Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBOVE:2015:702

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
11-02-2015
Datum publicatie
11-02-2015
Zaaknummer
C/08/167091 / KG ZA 15-22
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Geoordeeld wordt dat niet kan worden vastgesteld dat eiseres, zoals zij heeft gesteld, als rechtspersoon in Dubai is gevestigd. Ook van een andere plaats van vestiging is niet gebleken. Derhalve gaat de voorzieningenrechter met gedaagde er van uit dat eiseres juridisch niet bestaat en daarom niet kan optreden als procespartij, zodat zij in haar eis niet-ontvankelijk is.

Gedaagde heeft uit hoofde van artikel 245 lid 1 Rv gevraagd om veroordeling van de advocaat (in persoon) van eiseres in de proceskosten op grond, dat zij is gedagvaard door een niet bestaande partij. De voorzieningenrechter zal dienovereenkomstig beslissen, omdat ook hij van oordeel is dat is gebleken dat eiseres juridisch niet bestaat.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2015/251
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Almelo

zaaknummer: C/08/167091 / KG ZA 15-22

datum vonnis: 11 februari 2015 (sr)

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Overijssel, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:

de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van de Verenigde Arabische Emiraten

Divine Investment Limited,

gevestigd te Dubai naar het recht van Ras al Khaimah Free Trade Zone,

eiseres,

verder te noemen Divine,

advocaat: mr. J.B. Maliepaard te Bleiswijk,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Keytech Personeelsdiensten B.V.,

gevestigd te Almelo,

gedaagde,

verder te noemen Keytech,

advocaat: mr. F. Kolkman te Almelo.

1 Het procesverloop

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding met 14 producties;

 • -

  17 producties aan de zijde van Keytech;

 • -

  de mondelinge behandeling op 9 februari 2015;

 • -

  de pleitnota van Divine;

 • -

  de pleitnota van Keytech.

1.2

De voorzieningenrechter heeft, gelet op de datum van de onderhavige voorgenomen executoriale verkoop op 12 februari 2015, het tijdstip van de uitspraak vastgesteld op uiterlijk twee dagen na de mondelinge behandeling, met de mededeling dat aan partijen niet werd toegestaan om nog stukken in te zenden. Niettemin heeft Divine na de mondelinge behandeling per fax toch nog stukken aan de griffie gestuurd. De voorzieningenrechter neemt deze niet in aanmerking.

2 De feiten

2.1

Fort Oranje exploiteert een camping in Rijsbergen.

2.2

Keytech heeft aan Fort Oranje brandwachten geleverd. Fort Oranje heeft de terzake gezonden en ontvangen facturen niet betaald.

2.3

Bij vonnis van 11 juli 2012 van de rechtbank Breda is Fort Oranje veroordeeld om aan Keytech een bedrag van € 48.247,03 te betalen, te vermeerderen met de wettelijke rente, de beslagkosten en de proceskosten. Bij arrest van 25 maart 2014 heeft het gerechtshof Den Bosch dit vonnis bekrachtigd. Fort Oranje is tegen dit arrest in cassatie gegaan.

2.4

Op 19 oktober 2011 heeft Keytech conservatoir beslag laten leggen op de onroerende zaken van Fort Oranje. De onroerende zaken zijn bezwaard met een hypotheekrecht ten bedrage van € 6.000.000,00. De hypotheeknemer is Divine, gevestigd te Douglas, Ground Floor, Atlantic House, 4-8, Circular Road, Isle of Man, ingeschreven in het General Registry Isle of Man onder nummer 056724c.

2.5

Bij exploten d.d. 19 en 26 september 2012 is op verzoek van Keytech aan Divine aangezegd dat de gelegde conservatoire beslagen executoriaal zijn geworden krachtens het vonnis van de rechtbank Breda d.d. 11 juli 2012.

2.6

Bij exploot van 25 juni 2014 is het arrest van 25 maart 2014 alsmede het proces-verbaal van de beslaglegging d.d. 19 oktober 2011 aan Divine betekend.

2.7

Bij exploot van 16 januari 2015 heeft Divine aan Keytech bericht dat zij de executie van Keytech wenst over te nemen.

2.8

De veiling van de onroerende zaken is gepland op 12 februari 2015.

3 Het geschil

3.1

Divine vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, primair Keytech te veroordelen de op 12 februari 2015 geplande executieveiling ten aanzien van de onroerende zaken van Recreatiepark Fort Oranje B.V. te stoppen op straffe van een dwangsom. Subsidiair vordert Divine Keytech te veroordelen haar medewerking te verlenen aan de overname van de executie door Divine op straffe van een dwangsom en Keytech te veroordelen de executie op te schorten totdat een arrest in de cassatieprocedure is gewezen op straffe van een dwangsom. Daarnaast vordert Divine zowel primair als subsidiair Keytech te veroordelen in de kosten van deze procedure.

3.2

Keytech voert verweer. Zij heeft primair aangevoerd dat Divine in haar vordering niet kan worden ontvangen omdat zij als rechtspersoon niet bestaat. Zij kan niet worden gevonden in het via internet toegankelijke handelsregister in Dubai. Divine heeft ook geen documenten overgelegd, waaruit kan blijken dat zij als rechtspersoon in Dubai is gevestigd en daar staat ingeschreven. Voorts is geen adres van Divine bekend in Dubai. Uit de database of the Corporate World blijkt dat de inschrijving van Divine Investment Ltd met inschrijfnummer 056724c op het Isle of Man is opgeheven op 21 maart 2014.

4 De beoordeling

4.1

Divine heeft zichzelf in de dagvaarding aangeduid als “de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van de Verenigde Arabische Emiraten Divine Investment Limited, gevestigd te Dubai”. De deurwaarder, die de dagvaarding heeft betekend, heeft achter deze beschrijving met de hand de volgende tekst toegevoegd: “naar het recht van Ras al Khaimah Free Trade Zone”.
4.2 De voorzieningenrechter kan uit deze informatie niet afleiden dat Divine als rechtspersoon in Dubai is gevestigd en geregistreerd. Zoeken in Google met als zoektermen Ras al Khaimah Free Trade Zone geeft als vindplaats de website http://rakftz.com/ . Ras al Khaimah Free Trade Zone presenteert zich op die website als een onderneming, die diensten aanbiedt. De indruk dat het hier gaat om een onderneming, en niet om een overheidsorgaan, wordt versterkt door het achtervoegsel “.com” in haar webadres.

4.3

Uit de website blijkt geenszins dat Ras al Khaimah Free Trade Zone een overheidsdienst of overheidsinstantie van Dubai is of van welk ander land dan ook. Uit niets blijkt dat Ras al Khaimah Free Trade Zone enige wettelijke bevoegdheid bezit om in Dubai, of waar dan ook, zonder tussenkomst van een daartoe bevoegd overheidsorgaan rechtspersonen (“legal entities”) op te richten, te registreren dan wel te vestigen.

4.4

De voorzieningenrechter heeft (zoals ter terechtzitting aangekondigd) het juridische bestaan van Divine trachten te verifiëren via Google. Daarbij is gezocht op (combinaties van) de zoektermen Divine, Investment, Investments, Ltd, en Limited, telkens met of zonder de toevoeging Dubai. Er werden geen treffers gevonden, afgezien van enkele hier niet relevante rechtspersonen met deze of dergelijke namen in Nigeria en Kenya, en een makelaarskantoor in Providence (Rhode Island) in de Verenigde Staten.

4.5

De voorzieningenrechter constateert bovendien dat Divine, ook nadat Keytech op dit punt uitdrukkelijk verweer had gevoerd, geen vestigingsadres heeft opgegeven, noch in Dubai, noch elders. Ook een postadres heeft zij niet genoemd, afgezien van een aanduiding “PO Box”, evenwel zonder postbusnummer.

4.6

Op grond van het voorgaande oordeelt de voorzieningenrechter dat niet kan worden vastgesteld dat Divine, zoals zij heeft gesteld, als rechtspersoon in Dubai is gevestigd. Ook van een andere plaats van vestiging is niet gebleken. De voorzieningenrechter neemt daarom met Keytech aan dat Divine juridisch niet bestaat en daarom niet kan optreden als procespartij, zodat zij in haar eis niet-ontvankelijk is.

4.7

Ten overvloede overweegt de voorzieningenrechter dat de vorderingen van Divine, wanneer zij daarin zou kunnen worden ontvangen, reeds hierom niet voor toewijzing vatbaar zijn, omdat Divine (als hypotheekhouder met een door haar gepretendeerde vordering) niet tijdig de executie heeft overgenomen van Keytech.

4.8

Ingevolge artikel 509 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) dient een hypotheekhouder die de executie wil overnemen dit binnen veertien dagen nadat het beslag aan hem is betekend aan de executant aan te zeggen met inachtneming van het bepaalde in artikel 544 Rv. Niet in geschil is dat Divine niet binnen deze termijn de executie heeft overgenomen. Ingevolge artikel 509 lid 3 Rv is Keytech bevoegd de executie voort te zetten, zodat alleen al hierom voor de gevraagde veroordelingen van Keytech geen grond bestaat.

4.9

Keytech heeft uit hoofde van artikel 245 lid 1 Rv gevraagd om veroordeling van de advocaat van Divine in de proceskosten op grond, dat zij is gedagvaard door een niet bestaande partij. De voorzieningenrechter zal dienovereenkomstig beslissen, omdat ook hij van oordeel is dat is gebleken dat Divine juridisch niet bestaat. Keytech heeft zich op deze bepaling beroepen bij haar mondelinge toelichting ter terechtzitting en conform haar daarbij overgelegde pleitaantekeningen. Vervolgens is de advocaat van Divine in de gelegenheid gesteld om op die toelichting te reageren, hetgeen hij ook heeft gedaan. Aldus is tevens voldaan aan het bepaalde in artikel 245 lid 2 Rv.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter:

I. Verklaart Divine niet-ontvankelijk in haar vorderingen;

II. Veroordeelt mr. J.B. Maliepaard te Bleiswijk in de kosten van dit geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van Keytech begroot op € 613,00 wegens verschotten (griffierecht) en € 816,00 aan salaris van de advocaat.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. W.K.F. Hangelbroek, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 11 februari 2015, in tegenwoordigheid van de griffier.