Nu eiser zijn vrijwilligerswerk als steward bij Go Ahead Eagles verricht, voldoet eiser niet aan artikel 2, aanhef, eerste lid, sub c, van de Regeling.

3.4

De Regeling is voorts een wet in materiële zin die algemeen verbindende voorschriften bevat. Voor verweerder is er geen ruimte om af te wijken van de Regeling.

Hetgeen eiser heeft aangevoerd kan dan ook niet slagen.

4. Het beroep is ongegrond.

5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door mr. W.R.H. Lutjes, rechter, in aanwezigheid van mr. E.G.M. ten Kate-van Holsteijn, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op

griffier rechter

Afschrift verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de datum van verzending daarvan hoger beroep worden ingesteld bij de Centrale Raad van Beroep. Als hoger beroep is ingesteld, kan bij de voorzieningenrechter van de hogerberoepsrechter worden verzocht om het treffen van een voorlopige voorziening of om het opheffen of wijzigen van een bij deze uitspraak getroffen voorlopige voorziening.