Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2015:917

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
20-02-2015
Datum publicatie
20-02-2015
Zaaknummer
08/137579-14
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

De politierechter van de rechtbank Overijssel veroordeelt een Nigeriaanse vrouw tot een gevangenisstraf van 2 maanden, waarvan 1 maand voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar wegens het bezit van een vals paspoort.

De vrouw heeft met een vals paspoort een paspoort verkregen bij de Nigeriaanse ambassade. Bij de IND toont verdachte beide paspoorten. Op het valse paspoort staat een stempel “cancelled”. De politierechter is van oordeel ondanks dat stempel nog steeds sprake is van een vals paspoort als bedoeld in artikel 231 lid 2 Wetboek van Strafrecht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Sector strafrecht

Zittingsplaats Zwolle

parketnummer: 08/137579-14

datum vonnis: 20 februari 2015

Vonnis op tegenspraak van de politierechter in de rechtbank Overijssel, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte]

geboren [geboortedatum] 1975 te [geboorteplaats] (Nigeria)

wonende te [woonplaats].

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van

6 februari 2015. De politierechter heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. J.W.M. van Term en van hetgeen door de verdachte en haar raadsman, mr. M.R. van der Pol, naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

Voluit luidt de tenlastelegging aan de verdachte, dat:

zij op of omstreeks 13 september 2013 te Zwolle in het bezit was van een reisdocument, te weten een nationaal paspoort van Nigeria ([nummer 1]) op naam van verdachte en afgegeven op 28 augustus 2003 te [geboorteplaats],

waarvan zij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat het reisdocument vals of vervalst was, bestaande de valsheid of vervalsing hieruit dat

- op de aangebrachte personaliabladzijde vermelde persoons- en paspoortgegevens, qua detaillering en lay-out niet overeenkomen met het origineel door de autoriteiten van Nigeria aangebrachte persoons- en paspoortgegevens in een paspoort van dit model en/of

- de geïntegreerde foto op de personaliabladzijde in dit document in een afwijkende techniek is aangebracht ten opzichte van de voorhanden zijnde specimen van een document van dit model en/of

- de berekende waarden van de in de onderste regel vermelde controle getallen, niet overeenkomen met de waarden zoals die behoren te zijn na een gestandaardiseerde berekening die is vastgelegd in Document 9303 van de International Civil Aviation Organisation.

3 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft na het pleidooi van de raadsman gevorderd dat verdachte wordt vrijgesproken. Voorts is de officier van justitie van mening dat het beslag dient te worden teruggegeven aan de verdachte.

4 De voorvragen

De politierechter heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat hij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

5 De beoordeling van het bewijs

5.1

Standpunt van de officier van justitie en de verdediging

De raadsman heeft bepleit dat verdachte wordt vrijgesproken, omdat in het paspoort het stempel “cancelled” staat en er dus niet mee gereisd kan worden. Het is daarom geen reisdocument meer. Voorts is het de vraag of het oude paspoort vals is, nu het nieuwe paspoort teruggrijpt op het oude paspoort en de IND ten aanzien van het nieuwe paspoort geen twijfel heeft. Het beslag, zowel het oude als het nieuwe paspoort, moeten dan ook aan verdachte worden teruggegeven.

De officier van justitie heeft zich bij repliek aangesloten bij het pleidooi van de raadsman.

5.2

Oordeel van de politierechter

Verdachte heeft bij de IND in verband met de aanvraag van een verblijfsvergunning een verlopen en een geldig Nigeriaans paspoort getoond. Uit onderzoek volgt dat het verlopen paspoort vals of vervalst is en dat daarmee het geldige paspoort frauduleus is verkregen. Verdachte heeft verklaard dat zij het oude paspoort door een niet met naam genoemde vriendin voor € 150 heeft laten aanvragen, omdat zij geen € 500 had om een paspoort bij de Nigeriaanse ambassade aan te vragen. Met het valse paspoort heeft verdachte bij de Nigeriaanse ambassade het nieuwe paspoort aangevraagd, omdat zij zich dat toen financieel wel kon veroorloven, aldus verdachte.

De politierechter is van oordeel dat, anders dan de raadsman en de officier van justitie betogen, het stempel “cancelled” niet leidt tot vrijspraak. De politierechter overweegt dat uit het arrest van de Hoge Raad van 12 april 2005 (ECLI:NL:HR:2005:AS5866) volgt dat de omstandigheid dat de geldigheid van een reisdocument is verstreken niet meebrengt dat dit document niet (meer) als reisdocument kan worden aangemerkt.

De politierechter is door de inhoud van de wettige bewijsmiddelen, die zijn opgenomen in de bijlage bij dit vonnis, tot de overtuiging gekomen, dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

zij op 13 september 2013 te Zwolle in het bezit was van een reisdocument, te weten een nationaal paspoort van Nigeria ([nummer 1]) op naam van verdachte en afgegeven op 28 augustus 2003 te [geboorteplaats], waarvan zij wist dat het reisdocument vals of vervalst was, bestaande de valsheid of vervalsing hieruit dat

- op de aangebrachte personaliabladzijde vermelde persoons- en paspoortgegevens, qua detaillering en lay-out niet overeenkomen met het origineel door de autoriteiten van Nigeria aangebrachte persoons- en paspoortgegevens in een paspoort van dit model en

- de geïntegreerde foto op de personaliabladzijde in dit document in een afwijkende techniek is aangebracht ten opzichte van de voorhanden zijnde specimen van een document van dit model en

- de berekende waarden van de in de onderste regel vermelde controle getallen, niet overeenkomen met de waarden zoals die behoren te zijn na een gestandaardiseerde berekening die is vastgelegd in Document 9303 van de International Civil Aviation Organisation;

6 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld bij artikel 231 lid 2 Wetboek van Strafrecht.

Voor zover de raadsman heeft willen betogen dat het bewezenverklaarde niet strafbaar is, omdat het valse/vervalste paspoort van verdachte door het stempel “cancelled” voor geen enkel doel (meer) gebruikt kan worden, overweegt de politierechter het volgende.

In verschillende procedures, met name binnen het vreemdelingenrecht, dient een vreemdeling zijn verblijfsduur en/of het verblijfsrecht in de Europese Unie aan te tonen. Met name de verblijfsduur kan worden aangetoond met documenten zoals een paspoort. In het valse paspoort van verdachte staat het stempel "cancelled", hetgeen vertaald moet worden als ongeldig. Het stempel "cancelled" maakt een paspoort tot een ongeldig document om te reizen, maar een dergelijk ongeldig verklaard reisdocument kan dus nog wel voor andere doeleinden worden gebruikt. De politierechter is daarom van oordeel dat ook het bezit van een vals of vervalst paspoort met het stempel "cancelled" een strafbaar feit als bedoeld in artikel 231 lid 2 Wetboek van Strafrecht is.

Er zijn overigens ook geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten.

Het bewezenverklaarde levert op het misdrijf: het bezit van een reisdocument waarvan hij weet dat het vals of vervalst is.

7 De strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De politierechter is daarom van oordeel dat verdachte strafbaar is voor het bewezenverklaarde feit.

8 De op te leggen straf en maatregel

Bij de strafoplegging houdt de politierechter rekening met de aard en de ernst van het gepleegde feit, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van de verdachte zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen.

Verdachte heeft niet alleen een vals paspoort in haar bezit gehad, maar is er tevens in

geslaagd om met dat valse paspoort bij de Nigeriaanse ambassade een paspoort te verkrijgen.

Verdachte heeft aldus aangetoond dat zij in staat moet worden geacht om met een vals

paspoort een andere identiteit aan te nemen. Mede om deze reden is een gevangenisstraf de

passende en geboden reactie.

De oriëntatiepunten van het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht vermelden bij dit feit

een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden. Aangezien niet valt uit te sluiten

dat verdachte wederom een paspoort of andere officiële documenten zal aanvragen, zal de

politierechter als waarschuwing de helft van de gevangenisstraf voorwaardelijk opleggen.

Dat de straf door deze waarschuwing lager is dan in vergelijkbare gevallen, doet tevens recht

aan het tijdsverloop van ruim 17 maanden sinds de pleegdatum.

9 Beslag

Er is beslag gelegd op het valse/vervalste paspoort ([nummer 1]), alsmede op het daarmee

frauduleus verkregen paspoort ([nummer 2]).

De politierechter is van oordeel dat beide paspoorten moeten worden onttrokken aan het

verkeer. Met het valse/vervalste paspoort is immers het feit begaan en het nieuwe paspoort is

door middel van dat feit verkregen.

10 De toegepaste wettelijke voorschriften

De hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen. Daarnaast berust deze beslissing op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 27, 36b en 36c Sr.

11 De beslissing

De rechtbank:

bewezenverklaring

- verklaart bewezen, dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;

strafbaarheid

 • -

  verklaart het bewezenverklaarde strafbaar;

 • -

  verklaart dat het bewezenverklaarde het volgende strafbare feit oplevert:
  het bezit van een reisdocument waarvan hij weet dat het vals of vervalst is.

 • -

  verklaart verdachte strafbaar voor het bewezenverklaarde;

straf

 • -

  veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 2 maanden, waarvan 1 maand voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren;

 • -

  bepaalt dat het voorwaardelijke deel van de straf niet ten uitvoer wordt gelegd, tenzij de rechter tenuitvoerlegging gelast omdat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd schuldig maakt aan een strafbaar feit;

beslag

- onttrekking aan het verkeer van het paspoort met nummer [nummer 1] en het paspoort met nummer [nummer 2].

Dit vonnis is gewezen door mr. B.T.C. Jordaans, politierechter, in tegenwoordigheid van

P.A. Feenstra, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 20 februari 2015.

Bijlage bewijsmiddelen

Leeswijzer

Deze bijlage maakt deel uit van het vonnis en bevat de bewijsmiddelen.

Het op 13 september 2013 door [verbalisant] en [verbalisant] en op ambtsbelofte opgemaakte proces-verbaal van aanhouding:

Op vrijdag 13 september 2013 omstreeks 12:10 uur waren wij, verbalisanten [verbalisant] en

[verbalisant], belast met de noodhulp binnen de gemeente Zwolle. (…) Op voornoemde dag en datum omstreeks 12:40 uur waren wij, verbalisanten, ter plaatse bij de IND. Aldaar spraken wij, verbalisanten, met een medewerker van de IND. Wij, verbalisanten, hoorden hem zeggen dat de verdachte bij de IND zat voor het aanvragen van een verblijfsvergunning en dat zij daarbij één verlopen en één geldig Nigeriaans paspoort overhandigde. (…)

Wij, verbalisanten, hoorden de medewerker zeggen dat er op het identiteitsblad in het paspoort verschillende echtheidskenmerken ontbraken. Wij, verbalisanten, kregen te horen dat het geldige paspoort wel een wettelijk goed document was maar dat deze is verkregen op basis van het oude valse, vervalste dan wel valselijk opgemaakte paspoort. Dit was tevens van toepassing op het verkregen Italiaanse verblijfsdocument.

Het op 16 september 2013 door [verbalisant] en [verbalisant] op ambtsbelofte opgemaakt proces-verbaal van bevindingen:

Bij onderzoek van het voornoemde nationaal paspoort van Nigeria, voorzien van

het nummer [nummer 1], zagen wij, verbalisanten, dat :

- dit document was afgegeven te [geboorteplaats] op 28 augustus 2003, geldig was

gemaakt tot 27 augustus 2008, was voorzien van een pasfoto van een vrouw en

op naam was gesteld van:

[verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1975;

- de op de thans aangebrachte personaliabladzijde vermelde persoons- en paspoortgegevens, qua detaillering en lay-out niet overeenkwamen met origineel door de autoriteiten van Nigeria aangebrachte persoons- en paspoortgegevens in een paspoort van dit model;

- het onderste gedeelte van de personalia bladzijde machine leesbaar was ingevuld;

- bij controle van de Machine Leesbare Zone, de berekende waarden van de

in de onderste regel vermelde controlegetallen, niet overeenkwamen met de

waarden zoals die behoren te zijn na een gestandaardiseerde berekening,

die is vastgelegd in Document 9303 van de International Civil Aviation

Organisation;

- de geïntegreerde foto op de personaliabladzijde in dit document in een

afwijkende techniek was aangebracht ten opzichte van voorhanden zijnde

specimen van een document van dit model.

Naar aanleiding van vorenstaande kon dezerzijds worden vastgesteld dat de

thans op de personaliabladzijde aangebrachte persoons- en paspoortgegevens i n

dit paspoort valselijk zijn aangebracht en nimmer door de autoriteiten van

Nigeria zijn aangebracht.

Het op 24 oktober 2013 door [verbalisant] op ambtsbelofte opgemaakte proces-verbaal van verhoor van verdachte:

O: Ik laat jou een kopie van het document met paspoortnummer [nummer 1] zien. Deze

was geldig van 28 augustus 2003 tot en met 27 augustus 2008.

V: Wat kun jij hierover vertellen ? Kloppen de gegevens welke erop staan?

A: Ja de gegevens kloppen. Als ik naar Nigeriaanse ambassade ging om een paspoort

aan te vragen, moest ik 500 euro betalen. Dit geld had ik niet . Toen heb ik een

vriendin gebeld, omdat ik een paspoort nodig had. Die vriendin vertelde mij dat ik

via haar een paspoort kon aanvragen voor 150 euro.

De verklaring van verdachte ter terechtzitting van 6 februari 2015:

Met het valse paspoort heb ik het geldige paspoort aangevraagd. Nu kon ik het me veroorloven.